Мазуренко Світлана Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Academic ethics and academic integrity system: USA experience (Академічна етика та система академічної доброчесності: досвід США)
  (Одеса : Фенікс, 2023) Еннан Руслан Євгенович; Мазуренко Світлана Вікторівна
 • Документ
  Академічна доброчесність: навчально-методичний посібник
  (Одеса : [б.в.], 2022) Еннан Р. Є.; Еннан Руслан Євгенович; Ennan Ruslan Ye.; Mazurenko Svitlana V.; Мазуренко С. В.; Мазуренко Світлана Вікторівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Права інтелектуальної власності та їх захист : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та питання до підсумкового контролю. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Права інтелектуальної власності та їх захист».
 • Документ
  Технічні способи захисту авторських прав у мережі Інтернет
  (Одеса : Фенікс, 2019) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Mazurenko, Svitlana V.
 • Документ
  Договори, що укладаються за допомогою Інтернет-технологій
  (Фенікс, 2019) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Mazurenko, Svitlana
 • Документ
  Правові проблеми забезпечення кібербезпеки
  (ВД "Гельветика", 2019) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.
 • Документ
  Зображення, виконані з використанням програмного забезпечення, як об’єкт авторського права
  (ВД "Гельветика", 2019) Кулініч, Ольга Олексіївна; Кулинич, Ольга Алексеевна; Kulinich, Olha O.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.
 • Документ
  Legal problems of supply of the cyber security
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.; Mazurenko, S. V.
 • Документ
  Авторське право в сфері архітектури
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.
 • Документ
  Legal protection of geographical indications
  (Одеса : Гельветика, 2021) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Mazurenko, Svitlana V.
  Використання засобів індивідуалізації є надзвичайно важливим для здійснення економічної діяльності. На додаток до розрізняльної функції, засоби індивідуалізації покликані інформувати споживачів про якість та джерело походження товарів, послуг, а також просувати товари та послуги. Засоби індивідуалізації є важливими складовими ділової репутації суб’єкта господарювання, оскільки думка споживачів, конкурентів та інших осіб щодо суб'єкта господарювання пов’язана, насамперед, з індивідуальними позначеннями. Зміст терміна «засоби індивідуалізації» не обмежується цими трьома об’єктами інтелектуальної власності і охоплює багато інших позначень, що використовуються для ідентифікації у сфері цивільних правовідносин. Розвиток глобальної інформаційної мережі (Інтернет) призвів до розширення традиційного переліку індивідуалізованих засобів інтелектуальної власності. Пошукові системи, що використовуються для звернення до інформаційних ресурсів в Інтернеті та ідентифікації товарів та послуг, їх виробника або географічного зазначення, викликають високу ймовірність конфліктів між суб’єктами прав на доменні імена, торговельні марки, назви підприємств та географічні зазначення. Географічні зазначення є засобами індивідуалізації товарів. На міжнародному рівні вже склалася і діє досить розгалужена і ефективна система правової охорони географічних зазначень. Використання джерел походження товару є важливим інструментом покупця про походження продуктів з визначеною якістю. Зазначення походження товару можуть бути використані для промислових і сільськогосподарських для зазначення джерела походження товарів і послуг. Одна із цілей використання складається у сприянні торгівлі шляхом інформування продуктів та повинна бути доступною для використання усіма виробниками в цьому районі. За рахунок своєї функції індивідуалізації географічне зазначення повинно виділяти із маси однорідних товарів товари, що володіють у порівнянні з іцими товарами особливими властивостями. Традиційна державна підтримка виробників багатьох країн із розвиненою ринковою економікою призвела до створення і становлення всієї сучасної системи охорони та захисту найменувань місць походження товарів. З іншого боку, у країнах з невисоким рівнем сільськогосподарського виробництва охорона найменувань місць походження товарів виглядає щонайменше передчасною. У багатьох країнах важко встановити товари, місце походження яких вказує на їх особливу якість. Якщо ця продукція призначена в основному для внутрішнього споживання і не є конкурентоспроможною на зовнішніх ринках як за якісними, так і за ціновими характеристиками, охорона найменувань місць їх походження не є актуальною, виглядає надуманою і є зайвою. Зазначення походження товарів може мати словесну, зображувальну форму, виступати у вигляді національного символу, географічної карти тощо. Водночас зазначення походження товарів слід відрізняти від загальновживаних позначень товарів певного виду, не пов’язаних із конкретною місцевістю їх виготовлення, незважаючи на те, що вони містять назви географічних об’єктів.
 • Документ
  Civil legal relations in the context of adaptation of civil legislation to the legislation of the EU countries in the digital age
  (Modern Education & Computer Science Press, 2021) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Кізлова, Олена Сергіївна; Кізлова, О. С.; Кизлова, Елена Сергеевна; Kizlova, Olena S.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.
  An essential area is the creation of a single digital market between the EU and Ukraine through information technology. Purpose: to investigate and analyze civil law relations in the field of adaptation of Ukrainian civil law to civil law regulations of the EU. The object of research: Ukrainian civil law and civil law of the EU. The subject of the study is civil law in the context of adaptation of civil law to the legislation of the EU. The following methods of scientific cognition were used during the research: semantic, historical, comparison, analysis and synthesis, generalization. The results of the study show that the harmonization of the legal system of Ukraine with EU law is caused by several goals: successful integration of Ukraine into the EU, legal reforms based on the positive example of EU countries, promoting access of Ukrainian enterprises to the EU market; attracting foreign investment, increasing the welfare of Ukrainian citizens. The adaptation includes three stages, the final of which is the preparation of an expanded program of harmonization of Ukrainian legislation with EU legislation. In the process of adaptation, it is important to take into account the legal history, tradition, features and mentality of Ukraine and before borrowing legal structures to analyze the feasibility of their application in the Ukrainian legal field.
 • Документ
  Право інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник
  (2019) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Mazurenko, Svitlana V.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу права інтелектуальної власності, тестові завдання та короткий глосарій (словник термінів). Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Licenses and license agreement in the system of contracts on intellectual property rights
  (Одеса : Фенікс, 2021) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Mazurenko, Svitlana V.; Мазуренко, С. В.
 • Документ
  Вільні ліцензії Creative Commons: поняття, ознаки, правова природа, інструменти
  (Одеса : Гельветика, 2019) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Mazurenko, Svitlana V.
  У статті проаналізовано вільні ліцензії Creative Commons. Розглянуто концепцію вільних ліцензій як прояв руху вільної культури. Вивчено основи дії ліцензій Creative Commons у системі авторського права.
 • Документ
  Relations on the Internet: problems of legal regulation
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Mazurenko, Svitlana V.; Мазуренко, Світлана Вікторівна
 • Документ
  Право інтелектуальної власності ЄС : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2018) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності ЄС»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Trust Property: Legal Aspects
  (IEPDP, 2020) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.; Mazurenko, Svetlana
  The article is devoted to the history of the emergence and formation of the institution of trust property in relation to various legal systems. The purpose of such a historical analysis of the institution of trust property is to find a possible place of this legal institution in domestic law, because trust property is a relatively new legal construct for Ukrainian law. The relevance of the article is to study the possibility of using the Anglo-American Trust Institute in Ukraine. The object of the study of this article is the legal relations arising from the institute of trust property. Methods of historicism, method of logic, method of analysis, method of synthesis, method of systematic research, and comparative-legal method were used in the study. The authors concluded that the institution of trust property goes back to one of the branches of English law. At the same time, the institution of trust is not inherent in the domestic legal system. However, since the 1990s, the domestic legislator has tried several times to introduce the relevant institution into Ukrainian legislation. So far, all of these attempts have failed.
 • Документ
  Механізм, мета і завдання примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності: міжнародний досвід
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.
 • Документ
  Спадковий договір у цивільному праві України
  (2004) Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.; Харитонов Євген Олегович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту спадкового договору за новим Цивільним кодексом України. Вперше на науковому рівні провадиться дослідження правової природи і поняття спадкового договору за новим цивільним законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є з'ясування поняття, сутності та значення інституту спадкового договору в сучасних умовах, особливостей визначення його предмета та суб'єктного складу, місця у системі цивільного права України, а також особливостей укладення, здійснення, зміни, розірвання та припинення. У дисертації послідовно досліджуються цивільно-правова характеристика спадкового договору, співвідношення з іншими подібними правовими явищами. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.