Юдін Зореслав Михайлович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Контрактивістська направленість розвитку сучасної юриспруденції
  (ВД "Гельветика", 2019) Юдін, Зореслав Михайлович; Юдін, З. М.; Юдин, Зореслав Михайлович; Yudin, Zoreslav M.
 • Документ
  Загальнотеоретичні аспекти правового впливу
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Юдін, Зореслав Михайлович; Юдин, Зореслав Михайлович; Yudin, Zoreslav M.
 • Документ
  Виды договорного правового регулирования
  (2013) Юдин, З. М.; Юдін, З. М.; Yudyn, Z. M.
 • Документ
  Языковые аспекты правового контрактивизма
  (Одеса : Фенікс, 2012) Юдин, З. М.; Юдін, З. М.; Yudin, Z.
 • Документ
  Аналитическая философия как методология правового контрактивизма
  (Одеса : Фенікс, 2014) Юдин, З. М.; Yudin, Z. M.; Юдін, З. М.
  Аналитический характер правового контрактивизма особенно ярко проявляется, если поставить вопрос о том, что является предметом его научного интереса. В самом общем виде, можно определить, что сфера знаний о договоре включает в себя: во-первых, понятие договора (сюда же относятся обоснования его признаков и атрибутов); во-вторых, социальные предпосылки договора как правового явления (механизмы договорного обеспечения социальной справедливости, разрешения конфликтов); в-третьих, действие договора (договор как основной механизм координации в праве); в-четвертых, учение о субъекте договора (проблемные вопросы договорной правосубъектности); в-пятых, копаративистику в сфере договорного права (исследование признаков и компонентов различных разновидностей договоров: гражданско-правовых, международных, внутригосударственных, административных, в определенных случаях — уголовно-правовых и т. д.); в-шестых, роль договора в правотворчестве и правореализации. Этот перечень не является исчерпывающим, он постоянно обогащается, наполняется новым содержанием.
 • Документ
  Ідея договору у досократівській давньогрецькій філософії
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Юдін, Зореслав Михайлович; Юдин, Зореслав Михайлович; Yudin, Zoreslav M.
 • Документ
  Понятие и основания правового контрактивизма
  (2011) Юдін, Зореслав Михайлович; Юдин, Зореслав михайлович; Judin, Zoreslav
  The selection of its qualitatively new attributes, by which a new definition of the contract is proposed. Justified that the contract as a general legal category is the center of the entire sphere of phenomena and processes in the legal reality. For its systematic researching suggested the allocation of separate sphere of knowledge about the law — contrantivistics.
 • Документ
  Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Юдін, З. М.; Юдин, З. М.; Yudin, Z. M.
  У статті розглядаються методологічні аспекти використання юридичної антропології й аксіології під час формування основоположних ідей правового контрактивізму. З точки зору антропології показано, що договір формує особливу сферу неофіційного права. Аксіологічний підхід використовується для обґрунтування системи властивостей договору в сучасному праві.
 • Документ
  Тлумачення договору
  (2004) Юдін, Зореслав Михайлович; Юдин, Зореслав Михайлович; Yudin, Zoreslav М.; Оборотов Юрій Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Дисертація є першим в Україні комплексним загальнотеоретичним науковим дослідженням з питань тлумачення договору. Наукова новизна роботи визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей і тенденцій розвитку інтерпретаційної діяльності у зв’язку з підвищенням ролі договору в умовах демократизації суспільного і державного життя України. У дисертації пропонуються нові концептуальні ідеї, поняття, положення і висновки, отримані особисто здобувачем: здійснено комплексне дослідження поняття “тлумачення права”; зроблено системний аналіз тлумачення права що привело до його розширення, а інтерпретаційна діяльність у праві пов’язана з тлумаченням договорів; визначено значення герменевтики в тлумаченні права; обґрунтовано самостійне значення інтерпретаційної діяльності; розглянуто використання договірної форми відносин між суб’єктами права з модифікацією принципів тлумачення права у бік їх розширення; сформульовано тезу про тлумачення договірних актів у зв’язку з регулятивною природою договірних відносин; представлені положення про широкі можливості використання договору в механізмі дії права в Україні.