Андронова Вікторія Артурівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 12 з 12
 • Документ
  Розгляд судами справ про стягнення заборгованості по заробітній платі
  (ВД "Гельветика", 2018) Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, В. А.; Андронова, Виктория Артуровна; Andronova, Viktoriia A.
 • Документ
  Конфлікт інтересів у діяльності адвокатів-медіаторів
  (Одеса : Фенікс, 2021) Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.; Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, В. А.; Андронова, Виктория Артуровна; Andronova, Viktoriia A.
 • Документ
  Притягнення медичних працівників до дисциплінарної відповідальності
  (ВД "Гельветика", 2019) Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, В. А.; Андронова, Виктория Артуровна; Andronova, Viktoriia A.
 • Документ
  Regulation of marriage relations by contract
  (Primmate S. A. S., 2019) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Сірко, Ростислав Богданович; Сірко, Р. Б.; Сирко, Ростислав Богданович; Sirko, Rostyslav B.; Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, В. А.; Андронова, Виктория Артуровна; Andronova, Viktoriia A.
  The urgency of the article is the need to regulate the issue of marriage contracts in Ukraine. The object of study of this article was the family relationship arising from the marriage contracts. During the study, the following research methods were used by the authors: analysis, synthesis, induction, deduction, etc. The article analyzes the Ukrainian legislation and foreign experience in marriage contracts. The authors concluded that marriage contract is primarily intended to strengthen the family institution, allowing more fully to take into account the interests of each spouse, reduce the number of disputes and conflicts between them, and in the case of divorce and division of property – to solve this more civilized way.
 • Документ
  Мовчазна згода як підстава виникнення, зміни або припинення трудових правовідносин
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Андронова, Вікторія Артурівна
 • Документ
  Правове регулювання праці фрілансерів
  (Одеса : Гельветика, 2020) Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, Виктория Артуровна; Андронова, В. А.; Andronova, Viktoriia A.
 • Документ
  Проблемні питання визначення моменту виникнення індивідуально-трудових правовідносин
  (Одеса: Фенікс, 2012) Андронова, В. А.; Андронова, В. А.; Andronova, V. A.
 • Документ
  Співвідношення юридичного складу та складного юридичного факту в трудовому праві
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, Виктория Артуровна; Andronova, V. A.
 • Документ
  Судовий порядок встановлення юридичних фактів у трудовому праві
  (Одеса : Фенікс, 2014) Андронова, В. А.; Andronova, V. A.
  Автор у своїй статті автор доводить, що у деяких випадках рішення суду може вважатися юридичним фактом у трудовому праві, однак воно матиме вплив на трудові правовідносини не самостійно, а лише у зв'язку з іншими юридичними фактами, тобто може бути лише елементом юридичного складу.
 • Документ
  Юридичні факти у трудовому праві України
  (2014) Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, Виктория Артуровна; Аndronova, Victoria А.; Сирота Іван Михайлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація містить комплексний науково-теоретичний аналіз юридичних фактів, що є підставою виникнення, зміни та припинення індивідуальних і колективних трудових правовідносин. Проаналізовано функції, ознаки та значення юридичних фактів у трудовому праві, здійснено їх класифікацію. Досліджено юридичні факти, що є підставами виникнення, зміни та припинення індивідуальних трудових правовідносин. Визначено підстави виникнення, зміни та припинення колективних трудових правовідносин та надано їх юридичну характеристику. Охарактеризовано особливості встановлення та фіксації юридичних фактів у трудовому праві. На підставі аналізу спеціальної літератури, трудового законодавства та практики його застосування, позитивного зарубіжного законодавчого досвіду сформульовано пропозиції з удосконалення чинних нормативно-правових актів та проекту Трудового кодексу України щодо виникнення, зміни та припинення трудових відносин.
 • Документ
  Виникнення індивідуальних трудових правовідносин за трудовим законодавством
  (2013) Андронова, Вікторія Артурівна
  У статті розкривається сутність індивідуальних трудових правовідносин. особливості їх виникнення, дається порівняльна характеристика з однієї - чинного трудового законодавства, його недоліки, шляхи їх вирішення, а з іншої - положення проекту ТК України та трудового законодавства РФ.
 • Документ
  Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення колективних трудових відносин
  (Одеса, 2014) Андронова, Вікторія Артурівна
  В статті здійснено дослідження підстав виникнення, зміни та припинення колективних трудових правовідносин, що сприяло вирішенню важливого практичного завдання, яке полягає у забезпеченні балансу інтересів працівників і роботодавців як основних суб’єктів трудового права, проводиться правовий аналіз діючого трудового законодавства, що регулює різні види колективних трудових правовідносин, вказується на їх особливості. В статье проведено исследование оснований возникновения, изменения и прекращения коллективных трудовых правоотношений, которое способствовало решению важного практического задания, заключавшегося в обеспечении баланса интересов работников и работодателей как основных субъектов трудового права, проводится правовой анализ действующего трудового законодательства, которое регулирует различные виды коллективных трудовых правоотношений, указываются их особенности. Research grounds of origin, change and stopping of collective labour legal relationships, that assisted the decision of important practical task, that consists in providing of balance of interests of workers and employers as basic labour legal subjects, are done in the article, the legal analysis of current labour legislation that regulates different types of collective labour legal relationships is conducted, specified on their feature.