Актуальні проблеми політики. - 2017. - Випуск 59

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 26
 • Документ
  Актуальні проблеми політики
  (Одеса : Фенікс, 2017)
 • Документ
  Правові засади та роль територіальних громад у реалізації державної етнонаціональної політики
  (Одеса : Фенікс, 2017) Попова, М. Ф.; Попова, М. Ф.; Popova, M. F.
  В даній статті увагу приділено змісту та реалізації державної етнонаціональної політики на рівні регіону. Предметом виступають правові засади та роль територіальних громад у реалізації державної етнонаціональної політики. Метою статті є визначення потенціалу територіальних громад у реалізації державної етнонаціональної політики. Головний акцент робиться на визначенні комплексу завдань державної етнонаціональної політики у різних сферах життя громад; окресленні правових засад здійснення етноціональної політики України; окресленні сфери виникнення конфліктних ситуацій в процесі реалізації етнонаціональної політики в Одеському регіоні.
 • Документ
  Правові особливості адміністративно-правової технології переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів на умовах митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням «книжки (карнета) МДП»
  (Одеса : Фенікс, 2017) Герман, Олександр Олександрович; Герман, О. О.; Герман, Александр Александрович; Herman, Oleksandr O.
  Стаття присвячена дослідженню правових особливостей та недоліків, які виникають при переміщенні через митний кордон України автомобільних транспортних засобів на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням «книжки (карнета) МДП». Акцентовано увагу на тому, що суттєвою проблемою на сьогодні є невиконання Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України окремих гарантійних зобов’язань перед митницями Державної фіскальної служби України. Встановлено, що напрочуд корисною для національних гарантійних об’єднань та страхових компаній, а також для органів митного спрямування, які зацікавлені в запобіганні випадків зловживання митними правилами і збільшенні бюджетних надходжень у вигляді митних зборів і платежів, є система SAFE TIR. Однак на сьогодні в Україні з її функціонуванням існують певні труднощі як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.
 • Документ
  Подолання та усунення колізій – пріоритетне завдання сучасної юридичної науки
  (Одеса : Фенікс, 2017) Іванченко, Ольга Миколаївна; Іванченко, О. М.; Иванченко, Ольга Николаевна; Ivanchenko, Olha M.
  У статті на основі системного підходу до виявлення та оцінки колізій у законодавстві України, колізій між нормами міжнародного права та нормами національного права, у встановленні колізійної норми, що визначає право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом, здійснено спробу теоретичних узагальнень та практичних рекомендацій з їх усунення.
 • Документ
  Конституційні засади становлення парламентаризму в Україні
  (Одеса : Фенікс, 2017) Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Кройтор, А. В.;
  Стаття присвячена аналізу основних етапів становлення парламентаризму в Україні, через призму конституційного процесу з моменту проголошення незалежності України. Зазначено що сталий розвиток демократії не можливий без реформування конституції у напрямку впровадження парламентської республіки. Розкрито основні перешкоди на шляху розбудови парламентаризму та визначено конституційні засади подолання зазначених проблем. Зокрема здійснено розгорнутий аналіз конституційного процесу на кожному з його етапі та вплив на становлення парламентаризму. Акцентовано увагу на необхідності зміщення владної моделі взаємодії на користь впровадження парламентської республіки, як шляху виходу з суспільно-політичної кризи що має місце в сучасній політичній системі України. Здійснено аналіз законопроектів, що до внесення змін до конституції України, які зареєстровані наразі у Верховній Раді України на предмет їх забезпечення сталого розвитку парламентаризму.
 • Документ
  Формування корпусу суддів України: проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку
  (Одеса : Фенікс, 2017) Селезньов, Владислав Анатолійович; Селезньов, В. А.; Селезнев, Владислав Анатольевич; Seleznov, Vladyslav A.
  У статті розглянуті поняття суддівського корпусу України, особливості його формування, встановлені окремі проблеми формування корпусу суддів України на сучасному етапі після проведеної судової реформи у 2016 році, запропоновані шляхи їх вирішення, окреслені загальні перспективи розвитку формування корпусу суддів в Україні, запровадження органів, що приймають участь у формуванні суддівського корпусу судоустрійної частини судової влади України.
 • Документ
  Правове обгрунтування соціальних практик України початку ХХ століття: сучасний вимір
  (Одеса : Фенікс, 2017) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
  Стаття присвячена аналізу правових ідей та концепцій, сформульованих теоретиками в переломну епоху – на початку ХХ століття, які представляли різні наукові школи та ідеологічні течії української інтелектуальної еліти. Розглянуті принципи та норми, які визначали характер розвитку української держави та взаємини в рамках системи міжнародних відносин. Наголос зроблений на тих аспектах правового регулювання, які є актуальними для розвитку сучасної України.
 • Документ
  Люстрація в політичному просторі України
  (Одеса : Фенікс, 2017) Степаненко, О. Г.; Степаненко, О. Г.; Stepanenko, O. H.
  Дана стаття спрямована на дослідження процесу люстрації, а саме на її функціонування в політичному просторі держави. Автор дає ґрунтовне визначення поняттям «політичний простір», «політична люстрація» та окреслює головні функції люстрації в політичному полі. Крім того у статті присутній аналіз сучасного стану люстрації в політичному просторі України та перспективи її подальшого існування.
 • Документ
  Участь територіальної громади в управлінні на місцевому рівні
  (Одеса : Фенікс, 2017) Майко, Тетяна Степанівна; Майко, Т. С.; Майко, Татьяна Степановна; Maiko, Tetiana S.
  У статті проаналізовано взаємодію територіальної громади з органами місцевого самоврядування. Розглянуто їх роль у процесі прийняття управлінських рішень з питань розвитку міста і підвищення якості послуг, що надаються населенню. Виокремлено функції та повноваження територіальних громад, що визначаються нормативно-правовою базою у роботі органів місцевого самоврядування. Встановлено, що участь територіальних громад в управлінні на місцевому рівні є ефективним, проте має свої недоліки, а саме – несистематичність та непослідовність.
 • Документ
  Феномен партії влади у сучасному світі: тоталітарна модель
  (Одеса : Фенікс, 2017) Краснова, М. Г.; Краснова, М. Г.; Krasnova, M. H.
  Розвиток політичних партій є однією з найважливіших передумов демократичної трансформації режиму в пострадянських країнах. Однією з особливостей перехідних партійних систем в пострадянських державах став феномен «партії влади». Під партією влади зазвичай мають на увазі об’єднання партійного типу, безпосередньо створювані політичною елітою і які відіграють роль головного представника її інтересів у сфері публічної політики. У статті розглядаються причини формування тоталітарної моделі партії влади. Розкриваються особливості будування партійної системи та спроби створення ефектиної «партії влади», як самостійної політичної сили здатної чинити ефективний вплив на державну політику.
 • Документ
  Застосування ненасильницьких дій під час суспільно-політичних трансформацій
  (Одеса : Фенікс, 2017) Полухіна, Аліна Валеріївна; Полухіна, А. В.; Полухина, Алина Валерьевна; Polukhina, Alina V.
  Визначено, що ненасильницькі дії все частіше визнаються найбільш прийнятним та дієвим засобом здійснення політичних перетворень. Зазначено, що з продовженням процесів глобалізації значно зростає й кількість випадків втручання міжнародних політичних та громадських сил у внутрішні конфлікти. Це втручання набуває різних форм, основні з яких ідейно-організаційна підтримка з боку іноземних та міжнародних неурядових організацій, та фінансова підтримка з боку урядів та міжнародних урядових організацій. Визначено, що глобалізація через наявність стійких міждержавних зв’язків дає можливість швидко запозичувати результативні практики ненасильницької боротьби.
 • Документ
  Роль гендерних стереотипів удискурсивних владах політичного простору
  (Одеса : Фенікс, 2017) Комих, Наталія Григорівна; Комих, Н. Г.; Комых, Наталья Григорьевна; Komykh, Nataliia H.
  В статті здійснено теоретичний аналіз ролі гендерних стереотипів у дискурсивних владах політичного простору українського суспільства. Автор застосовує теорію полей П.Бурд’є для визначення поля політики та його структурації і теорію дискурсивних влад М.Фуко. Зокрема, зазначено, що гендерні стереотипи є стійкими утвореннями, які структурують поле політики та формують дискурсивні влади переважно маскулінного характеру.
 • Документ
  Визначальні віхи трансформації політичної системи України
  (Одеса : Фенікс, 2017) Пальшков К. В.; Пальшков, К. В.; Palshkov, K. V.
  У статті розглядається процес трансформації політичної системи Україні у пострадянську добу. Автор зауважує на важливості розбудови парламентаризму як обов’язкової ознаки демократичної держави, що обрала шлях парламентсько-президентської республіки. Акцентовано на ролі у трансформаційному процесі президента, як найбільш впливового інституту у політичній системі української держави.
 • Документ
  Військовий парад як політичний ритуал та символічна дія: від витоків до сьогодення
  (Одеса : Фенікс, 2017) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
  Розглядаються специфічні ознаки військового параду як політичного ритуалу та символічної дії. Окреслено основні історичні етапи становлення параду як ритуально-процесуального символу. Розкривається консолідуючий потенціал військового параду у символічному полі політики.
 • Документ
  Міжнародна адміністрація як суб’єкт політики управління постконфліктними територіями: досвід Хорватії
  (Одеса : Фенікс, 2017) Михальська, В. В.; Михальская, В. В.; Mykhalska, V. V.
  В статті досліджуються механізми політики управління постконфліктними територіями, що застосовуються міжнародними адміністраціями. Предметом дослідження є досвід Хорватської Республіки, де після завершення конфлікту між найбільшими етнічними спільнотами країни – хорватами та сербами, управління здійснювалося Тимчасовою адміністрацією ООН для Східної Славонії. Проаналізовано умови, за яких Адміністрація здійснювала свою діяльність. Виявлені ключові риси, якими характеризувалася діяльність Адміністрації, а саме нейтральність та нестандартні підходи до управління. Здійснена оцінка ефективності механізмів, що застосовувалися Адміністрацією.
 • Документ
  Інформаційно-комунікаційна політика Російської Федерації у контексті захисту та просування національних інтересів у світі
  (Одеса : Фенікс, 2017) Бондаренко, Сергій Васильович; Бондаренко, С. В.; Бондаренко, Сергей Васильевич; Bondarenko, Serhii V.
  У статті розглянуті засади інформаційно-комунікаційної політики Російської Федерації у контексті захисту та просування національних інтересів у світі. Проведений аналіз базових документів, які визначають її принципи та характер у контексті брендингу територій. Визначені стратегічні напрямки, механізми формування і реалізації, внутрішні та зовнішні ризики. Окреслені вектори впливу на імідж, репутацію та бренди політичних територій (країн та їх об’єднань).
 • Документ
  Інтеграційні процеси в країнах ібероамериканського світу
  (Одеса : Фенікс, 2017) Вакарчук, Катерина Василівна; Вакарчук, К. В.; Вакарчук, Екатерина Васильевна; Vakarchuk, Kateryna V.
  В статті проаналізовано та розглянуто основні інтеграційні процеси, які сформувалися в країнах ібероамериканського світу, що призвели до створення значної кількості функціональних об’єднань та угрупувань на основі культурної, етнічної та мовної інтеграції. Зазначено, що активізація цих процесів припала на 90-ті роки ХХ ст. Дані інтеграційні процеси мають на меті створення не тільки економічних, торгових та митних союзів, але і політичних, з створенням наднаціональних інститутів політичної влади.
 • Документ
  Концептуально-методологічні засади дослідження міжнародних санкцій у зовнішньополітичному аналізі
  (Одеса : Фенікс, 2017) Седляр, Юлія Олександрівна; Седляр, Ю. О.; Седляр, Юлия Александровна; Sedliar, Yuliia O.
  Стаття розкриває теоретичні засади дослідження міжнародних санкцій у зовнішньополітичному аналізі. Головна увага зосереджена на висвітленні ролі внутрішніх та міжнародних чинників, що виз-начають ефективність політики санкцій. Виклад розпочинається ізвисвітлення факторів, що визначають потенціал держави здійснювати зовнішню політику, з’ясовуються параметри успішності примусової дипломатії. Оцінюються внутрішньополітичні чинники, що впливають на ефективність міжнародних санкцій як інструменту зовнішньої політики
 • Документ
  Домінантні ідеї правового лібералізму в європейському просторі: політико-ментальний вимір
  (Одеса : Фенікс, 2017) Куц, Галина Михайлівна; Куц, Г. М.; Куц, Галина Михайловна; Kuts, Halyna M.
  У формуванні лібералізму вагому роль відіграли ідеї, які згодом стали основою демократичного політико-правового устрою Європейського Союзу, оформивши концептуальний каркас ліберальної доктрини. Ці ідеї дали незворотній поштовх для становлення правового лібералізму та сприяли становленню ліберально-демократичної політичної куль-тури, продукуючи формування специфічних політико-ментальних характеристик соціуму. Вельми плідними для виникнення правового лібералізму стали ідеї свободи, рівності, природних прав індивіда, суспільного договору, конституціоналізму, розділення владних гілок, обмеженого врядування, політичного представництва, верховенства права, громадянського суспільства, приватної власності, толерантності, конкуренції тощо.
 • Документ
  Детермінанти воєнної стратегії незалежної України
  (Одеса : Фенікс, 2017) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.
  В статті проаналізовані пріоритетні стратегічні цілі та завдання, що визначали та визначають спрямованість воєнної політики України за період від набуття незалежності до сьогодення. Основна увага приділена характеристиці правової бази воєнної політики. Найбільш яскраво динаміка даного напряму державної політики представлена у Воєнній доктрині України.