Слободянюк (Журба) Марина Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 11 з 11
 • Документ
  Адміністративна юрисдикція поліції : Навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Маслова, Яна Іванівна; Слободянюк (Журба), Марина Анатоліївна
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання публічного управління у галузі фізичної культури та спорту : монографія
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Слободянюк (Журба), Марина Анатоліївна; Слободянюк, Марина Анатоліївна; Слободянюк, М. А.; Slobodianiuk, Maryna A.
  У монографії здійснено комплексне дослідження науково-теоретичних положень, а також аналізу чинного законодавства, яким регулюється сервісно-упорядковуючий вплив органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів (установ, організацій, фізичних осіб), яким делеговано відповідні повноваження щодо забезпечення реалізації рівного доступу до фізкультурно-спортивної діяльності. У дослідженні зазначено, що публічне управління у галузі фізичної культури і спорту – це сервісно-упорядковуючий вплив органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів (установ, організацій, фізичних осіб), яким делеговано відповідні повноваження щодо забезпечення реалізації рівного доступу до фізкультурно-спортивної діяльності. Запропоновано віднести до невід’ємних характеристик поняття «спорт» ознаку «непередбачуваності спортивного протистояння» як одного з елементів змагальності. Визнано дискусійним трактування поняття «спорт» як складової поняття «фізична культура», оскільки останню спрямовано на забезпечення лише рухової активності людини (її фізичних показників), а не інтелектуальних, технічних чи інших досягнень, що є характерними для поняття «спорт». Виявлено недотримання принципу «гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту» у випадках нормативно-правової заборони займатися інструкторською та суддівською практикою у спорті окремим видам осіб, які займаються публічною діяльністю. Удосконалено розуміння поняття «конфлікт інтересів» у контексті його характеристики як «ситуації протиріччя цінностей та інтересів», а не активної діяльності, як це передбачено у Законі «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».
 • Документ
  Структурно-якісна складова характеристики органів місцевого самоврядування
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023) Слободянюк, Марина Анатоліївна; Слободянюк, М. А.; Slobodianiuk, Maryna A.
  Реформування системи місцевого самоврядування відбулось в напрямі децентралізація та деконцентрації як основи розвитку владних інститутів місцевого самоврядування з відповідними повноваженнями. Одночасно, особливістю місцевого самоврядування є максимальна наближеність органів влади до жителів територіальної громади, тому їх статус та система як суб’єктів, що уповноважені здійснювати владно-розпорядчі повноваження на певній території, потребує аналізу та вивчення. Ефективне місцеве самоврядування потребує ініціативи та безпосередньої участі територіальної громади не лише в формуванні органів місцевого самоврядування (як-то формування персонального складу місцевих рад, обрання голови, утво- рення органів самоорганізації населення), а й участі в реалізації завдань місцевого самоврядування, що сприятиме підвищенню рівня життя членів громади. Не менше значення для ефективного місцевого самовря- дування має діяльність обраних представників місцевої влади, які від імені територіальної громади приймають управлінські рішення
 • Документ
  Сучасна адмінстративістика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Фролова, Євгенія Ігорівна; Фролова, Є. І.; Слободянюк, Марина Анатоліївна; Слободянюк, М. А.
 • Документ
  Методи управління фізичнoю культурoю і спoртoм в Україні
  (ВД "Гельветика", 2018) Слободянюк, Марина Анатоліївна; Слободянюк (Журба), Марина Анатоліївна; Слободянюк, М. А.; Слободянюк, Марина Анатольевна; Slobodianiuk, Maryna A.
 • Документ
  Administrative-Legal Support of Business Entities: New Quarantine Realities
  (Universidad del Zulia, 2021) Слободянюк (Журба), Марина Анатоліївна; Слободянюк, Марина Анатоліївна; Слободянюк, М. А.; Слободянюк, Марина Анатольевна; Slobodianiuk, Maryna A.; Жданова, Інна Євгенівна; Жданова, І. Є.; Жданова, Инна Евгеньевна; Zhdanova, Inna Ye.; Матвійчук, Аліна Вікторівна; Матвійчук, А. В.; Матвийчук, Алина Викторовна; Matviichuk, Alina V.
  The Covid-19 coronavirus pandemic has affected the world. The government is stepping up quarantine measures in its countries for the second time. Strict quarantine is beginning to be introduced in more and more countries around the world. Quarantine restrictions significantly affect businesses and limit their rights. In this regard, the issue of protection of business rights remains relevant. The purpose of the article is to study the administrative features of protection of the rights of economic entities in quarantine. The subject of the study is the social relations that arise in the protection of business in quarantine conditions. The research methodology consists of the dialectical method, historical method, system method, modeling and abstraction methods, as well as induction, deduction, analysis, synthesis and comparative law methods as a special research methods. The authors came to the conclusion that the state took decisive measures to ensure the rights of economic entities, by they significantly reflected on guarantees for entrepreneurs and in general, in particular, their ability to operate, which significantly affects the economies of countries.
 • Документ
  Локальний рівень нормативно-правового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні
  (2017) Журба, Марина Анатоліївна; Журба, Марина Анатольевна; Zhurba, Maryna A.
 • Документ
  Зарубіжний досвід державного регулювання сфери фізичної культури і спорту
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Журба, М. А.; Журба, М. А.; Zhurba, M. A.
  Охарактеризовано основні нормативно-правові акти, що визначають державне регулювання сфери фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах. Визначено основні моделі та принципи конструювання управлінських та організаційних структур. Наголошено на необхідності дослідження даного виду відповідальності.
 • Документ
  Публічне управління у галузі фізичної культури і спорту
  (2017-11-18) Журба, Марина Анатоліївна
  Дисертація є науковим дослідженням управління у галузі фізичної культури і спорту, його організаційного, правового та інструментального забезпечення. Проаналізовано рівень наукових розробок публічного управління у галузі фізичної культури і спорту, визначено змістовні особливості та співвідношення її складових – фізичної культури та спорту. Розкрито правові засади управління у галузі фізичної культури і спорту, систему формалізованих та неформалізованих юридичних джерел владно-упорядковуючого впливу на відповідний сектор суспільного життя, визначено проблеми законодавчого забезпечення галузевої управлінської діяльності, існуючу та перспективну системи принципів відповідної владної активності. Дослідження організаційних засад управління у галузі фізичної культури і спорту здійснено на основі врахування тенденції та усіх видів децентралізації, у т.ч. визнання інститутів та окремих представників громадянського суспільства суб’єктами управління, їх суттєвої ролі не лише у формуванні цілей, але й у безпосередньому здійсненні владно-упорядковуючого впливу на фізичну культуру і спорт. Визначено компетенційні та організаційні проблеми органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в управлінні досліджуваною галуззю. Охарактеризовано форми та методи управління у галузі фізичної культури і спорту, матеріально-правові та процедурні засади адміністративної відповідальності за проступки у галузі.
 • Документ
  Правове регулювання фізичної культури і спорту
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Журба, М. А.; Zhurba, M. A.