Кормич Анатолій Іванович

Постійний URI для цього зібрання

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 32
 • Документ
  Витоки концепції глобального неуправління та її науковий і практичний потенціал
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Kormych, Anatolii I.
  Зокрема зазначено, що сучасна система управління поєднує як традиційні так і нетрадиційні формати міжнародного, транснаціонального та приватного типів управління, забезпечуючи перерозподіл повноважень між національними державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин в епоху глобалізації. Та у цьому контексті «глобальне неуправління» стали розглядати як принципово новий тип сучасного управління, поява якого спричинена рядом факторів, що проявились на рівні національних держав.
 • Документ
  Угоди про асоціацію східного партнерства: проблема ефективності взаємодії
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2022) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Kormych, Anatolii I.
 • Документ
  Гендерна реконструкція сучасної державної політики України: фактори впливу
  (Одеса, 2018) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Аналолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
 • Документ
  Концептуальні засади децентралізації як явища правової реальності
  (ВД "Гельветика", 2019) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
 • Документ
  Демократичні інновації у публічному управлінні: поняття та типологія
  (ПП "Фенікс", 2021) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Аналолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
 • Документ
  Історія політичних вчень : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Історія політичних вчень». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Методика викладання політології : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  (Одеса, 2022) Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Методика викладання політології». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальнвстю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Соціально-політична думка України : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Соціально-політична думка України». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Інновації у системі освіти: підготовка кадрів для відбудови держави
  (Одеса, 2022) Кормич, Людмила; Кормич, Анатолій
 • Документ
  Вдосконалення публічного управління в Україні в контексті діджиталізації: теоретичний аспект
  (ВД "Гельветика", 2022) Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Іванівна; Kormych, L. I.; Кормич, А. І.; Kormych, A. I.
  У статті проаналізовані концептуальні засади процесу вдосконалення публічного управління в епоху цифровізації. У центрі уваги питання змісту та співвідношення електронного урядування та електронної демократії. Проблема розкривається на основі вивчення теоретичних розробок провідних зарубіжних науковців в сфері управління. Показано, що електронна демократія – це вдосконалена модель електронного урядування, яка забезпечує двостороннє політичне спілкування та участь недержавних суб’єктів у процесі прийняття рішень. Найкраще розрізняти електронне урядування та електронну демократію можна шляхом визначення основної зацікавленої сторони трансформацій. Якщо цифровізація впливає лише на процесуальний аспект державного управління, це залишається питанням електронного урядування. Коли трансформації включають громадянський контроль управління, це стає сферою електронної демократії. Існують певні обмеження ефективності повномасштабного застосування основних інструментів електронного урядування та електронної демократії без досягнення належного рівня «електронної готовності» для держави та суспільства. В цифровізації мають бути зацікавлені як уряд так і соціум, а її переваги повинні стати відчутними щодо якості управлінських послуг та можливостей впливу на прийняття управлінських рішень. Аналіз поглядів зарубіжних фахівців-теоретиків та практиків з питань функціонування публічного управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства дає можливість адаптувати їх висновки до національної практики. Узагальнення та використання кращого зарубіжного досвіду впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність дозволить уникнути ряду існуючих недоліків в процесі реформування системи публічного управління та адміністрування в Україні. Всі ці питання набудуть особливої актуальності для повоєнного відродження та розвитку України і її ефективної інтеграції в європейські економічні та безпекові структури. Україна має продовжити творення ефективної «держави в смартфоні» як складової процесу глобальної цифровізації.
 • Документ
  Відеоблоги як інноваційний засіб політичної комунікації.
  (ВД "Гельветика", 2021) Вітман, К. М.; Кормич, А. І.; Vitman, K. M.; Kormych, A. I.
  Стаття присвячена актуальній проблемі політичної дійсності, бо сучасна світова та національна практика переконливо доводять, що інформаційно-комунікаційний чинник відіграє важливу роль у всіх без винятку суспільних трансформаціях. Тому розробка політичних стратегій та вибір форм по літичної тактики напряму залежать від ефективності політичної комунікації. Своєю чергою результа тивність комунікації зумовлена спроможністю суб’єктів політики застосовувати технологічні новації, які надають їм переваги в інтеграції людського потенціалу навколо вибраної мети, забезпечують ви значення пріоритетних цілей тощо. Щоб виконувати такі функції, технологічні підходи мають бути адекватними суспільним можливостям і відповідати вимогам часу. Цифрова епоха змінює формат спілкування, переміщує його у віртуальний простір, робить більш оперативним та масовим. З актив ним впровадженням Інтернет-технологій дістав розвитку і такий засіб комунікації, як блогосфера. У цій статті проаналізовано вплив саме «відеоблогів» на політичне і суспільне життя. Функціонування політичних Інтернет-комунікацій в українському суспільстві стало джерелом формування масової прямої демократії, що сприяє подоланню кризи формальної демократії, яка проявляється в її тради ційних інститутах. Нині ми є свідками зростання суспільного статусу популярних блогерів, які стають неформальними соціальними і політичними лідерами і виражають думки і настрої широких верств. Виокремлено переваги та недоліки цього виду політичної комунікації. Акцентовано на тому, що лі дер думки – блогер, має не просто демонструвати абстрактну політичну позицію, а й брати участь у політичному житті суспільства. Розвиток блогів призвів до того, що вони можуть використовуватись для пропаганди політичних ідей, контрпропаганди, для комерційних цілей, включаючи збір коштів на виборчу кампанію. Широкий спектр можливостей зумовлює потребу використання блогінгу для презентації конкретних інтересів у політиці та критики політичних опонентів.
 • Документ
  Eastern Partnership Association Agreements in the Mirror of Global Ungovernance: Where Does the DCFTA Lead?
  (National University “Odessa Law Academy”, 2020) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.; Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, В. В.; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalniuk, Volodymyr V.
  The paper focuses on powers’ dissolving effects brought by Eastern Partnership Association agreements, signed with Ukraine, Moldova, and Georgia, to associated states’ governance systems and practices and the development of associations’ institutions and procedures. To that end, the research utilizes the concepts of “ungovernance” and “global ungovernance” that, in the authors’ view, possess significant explanation potential in the field. The paper reviews the emergence of said concepts, which may be traced back to the mid of 1990th. It emphasizes the main features of those concepts concerning both national states and transnational institution-building projects. The dispersion of powers due to the implementation of association agreements is caused by the extension of obligations far beyond those needed to implement the DCFTA and binding the market access with progress in other fields. Such agreement’s design brings the notions of “uncertainty” and “inconsistencies” into assessing the institutional and procedural issues of its implementation. The paper also analyses the side-effects of the lack of accession perspective, which, combined with extensive obligations towards approximation to the EU legislation, creates an “impossibility of closure” effect (i.e., impossibility to reach objectives set). Such an effect happens due to unclear goals and discouragement of actors involved in the implementation because of the absence of future membership guarantees. The paper also suggests that the implementation process’s failures may result in significant institutional and procedural rearrangements within the association agreements’ frameworks to adjust the governance mode to cope with such failures.
 • Документ
  Основні інструменти розвитку сучасної України як соціальної держави
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
 • Документ
  Концептуальні засади реформи публічної влади й управління та впровадження моделі «сервісної держави» в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
  У статті розглянуті головні принципи сучасної концепції «нового публічного управління», які покладені в основу формування теорії «нової публічної служби» та реалізації моделі «сервісної держави». Розкрита специфіка впровадження цієї моделі в Україні на нинішньому етапі державного розвитку. Інноваційні трансформації управлінської системи виступають базовим чинником реалізації євроінтеграційних стратегій України, адаптації до кращих європейських стандартів управління. Відбувається зміна змісту і формату управлінської діяльності, пріоритетом якої стає не традиційне керівництво, а задоволення потреб та інтересів громадян, надання їм відповідних якісних послуг. Чутливість влади до потреб соціуму ґрунтується на дотриманні принципів: служити громадянам, а не клієнтам; шукати публічний інтерес, віддавати перевагу громадянському підходу перед підприємницьким, мислити стратегічно, діяти демократично; визнати, що підзвітність не є простою; служити, а не керувати; цінувати людей, а не лише продуктивність. Реалізація цих принципів у публічному управлінні є елементом розбудови «сервісної держави». Наукові дослідження переконливо доводять, що однією з сильних сторін подібного сервісного підходу до організації публічної влади є можливість вирішити низку проблем, на які раніше не зверталося достатньо уваги або ж вирішення яких було неможливим. Серед таких проблем виділяють три найголовніших: орієнтованість послуг на громадян, співвідношення ціни та якості для платників податків та гнучкість у наданні послуг. При цьому в центрі уваги не просто споживач, а саме громадянин – носій суб’єктивних прав та законних інтересів. Найкращі ж практики спираються на два універсальні методи, такі як координація та інтеграція управлінських послуг і використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Подібні підходи дозволяють гарантувати отримання послуг, відповідних обсягу прав і свобод громадян, а також забезпечують ефективність і якість таких послуг. Всі ці реформи спираються на національне законодавство, що постійно вдосконалюється.
 • Документ
  Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
  У статті показано, що на сучасному етапі розвитку України значну роль в успіху реформ, необхідних для реалізації стратегій євроінтеграції, відіграє система вищої освіти. Функціонування цієї системи забезпечує створення теоретичних засад і формування кадрового ресурсу всієї реформаторської діяльності. Але зростання ролі вищої освіти потребує змін у самій системі. Цей процес визначається низкою тенденцій: розширенням університетської автономії, підвищенням відповідальності за якість освіти, вдосконаленням управлінських моделей, зростанням рівня відповідності потребам ринку тощо. Прояв цих тенденцій диктується як загальним контекстом реформ в Україні, так і впливами глобалізаційних процесів, передусім інтеграцією нашої держави в європейський освітній простір. Методологічним підґрунтям спроможності закладів вищої освіти бути невід’ємною складовою частиною суспільних реформ є сучасні концепції організаційного розвитку, успішно апробовані європейськими університетами. Вони акцентують увагу на перспективних стратегіях, ефективному управлінні, компетентності персоналу, якості результату, використанні сучасного інструментарію. Це забезпечує баланс гуманного стилю роботи, продуктивності, економії, інновацій та ефективності, впровадженні моделей, що поєднують можливості індивідуальної і колективної активності. Важливе значення для вдосконалення вищої освіти має запозичення досвіду європейських країн шляхом імплементації європейських стандартів та найкращих практик у національне освітнє законодавство, участі в різних форматах науково-дослідної та навчально-освітньої взаємодії. І разом із тим цей досвід розкриває нові варіативні можливості практики реформування, враховуючи різні моделі автономії університетів, співвідношення свободи і стандартизації, критерії оцінювання якості та інші важливі параметри, що визначають ролі та міссії закладів вищої освіти.
 • Документ
  Правова регламентація міграційної політики ЄС: обумовленість та значення
  (Одеса : Гельветика, 2020) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Аналолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
 • Документ
  Традиції конституціоналізму в українській правовій спадщині
  (2018-12) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormich, А.
 • Документ
  Історія вчень про державу і право: навч. посібник
  (Київ : Видавництво "Алерта", 2015) Кормич, Анатолій Іванович
  У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес їх виникнення, розвитку, становлення. У Першій частині «Історія зарубіжних політико-правових вчень» розглянуто такі періоди, як Стародавній світ, Середні віки, Новий та Новітній часи. Друга частина «Історія політико-правових вчень України» охоплює період від Київської Русі до сьогодення незалежної України. Аналіз вчень про державу і право має допомогти студентам усвідомити процес формування та динаміку цінностей права і держави на різних історичних етапах, ознайомити з історичними коріннями політико-правових ідей та визначними особистостями, які створювали та репрезентували правові концепції. Для студентів вищих навчальних закладів: юристів, політологів, істориків та всіх, хто цікавиться проблемами держави і права.
 • Документ
  Безпекова детермінанта суверенітету держави
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
 • Документ
  Історія вчень про державу і право
  (Київ : Правова єдність, 2009) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatoliy I.
  У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес їх виникнення, розвитку, становлення. Розглянуто такі періоди, як стародавній світ (або античний); середні віки; Новий та Новітній часи. Окремо висвітлено розвиток політико-правових вчень України. Аналіз вчень про державу і право має допомогти студентам усвідомити процес формування та динаміку цінностей права і держави на різних історичних етапах, ознайомити з історичними коріннями політико-правових ідей. Для студентів вищих навчальних закладів: юристів, політологів, істориків та всіх, хто цікавиться проблемами держави і права.