Позова Діна Дмитрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Проблема багатотериторіального управління виключними правами суб'єктів авторського права та суміжних прав
  (2017) Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D.
 • Документ
  Information security and IT law in conditions of integration processes
  (Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen Olehovych; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulyanova, Halyna Oleksiyivna; Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya Pylypivna; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna; Гейко, Мирослава Олегівна; Гейко, Мирослава Олеговна; Heyko, Myroslava Olehivna; Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoryants, Halyna Ihorivna; Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna Vitaliyivna; Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyrylyuk, Alla Volodymyrivna; Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhaylyuk, Halyna Olehivna; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr Serhiyovych; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova Dina Dmytrivna; Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Sukha, Yuliya Serhiyivna; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn Andriyovych; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna; Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan Volodymyrovych; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsyadlo, Roksolana Petrivna; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliya Olehivna
  The categories “IT Law", “Information Security” are examined in the monograph, relations and interaction between these categories are researched. The theoretical basis of determination of the relationship between information security and IT law and the specifics of relations between “IT Rights” and “information security" are being analyzed. The questions are researched in the context of modern integration processes in Europe. Aimed at scientists, scientific-pedagogical staff of the institutions of higher education, post-graduate students, law students, practicing lawyers. May be of interest to everyone who is interested in the problems of “IT law”.
 • Документ
  Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин
  (2017) Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D.
  Стаття присвячена дослідженню системи джерел правового регулювання відносин, які виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із застосуванням інформаційних технологій. Надано характеристику окремим видам джерел інформаційно­технологічних відносин.
 • Документ
  Особливості правовідносин у мережі Інтернет
  (2016) Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D.
  Стаття присвячена дослідженню правовідносин, які виникають у зв’язку з використанням мережі Інтернет. Проаналізовано положення юридичної доктрини щодо визначення правової природи відносин, які виникають, змінюються та припиняються у віртуальному просторі. Проведено класифікацію правовідносин в мережі Інтернет. Запропоновано авторське визначення правовідносин в мережі Інтернет як врегульованих нормами міжнарод­ного та національного права суспільних відносин, які виникають із приводу матеріальних та нематеріальних об’єктів, залучених до структури побудови, системи функціонування таінформаційного наповнення мережі.
 • Документ
  Some aspects of the legal nature of the Internet network
  (2016) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D.
  The article is devoted to the research on the Internet as a legal category. The legal nature of the Internet is determined as an object of legal impact. The main characteristics of the Internet, which are important for the understanding of this phenomenon, are listed. It is suggested author’s own definition of this category as a global publicly available information and telecommunications network with a complex multi infrastructure, which operates on the basis of cross­border management and gives opportunities for creating, posting information and access to it and also for providing related information services.
 • Документ
  Порушення майнових прав на незафіксовані виконання
  (Одеса : Фенікс, 2013) Позова, Д. Д.; Pozova, D.
 • Документ
  Деякі питання контрафакції в мережі Інтернет
  (Одеса : Фенікс, 2016) Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, D. D.
 • Документ
  Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Харитонова, О. І.; Ульянова, Г. О.; Кирилюк, А. В.; Симонян, Ю. Ю.; Бааджи, Н. И.; Позова, Д. Д.; Григор'янц, Г. І.; Бурова, Л. І.; Мартинюк, І. В.; Харитонова, Е. И.; Ульянова, Г. А.; Григорьянц, Г. И.; Бурова, Л. И.; Мартынюк, И. В.; Kharitonova, E.; Ulyanova, G.; Kyrylyuk, A.; Baadzhy, N.; Simonyan, Yu.; Pozova, D.; Grigoryants, G.; Burova, L.; Martynyuk, I.
  Сьогодні під впливом науково-технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як «правовідносини в мережі Інтернет». Постає питання правового регулювання таких відносин, суб'єктного складу, змісту та з приводу чого вони виникають. Саме ці питання розкриті в даній статті.
 • Документ
  Про співвідношення понять «контрафактні товари» та «фальсифіковані товари»
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Позова, Д. Д.; Pozova, D. D.
  Стаття присвячена визначенню співвідношення понять «контрафактні товари» та «фальсифіковані товари». На підставі аналізу норм чинного законодавства і положень юридичної доктрини автором обґрунтовується теза про те, що деякі контрафактні товари є фальсифікованими, а деякі фальсифіковані товари – контрафактними.
 • Документ
  Правове становище житлово-будівельних кооперативів за законодавством України
  (2012) Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D.; Харитонова Олена Іванівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Одеса, 2012. Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем правового становища житлово-будівельних кооперативів за законодавством України. У дисертації визначені поняття житлово-будівельного кооперативу та його місце в системі юридичних осіб приватного права. Досліджено організаційно-правові аспекти створення житлово-будівельних кооперативів. Значну увагу приділено питанням участі юридичних осіб та асоційованому членству в житлово-будівельних кооперативах. З’ясовано правову природу членства в житлово-будівельному кооперативі та його співвідношення з корпоративними правовідносинами. Визначені підстави виникнення, зміни та припинення членських правовідносин у житлово-будівельних кооперативах. Надано характеристику правам і обов’язкам члена житлово-будівельного кооперативу. Сформульовані теоретично обґрунтовані пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України та проекту Житлового кодексу України в частині регулювання становища житлово-будівельних кооперативів.