Шилін Денис Вікторович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Щодо участі захисника у кримінальному провадженні у режимі відеоконференції під час судового провадження
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Shylin, Denys V.; Кіліміченко, Сергій Олегович; Кіліміченко, С. О.; Kilimichenko, Serhii O.
 • Документ
  Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгійович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Шилін, Д. В.; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Співвідношення преюдиції та презумпції
  (Одеса: Фенікс, 2012) Шилін, Д. В.
  В статті на основі порівняльного аналізу розкриваються загальні риси й відмінності таких юридичних категорій, як юридична презумція та юридична преюдиція.
 • Документ
  Деякі проблемні питання проведення обшуку
  (ВД "Гельветика", 2019) Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.
 • Документ
  Щодо питань про недопустимість доказів у кримінальному провадженні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.; Смирнов, Максим Іванович; Смирнов, М. І.; Смирнов, Максим Иванович; Smyrnov, Maksym I.
 • Документ
  Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аленін, Юрій Павлович; Alenin, Yurii P.; Аленін, Ю. П.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Pozhar, Vadym H.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Shylin, Denys V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.; Завтур, Віктор Андрійович; Zavtur, Viktor A.; Завтур, В. А.
  Посібник призначений для студентів курсу Кримінальний процес, у ньому викладені ключові положення курсу кримінальний процес України. Він направлений на допомогу студентам при підготовці до семінарських занять, іспитів з кримінального процесу, написанні рефератів та інших письмових робіт.
 • Документ
  Недопустимість доказів, отриманих в ході проведення контролю за вчиненням злочину
  (Одеса, 2021) Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.
 • Документ
  Show business contracts: civil legal analysis of ukraine legislation with international application experience
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.; Черемнова, Антоніна Іванівна; Черемнова, А. І.; Черемнова, Антонина Ивановна; Cheremnova, Antonina I.; Притуляк, Валерій Миколайович; Притуляк, В. М.; Притуляк, Валерий Николаевич; Prytuliak, Valerii M.; Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Степанец, Юрий Леонидович; Stepanets, Yurii L.
  The scientific novelty of the article is the need to regulate the issue of contracting in the sphere of show business in Ukraine. The object of the study of this article is the civil legal relationship arising from the conclusion of a contract in the field of show business. The following research methods were used in the study: analysis, synthesis, induction, deduction, etc. The article analyzes the legislation of Ukraine and the foreign experience in the field of conclusion a contract in the sphere of show business. The authors concluded contracts that mediate contractual interconnectios in the sphere of show business are characteristic of mixed (atypical) contracts, because often enough for the regulation of certain relations, the parties do not have separately regulated civil legal structures, stipulated by the current civil law of Ukraine. Moreover, the activities of the parties in the performance of their obligations under the contract are characterized by a high level of risk because it is very difficult to predict the success of a particular project in show business.
 • Документ
  Доказування в сучасному кримінальному провадженні : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аленін, Юрій Павлович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Торбас, Олександр Олександрович; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Доказування у сучасному кримінальному провадженні» (для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право»). Посібник містить: вступ, тематичний план навчальної дисципліни, програму курсу з текстом лекцій, плани практичних занять та самостійної роботи, рекомендовані джерела.
 • Документ
  Щодо тимчасово вилученого майна під час обшуку
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Шилін, Денис Вікторович; Shylin, Denys V.
 • Документ
  Співвідношення преюдиції та загальновідомих фактів
  (2017) Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.
 • Документ
  Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, Ирина Васильевна; Gloviuk, Irina V.; Галаган, В. І; Галаган, В. И.; Halahan, V. I.; Удовенко, Ж. В.; Удовенко, Ж. В.; Udovenko, Zh. V.; Наумова, А. О.; Наумова, А. О.; Naumova, A. O.; Сиза, Наталія Петрівна; Сиза, Наталья Петровна; Syza, Natalia P.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishlyuk, Kateryna V.; Калачова, О. М.; Калачева, О. М.; Kalachova, O. M.; Дідківська, Г. В.; Дидковская, Г. В.; Didkivska, G. V.; Коваль, М. В.; Коваль, М. В.; Koval, M. V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshina, Vladlena K.; Ковальов, А. Г.; Ковальов, А. Г.; Kovaliov, A. G.; Комарницька, О. Б.; Комарницкая, О. Б.; Komarnytska, O. B.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadim G.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Демидова, Є. Є.; Демидова, Е. Е.; Demydova, E. E.; Марченко, Т. Ю.; Марченко, Т. Ю.; Marchenko, T. Yu.; Луцюк, П. С.; Луцюк, П. С.; Lutsyuk, P. S.; Цехан, Дмитро Миколайович; Цехан, Дмитрий Николаевич; Tsekhan, D.; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, С. О.; Kovalchuk, S. O.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S.; Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denis; Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Завертайло, І. О.; Завертайло, И. О.; Zavertaylo, I. O.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, V. A.; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, И. П.; Zinkovskyi, I. P.; Соловйов, В. О.; Соловйов, В. О.; Solovyov, V. O.; Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yuriy P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larisa I.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tatiana V.; Немчинов, Є. С.; Немчинов, Е. С.; Nemchinov, E. S.; Калиновський, О. В.; Калиновский, О. В.; Kalynovskyi, O. V.; Школьніков, В. І.; Школьников, В. И.; Shkolnikov, V. I.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.; Мисюра, А. М.; Мисюра, А. М.; Mysyura, A. M.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Olexandr O.; Пономаренко, Денис Васильович; Пономаренко, Денис Васильевич; Ponomarenko, Denys V.; Дроздов, О. М.; Дроздов, О. М.; Drozdov, O. M.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Gurtieva, Lyudmila M.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidgorodynska, Anastasia V.; Кавецька, В. С.; Кавецкая, В. С.; Kavetska, V. S.; Маілунц, Б. Е.; Маилунц, Б. Э.; Mailunts, B. E.; Дидич, Олександр Юрійович; Дыдыч, Александр Юрьевич; Dydych, O. Yu.; Неледва, Н. В.; Неледва, Н. В.; Neledva, N. V.; Нестор, Н. В.; Нестор, Н. В.; Nestor, N. V.; Кириченко, В. Л.; Кириченко, В. Л.; Kyrychenko, V. L.; Демидова, Л. М.; Демидова, Л. М.; Demydova, L. M.; Коломиец, Юлия Юрьевна; Коломієць, Юлія Юріївна; Kolomiets, Yuliya Yu.; Навроцька, В. В.; Навроцкая, В. В.; Navrotska, V. V.
 • Документ
  Дія адміністративних преюдицій у кримінальному процесі
  (Одеса : Фенікс, 2013) Шилін, Д. В.; Шилин, Д. В.; Shilin, D.
 • Документ
  Деякі питання визнання недопустимості доказів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shilin, Denis V.
 • Документ
  Дія дисциплінарних преюдицій у кримінальному процесі
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shilin, Denis
  The article is dedicated to the complex analysis of applying prejudices in criminal procedure, detection of the possible ways of improvement of the mechanism of realization disciplinary prejudices in criminal procedure. The author deals the mechanism of realization disciplinary prejudices in criminal process.
 • Документ
  Співвідношення преюдиції з фікцією, правовою аксіомою та версією
  (2014) Шилін, Денис Вікторович; Шылин, Денис Викторович; Shylin, Denis
 • Документ
  Щодо питання про правову природу преюдиції у кримінальному процесі
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Y. P.; Шилін, Д. В.; Шилин, Д. В.; Shilin, D. V.
  Стаття присвячена визначенню правової природи преюдиції як явища сучасного кримінального процесу, шляхів удосконалення механізму використання преюдиції у кримінальному процесі. Досліджується й обґрунтовується питання про те, що інститут преюдиції є комплексним правовим інститутом.
 • Документ
  Преюдиції в кримінальному процесі
  (2010) Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shilin, Denis V.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена розробці системної концепції преюдицій у кримінальному процесі, визначенні шляхів удосконалення механізму використання преюдицій у кримінальному процесі. Розглядаються питання правової природи преюдиції та її співвідношення із суміжними категоріями; досліджується механізм дії загальноправових, цивільно-процесуальних, господарсько-процесуальних, адміністративних та адміністративно-процесуальних преюдицій у кримінальному процесі. Досліджено роль преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах, у тому числі й преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора. Проаналізовано преюдиціальність як властивість судових рішень у кримінальних справах. Визначено співвідношення преюдиціальності кримінально-процесуальних актів та принципу вільної оцінки доказів. Вказано напрями вирішення преюдиціальних колізій у процесі доказування.