Міщенко Ілона Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Оцінка забезпечення реалізації права на інформацію особами з порушеннями зору в Україні
  (НУ "ОЮА" : Одеса, 2023) Міщенко Ілона Володимирівна; Міщенко І. В.; Mishchenko Ilona V.
 • Документ
  Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації: проблемні питання реалізації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Міщенко, Ілона Володимирівна; Міщенко, І. В.; Мищенко, Илона Владимировна; Mishchenko, Ilona V.
 • Документ
  Інформаційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Кормич, Борис Анатолійович; Kormych, Borys A.; Кормич, Б. А.; Міщенко, Ілона Володимирівна; Mishchenko, Ilona V.; Міщенко, І. В.
 • Документ
  Транспортне право України
  (Одеса, 2020) Міщенко, Ілона Володимирівна
  Навчальна дисципліна «Транспортне право» призначена для студентів, які навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти за спеціальністю 081 Право. В умовах становлення та розвитку ринкової економіки, що характеризуються постійним розширенням господарських зв’язків, у тому числі й міжнародних, великого значення набувають транспортні відносини та їх правове регулювання. Будь-який виробничий цикл не буде завершеним без фінального етапу – доставлення готового продукту до споживача. Виходячи з цього, основним завданням транспортного комплексу є своєчасне, повне та якісне задоволення потреб суспільного виробництва та населення в перевезеннях. Ефективне функціонування транспортної системи у свою чергу багато в чому залежить від якості правової бази, а так само правильності застосування норм відповідного національного законодавства. Останнє має різну галузеву належність, відрізняється неоднорідністю, динамічністю, що викликає потребу в його моніторингу, вивченні та аналізі. Цьому, власне, і присвячена дисципліна «Транспортне право». Її предметом виступають правові норми та правові відносини в галузі експлуатації транспорту, юридичні права та суб’єктивні обов’язки суб’єктів таких правовідносин. Основна мета, при засвоєнні студентами положень навчальної дисципліни «Транспортне право» – досягнення всебічного розуміння природи й сутності правових відносин, які виникають у сфері функціонування транспорту, особливостей їх правового регулювання, що дасть можливість отримати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички застосування норм транспортного права; підвищення рівня правової культури і правосвідомості у студентів й неухильне дотримання ними вимог закону та кваліфікованого його застосування; здобування вмінь і навичок з використання транспортного законодавства в практичній роботі. Загальні завдання курсу – вивчення і засвоєння вітчизняного законодавства про транспорт, яке регулює суспільні відносини з питань функціонування транспортної системи України, реалізації прав і свобод людини, які реалізуються за допомогою такого законодавства. Це дозволить студентам повною мірою використовувати набуті знання у практичній діяльності.
 • Документ
  Юридичні технології та інновації в юриспруденції : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Міщенко, Ілона Володимирівна
  Навчальна дисципліна «Юридичні технології та інновації в юриспруденції» призначена для студентів, які навчаються на магістерському рівні вищої освіти. Реалії сьогодення вимагають переформатування всіх сфер соціального буття, зачіпаючи формат функціонування як приватних осіб, так і державних інституцій. Процеси інформатизації та діджіталізації (цифрової трансформації), бурхливий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій не могли не дістатися такої традиційної та консервативної сфери, як юриспруденція, яка поступово набуває нових форм та проявів. Перехід на безпаперове середовище та віртуалізація юридичних сервісів стали початком розвитку Legal Tech проектів в Україні, які стають справжнім трендом. Саме тому на часі є ознайомлення студентів з новітніми технологіями, що використовуються або планують використовуватися в юриспруденції, для формування навичок сучасного, прогресивного, новаторського фахівця-юриста. Предметом дисципліни «Юридичні технології та інновації в юриспруденції» є сучасні технології та інновації, які вже впроваджені в юридичну практику, а так само ті, які перебувають на етапі розробки. Основна мета при засвоєнні студентами положень навчальної дисципліни «Юридичні технології та інновації в юриспруденції» полягає в досягненні всебічного розуміння студентами природи та специфіки юридичних технологій, передумов та характеру інновацій у галузі юриспруденції. Загальні завдання курсу – вивчення ознак та специфіки юридичних технологій у правотворчій, правозастосовній, юрисдикційній діяльності, знайомство з новими формами організації юридичної діяльності, прогнозування ефективності застосування інновацій в юриспруденції, що дозволить студентам повною мірою використовувати новітні технології у своїй подальшій професійній діяльності. Методична структура курсу. Вивчення положень курсу «Юридичні технології та інновації в юриспруденції» здійснюється у формі викладання лекційних занять з наступною перевіркою та закріпленням теоретичного матеріалу на практичних заняттях, а також виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Мета лекції – формування орієнтованої основи для поступового засвоєння навчального матеріалу. У ряді випадків лекція виконує функції основного джерела інформації: при відсутності підручників, навчальних посібників або при наведенні новітніх даних, які не знайшли свого відображення у підручниках, та у випадках, коли окремі теми дуже складні для засвоєння при самостійному вивченні. Практичне заняття є ефективною формою закріплення набутих знань, шляхом виконання практичних вправ, вирішенню типових завдань. Вивчаючи курс «Юридичні технології та інновації в юриспруденції» студенти мають відпрацювати вже набуті навички збору, обробки, систематизації та використання інформації, що міститься в правових нормах, літературі, її порівняльний аналіз та використання в практичній діяльності.
 • Документ
  Окремі питання правового режиму конфіденційної інформації, що знаходиться у володінні митних органів ДФС України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Міщенко, Ілона Володимирівна; Мищенко, Илона Владимировна; Mishchenko, Ilona V.
 • Документ
  Контроль за провадженням митної брокерської діяльності: проблеми правової регламентації
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Міщенко, Ілона Володимирівна; Мищенко, Илона Владимировна; Mishchenko, Ilona V.
 • Документ
  Еволюція приватноправових засад у митному праві України
  (2016) Міщенко, Ілона Володимирівна; Мищенко, Илона Владимировна; Mishhenko, Ilona
  Стаття присвячена дослідженню приватноправових основ митного права України в історичному аспекті. Аналізуються три кодифікованих акта в сфері митної справи України, що послідовно змінювали один одного за роки її незалежності. В ході аналізу простежується очевидна тенденція до поступового розширення приватноправових засобів регулювання суспільних відносин у митній сфері.
 • Документ
  Деякі питання визначення правового статусу митних посередників в Україні
  (2011) Міщенко, Ілона Володимирівна; Мищенко, Илона Владимировна; Mishhenko, Ilona
  The article is dedicated to the general principles of enterprises providing intermediary customs services. The author mentions the features and characters of customs intermediaries. Peculiarity of their legal status and causing factors are researched. The author's definition of category «customs intermediary» is given.
 • Документ
  Цивільно-правові договори в митній справі України
  (2008) Міщенко, Ілона Володимирівна; Мищенко, Илона Владимировна; Mishchenko, Ilona V.; Додін Євген Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса 2008. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню цивільно-правових договорів, що укладаються у сфері митної справи, їх специфіки та характерних рис. Вперше на науковому рівні здійснюється дослідження договірних відносин за участі суб’єктів митної справи. На підставі аналізу положень законодавства окреслено коло, здійснено класифікацію цивільно-правових договорів, які укладаються суб’єктами митної справи і спрямовані на реалізацію окремих її складових, таких як митний контроль, митне оформлення, митний режим. Аналізуються особливості суб’єктного складу, змісту, порядку укладення та виконання цивільно-правових договорів у митній справі України, пов’язані з подвійним правовим регулюванням – нормами цивільного та митного права. На підґрунті положень і висновків дослідження зроблено низку пропозицій щодо уточнення та удосконалення положень Цивільного та Митного кодексів України, а також інших актів митного законодавства.