Біла-Тіунова Любов Романівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 39
 • Документ
  Щодо доктринального тлумачення поняття "інша оплачувана діяльність" у контексті Закону України "Про запобігання корупції"
  (Юридика, 2023) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, L. R.; Khamkhodera, Oleh P.; Хамходера, О. П.; Хмародера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Khamkhodera, Oleg
  Визначення поняття «інша оплачувана діяльність» як будь-якої діяльності, за яку особа отримує заробітну плату, окрім визначеного законодавством переліку видів діяльності, якими особі можна займа- тися, зумовлює необхідність звернутися до характеристики таких її видів, як: наукова діяльність; викладацька діяльність; творча діяльність; інструкторська та суддівська практика
 • Документ
  Загальне адміністративне право України
  (Одеса : Фенікс, 2023) Національний університет «Одеська юридична академія»
  Підручник підготовлено колективом авторів з урахуванням сучасної української та зарубіжної концепції адміністративного права. Особлива увага приділена питанням публічного адміністрування через призму людиноцентристської ідеології адміністративного права та його спрямування на надання публічних послуг.
 • Документ
  Поліцейське право: методичні рекомендації (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання)
  (Одеса : Фенікс, 2023) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович
 • Документ
  Публічна служба в Україні : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Стрельников, Андрій Вікторович
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги аспірантам, які вивчають дисципліни «Публічна служба в Україні» і «Децентралізація публічної влади». Він може бути використаний також під час вивчення відповідної теми дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», дисциплін навчально-освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Аспірантам запропоновано робочу програму дисципліни, плани семінарських занять, тестові та практичні завдання, питання для самостійної перевірки знань, список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Децентралізація публічної влади : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Bila-Tiunova, Liubov R.; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Bilous-Osin, Tetiana I.; Тодощак, Олег Володимирович; Тодощак, О. В.; Todoshchak, Oleh V.
 • Документ
  Службове право України : навч.­метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Біла-Тіунова, Л. Р.; Даниленко, Ю. С.; Негара, Р. В.
  Навчально­методичний посібник «Службове право України» призначе­ но для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Публічна служба в Україні», «Службове право України», «Поліцейське право Украї­ ни». Його може бути використано під час вивчення відповідної теми базових дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративне процесу­ альне право України» та дисциплін навчально­освітньої програми підготов­ ки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Студентам запропоновано програму спецкурсу, основні положення тем робочої програми, плани семінарських занять, тестові та практичні завдання, питання для самостійної перевірки знань, список рекомендова­ ної літератури.
 • Документ
  Присяга державного службовця: понятійно-правова характеристика
  (ВД "Гельветика", 2019) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.
 • Документ
  Адміністративістика в умовах цифровізації: теорія, правове регулювання, практика : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Ківалов, Сергій Васильович; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Латковська, Тамара Анатоліївна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Козачук, Діана Анатоліївна; Фролова, Євгенія Ігорівна; Стрельников, Андрій Вікторович; Савчук, Роман Миколайович; Сандул, Яна Миколаївна; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Біла-Тюріна, Юлія Зиновіївна; Маслова, Яна Іванівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Корнута, Людмила Михайлівна; Негара, Родіон Віталійович; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович; Латковський, Павло Павлович
  У монографії на підставі аналізу положень адміністративного, службового та фінансового законодавства здійснено комплексний розгляд питань цифрової трансформації суспільних відносин за обраним напрямом з урахуванням детермінант теорії та практики. У дослідженні виокремлено основні напрями цифровізації адміністративного права, а саме: визначення системності адміністративно-правового мислення в умовах розвитку цифровізаційних векторів врядування, цифровий концепт модифікації публічного адміністрування у сфері наукової діяльності, особливості реалізації адміністративних процедур в умовах цифрової трансформації, сутнісні ознаки електронного звернення як форми контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації, вплив цифровізації на здійснення адміністративного судочинства тощо. Акцентовано увагу на окремих питаннях цифровізації службового права: концептуальних положеннях у сучасному цифровому вимірі щодо здійснення захисту права на державну службу, управління кадровим потенціалом у державній службі в умовах цифровізації, станові правового регулювання та практичних особливостях професійної діяльності службовців міграційних органів у цифровізаційних умовах, особливостях переведення в державній службі в умовах цифрової трансформації. Розглянуто окремі питання цифровізації фінансового права: цифрову трансформацію фінансового сектору України на рівні країн ЄС, стан бюджетної безпеки та засобів її забезпечення в умовах цифровізації, здійснення фінансового контролю в умовах використання інформаційних технологій, вплив діджиталізації на прозорість бюджетної політики. Монографічне дослідження та висновки, що у ньому містяться, можуть бути корисними для: науково-педагогічних та наукових працівників, предметом дослідження яких є сфера адміністративного, службового, фінансового права; публічних службовців; здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Службове право України : підручник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Стець, Олег Миколайович; Стец, Олег Николаевич; Stets Oleg N.;
  Підручник «Службове право України» є одним із перших підручників в Україні, в якому охарактеризовано суспільні відносини державної служби у контексті їхньої галузевої приналежності. Його становлять Загальна та Особлива частини. У Загальній частині висвітлено питання щодо співвідношення публічної та державної служби, предмета і методу службового права, його структури, державно-службових правовідносин, службового законодавства, службових норм, характеристики відповідних правових інститутів (вступу на державну службу, її проходження і припинення, правового статусу державного службовця, управління державною службою, режиму державної служби, юридинчої відповідальності державних службовців). Особливу частину становлять правові інститути адміністративної, спеціалізованої та мілітаризованої служби. Підручник призначено для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Конституційне право України», «Адмінстративне право України», спеціальні курси «Публічна служба», «Державна служба». Може бути використаний слухачами Центру підготовки державних службовців та професійних суддів під час вивчення відповідних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістрів із спеціальності «Державне управління та адміністрування» та аспірантами під час навчання за відповідними навчальними програмами. Розрахований на науковців, публічних службовців, практичних працівників державних органів та органів місцевого самоврядування.
 • Документ
  Системність адміністративно-правового мислення в умовах трансформацій
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.
 • Документ
  Replacement of state service positions under conditions of quarantine: state and challenges
  (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, L. R.; Негара, Родіон Віталійович; Негара, Р. В.; Негара, Родион Витальевич; Nehara, Rodion V.; Nehara, R. V.
  The article is devoted to the study of ways to replace state service positions in quarantine, established to combat COVID-19. Attention is drawn to the impossibility of full-fledged replacement of state service positions as a result of the application of existing methods of replacement of state service positions (competition and transfer). The changes introduced during the quarantine in the replacement of state service positions are analyzed: suspension of the competition, suspension of the provisions of Law № 889 on competition, completion of announced competitions, appointment to state service positions by concluding a contract. In order to correct the identified problems and shortcomings in the replacement of state service positions during the quarantine period, changes and additions to current legislation are proposed. There is a need to improve the procedures for replacing state service positions that can ensure the smooth functioning of public authorities in quarantine and other similar situations.
 • Документ
  Публічна служба : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної, вечірньої та заочної форми навчання)
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В.
 • Документ
  Питання адміністративного права: навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.
 • Документ
  Participation of civil society in public administration: Prospects for international experience implementation in Ukraine
  (Maya Global Education Society, 2019) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Д. А.; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильківська, В. В.; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V.
  Purpose: Determination of possible ways to increase the effectiveness of interaction between civil society institutions and public administration subjects in Ukraine through the use of international experience; determination of a unified concept of management humanization and democratization and proposal of specific recommendations for reforming the existing public administration system in Ukraine. Methodology: General and specific methods of scientific knowledge were applied during the research: a system analysis method, a dialectical method, a formal-logical method, a structural-functional method, and empirical methods. Result: The authors concluded that there is poor interaction between the public administration subjects and the civil society institutions in Ukraine. In order to increase the positive effect of introducing new forms of civil participation in public administration, it is important to popularize citizens’ e-participation in public administration. Free access to the electronic reflection of activities of any public administration subject allows simplifying public participation in making specific decisions. Applications: The results of the research are believed to be interesting and useful for domestic legislators and public administration subjects at actualization of tendencies to administration democratization and humanization. Novelty/Originality: The results are obtained independently and original (no analogues or incorrect borrowings). The research subject is considered in Ukraine for the first time and seems to be prospective for further development.
 • Документ
  Political and economic governance: a comparative analysis of Eastern European countries and Ukraine
  (Baltija Publishing, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.
  The presented work is an attempt to compare the quality of governance in non-EU states in the Western Balkans and Eastern Europe with which the EU Association Agreements have been concluded, and Ukraine, including aspects of the impact of the DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Areas). The most important issues are the interpretation of the results, the equality of countries, and the political consequences that may arise after the progression and the rapid pace of the member countries of the DCFTA towards the countries of the Balkan region. The identified countries seek full membership in the EU. Although the EU distinguishes between these countries, it recognizes “European prospects”, that is, membership in the EU, the commitments to adopt or approach EU laws and policies, made by both groups of countries, have much in common. This makes the comparison between the countries of the Balkan region and the member states of the DCFTA a sound and politically significant one. Such comparison is facilitated by numerous sources, qualitative assessments, and official ratings. Figuratively by analytical indicators, the countries can be divided into the first group of leading countries (Serbia and Montenegro) for which in February 2018 the European Commission proposed to consider 2025 as the possible date of accession to the EU. The second group (Albania and Macedonia), for which the date of accession negotiations is conditionally open in 2019. The third group includes Bosnia and Herzegovina, Kosovo, for which there are no dates, and Turkey, the negotiations with which are suspended. For comparison, if we take both political and economic indicators of Ukraine, it is approximately equal to the Balkan states of the second group and outstrips the states of the third group. The prospect of EU membership was recognized as the strongest external factor of internal political changes in the countries surrounding the EU. One of the most striking trends is the steady decline in the standards of political governance in all countries, for which the EU expands its membership perspective. One of the main manifestations of poor governance in the broader neighbourhood is the widespread corruption and impunity of officials. Weak rule of law and ineffective law enforcement bodies have become common practice in all different states and have allowed current officials to act impunity during their term of office. The identified results challenge the assumption dominating in political and scientific circles that a credible prospect of EU membership is steadily generating an internal environment conducive to democratic changes. The effectiveness of economic governance was assessed by the indicators of competitiveness of the national economy (Global Competitiveness Index, Corruption Perceptions Index, Human Development Index, Ease of Doing Business Index, Index of Economic Freedom, Index of Globalization, SEDA (Sustainable Economic Development Assessment)); GDP dynamics; the volume of foreign direct investment; economic activity of the population. In practice, the EU applies an increasing number of common economic policy instruments for the Balkans and member countries of the DCFTA, in spite of the political (or rhetorical) differentiation between countries, given the categorization of membership prospects. The convergence of the actual EU policy has taken place. The Association Agreements and the DCFTA have raised the level of political and economic governance in Georgia, Moldova, and Ukraine at the level of the Balkan countries while the expansion process for the Balkan countries has not advanced.
 • Документ
  The Problems of Public Administration in the Sphere of Healthcare in Ukraine
  (Eurasian Exercise and Sport Science Association, 2019) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugodnikov, Andrey; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Ю. С.; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S.
  The purpose of this article is to establish the level of efficiency rise ways of public administration implementation in the sphere of healthcare in Ukraine on the basis of the international experience use; to define a unified conception of the institutional and legal basics’ management in the sphere of healthcare and to offer specific recommendations as to the introduction into legal reality of Ukraine. The methodology includes general philosophical and special methods of scientific cognition namely, the system-analysis technique, the dialectical method, the Aristotelian method and the structural-functional process as well as the range of empirical methods were used while carrying out the research. Authors came to a conclusion about a low adaptation level of a present healthcare system of Ukraine to real population needs. The formal international standards consolidation in a designated sphere does not provide the services in the sphere of healthcare with the availability and quality signs. The free access ability to the international protocols, in accordance with which the treatment should be provided, has to be in Ukrainian which will allow to simplify the procedure of specific decision making in the sphere of healthcare as well as to find mistakes which can occur in medical practice in due course. The research results are relevant for domestic lawmakers and entities which carry out the public administration in the sphere of healthcare against a background of the tendencies actualization of administrative processes democratization in Ukraine. All the results are independently obtained and original (incorrect adoptions and taxes are absent). The subject of research is examined for the first time in Ukraine and has the prospective for further development.
 • Документ
  Щодо визначення поняття "викладацька діяльність" у контексті антикорупційного законодавства
  (2017) Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, О. П.; Хамходера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Біла-Тіунова, Л. Р.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Bila-Tiunova, Liubov R.
  Статтю присвячено висвітленню змістовних та формальних рис поняття «викладацька діяльність» у контексті антикорупційного законодавства України. Обґрунтовано позицію щодо недопустимості ототожнення понять «викладацька діяльність» та «педагогічна діяльність» і, відповідно, тези про їх співвідношення як цілого і частки. Акцентовано увагу на тому, що діяльність кваліфікується як викладацька за наявності ряду факторів: освіти особи, форми здійснюваного освітнього заходу, наявності правового зв'язку з навчальним закладом, оформлення трудового договору тощо.
 • Документ
  Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців як складова проходження державної служби
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, Liubov
 • Документ
  Motivational Values of Ukrainian Students and the Use of Distance Learning Form in Legal Education
  (San Jose : Horizon Research Publishing, 2020) Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич; Ківалов, С. В.; Kivalov, Sergey; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Bila-Tiunova, Liubov
  In order to implement new national curriculums in the field of higher education in Ukraine, it is necessary to use the open educational forms as one of the sustainable development conditions. Therefore, the authors used a correlated analysis, Kolmogorov-Smirnov test, F-test, and Pearson’s chi-squared test in order to examine the Ukrainian students’ motivation towards the education according to the theory of internal motivation. The present study was based on the experiment conducted in two separate universities in Ukraine. Participants of the study were students of higher education facilities, who studied on the specialty "Law". In total, 130 students were offered to take part in the experiment and only 104 students agreed on the participation. Therefore, they completed the written consent, and data were collected by survey information. The losses were due to the absence of the students or lack of the written consents during the experiment. Thus, they voluntarily participated in the study and answered the blank anonymously. Moreover, the universe rate was within the confidence interval. In addition, authors stated that the choice between traditional and ICT (Information and Communication Technologies) based educational approaches had a serious impact on the distribution of students’ motivational values. In fact, students showed higher efficiency index while studying the law with the help of distance learning. However, participants did not believe that using the distance learning form would help them to study well and pass their exams on "4" and "5". Therefore, it is established that the whole opportunity value to pay attention to the problems interesting for students is the sole harbinger for the thesis that the study of law with the help of the distance learning form makes their education qualitative. Thus, it is argued that the Ukrainian students are motivated to study law with the help of ICT, but the value distribution is different according to gender roles. For example, males may have more benefit from the use of ICT whereas females need another point of interest to use the distance learning form to study law.
 • Документ
  Підвищення кваліфікації як умова професійності державних службовців
  (Одеса : Гельветика, 2020) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Назарчук, Анастасія Валеріївна; Назарчук, Анастасия Валериевна; Nazarchuk, Anastasiia V