Актуальні проблеми політики. - 2009. - Випуск 38

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 119
 • Документ
  Деньги и денежные обязательства в правовом учении П.П. Цитовича
  (2009) Желдыбина, Татьяна Анатольевна; Желдибіна, Тетяна Анатоліївна; Zheldibyna, Tat'yana A.
  Данна стаття присвячена поглядам дореволюційного російського юриста П.П.Цитовича на правову природу грошей та пов,язанних з ними грошових зобов'язок. Автором робляться висновки про те, що міркування вченого, які сформувалися в XIX сторіччі, мали значний вплив на наступне розвинення права і законодавства у Росії.
 • Документ
  Теорія «протилежних течій» у міжнародному праві
  (2009) Гачкевич, Андрій Олександрович; Гачкевич, Андрей Александрович; Gachkevich, Andriy O.
  У статті розкривається інтерпретація Людвиком Ерліхом теорії «протилежних течій» Дайсі. Автор аналізує основні проблеми, що виникають у зв'язку з логічними протиріччями в міжнародному праві. Відзначено причини, що негативно впливають на узгоджене стан системи міжнародно-правових норм. Наведені приклади можливих шляхів розвитку міжнародного правопорядку за аналогією з правовими системами держав світу.
 • Документ
  Інформаційне забезпечення політики у сфері боротьби зі злочинністю
  (2009) Фріс, Павло Львович; Фрис, Павел Львович; Fris, Pavlo L.
  Автор присвятив статтю надзвичайно важливого аспекту політики Української держави в сфері боротьби зі злочинністю - інформаційному забезпеченню. У контексті цього питання розкривається зміст новел чинного законодавства і власних пропозицій, які переслідують ту ж мету.
 • Документ
  Локальна правотворчість як одна з форм активності соціального суб’єкта
  (2009) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Viktoriia V.
  Стаття присвячена окремим питанням локального нормотворчості. У статті розкриваються основні відмінні ознаки локального нормотворчості для всіх соціальних регуляторів. Автор обґрунтовує своє бачення ієрархії локального нормотворчості. У статті на основі комплексного дослідження наукової літератури автором визначаються і аналізуються рівні локального нормотворчості, в зв'язку з чим, автор обґрунтовує своє бачення сутності даного питання, виділяючи новий правовий тип локального нормотворчості.
 • Документ
  Публічна служба: характеристика поняття
  (2009) Фоміч, Ганна Вікторівна; Фомич, Анна Викторовна; Fomich, Hanna V.
  Дослідження присвячене визначенню поняття публічної служби та характеристики аспектів її розуміння. Дане визначення розглянуто в широкому і вузькому розумінні. Сформульовано висновок, що публічна служба являє собою професійну діяльність осіб, які здійснюють свої повноваження у органах публічного управління і складається з певної кількості адміністративних процедур, які здійснюють її функціонування і реалізацію завдань держави.
 • Документ
  Касаційне оскарження у правових системах України та Іспанії
  (2009) Глущенко, Світлана Володимирівна; Глущенко, Светлана Владимировна; Gluschenko, Svitlana V.
  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу касаційного провадження в системах правосуддя України та Іспанії. Автором звернено увагу на окремі концептуальні проблеми касації, а саме: законодавче регулювання; основні положення будови і функціонування судових органів; забезпечення конституційного права на ефективний судовий захист; правовий статус верховних судів, зокрема допуск до виробництва, межі та повноваження касаційного суду.
 • Документ
  Прокуратура як суб’єкт конституційно-правових відносин в Україні
  (2009) Грицаєнко, Леонід Романович; Грицаенко, Леонид Романович; Gricaenko, Leonid R.
  Автором проаналізовано сутність принципу поділу влади. Науково обґрунтовано місце прокуратури у державному механізмі.
 • Документ
  Вплив середньовічного канонічного права на формування романо-германського права
  (2009) Гулій, Андрій Миронович; Гулий, Андрей Миронович; Guliy, Andrew M.
  Досліджується питання впливу канонічного права Католицької Церкви ХIII століття на формування романо-германського права і його місце в романо-германської правової сім'ї. Необхідність наукового дослідження впливу канонічного права на формування романо-германського права обумовлено тим, що ці норми активно впливали на життя європейських країн ХIII століття, що було обумовлено значною роллю Католицької Церкви в суспільному житті Середньовіччя. Аналіз чинного законодавства України також дає підстави стверджувати, що церковні канони істотно вплинули і впливають на формування вітчизняної правової системи.
 • Документ
  Нормативно-правові засади толератності в Україні
  (2009) Ханстантинов, Віталій Олександрович; Ханстантинов, Виталий Александрович; Hanstantinov, Vitaly O.
  Проаналізовано феномен толерантності як цінності права. Окреслена законодавча база її реалізації в Україні. Вказані невирішені проблеми і опеределить найважливіші передумови для їх вирішення.
 • Документ
  Питання співвідношення сімейних та цивільних зобов’язань
  (2009) Хараджа, Наталя Вікторівна; Хараджа, Наталья Викторовна; Haradja, Natalia V.
  Представлена наукова стаття присвячена проблемам співвідношення сімейних і цивільних зобов'язань через призму визначення самостійності предмета сімейного права як галузі. У висновку зроблено власний висновок про те, що розглядаючи питання про можливість застосування норм цивільного права до регулювання сімейних зобов'язань, а також аналоги цивільного закону, необхідно пам'ятати про зміст сімейних відносин і кожен раз зіставляти ту чи іншу норму цивільного права з «духом» сімейного права .
 • Документ
  Правові підстави репатріації осіб, депортованих за національною ознакою, до Кримської області УРСР
  (2009) Хаваджи, Дінара Ремзіївна; Хаваджи, Динара Ремзиивна; Havadjy, Dinara R.
  Статтю присвячено проблемі правових підстав репатріації осіб, депортованих за національною ознакою, в Кримську область УРСР. Автором запропоновано дослідження, на підставі відповідних нормативно-правових актів, діяльності державних органів влади з правового забезпечення національної репатріації до Автономної Республіки Крим у складі України.
 • Документ
  Вплив сучасних зарубіжних правових доктрин на національне та міжнародне право
  (2009) Іванченко, Ольга Миколаївна; Иванченко, Ольга Николаевна; Ivanchenko, Olha M.
  Тема впливу зарубіжних правових доктрин на національне і міжнародне право є актуальною, оскільки дані питання додають особливої актуальності дослідженням концепцій взаємодії правових систем. У статті здійснена спроба проаналізувати родове єдність міжнародного і національного права як сукупності загальнообов'язкових правил поведінки.
 • Документ
  Обязательные условия трудового договора моряков
  (2009) Избаш, Олеся Олеговна; Ізбаш, Олеся Олегівна; Izbash, Olesia O.
  В данной научной статье проводится анализ проблемных вопросов правового регулирования, возникающих при заключении трудовых договоров с моряками, и разработка концепции дальнейшего развития законодательства об их труде.
 • Документ
  Податкова функція як ознака сильної держави
  (2009) Жадько, Вікторія Леонідівна; Жадько, Виктория Леонидовна; Jadyko, Victoria L.
  У представленій науковій статті досліджено окремі аспекти податкової діяльності сучасної держави на прикладі основних постулатів, викладених у праці американського філософа Френсіса Фукуями «Сильна держава. Управління та світовий порядок в ХХІ столітті ». Зроблено акцент на неминучості розширення переліку функцій сучасної держави. Зроблено висновок про те, що сильне, активно функціонує держава є найважливішою умовою виходу з економічної кризи. А реалізація податкової функції сучасної держави - це запорука утвердження соціальної держави, забезпечення високорозвиненого, конкурентоспроможного капіталу, політичної стабільності, суспільної злагоди.
 • Документ
  Перспективи модельного законодавства як форми гармонізації правового поля на міжнародній арені
  (2009) Житарєв, Євген Володимирович; Житарев, Евгений Владимирович; Jytarev, Yevhen V.
  У статті розглядаються питання ефективності модельного законодавства, як засобу уніфікації правового поля. Досліджуються причини неефективності модельного законодавства в країнах з різними правовими системами, перспективи розвитку модельного законодавства виходячи зі світового досвіду, фактори, які впливають на імплементацію модельних норм у національне законодавство.
 • Документ
  Правова характеристика транскордонного співробітництва прикордонних регіонів
  (2009) Качан, Василь Васильович; Качан, Василий Васильевич; Kachan, Vasily V.
  У даній роботі автор розглядає транскордонне співробітництво, як фактор розвитку прикордонних регіонів. Зазначає і обґрунтовує важливість даних суспільних відносин, для економічного зростання окремих регіонів так і всієї країни. Дає їм правову характеристику і висуває пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з метою поліпшення економічної ситуації в країні.
 • Документ
  Питання класифікації способів правового регулювання оплати найманої праці
  (2009) Капліна, Галина Анатоліївна; Каплина, Галина Анатольевна; Kaplina, Halyna A.
  Обґрунтовано підходи до класифікації способів правового регулювання в сфері оплати найманої праці, яка є необхідним етапом в процесі систематизації знань про предмет дослідження, з урахуванням ринкових перетворень. Проведено дослідження існуючих класифікацій, зроблені висновки про те, що способи правового регулювання оплати праці в сучасному трудовому праві не є застиглою категорією і представляють динамічну систему методів, прийомів правового впливу на правовідносини, вознікающте в зв'язку з правом працівника і корреспондирующей обов'язком роботодавця з оплати найманої праці . З розвитком ринкових відносин важливо місце в системі методів оплати праці займають також методи заохочувально-імперативний і рекомендаційний.
 • Документ
  Реформування місцевого самоврядування у країнах Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз
  (2009) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  Розглянуто питання децентралізації влади і розвитку системи місцевого самоврядування в країнах Східної Європи. Акцентовано увагу на більш виважену політику проведення відповідних реформ в цих державах. Безліч проблем дозволялося спочатку в перехідному періоді, що було обумовлено прагнення держав колишнього соціалістичного табору до якнайшвидшого вступу в Європейський Союз, при цьому реформування місцевої влади розглядалося як базовий компонент політичних змін, а також як важлива умова, показник економічного розвитку. Охарактеризовано основні напрямки реформування місцевого самоврядування в постсоціалістичних країнах. У процесі цих реформ були розроблені різні моделі пристрою місцевих органів влади.
 • Документ
  Методологічне значення юридичних конструкцій
  (2009) Кельман, Михайло Степанович; Кельман, Михаил Степанович; Kelman, Mykhailo S.
  Розглядається стан та значення юридичних конструкцій в праві і правознавстві, а також перегляд з значення в контексті методу правознавства та предмета юридичної науки, власного змісту права.
 • Документ
  Аномія як філософсько-правова проблема
  (2009) Киріченко, Ірина Анатоліївна; Кириченко, Ирина Анатольевна; Kіrichenko, Iryna A.
  У статті відображені концептуальні відмінності осмислення феномена аномії. Розкрито мікросоціальний характер аномії, викликаний особливим типом взаємодії індивідуума і суспільства в конкретно-історичних умовах.