Діденко Лариса Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Цивільно-процесуальні відносини : теоретичні аспекти : монографія
  (Одеса: Гельветика, 2019) Діденко, Л. В.
  Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних аспектів цивіль- но-процесуальних правовідносин. У науковій роботі здійснено правову характеристику ґенези наукових концепцій цивільних процесуальних відносин як інституту цивільного процесуального права. З’ясовано напрями та методологію дослідження цивільних процесуальних відносин. Проведено порівняльно-правовий аналіз цивільно-правових та цивільно-процесуальних відносин у науці цивільного процесуального права. Розглянуто ознаки цивільних процесуальних правовідносин. Досліджено систему цивільних процесуальних правовідносин. Виявлено місце та функції цивільних процесуальних відносин у механізмі цивільного процесуального регулювання. Проаналізовано підстави та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин, їх зміни та припинення. Визначено види цивільних процесуальних правовідносин. Виокремлено елементи цивільних процесуальних правовідносин. Наведено наукові теорії щодо об’єкта правовідносин, його визначення та природа. Визначено поняття та ознаки суб’єктів цивільно-процесуальних відносин, їх класифікацію та правовий статус. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, аспірантів і докторантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою цивільно-процесуальних правовідносин.
 • Документ
  Співвідношення судових та позасудових способів захисту цивільних прав
  (2020) Діденко, Л. В.
  У науковій статті досліджено питання форм захисту цивільних прав. Виділено юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту. До юрисдикційної форми віднесено способи захисту цивільних прав у судовому порядку (загальний) та в порядку звернення до уповноважених органів державної влади (спеціальний). Визначено, що до юрисдикційної форми захисту віднесені як судові, так і позасудові способи захисту цивільних прав. До неюрисдикційної форми захисту належить самозахист. Самозахистом вважається можливість обрання особою, чиї права порушуються або є загроза такого порушення, самостійно та на власний розсуд обирати той чи інший спосіб врегулювання конфлікту чи вирішення спору. Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. До самозахисту відносять альтернативне вирішення спору – комплекс способів врегулювання конфлікту чи вирішення спору без залучення офіційних судових органів та органів державної влади. Такими способами є медіація, мирова угода, третейський суд, врегулювання спору за участю судді, переговори без залучення третіх осіб та інші. Важливість співвідношення судових та позасудових способів має важливе практичне значення, оскільки спрямоване на попередній аналіз та подальший розподіл категорій справ, що будуть ефективно розглянуті в судовому чи позасудовому порядку. Юрисдикційний судовий захист здійснюється винятково державним судом. Позасудовий спосіб захисту визначає собою дії громадян і юридичних осіб з відстоювання громадянських прав і захисту охоронюваних законом інтересів, який здійснюється ними самостійно, без звернення до суду. Позасудовий захист цивільних прав характерний тим, що особа може врегулювати всі спірні питання, пред’явивши свої вимоги безпосередньо до особи, що порушила її права чи перешкоджає в реалізації таких прав, або звернутися до відповідних державних органів, уповноважених розглядати такі питання. Виділено переваги та недоліки судового захисту та позасудового захисту. Розглянуто поділ способів позасудового захисту цивільних прав, які можуть бути реалізовані у відкритому судовому провадженні та до прийняття рішення по справі судом, та ті, які можуть бути реалізовані виключно до відкриття судового провадження по справі. Ефективність застосування того чи іншого способу захисту визначається конкретною сферою цивільно-правових відносин.
 • Документ
  Генеза наукових концепцій цивільних процесуальних відносин як інституту цивільного процесуального права
  (2018) Діденко, Л. В.
  У статті проаналізовано специфіку цивільних процесуальних відносин як інституту цивільного процесуального права. Виокремлено періодизацію такої ґенези. Охарактеризовано особливості кожного з таких етапів і визначено їх зміст.
 • Документ
  Protection of property rights in the convention for the protection of human and fundamental freedoms and the practice of the ecthr
  (Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019) Andreichenko, S. S.; Chebotareva, G. V.; Didenkо, L. V.; Kizlova, O. S.
  The article explores the general provisions on the protection of property rights in the case law of the European Court of Human Rights. In particular, the fundamental guarantee of the protection of property rights is the ability to apply to the European Court of Human Rights for the protection of infringed, unrecognized or contested rights. Attention is drawn to the peculiarities of the interpretation by the European Court of Human Rights of the rules of Article 1 of the First Protocol. The doctrinal definition of ownership is analyzed. The necessary conditions for the application of the principle of peaceful ownership of property have been determined.
 • Документ
  The ratio of the civil and civil-procedural legal relations in the science of civil procedural law
  (Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019) Didenkо, L. V.; Andreichenko, S. S.; Chebotareva, G. V.; Denysova, A. V.
  The article deals with the analysis of the relationship between civil and civil procedure. The categories of civil and civil procedural law, civil and civil procedural norms are compared, as well as the concepts of civil and civil procedural relations are established. The connection between civil and civil proceedings has been established. The author examines the features that are sectoral criteria for the relationship between civil and civil proceedings. The author has established the ratio of civil and civil legal relations according to certain criteria. They should be divided into general and special ones. The author emphasizes that by examining the relationship between civil and civil proceedings, we have come to the conclusion that both types of legal relationships are very close and closely interacting, although they are characterized by a number of significant differences.
 • Документ
  The system of civil procedural relations
  (Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019) Didenkо, L. V.; Andreichenko, S. S.; Chebotareva, G. V.; Kizlova, O. S.
  The article deals with the analysis of the definition of civil procedural relations. Investigates the model of “system of civil procedural relations”. The author states that today the most appropriate and relevant is the concept – the model of the system of civil procedural relations. The author examines the features of the modern model of the system of civil procedural relations. Notes that the content of the concept of such a model clearly demonstrates the use of all historical background since pre-revolutionary times. The author provides a classification of civil procedural relations. The author emphasizes that the system of civil procedural relations is independent and individual for each specific case.
 • Документ
  Places and functions of civil procedural legal relations in the mecanism of civil processing regulation
  (Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019) Didenkо, L. V.; Abroskin, V. V.; Andreichenko, S. S.; Bondar, V. V.; Chebotareva, G. V.
  The article deals with the analysis of the place and functions of civil procedural relations. The author emphasizes that in the mechanism of civil procedural regulation can undergo significant changes both from the point of view of the organization (for example, by expanding the scope of civil jurisdiction), and from the point of view of changing the scope of rights and obligations of subjects of civil procedural regulation in the process of improvement relevant legal institutions. The author examines the place and functions of civil procedural relations in the mechanism of civil procedural regulation. Many of the studies we analyzed were carried out many years ago, and the development of public relations and legislation in our country is permanent, which makes the actual implementation of this research. The author analyzes the main feature of the functions and the general theoretical functions of civil procedural relations in the mechanism of civil procedural regulation. The author emphasizes the peculiarities of civil procedural relations in the mechanism of civil procedural regulation.
 • Документ
  Поняття та ознаки суб'єктів цивільно-процесуальних відносин
  (2018) Діденко, Л. В.
  У статті визначено поняття суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Виділено ознаки суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Досліджено наукову літературу і законодавство України з питань визначення поняття та ознак суб’єктів цивільно-процесуальних відносин.
 • Документ
  Види цивільних процесуальних правовідносин
  (2018) Діденко, Л. В.
  У статті досліджено види цивільних процесуальних правовідносин. Опра- цьовані підходи вчених до визначення видів цивільних процесуальних відносин. Виокремлені загальні та спеціальні критерії класифікації видів цивільних проце- суальних відносин
 • Документ
  Підстави й передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин, їх зміна та припинення
  (2018) Діденко, Л. В.
  У статті з'ясовано особливості передумов виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Визначено зміст таких підстав. Проаналізовано специфіку змін і припинення цивільних процесуальних правовідносин.
 • Документ
  Наукові теорії щодо об’єкта правовідносин та правова характеристика загального й спеціального об’єкта цивільних процесуальних правовідносин
  (2018) Діденко, Лариса Василівна
  У статті проаналізовано різні наукові підходи до визначення об’єкта правовідно- син. Підкреслюється, що спеціальні та загальні об’єкти цивільних процесуальних правовідносин співвідносяться один з одним таким чином: 1) загальний об’єктивний об’єкт може бути ідентичним спеціальному об’єктному результату; 2) загальний цільовий об’єкт може бути більш негативним, ніж отриманий спеціальний об’єкт-результат; 3) загальний об’єкт може бути більш позитивним, ніж отриманий спеціальний об’єктний результат. Запропоновано визначення поняття загального та спеціального об’єкта цивільно-процесуальних правовідносин. Таким чином, загальним об’єктом цивільно-процесуальних правовідносин є розгляд і вирішення справ у суді з метою ефективного захисту суб’єктивних прав, свобод або інтересів особи, суспільства чи держави а саме матеріальні та нематеріальні вигоди, для захисту яких суб’єкти вступають у цивільно-процесуальні правовідносини (гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформації, а також інші матеріальні та нематеріальні вигоди і). Особливим об’єктом цивільно-процесуальних правовідносин є результат, який представляє процесуальні наслідки поведінки одного з суб’єктів внаслідок вимоги іншого суб’єкта, досягається останнім через низку процесуальних дій, вчинених під час розгляду. і вирішення цивільної справи в порядку позову, наказу, окремого провадження або перегляду судових рішень, а також консолідується рішенням суду, постановою, постановою або наказом. На підставі запропонованих визначень понять загального та спеціального об’єкта цивільно-процесуальні правовідносини забезпечуються їх характеристиками.
 • Документ
  Напрями дослідження інституту цивільних процесуальних відносин
  (2018) Діденко, Л. В.
  У статті з’ясовано напрями дослідження інституту цивільних процесуальних відносин. Виокремлено особливості наукових праць різних вчених у сфері цивільних процесуальних відносин. Виявлено основні закономірності їхніх досліджень та розкрито сутність кожної з них.
 • Документ
  Цивільне право та процес : навчально-методичний посібник
  (Гельветика, 2023) Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Денисяк, Наталя Миколаївна; Денисяк, Н. М.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Цивільне право та процес», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів вищої освіти та розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю 262 – Правоохоронна діяльність
 • Документ
  Legal nature and inheritance of virtual property in ukraine and the world: current status, problems, prospects
  (2021) Davydova, Iryna; Didenkо, Larysa; Tomina, Viktoriya
  In recent years, there has been a growing interest in such a phenomenon as a digital inheritance. Sooner or later, users of social networks or online games begin to think about the status of their virtual assets, as they become valuable since users have spent a lot of time to earn them. However, legislation on digital inheritance remains either imperfect or does not answer the question of what happens to digital property after one’s death. The study aimed to describe the situation in the field of digital inheritance through the concepts of virtual property and IT objects. We used systemic, formal-legal, and hermeneutic methods to describe the state of the art in the area of virtual property and digital inheritance through the lens of jurisprudence. The found results suggest that digital inheritance is a growing problem due to imperfect or absent legislation with simultaneously increasing role and importance of the virtual world and digital assets in everyday life. Accordingly, we have found that court decisions set the tone for the development of the legislative process in this field, but at the moment, we are only at the beginning of the creation of solid and harmonized legislation towards digital inheritance. It is also determined that the concept of virtual property does not contradict the general principles of civil law, so it can be applied in the context of digital inheritance.
 • Документ
  Об’єкт правовідносин як основа існування об’єкту цивільних процесуальних правовідносин
  (ВД "Гельветика", 2019) Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V.
 • Документ
  Сучасна модель системи цивільних процесуальних правовідносин в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V.
 • Документ
  Суб’єкти як елемент цивільних процесуальних правовідносин
  (Одеса : Гельветика, 2021) Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Didenko, Larysa V.
  У статті підкреслено, що дослідження суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин усе ще не втрачає своєї актуальності, адже з огляду на масштабний елементний склад такого інституту, його складники нині отримали замало наукової уваги та аналізу. Тобто, незважаючи на встановлене загальноприйняте розуміння того, хто може бути суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин, дослідження їх різновидів натепер перебувають на незадовільному рівні. Зазначено, що зміст та сутність категорії суб’єктів у кожній окремій справі відрізняється, а отже, питання поняття та ознак суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікації та правового статусу потребують повноцінного комплексного дослідження. У статті обґрунтовано, що дослідження суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин у вітчизняній науці здійснюються регулярно, втім більшість праць мають досить поверхневий характер і, як наслідок, питання, пов’язані з учасниками цивільного процесу, в основному розглядаються у контексті норм чинного Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Визначено склад суб’єктів права і правовідносин, що дозволяє, зокрема, розмежувати суміжні галузі права, вирішити питання про сферу регулювання, про те, чи є суб’єктами процесуального права інші юрисдикційні органи, крім суду. Вивчення питання про суб’єктів цивільного процесуального права має теоретичне і практичне значення, оскільки значною мірою цивільно-процесуальний метод регулювання суспільних відносин характеризується правовим становищем суб’єктів, засобами впливу на їх поведінку, їх правами та обов’язками. Зазначено, що суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин є суд, індивідуальні й колективні суб’єкти права, держава та її структурні одиниці, а також соціальні спільноти, яким належить активна роль у процесі цивільного судочинства, які виступають реалізаторами специфічних юридичних властивостей – суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, повноважень, що знаходять свою реалізацію у вступі у цивільне процесуальне правовідношення та використанні в них своєї правосуб’єктності.
 • Документ
  Correlation of civil legal principles and civil procedural in Ukrainian legislation
  (Universidad del Zulia, 2021) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V.; Денисяк, Наталя Миколаївна; Денисяк, Н. М.; Денисяк, Наталья Николаевна; Denysiak, Natalia M.
  Civil legal and civil-procedural legal relations are one of the most significant categories in the science of civil and civil-procedural law, the relationship of which is not fully studied in science, so it is necessary to reveal the essence of their correlation and find differences between them. In the legal doctrine, there is a small number of works that would reveal the content of the relationship of such legal relations, the algorithm and criteria for their comparison are not fully developed, the scientific approaches to the separation of the criterion of their comparison are not revealed. In this regard, it is necessary to fulfil the doctrinal study of civil legal and civil procedural legal relations, both separately and jointly, using a particular criterion. The following methods were used in the study of the relationship between civil legal and civil-procedural legal relations: formal-legal, generalization, method of analysis of normative documents, articles and monographs, comparative legal method. As a result of the research, the connections between such categories as civil legal relations and civil procedural legal relations were clarified, and the criteria for their comparison were singled out.
 • Документ
  Система та класифікація цивільних процесуальних правовідносин
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Діденко, Лариса Василівна; Didenko, Larysa V.