Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 22

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Соціально-нормативна концепція об’єкта злочину (кримінального правопорушення)
  (Херсон : Гельветика, 2018) Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуніков, І. І.; Чугуников, Игорь Иванович; Чугуников, И. И.; Chuhunikov, Ihor I.
  У статті аналізується кримінально-правова природа такого елемента складу злочину, як об’єкт. Робиться висновок про те, що, незважаючи на його загальновизнаний обов’язковий характер під час вирішення питання щодо наявності підстави кримінальної відповідальності, це поняття переважно визначається поза нормативними межами і позиціонується як суто соціологічне, що позбавляє його будь-яких прикладних можливостей та призводить до штучного розширення предмета кримінально-правового регулювання, а у підсумку -до розмиття предмета кримінального права, взагалі. Із метою подолання зазначеної тенденції пропонується соціально-нормативна концепція об’єкта злочину.
 • Документ
  Застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління
  (Херсон : Гельветика, 2018) Чехович, Тетяна Валеріївна; Чехович, Т. В.; Чехович, Татьяна Валерьевна; Chekhovych, Tetiana V.; Chekhovych, T. V.
  У статті досліджено актуальні питання застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління. Проведено аналіз нормативно-правових актів України, які становлять собою нормативно-правову основу для здійснення юрисдикційної діяльності суб’єктів публічного управління, що дозволяє припустити авторові, що саме в них мають бути закріплені усі вимоги до неї, включаючи дотримання принципу рівності під час розгляду адміністративних справ і прийняття рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, обрання відповідного стягнення та його накладення тощо. Автором наголошено на необхідності докорінної зміни підходу суб’єктів нормотворчих повноважень до регламентації принципу рівності та механізму його забезпечення.
 • Документ
  Удосконалення реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України: проблеми сучасного стану
  (Херсон : Гельветика, 2018) Хитра, О. Л.; Хитрая, А. Л.; Хитра, Олександра Леонтіївна; Хитрая, Александра Леонтьевна; Khytra, Oleksandra
  У статті розкрито сутність реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці з позиції можливості його удосконалення під час заходів щодо утворення сектора безпеки й оборони. Проаналізовано місце реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці серед функцій складників сектора безпеки й оборони. Запропоновано модель кризового реагування.
 • Документ
  Співвідношення гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування
  (Херсон : Гельветика, 2018) Філей, Юрій Володимирович; Филей, Юрий Владимирович; Filei, Yurii
  Статтю присвячено співвідношенню гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування. У роботі зазначається, що мета закону не в тому, щоб покарати заради кари, а в тому, щоб за допомогою застосування заходів кримінально-правового реагування припинити злочинну діяльність і запобігти вчиненню нових злочинів. Запобігання злочинам будь-якою ціною не може бути принципом кримінальної політики нашої держави.
 • Документ
  Правосвідомість як елемент сталого розвитку бурштиноносних регіонів України
  (Херсон : Гельветика, 2018) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Сурилова, Е. А.; Surilova, Olena O.; Surilova, O. O.
  Актуальність проблеми запровадження ефективного організаційно-правового механізму регулювання видобутку бурштину визначається тим, що Україна має значні запаси цієї сировини, за відсутності ефективного правового регулювання її використання, що призводить до налагодження незаконного видобутку та виникнення значних ризиків для національної безпеки України. Правосвідомість розглядається як запорука сталого розвитку бурштиноносних регіонів. Аналізується дефініція правосвідомість, яка віддзеркалює зміст правових норм, стан реалізації, вміщує ставлення до права, впливає на правову поведінку особи та дозволяє її носіям сформувати власні правові установки, що впливає на процес реалізації правових норм. Наголошується, що тільки наявність якісного законодавства в цій сфері, послідовне застосування юридичної відповідальності за незаконний видобуток бурштину щодо організаторів злочинних схем та забезпечення прав пересічних громадян сприятиме формуванню належної правосвідомості усіх зацікавлених осіб.
 • Документ
  Національна безпека України - законодавчі новели і реалії
  (Херсон : Гельветика, 2018) Словська, І. Є.; Словська, Ірина Євгенівна; Словская, И. Е.; Словская, Ирина Евгеньевна; Slovska, I. E.; Slovska, Iryna E.; Царенко, Ольга Михайлівна; Царенко, О. М.; Tsarenko, O. M.; Tsarenko, Olha M.
  Проаналізовано теоретичні аспекти інституту національної безпеки в Україні та розглянуто тенденції його нормативного закріплення. З’ясовано, що це одна з основоположних цінностей функціонування держави і суспільства. Доведено, що, незважаючи на наявні розбіжності в окресленні перспективних напрямів забезпечення національної безпеки, її теоретико-правове розуміння як наукової категорії залишається сталим.
 • Документ
  Реалізація європейських стандартів у вдосконаленні спрощених та інших особливих форм і порядків кримінального провадження
  (Херсон : Гельветика, 2018) Сачко, О. В.; Сачко, А. В.; Sachko, O. V.
  У статті аналізуються проблеми забезпечення верховенства та інших європейських стандартів права при застосуванні інституту кримінального провадження на підставі угод, здійсненні спеціального (заочного) досудового розслідування (in absentia), досудового розслідування у районі проведення антитерористичної операції, а також застосуванні інших особливих форм, режимів і порядків кримінальних проваджень.
 • Документ
  Примус у службовому праві як системна категорія: поняття та характеристика елементів
  (Херсон : Гельветика, 2018) Припутень, Д. С.; Припутень, Д. С.; Pryputen, D. S.
  Системний підхід є універсальним, сприяє формуванню відповідного адекватного формулювання суті досліджуваних проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів їх вирішення. У статті приділено увагу ґрунтовному аналізу примусу у службовому праві як єдиному цілому з узгодженим функціонуванням закономірно розташованих і взаємопов’язаних елементів і частин, що дало змогу не лише окреслити перелік примусових заходів, але й відстежити модифікацію їх елементів у взаємозв’язку. У проведеному дослідженні наводиться авторське визначення та змодельовано систему примусу у службовому праві.
 • Документ
  Глобальне громадянське суспільство, демократія та принципи судочинства
  (Херсон : Гельветика, 2018) Музичук, К. С.; Музычук, Е. С.; Muzychuk, K. S.
  Статтю присвячено висвітленню принципів судочинства, завдяки яким ЄСПЛ відстоює ідеї демократії. Обґрунтовано, що глобальне громадянське суспільство сприяє поширенню демократичних цінностей. До цінностей глобального громадянського суспільства належать демократичні принципи судочинства, адже саме вони забезпечують захист демократії. Запропоновано визначення демократії. Здійснено структурно-логічний аналіз вітчизняних принципів судочинства з тими, які лежать в основі роботи Європейського суду з прав людини. Запропоновано кілька дефініцій демократичних принципів судочинства. Демократичні принципи судочинства - це основні засади діяльності ЄСПЛ, якими він керується під час захисту конвенційних прав і свобод людини і які допускають їх обмеження тільки в межах демократії. Демократичні принципи судочинства - це сукупність правових ідей захисту конвенційних прав і свобод людини, порядок реалізації яких у суді регулюється рамками демократії.
 • Документ
  Громадянське суспільство у полісекторних моделях суспільства
  (Херсон : Гельветика, 2018) Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталя Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Мішина, Н. В.; Мишина, Н. В.; Mishyna, N. V.
  Виділення публічного, приватного прибуткового та так званого третього секторів суспільства, тобто трисекторна модель суспільства, на сучасному етапі не є прийнятною для більшості дослідників сучасного суспільства. У статті аналізуються недоліки цієї моделі та розглядаються пропозиції вчених про впровадження для використання інших полісекторних моделей, які є більш вдалими для проведення досліджень громадянського суспільства.
 • Документ
  Принципи реалізації норм податкового права
  (Херсон : Гельветика, 2018) Мамалуй, Олександр Олексійович; Мамалуй, Александр Алексеевич; Mamalui O. O.; Mamalui, Oleksandr O.; Мамалуй, О. О.; Мамалуй А. А.
  У статті проаналізовано принципи права, зокрема принципи реалізації норм податкового права. Принципи права формують своєрідну систему координат, у межах яких і мають розвиватися суспільні відносини. Розвиток вимог принципів права в правозастосовній діяльності свідчить про прогресивно-орієнтований розвиток суспільних відносин. Автором визначено змістовне наповнення самого поняття «принципи права». Для цього проаналізовано роботи дослідників із цього питання. Таким чином, автор синтезував таке визначення відповідної категорії «принципи податкового права» - основоположні, галузево-орієнтовані вимоги, які визначають основи системи оподаткування, закріплюють імперативні вимоги до правозастосовної практики у податково-правовій сфері та виступають в якості гарантійних механізмів забезпечення реалізації як публічного, так і приватного інтересу учасників податкових відносин.
 • Документ
  Основний Закон держави як головний об’єкт реформування у світлі конституційних змін в Україні
  (Херсон : Гельветика, 2018) Магновський, Ігор Йосифович; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Магновський, І. Й.; Магновский, И. И.; Mahnovskyi, I. Y.
  Статтю присвячено висвітленню теперішніх та подальших тенденцій конституційної реформи в Україні, виявленню особливостей забезпечення її дієвості та результативності. Засвідчено проблему «розриву» між об’єктивним рівнем розвитку суспільних відносин і правовими нормами, які покликані їх урегульовувати, що спричиняє поглибленню диференціації між «фактичною» і «юридичною» конституцією. Виділено об’єктивні причини конституційних реформ, серед котрих як внутрішньополітичні, так і зовнішні. Констатовано, що у Конституції як Основного Закону, зміст якого визначається окресленою метою, закладено певну програму розвитку як суспільства загалом, так і держави зокрема та визначено засоби її досягнення.
 • Документ
  Проблеми реформування податкової системи України
  (Херсон : Гельветика, 2018) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. A.
  Статтю присвячено висвітленню проблем реформування податкової системи України, ефективне функціонування якої детермінує фінансову незалежність будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу і є однією з основних та визначальних складників діяльності держави.
 • Документ
  Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання негласних слідчих (розшукових) дій
  (Херсон : Гельветика, 2018) Коваль, Алла Анатоліївна; Коваль, Алла Анатолиевна; Koval, Alla A.; Коваль, А. А.
  У статті визначено окремі актуальні проблеми правового регулювання та провадження негласних слідчих (розшукових) дій в аспекті забезпечення конституційних прав людини. Серед проблем виділено такі, як прогалина чинного КПК України, що виражається у нечіткому (неконкретному) визначенні суб’єкта проведення НСРД; відсутність у матеріалах кримінального провадження ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення НСРД, і клопотання слідчого/прокурора про проведення НСРД та інші. Зроблено висновки та пропозиції до законодавства.
 • Документ
  Кримінологічний аспект запобігання злочинності Національною поліцією України в умовах співпраці із засобами масової інформації
  (Херсон : Гельветика, 2018) Коваленко, Андрій Васильович; Коваленко, Андрей Васильевич; Kovalenko, Andrii V.
  У статті проаналізовано кримінологічний аспект запобігання злочинності національною поліцією України в умовах співпраці із засобами масової інформації. Досліджено поняття злочинності та запобігання, з’ясовано сутність діяльності Національної поліції України та засобів масової інформації, а також оцінено можливу ефективність їх співпраці.
 • Документ
  Застосування Європейським судом із прав людини статті 8 Конвенції про захист прав людини під час захисту персональних даних
  (Херсон : Гельветика, 2018) Гуйван, П. Д.; Гуйван, П. Д.; Huivan, P. D.
  Статтю присвячено дослідженню ефективності та дієвості міжнародного регулювання порядку обробки персональних даних. Проаналізовано механізм судового правотворення на рівні прецедентних рішень Європейського суду з прав людини. Наведено конкретні рішення, у яких тлумачаться та конкретизуються окремі принципи Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Надано пропозиції щодо врахування цих підходів у національному законодавстві.
 • Документ
  Покращення управлінського потенціалу у сфері публічної служби в Україні в рамках програми «Twinning», що має сприяти апроксимації acquis communautaire
  (Херсон : Гельветика, 2018) Губанов, О. А.; Губанов, О. О.; Hubanov, O. O.
  У статті розкрито сутність та зміст поняття «управлінський потенціал у сфері публічної служби». На основі дослідження наукових розробок вітчизняних учених та офіційної звітності урядових структур розкрито напрями покращення управлінського потенціалу у сфері публічної служби в рамках програми інституційної розбудови Twinning. Визначено взаємозв’язок імплементованих заходів з апроксимацією до acquis communautaire, що є одним із напрямів євроглобалізаційних процесів та реформ в Україні.
 • Документ
  Особливості розгляду адміністративних справ у касаційній інстанції за законодавством України
  (Херсон : Гельветика, 2018) Бояринцева, М. А.; Бояринцева, М. А.; Boiaryntseva, M. A.; Бояринцева, Марина Анатоліївна; Бояринцева, Марина Анатольевна; Boiaryntseva, Maryna A.
  Стаття присвячена висвітленню питання доктринального розвитку концепції міжнародної відповідальності держав у ретроспективному розрізі. Обґрунтовується, що для подальшого теоретико-концептуального розвитку права міжнародно-правової відповідальності необхідними є не тільки політична воля держав, але й суттєві зусилля представників доктрини міжнародного права. Наукова розробка проблем міжнародно-правової відповідальності має неоціниме практичне і теоретичне значення.
 • Документ
  Вооруженный конфликт в Афганистане и международное гуманитарное право
  (Херсон : Гельветика, 2018) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.
  Вооруженный конфликт в Афганистане является одним из самых затяжных конфликтов в современной истории, которая началась в еще 1978 году и продолжается по настоящее время. Основные этапы этой «военной драмы», которая длится 40 лет, определяются политическими событиями национального и глобального характера и обусловлены динамикой их развития. Международная нормативная база для применения норм международного гуманитарного права в международных вооруженных конфликтах - это Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям. Афганистан как субъект международных отношений ратифицировал четыре Женевские конвенции в 1956 году и присоединился к двум дополнительным протоколам в июне 2009 года. Это обстоятельство ставит вопрос о его применимости к непрерывному вооруженному конфликту в этой стране. Положения статьи 3 Женевских конвенций, а также Дополнительный протокол II применяются к вооруженному конфликту в Афганистане. Однако двусмысленно понять то, к которым сторонам конфликта относятся эти международные правовые нормы. Если применение этих норм к действиям вооруженных сил правительства Афганистана и антиправительственных сил не вызывает возражений, возникают вопросы об их применении к действию международных коалиционных сил. Несмотря на это, нет никаких сомнений в том, что привычное международное гуманитарное право должно применяться к правительственным и международных вооруженных сил, а также ко всем вооруженных антиправительственных групп.
 • Документ
  Аракелян М. Р. Удосконалення законодавчих основ адвокатської діяльності в Україні: до питання представлення адвокатами у суді інтересів громадян
  (Херсон : Гельветика, 2018) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
  Статтю присвячено питанню про представлення адвокатами в суді інтересів громадян у дискусії, розгорнутої навколо цієї проблеми у світлі положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Особлива увага приділяється цій проблемі в контексті прийнятого Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Підкреслюється, що Виключне право адвоката - здійснювати захист у кримінальному процесі виправдано, проте монополія на подання адвокатами в суді інтересів громадян не відповідає принципу верховенства права.