Биков Ростислав Геннадійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 4 з 4
 • Документ
  Зменшення міжканальних завад в OFDM системі з використанням двопараметричного сигналу з селективним спектром
  (2022-06-16) Биков, Р. Г.; Биков, Ростислав Геннадійович; Bykov, Rostyslav H.
  Досліджений двопараметричний сигнал з селективним спектром в якості формуючого імпульсу для OFDM системи. Виконана його оптимізація за критерієм максимуму відношення сигнал/завада (SIR). Досліджена ймовірність бітової помилки (BER) для модуляції QPSK в умовах адитивного білого гаусовського шуму (AWGN) при застосуванні обраного імпульсу.
 • Документ
  Градієнтна оптимізація двопараметричної віконної функції Найквіста для зменшення позасмугового випромінювання в OFDM системі
  (2022) Биков, Р. Г.; Биков, Ростислав Геннадійович; Bykov, Rostyslav H.
  Досліджено зв’язок між імпульсами Найквіста у часовій області і віконними функціями Найквіста, які застосовуються у технології мультиплексування з ортогональним частотним поділом каналів (OFDM). Проаналізовано один зі способів апроксимації перехідної області віконних функцій Найквіста з використанням кусково-лінійних функцій. Цей спосіб дозволив збільшити кількість ступенів свободи сигналу через введення двох додаткових параметрів. Визначена спектральна щільність вибраної двопараметричної віконної функції Найквіста. Виконана оптимізація синтезованого сигналу за критерієм мінімуму енергії у перших бічних пелюстках його спектральної щільності. Для розв’язання оптимізаційної задачі вибрано метод градієнтного спуску з мінімізацією функції на кожному етапі ітерації методом золотого перетину. У середовищі програмування MATLAB створена програма, яка працює за алгоритмом оптимізації. За допустимої максимальної відносної помилки εдоп = 10–3 кількість ітерацій градієнтного методу пошуку становила 2 ітерації. Встановлено, що за оптимальних зна- чень параметрів сигналу кількість енергії, зосередженої у перших трьох бічних пелюстках його спектральної щільності, на 12,6 дБ менше ніж для прямокутної віконної функції. У роботі подані графіки для синтезованої віконної функції з оптимальними параметрами у часовій та частотній області. Застосування двопараметричної віконної функції Найквіста зі зниженим рівнем спектральної щільності бічних пелюсток дозволяє зменшити рівень позасмугового випромінювання OFDM сигналу, а також підвищити стійкість системи з багатьма піднесучими до частотних зсувів, зумовлених взаємним рухом передавача і приймача. Варто зазначити, що запропонований алгоритм градієнтного пошуку є універсальним і може бути використаний для оптимізації віконних функцій Найквіста за різ- них критеріїв і незалежно від кількості параметрів сигналу.
 • Документ
  Анализ усеченных во времени двухпараметрических селективных импульсов
  (Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020) Биков, Ростислав Геннадійович; Bykov, Rostyslav H.; Биков, Р. Г.; Сукачов, Едуард Олексійович; Сукачов, Е. О.; Sukachov, Eduard O.
  В работе исследуется изменение формы спектра селективных импульсов при ограничении их длительности во временной области. Решены две задачи, с помощью которых можно определять выражения, описывающие спектральную плотность усеченных селективных сигнальных функций с переходной областью, аппроксимированной кусочно-линейной функцией с несколькими параметрами. Определена ширина полосы частот, в которой находится максимальная часть энергии сигнала.
 • Документ
  Імпульси Найквіста в системі з OFDM
  (2021) Сукачов, Едуард Олексійович; Сукачов, Е. О.; Sukachov, Eduard O.; Биков, Ростислав Геннадійович; Bykov, Rostyslav H.; Биков, Р. Г.
  Технологія мультиплексування з ортогональним частотним поділом каналів або OFDM дозволяє перетворити один високошвидкісний потік даних у паралельні низькошвидкісні потоки, де кожен потік передається у каналі зі своєю субнесучою частотою. На відміну від FDM, де між каналами є захисна смуга частот, канали у системі з OFDM перекриваються між собою, що вимагає ортогональних властивостей між базовими імпульсами передавача і приймача для уникнення міжсимвольної (МСІ) і міжканальної (МКІ) інтерференції. У традиційній OFDM як обвідна базових імпульсів передавача і приймача використовується прямокутний імпульс. Вибір саме прямокутної обвідної зумовлений про- стотою її форми і додатково дозволяє реалізувати процес прийому OFDM сигналу із застосуванням технології швидкого перетворення Фур’є (FFT). Недоліком в цьому випадку є підвищений рівень поза- смугового випромінювання у частотній області, а також підвищена чутливість системи до ефекту Доплера. Особливістю спектра радіоімпульсу з прямокутною обвідною є максимум спектральної щільності на частоті несучої і безліч нулів, розташованих через однакові частотні інтервали, тобто спектр є селективним. У роботі показано, що така особливість спектра для OFDM не є випадковою. Зі свого боку імпульси Найквіста — це вид імпульсів, які мають один максимум і безліч нулів, розташованих через однакові інтервали. Тобто, спектр радіоімпульсу з прямокутною обвідною може розглядатися як імпульс Найквіста, якщо час і частоту поміняти місцями. У роботі розглядаються загальні критерії щодо форми неперервних базових імпульсів передавача і приймача. Встановлюються вимоги щодо форми базових імпульсів приймача при селективному спектрі базових імпульсів передавача. Досліджуються особливості застосування технології швидкого перетворення Фур’є за базових імпульсів передавача з селективним спектром.