Мазур Ганна Дмитрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса, 2024) Григор’єва Тетяна Ігорівна; Мазур Ганна Дмитрівна; Вакарчук Анна Олександрівна
  Методичні рекомендації з курсу «Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти вивчають галузь знань - «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації».
 • Документ
  Tenzor Methods in Cyber Security
  (Springer Nature Switzerland AG, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна; Hryhorieva, Tetiana I.; Grygoryeva Tetyana; Йона Лариса Григорівна; Йона, Л. Г.; Yona Larysa; Mazur Anna; Мазур Ганна Дмитрівна
  The development of information technology and intensive use of the Internet has revealed problems related to information security. The issues of protecting information transmitted through communication channels and requiring long-term storage become relevant; the need for authentication procedures for users and messages; improving system performance and reliability. Various tasks ofmodern information security are solvedwith the help of cryptographic protocols. Various sections of higher mathematics are successfully used in information protection tasks. In this article to increase the effectiveness of information protection means, it is proposed to use such a mathematical apparatus as tensor analysis. The possibility of using tensor methods in solving various problems of cryptographic protection of information is shown. As a result of tensor analysis operations, this article shows the possibility of encrypting messages and decrypting cryptograms. The possibility of using tensor analysis in the construction of hash functions is shown additionally. In order to increase the effectiveness of means of protecting confidential information, it is proposed to encrypt messages using tensor analysis operations. At the same time, there is an increase in the speed of the process of ensuring the protection of confidential information in the implementation of document flow.
 • Документ
  Оценка параметров качества оптической системы передачи с поляризационным мультиплексированием
  (2018) Мазур, Ганна Дмитрівна; Педяш, Володимир Віталійович
  Стремительное развитие сети Интернет заставляет операторов связи постоянно расширять свои сети и увеличивать их пропускную способность. На участке сетей абонентского доступа наблюдается постепенный переход от сетей на базе медного кабеля к оптическому волокну. Поэтому задача увеличения скорости волоконно-оптических систем передачи, составляющих основу сетей транспортного участка, постоянно является актуальной. Достижение поставленной цели в современных ВОСП выполняется путем их построения по многоканальному принципу. Для передачи оптических сигналов в каждом канале можно использовать практически любой тип модуляции. Одним из простых методов повышения спектральной эффективности вдвое является поляризационное мультиплексирование канальных сигналов. Данная статья посвящена исследованию влияния параметров оптического сигнала и конфигурации линейного тракта на качественные характеристики канала ВОСП (Q-фактор). В ней выполнено сопоставление двух распространенных на сегодня видов модуляции оптического сигнала: по интенсивности и ФМ-4 с разделением по поляризации (DP-QPSK). На примере ВОСП с модуляцией по интенсивности выполнено сопоставление результатов расчета по аналитическим выражениям и имитационным моделированием. Сопоставление полученных данных показало, что имитационному моделированию соответствуют меньшая величина Q-фактора, поскольку при этом учитываются переходные и передаточные характеристики функциональных блоков ВОСП, а также нелинейные искажения сигнала в оптическом волокне. Сравнение результатов моделирования ВОСП с модуляцией по интенсивности и DP-QPSK доказало преимущества последнего вида модуляции, поскольку позволяет увеличить длину линейного тракта примерно вдвое (с 5 до 10 секций). Стрімкий розвиток мережі Інтернет змушує операторів зв'язку постійно розширювати свої мережі та збільшувати їхню пропускну здатність. На ділянці мережі абонентського доступу спостерігається поступовий перехід від мереж на базі мідного кабелю до оптичного волокна. Тому завдання збільшення швидкості волоконно-оптичних систем передачі, що становлять основу мереж транспортної ділянки, постійно є актуальною. Досягнення поставленої мети у сучасних ВОСП виконується шляхом їхньої побудови за багатоканальним принципом. Для передавання оптичних сигналів у кожному каналі можна використовувати практично будь-який тип модуляції. Одним із простих методів підвищення спектральної ефективності вдвічі є поляризаційне мультиплексування канальних сигналів. У статті досліджується вплив параметрів оптичного сигналу та конфігурації лінійного тракту на якісні характеристики каналу ВОСП (Q-фактор). У ній порівнянюються два розповсюджені на сьогодні види модуляції оптичного сигналу: за інтенсивністю та ФМ-4 з поділом за поляризацією (DP-QPSK). На прикладі ВОСП із модуляцією за інтенсивністю порівнюються результати розрахунків за аналітичними виразами та імітаційним моделюванням. Порівняння отриманих даних показало, що імітаційному моделюванню відповідає менше значення Q-фактора, оскільки при цьому враховуються перехідні та передатні характеристики функціональних блоків ВОСП, а також нелінійні спотворення сигналу в оптичному волокні. Порівняння результатів моделювання ВОСП з модуляцією за інтенсивністю та DP-QPSK довело переваги останнього виду модуляції, оскільки дозволяє збільшити довжину лінійного тракту приблизно вдвічі (з 5 до 10 секцій). Rapid development of the Internet requires operators to constantly expand their networks and increase their bandwidth. On the segment of subscriber access networks, a gradual transition from networks based on a copper cable to an optical fiber is carried out. Therefore, the problem of increasing the speed of fiber-optic transmission systems, which is the basis of transport network networks, is always urgent. Achievement of the set goal in modern fiber systems is carried out by constructing them on a multi-channel principle. The transmission of optical signals in each channel is possible with any type of modulation. One of the simple methods for increasing the spectral efficiency is the polarization multiplexing of the channel signals. The influence of the optical signal parameters and the configuration of the linear path on the quality characteristics of the channel of the fiber transmission system (Q-factor) is studied in the article. A comparison is made between the two types of optical signal modulation that are common today: intensity and QPSK with polarization separation (DP-QPSK). For a system with intensity modulation, a comparison is made between the results of calculations for analytical expressions and simulation simulations. Comparison of the data obtained proved that a smaller quantity Q-factor corresponds to the simulation, as this takes into account the transition and transmission characteristics of the transmission system of functional units, and non-linear distortion of the signal in the optical fiber. Comparison of the simulation results with intensity modulation and DP-QPSK proved the advantages of the latter type of modulation, since it allows to increase the length of the linear path by about two times (from 5 to 10 sections).
 • Документ
  Вплив похибки корекції дисперсії на якісні показники ВОСП DWDM
  (2018) Мазур, Ганна Дмитрівна; Педяш, Володимир Віталійович
  Значне поширення широкосмугових послуг доступу приводить до необхідності підвищення пропускної здатності систем транспортної ділянки телекомунікаційної мережі. Для вирішення поставленого завдання успішно використовуються волоконно-оптичні системи передачі зі спектральним розподілом каналів. В оптичному волокні виникають лінійні спотворення сигналів, які включають загасання та дисперсію. У сучасних оптичних системах для боротьби із загасанням сигналу успішно використовуються оптичні підсилювачі на базі оптичного волокна, легованого ербієм, або раманівського ефекту. Отже, дисперсійні спотворення стають основною причиною, що приводить до деградації параметрів якості оптичних сигналів. У системах передачі транспортної мережі застосовується одномодове оптичне волокно, тому домінуючим видом спотворень для протяжних ліній стає хроматична дисперсія. Для усунення даного явища розроблені та серійно випускаються пристрої компенсації дисперсії. Однак параметри наявних компенсаторів не завжди дозволяють повністю виконати усунення внесених спотворень, що приводить до зменшення розкриву око-діаграми вихідного сигналу та відповідної втрати захищеності. У статті виконане дослідження неточності впливу корекції хроматичної дисперсії на Q-фактор сигналу оптичного каналу. Запропоновано вираз для розрахунків величини похибки корекції дисперсійних спотворень. Для вирішення поставленого завдання розроблена структурна схема волоконно-оптичної системи передачі з модуляцією по інтенсивності. На її основі в програмному середовищі Optiwave Optisystem розроблена відповідна імітаційна модель системи. З її допомогою отримані графіки залежності Q-фактора від величини похибки корекції та відповідна втрата захищеності сигналу порівняно з випадком повного усунення спотворень. Сформульовано висновок про доцільність вибору пристроїв компенсації дисперсії з похибкою не більше ніж 5%. The wide distribution of broadband access services makes it necessary to increase the capacity of the transport systems of the telecommunications network. To solve the problem, fiber-optical transmission systems with wavelength division multiplexing are successfully used. An optical fiber introduces linear distortion signals that include attenuation and dispersion. Optical amplifiers are used to eliminate signal attenuation in modern optical systems. Therefore, dispersion distortion is the main cause of the degradation of the optical signals quality parameters. Dispersion compensation devices are used to eliminate this phenomenon. However, the parameters of the available compensators do not always completely eliminate the introduced distortions. The study of the inaccuracy of the correction of chromatic dispersion on the Q-factor of the optical channel signal was performed in the article. A functional diagram of the fiber-optic transmission system with intensity modulation to solve the problem has been developed. The corresponding simulation model of the system has been developed in the Optiwave Optisystem software environment. The graphs of the signal immunity loss from the magnitude of the dispersion correction inaccuracy were obtained. It is recommended to perform the selection of dispersion compensation devices with an error of less than 5%.
 • Документ
  Визначення оптимальних характеристик сигналу ВОСП з поляризаційним мультиплексуванням
  (Одеса : Бондаренко М. О., 2013) Педяш, Володимир Віталійович; Мазур, Ганна Дмитрівна
  У роботі виконано оцінку впливу характеристик сигналу когерентної ВОСП на якість оптичного каналу зі швидкістю передачі 264 Гбіт/с. Дослідження проведено методом імітаційного моделювання у програмному середовищі MatLab. Встановлено, що при використанні в приймачі декодера з гнучким рішенням (SD-FEC), довжина ділянки 3R регенерації оптичного каналу становить близько 1600 км.
 • Документ
  Evaluation of Quality Parameters of an Intensity-Modulated Optical Transmission System
  (2021) Pedyash, Volodymyr V.; Pediash, Volodymyr V.; Rozenvasser, Denys M.; Розенвассер, Денис Михайлович; Педяш, Володимир Віталійович; Мазур, Ганна Дмитрівна; Mazur, Hanna D.
  Fiber optic transmission systems are used for high-speed traffic transmission in modern telecommunication NGN and IMS networks. Optical channels of optical transport hierarchy (OTH) communication systems have a bandwidth of 2.5 to 100 Gbps, so the study of their characteristics is an urgent task. The AQ1 problem of studying the quality parameters (Q-factor) of optical OTH signals of the OTU1 and OTU2 types is solved in the current section. A simulation model of an intensity modulated optical transmission system has been developed to solve this problem. This model contains a transmitter, an optical transmission path with optical amplifiers and an optical signal receiver. Optical fiber simulation model AQ2 allows to introduce linear and nonlinear distortions of the propagation medium into the signal and it is based on the Split-Step Fourier Method. The noise of the optical amplifier was generated by using the inverse discrete Fourier transform to increase the performance of the model. Comparison of the results of modeling and analytical calculations was carried out to check the accuracy of the proposed simulation model. The influence of the signal power of the transmitter and the quantity of linear path optical sections on the Q-factor of the signal in the receiver is calculated. It is proposed to optimize the transmitter signal power by the criterion of maximizing the Q-factor to increase the length of the 3R regeneration section.
 • Документ
  Захист конфіденційної інформації шляхом шифрування на основі тензорних методів
  (Одеса : Бондаренко М. О., 2023-07-17) Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Григор’єва, Т. І.; Hryhorieva, Tetiana I.; Йона, Л. Г.; Йона, Лариса Григорівна; Yona, Larysa H.; Мазур, Г. Д.; Мазур, Ганна Дмитрівна; Mazur, Hanna D.; Кравченко, І. А.
  Для забезпечення захисту основних властивостей інформації, а саме конфіденційності, цілісності та доступності, а також для прискорення процесу шифрування, з ціллю підвищення ефективності засобів захисту конфіденційної інформації, пропонується здійснювати шифрування повідомлення за допомогою операцій тензорного аналізу.