12.00.07

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус Національного агентства України з питань державної служби
  (2017-09-15) Гаркуша, Антон Тарасович
  Дисертацію присвячено характеристиці правового статусу НАДС у контексті реформування центральних органів виконавчої влади, ухвалення Законів України «Про державну службу» (2015) і «Про запобігання корупції» (2014), адаптації інституту державної служби до стандартів ЄС. Визначено структуру правового статусу НАДС, яку становлять: завдання, принципи, функції, компетенція, взаємодія, структура, організація діяльності. Проаналізовано чинне законодавство та визначено прогалини та колізії щодо правового статусу НАДС. Визначено, що сфера державної служби – це правовідносини, пов’язані з діяльністю відповідних державних органів щодо створення правових, організаційних та соціально-економічних засад реалізації громадянами України права на державну службу. Встановлено, що НАДС – це ЦОВВ зі спеціальним статусом і запропоновано відповідні зміни до чинного законодавства.
 • Документ
  Оцінювання у державній службі: теорія і правове регулювання
  (2017-09-14) Даниленко, Юлія Сергіївна
  Дисертація є науковим дослідженням оцінювання у державній службі, його видів та їх особливостей. Проаналізовано рівень наукових розробок категорії «оцінювання у державній службі». Визначено поняття та досліджено сутність оцінювання у державній службі. Здійснено співвіднесення понять «оцінювання» та «оцінка», «оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» та «атестація». Окрему увагу приділено висвітленню питань щодо правового регулювання оцінювання у державній службі. Досліджено існуючі класифікації оцінювання у державній службі. Класифіковано оцінювання у державній службі за критерієм встановлення його мети на два види: 1) оцінювання кандидатів на вакантні посади державної служби; 2) оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Здійснено дослідження процедури оцінювання кандидатів на вакантні посади державної служби, виокремлено основні вимоги, що висуваються до кандидатів на державну службу. Охарактеризовано оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, виокремлено основні показники, критерії та методи оцінювання, визначено сутність та особливості процедури здійснення такого виду оцінювання.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз України та Франції
  (2017-03-25) Батракова, Дар'я Сергіївна
  Дисертація присвячена компаративному дослідженню адміністративно- правового регулювання місцевого самоврядування в Україні та Франції, а також виявленню прогалин його правового регулювання та обґрунтування пропозицій щодо внесення змін до законодавства. Досліджено становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні та Франції та виокремлено відповідні історичні періоди з наведенням їх характеристики. Досліджено правову природу та удосконалено розуміння місцевого самоврядування, його ознаки та принципи, а також здійснено розмежування із суміжними категоріями. Виокремлено види актів місцевого самоврядування відповідно до характеру правовідносин, які вони регулюють. Розкрито зміст на надано характеристику актам органів місцевого самоврядування та їх особливостям. Охарактеризовано та визначено структуру місцевого самоврядування та систему суб’єктів місцевого самоврядування, здійснено розмежування їх повноважень та наголошено на способах усунення конфліктів компетенції між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на прикладі Франції.
 • Документ
  Правове регулювання бюджетного контролю в Україні
  (2017-03-25) Латковський, Павло Павлович
  Дисертація є науковим дослідженням правового регулювання бюджетного контролю. У дисертації проаналізовано історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку правових вчень про бюджетний контроль та виокремлено три періоди. Розглянуто наукові погляди щодо визначення поняття бюджетного контролю, обґрунтовано доведено необхідність уніфікації бюджетно-правової термінології та запропоновано авторське визначення бюджетного контролю. Запропоновано концептуальні засади правового регулювання бюджетного контролю. Визначено види, форми та методи бюджетного контролю, представлено їх авторську класифікацію, надано їх правову характеристику. Досліджено моделі організації бюджетного контролю в Україні та зарубіжних країнах, виявлено позитивний досвід зарубіжних країн та запропоновано його впровадження в Україні. Обґрунтовано запропоновано визнати четверту модель – суспільну модель бюджетного контролю та громадський фінансовий контроль – видом бюджетного контролю. Визначено та охарактеризовано форми громадського бюджетного контролю. Розглянуто питання уніфікації, оптимізації та стандартизації бюджетного контролю. Запропоновано напрями удосконалення бюджетного законодавства та поточні зміни і доповнення до нього.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання діяльності з посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном
  (2016-10-13) Денисова, Ганна Олександрівна
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, пов’язаної з недосконалістю адміністративно-правового регулювання посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном. Дисертація є науковим дослідженням адміністративно-правового регулювання діяльності з посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном, компетенції органів державного регулювання у цій сфері, особливостей ліцензійного контролю, а також розроблення пропозицій щодо удосконалення досліджуваного законодавства. Проаналізовано стан розвитку сучасної наукової думки щодо сутності адміністративних послуг та ліцензування. Сформульовано та обґрунтовано поняття діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та механізму адміністративно-правового регулювання посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Запропоновано систему принципів діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Запропоновано додаткові критерії зарахування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до ліцензованого виду діяльності. Досліджено структуру адміністративної процедури з видачі ліцензії. Доведено необхідність прийняття окремого закону (Закон України «Про посередництво у працевлаштуванні за кордоном»), що має визначити основні принципи регулювання суспільних відносин у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Окрему увагу приділено висвітленню проблем державного контролю у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном та надано пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення. У результаті здійснення теоретичних узагальнень та на основі аналізу нормативно-правових актів, що стосуються питань регулювання діяльності з посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном, сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення системи регулювання діяльності з посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном та розвиток ефективного державного управління у цій галузі.
 • Документ
  Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика
  (2016-10-12) Федотов, Олексій Павлович
  Дисертацію присвячено науковому дослідженню питань теорії та практики адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи. Сформульовано поняття «адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи» – теоретико-методологічна основа правового регулювання процедур здійснення державного управління у митній сфері, яка містить: головний задум, систему керівних принципів, сукупність погоджених цілей та заходів модернізації митної справи, заплановані індикатори результату та індикатори успіху концепції. Досліджено динаміку інституційного забезпечення здійснення державної митної справи та сучасні тенденції системи органів митного спрямування Державної фіскальної служби України, встановлено особливості трансформації державної митної справи як складової зовнішньоекономічної діяльності держави та охарактеризовано становлення концепції державної митної справи у вітчизняній правовій науці. Окреслено проблемні аспекти та перспективи модернізації адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи на сучасному етапі державотворення з урахуванням світових тенденцій розвитку міжнародної торгівлі та потреб забезпечення національної безпеки. На підставі аналізу чинного законодавства України з питань державної митної справи надано конкретні пропозиції щодо розробки єдиного збалансованого підходу до правотворчості та правозастосування у сфері державної митної справи та розроблено науково обґрунтовану цілісну модель адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи.
 • Документ
  Форми і методи публічного адміністрування у державній митній справі
  (2016-07-19) Яковлєв, Іван Петрович
  Дисертація є науковим дослідженням форм і методів публічного адміністрування державної митної справи в Україні, їх змісту, системи та динаміки. Проаналізовано рівень наукових розробок форм і методів публічного адміністрування у державній митній справі. Розкрито зміст поняття «публічне адміністрування» на основі його порівняння із більш традиційним «державне управління» шляхом з'ясування кількісної та якісної відмінності категорій «публічне» та «адміністрування», особливостей їх застосування у державній митній справі. Розкрито коло суб'єктів публічного адміністрування у даній сфері з урахуванням специфіки діяльності, усієї внутрішньодержавної та зарубіжної широти публічного владного впливу, можливості залучення до таких процесів приватних осіб. Визначено роль та способи групування форм публічного адміністрування у державній митній справі. Установлено критерії ідентифікації правових форм владно-впорядковуючого впливу, на основі яких виокремлено та досліджено такі способи його зовнішнього вираження, як адміністративні акти, адміністративні договори, автоматичні правові наслідки. Окремої уваги приділено попереднім рішенням та консультаціям як адміністративним актам з перехідними властивостями, що відіграють правоперешкоджаючу роль; встановлено природу та проблеми позитивно-правового забезпечення мирової угоди у справах про порушення митних правил. Охарактеризовано методи публічного адміністрування у державній митній справі, співвідношення прямих і непрямих методів з нетарифними та тарифними засобами регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначено зарубіжне та вітчизняне підґрунтя лібералізації методології галузевого адміністрування.
 • Документ
  Загальнотеоретичні підходи до моделювання адвокатської діяльності
  (2016-07-18) Переверза, Ірина Михайлівна
  Дисертацію присвячено комплексному загальнотеоретичному дослідженню підходів щодо моделювання адвокатської діяльності. Доведено, що завдяки залученню методу правового моделювання можна систематизувати знання про адвокатуру у конкретні правові моделі, провести їх типологізацію та синтезувати нові якісні висновки про розвиток і функціонування цього інституту. Визначено суб’єктний, інституціональній та функціональний підходи до моделювання інституту адвокатури та адвокатської діяльності. Суб’єктний підхід дозволяє охарактеризувати статусні моделі надання правової допомоги, які поділяються на родинну та професійно-договірну моделі адвокатської діяльності, та моделі допуску іноземних адвокатів, що включають забороняючу, обмежуючу і вільну моделі. Інституціональний підхід дозволяє розкрити сутність моделей розвитку адвокатури як соціально-правового інституту, що включають ізоляційну, етатичну, комерційну та соціальну моделі; моделей організації адвокатської професії, які об’єднують однорівневу і багаторівневу моделі; моделей організації адвокатського самоврядування, які поділяються на модель єдиної організації адвокатського самоврядування та модель кількох професійних адвокатських організацій. Функціональний підхід дозволяє визначити моделі професійної спеціалізації адвокатів за функціями, за інстанціями, за інститутами; дослідити моделі адвокатської монополії на надання правової допомоги, а саме: модель абсолютної монополії, модель обмеженої монополії, модель вільного ринку правових послуг; визначити моделі безоплатної правової допомоги: модель Judicare, модель офісу державних захисників (Public Defenders), модель Ex officio, контрактну модель, модель Рro bono, модель юридичних клінік, змішану модель.
 • Документ
  Провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання
  (2016-07-20) Шкарнега, Олена Святославівна
  Дисертація є науковим дослідженням адміністративного провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання. Проаналізовано рівень наукових розробок теми реалізації права на мирні зібрання в Україні. Розкрито діючі нормативно-правові засади провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання. Досліджено поняття та правову природу права на мирні зібрання в системі прав людини в рамках сучасної правової доктрини. Визначено зміст провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання. Піддано аналізові особливості провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання. Визначено основні положення щодо підсудності справ за адміністративними позовами про обмеження та усунення обмежень стосовно реалізації права на мирні зібрання. Досліджено питання щодо правового статусу учасників провадження, а також особливостей строків на звернення з позовною заявою. Розкрито особливості предмета доказування та застосування інституту забезпечення адміністративного позову. Проаналізовано судову практику у справах за зверненнями суб’єктів владних повноважень щодо обмежень в реалізації права на мирні зібрання та усунення обмежень в реалізації права на мирні зібрання
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження
  (2016-07-19) Турська, Віта Олегівна
  Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо встановлення сутності адміністративно-правового регулювання захисту тварин від жорстокого поводження, а також виявленню недоліків його правового регулювання та обґрунтування на цій основі пропозиції щодо внесення змін до законодавства. Досліджено розвиток наукової думки стосовно захисту тварин від жорстокого поводження. Розглянуто поняття та зміст правового захисту тварин через призму природоцентричного та антропоцентричного підходів, розкрито сучасний стан концепції прав тварин у світі та на вітчизняних теренах. Розглянуто систему суб’єктів, що здійснюють захист тварин від жорстокого поводження, яка складається з Верховної Ради України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадян та громадських організацій. Класифіковано, розкрито зміст та надано характеристику повноважень державних органів, що здійснюють захист тварин від жорстокого поводження. З’ясовано засади взаємодії органів державної влади, громадських організацій та громадських інспекторів у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, яка знаходить своє втілення у формі громадського контролю. Досліджено питання адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами та обґрунтовано необхідність перегляду зазначених норм.
 • Документ
  Рахункова палата як суб'єкт фінансового контролю
  (2016-07-20) Койчева, Ольга Семенівна
  Дисертація є науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем діяльності Рахункової палати як суб’єкта фінансового контролю. Проаналізовано стан наукових досліджень і еволюцію фінансового контролю та становлення Рахункової палати. Визначено зміст поняття «фінансовий контроль» у діяльності Рахункової палати. З’ясовано місце Рахункової палати серед органів, яких наділено повноваженнями зі здійснення фінансового контролю та запропоновано власну модель побудови системи державного фінансового контролю. Надано характеристику діючому нормативно-правовому підґрунтю діяльності Рахункової палати як суб’єкта фінансового контролю та зазначено проблеми його реалізації. Визначено основні повноваження та функції Рахункової палати, надано їх характеристику та пропозиції з їх доповнення. Зазначено про взаємозалежність компетенції Рахункової палати з її повноваженнями, які співвідносяться як первинне та похідне. Визначено форми та методи здійснення фінансового контролю Рахунковою палатою, їх взаємозв’язок та особливості реалізації. Надано характеристику принципам діяльності Рахункової палати, яких закріплено в законі та зазначено про їх невичерпність та динамізм, обґрунтовано необхідність їх доповнення. Розкрито поняття транспарентності та доведено актуальність її впровадження, як необхідного елемента діяльності Рахункової палати та системи державного фінансового контролю. Досліджено іноземний досвід діяльності вищих органів фінансового контролю, на основі якого надано пропозиції щодо удосконалення діяльності Рахункової палати та можливості використання під час реформування вітчизняної системи державного фінансового контролю.
 • Документ
  Паспортний режим в Україні як вид адміністративно-правового режиму
  (2016-06-30) Коробочкіна, Любов Леонідівна
  Дисертація є науковим дослідженням паспортного режиму в Україні як виду адміністративно-правового режиму. Проаналізовано рівень наукових розробок теми паспортного режиму в Україні. Розкрито діючі нормативно-правові засади паспортного режиму. Досліджено історичний шлях становлення цього правового явища, виявлено тенденції формування. Визначено зміст паспортного режиму як адміністративно-правового режиму, його місце серед адміністративно-правових режимів. Піддано аналізові гносеологічні характеристики та нормативно правові підвалини паспортного режиму України. Визначено систему органів державного управління, що забезпечують реалізацію паспортного режиму, наведено їх класифікацію. Досліджено зміст реєстраційної роботи органів виконавчої влади у сфері реалізації паспортного режиму, а також розглянуто можливі напрямки удосконалення діяльності суб’єктів державного управління у сфері реалізації паспортного режиму. Розкрито загальнотеоретичні питання адміністративної відповідальності за порушення паспортного режиму: поняття адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення (проступку), склад адміністративного проступку, особливості кваліфікації дій правопорушників. Проаналізовано процедуру. Сформульовано визначення адміністративної відповідальності за порушення паспортного режиму та адміністративно-правового проступку у сфері паспортного режиму, а також піддано аналізові окремі склади адміністративних проступків у сфері паспортного режиму, запропоновано внесення змін до чинного законодавства.
 • Документ
  Державне управління у галузі телебачення в Україні
  (201-06-30) Калімбет, Андрій Леонідович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. У дисертації надано характеристику державного управління у галузі телебачення; з’ясовано зміст об’єкта державного управління у галузі телебачення, визначено систему принципів державного управління у галузі телебачення Особливу увагу приділено визначенню організаційних засад державного управління у галузі телебачення, у тому числі характеристиці повноважень та напрямів діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України як суб’єкта державного управління в галузі телебачення, а також Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Розглянуто питання реалізації державного управління у галузі телебаченні в Україні, класифіковано форми державного управління у галузі телебачення, виокремлено методи державного управління у галузі телебачення, визначено особливості адміністративної відповідальності за порушення у галузі телебачення, а також зміст контролю та нагляду у галузі телебачення.
 • Документ
  Порядок та підстави переміщення через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу
  (Одеса, 2016-06-29) Ільченко, Катерина Романівна
  Ільченко К.Р. Порядок та підстави переміщення через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація є науковим дослідженням порядку та підстав переміщення через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу. Охарактеризовано поняття продуктів морського та річкового промислу як митно-правову категорію. Визначено еволюцію законодавчого регулювання морського та річкового промислу, стан наукових досліджень переміщення через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу. Установлено специфіку митних формальностей при переміщенні продуктів морського та річкового промислу. Визначено особливості підстав та принципів переміщення. Встановлено відмінність митного оформлення продукції промислу українського та іноземного походження і митного контролю за нею. Виокремлено особливості відповідальності за вчинення порушень митних правил при переміщенні продуктів морського та річкового промислу. Визначено види міжнародно-правового співробітництва та вплив міжнародно-правових актів на удосконалення правового регулювання переміщення через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу. Ключові слова: продукти морського та річкового промислу, митне регулювання, митні формальності, переміщення, продукти українського походження, продукти іноземного походження, митні правила.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
  (2016-04-27) Кеча, Анні Станіславівна
  Дисертація є науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Проаналізовано рівень наукових розробок та еволюцію інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Визначено зміст поняття Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за допомогою таких категорій, як «орган виконавчої влади» та «державне управління», з’ясовано його правове становище. Охарактеризовано діючий нормативно-правовий базис діяльності органів реєстрації прав, проблеми його практичної реалізації. Розкрито основні принципи організації та функціонування органів реєстрації прав, випадки їх порушення. Встановлено місце і роль органів реєстрації прав у системі органів виконавчої влади, з’ясовано специфіку та характер взаємозв’язків учасників даних правовідносин. Визначено мету, основні завдання та функції Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Класифіковано його повноваження за функціональним критерієм, розглянуто їх взаємозалежність від компетенції вищестоящих органів. Досліджено структуру процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та виокремлено основні стадії порядку надання інформації з Державного реєстру прав. Охарактеризовано форми управлінської діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та визначено основні методи їх реалізації. Виокремлено акти, найбільш характерні для практичної реалізації Відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно своїх повноважень.
 • Документ
  Концепція норм м’якого права у сфері регулювання митних відносин в Україні
  (Одеса, 2016-01-29) Русских, Тетяна Вікторівн
  Дисертація є науковим дослідженням використання концепції норм м’якого права в регулюванні митних відносин. Уперше в системі джерел митного права виокремлено м’яке право, під яким розуміються юридично необов’язкові міжнародні норми, що створюються державами, міжнародними організаціями, та не суперечать основним принципам і нормам міжнародного права, яких спрямовано на регулювання міжнародних відносин. Охарактеризовано подвійну природу сучасного етапу розвитку системи джерел міжнародного права. З одного боку, спостерігається постійне зближення правових систем та спрямування до поглинання міжнародним правом національного, а, з іншого, – стримування державами процесів інтеграції з метою збереження власного суверенітету. Здійснено аналіз використання норм м’якого права в регулюванні державної митної справи з часів входження України в СРСР, на основі якого виокремлено дві групи норм м’якого права, які певним чином регулюють державну митну справу в Україні: ті, що містяться у рішеннях міжнародних організацій, та ті, що є результатом певних політичних домовленостей. Обґрунтовано, що в результаті перетворення м’якого права на національне митне законодавство України з’являється норма внутрішнього права, проте цей процес не минає безслідно і для міжнародного права. Впровадження державами норм м’якого права у внутрішнє законодавство і їх виконання може вплинути, по-перше, на перетворення цих норм на звичайні норми міжнародного права, по-друге, може сприяти гармонізації законодавства держав.
 • Документ
  Правове регулювання адміністрування податків і зборів в Україні
  (Одеса, 2015-11-26) Беспалова, Аліса Олексіївна; Беспалова, Алиса Алексеевна; Bespalova, Alisa O.
  Дисертація є науковим дослідженням адміністрування податків і зборів в Україні, стану його правового регулювання. Проаналізовано стан наукових досліджень податкового адміністрування. Розкрито чинні нормативні засади правового регулювання цієї категорії, виявлено тенденції у їх формуванні. Надано теоретико-правову характеристику місця та ролі податкового адміністрування у податковій системі України, визначено поняття та розкрито особливості податкового адміністрування. З’ясовано зміст податкового адміністрування через мету, функції та завдання. З’ясовано суб’єктну та функціональну складові механізму податкового адміністрування, а також досліджено податковий обов’язок як об’єкт податкового адміністрування. Обґрунтовано, що податкове адміністрування та податкова юрисдикція є двома різними формами юридичної діяльності (організаційно-розпорядча та юрисдикційна). Розмежовано поняття «податкове адміністрування» та «податковий процес». Виокремлено та охарактеризовано поняття «фіскальне адміністрування», складовою якого є «податкове адміністрування». Проаналізовано іноземний досвід податкового адміністрування, наведено ряд пропозицій щодо запозичення іноземного досвіду податкового адміністрування у вітчизняну податково-правову сферу. Класифіковано інших суб’єктів податкового адміністрування на осіб, що виконують податковий обов’язок, та осіб, що сприяють податковому адмініструванню. Виокремлено особливості правового статусу кожного із суб’єктів податкового адміністрування. Охарактеризовано контрольні та забезпечувальні форми податкового адміністрування, їх склад та особливості. Виявлено колізії та прогалини у чинному податковому законодавстві щодо поняття та змісту податкового адміністрування, сформульовано рекомендації, спрямовані на удосконалення його нормативної фіксації.
 • Документ
  Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання
  (Одеса, 2015-11-27) Білокур, Євгенія Ігорівна; Белокур, Евгения Игоревна; Bilokur, Evgeniya I.
  Дисертація є науковим дослідженням функцій державного управління, їх особливостей та видів. Проаналізовано рівень наукових розробок категорії «функції державного управління». Визначено поняття та досліджено сутність функцій державного управління. Розкрито співвідношення поняття «функції державного управління» із суміжними поняттями, такими як «функції управління», «функції органів державного управління», «форми державного управління», «методи державного управління». Досліджено існуючі класифікації функцій державного управління. Класифіковано функції державного управління за критерієм спрямованості, встановлено перелік функцій, що входять до видів, що виокремлюються. Охарактеризовано виокремлені соціально-орієнтовані та внутрішньо-орієнтовані функції державного управління. Окрему увагу приділено висвітленню проблем реалізації функцій державного управління та надано пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення. У результаті здійснення теоретичних узагальнень та на основі аналізу нормативно-правових актів, що стосуються питань державного управління, сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення функціонального змісту державної управлінської діяльності, розвитку ефективного державного управління в Україні, вирішення проблеми внутрішньої специфіки державного управління як окремого виду діяльності держави.
 • Документ
  Концепція уповноваженого економічного оператора в митному законодавстві
  (Одеса, 2015-11-27) Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна
  Дисертація є науковим дослідженням використання концепції уповноваженого економічного оператора в митному законодавстві. Проаналізовано міжнародні стандарти діяльності уповноваженого економічного оператора. Досліджено засади участі уповноваженого економічного оператора в державній митній справі, виявлено їх недоліки та запропоновано шляхи усунення. Визначено зміст прийняту для пізнання особливостей спеціальної ролі уповноваженого економічного оператора дефініції «правовий статус уповноваженого економічного оператора», її місце у категоріально-понятійному апараті митного права. Встановлено, що концепція уповноваженого економічного оператора сформувалася внаслідок вирішення завдання щодо рівня безпеки у ланцюзі поставок товарів та забезпечення його комплексного управління, тобто встановлення нового виду управління ланцюгом поставок інтегрованого управління, яке має здійснювати уповноважений економічний оператор. Обґрунтовано, що для практичного впровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні є необхідними: розробка власної національної моделі партнерства бізнесу та фіскальних органів; здійснення пілотного проекту реалізації концепції уповноваженого економічного оператора; використання перехідних положень на відповідний термін при впровадженні концепції; затвердження національної програми та логотипу уповноваженого економічного оператора; призначення спеціальних посадових осіб фіскальних органів для допомоги компаніям та координування їх діяльності для отримання статусу уповноваженого економічного оператора.
 • Документ
  Правовий режим зони митного контролю
  (Одеса, 2015-11-28) Біленець, Дарія Анатоліївна
  Дисертацію присвячено дослідженню особливостей встановлення та реалізації правового режиму зони митного контролю. Охарактеризовано структуру та основні елементи адміністративно-правового забезпечення правового режиму зони митного контролю. Визначено взаємозв’язки між категоріями «митний контроль» та «режим зони митного контролю». Обґрунтовано типологію функції правового режиму зони митного контролю та пов’язану із цим типологію відповідних зон. Охарактеризовано взаємодію між правовим режимом зони митного контролю та іншими видами адміністративно-правових та митних режимів. Розглянуто особливості порядку здійснення митних формальностей у зонах митного контролю. Запропоновано внесення змін до Митного кодексу України щодо удосконалення забезпечення режиму зони митного контролю та відповідальності за її порушення.