Паскаленко Вікторія Миколаївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Ряди Фур’є. Інтеграл Фур’є : Навчальний посібник для фахівців в галузі зв’язку
  (2021) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна; Паскаленко, В. М.
  При написанні навчального посібника «Ряди Фур’є» для фахівців в галузі зв’язку авторами було використано багаторічний досвід викладання вищої математики у Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова. У навчальному посібнику ряди Фур’є подані з урахуванням їх застосування спеціалістами у галузі зв’язку. Навчальний посібник містить теоретичний курс, велику кількість відповідних прикладів з докладними поясненнями по розв’язуванню, а також задачі для самостійного розв’язування; контрольні запитання; перевірні тести та тренувальні вправи. Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу вищої математики для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Телекомунікації». Навчальний посібник адресовано викладачам та студентам технічних спеціальностей, а також тим, хто вивчає вищу математику самостійно.
 • Документ
  Векторная алгебра : Учебное пособие
  (2008) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
 • Документ
  Введение в математический анализ : Учебное пособие
  (2013) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
  В учебном пособии изложены основные теоретические положения по теме “Введение в математический анализ”. Рассмотрены последовательности, их виды и свойства; теория пределов последовательностей. Функции, их виды и свойства; теория пределов функций; непрерывность функций, свойства непрерывных функций. Все теоретические положения сопровождаются большим количеством примеров с подробным решением. Для более полного усвоения материала предложены контрольные вопросы, проверочные тесты, тренировочные упражнения, задачи для самостоятельного решения. Учебное пособие предназначено для студентов технических специальностей.
 • Документ
  Spline-extrapolation method for restoring self-similar traffic
  (2019) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Solovska, Iryna M.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна; Paskalenko, Viktoriia M.
  The problem of predicting self-similar traffic, which has a considerable number of bursts and ripples and the property of long-term dependence, using the method of spline-extrapolation using cubic B-splines was considered in this paper. The application of the spline-extrapolation method allowed to predict self-similar traffic outside the analyzed time segment, which deals with packet data transmission on the mobile network. A method for estimating the traffic predicting error using the method of spline-extrapolation based on cubic B-splines is proposed. According to the results of the study, it is found that cubic B-splines are characterized by high design and ease of practical implementation. Their use makes it possible to greatly simplify computational processes using formalized mathematical constructs. On the example of simulated self-similar traffic received in the Simulink package of the Matlab environment, a spline-extrapolation was performed using cubic B-splines. This made it possible to obtain a "route" of traffic beyond the considered segment, which corresponds to the results of modeling with a certain prediction accuracy. The use of the proposed method of spline-extrapolation based on cubic B-splines has several advantages over other known methods, namely, ease of practical implementation, high accuracy of forecasting, the ability to accurately extrapolate peak "bursts" of traffic, which is especially important when solving problems in real time. The practical significance of the results of the study is determined by the fact that the obtained values of traffic intensity with a known load of network nodes, will allow the operator at the stage of design and subsequent operation of the mobile network to predict the required volume of buffer devices network hardware, thereby avoiding network congestion and accidence of regulatory values of traffic service quality characteristics. The prospect of further research is suggested by using wavelet extrapolation to improve the accuracy of estimates predicting. Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який володіє значною кількістю сплесків і пульсацій та властивістю довгострокової залежності, за допомогою методу сплайн-екстраполяції з використанням кубічних В-сплайнів. Застосування методу сплайн-екстраполяції дозволило спрогнозувати самоподібний трафік поза аналізованого сегменту часу, на якому розглядається передача пакетних даних в мережі мобільного зв’язку. Запропоновано метод оцінки похибки прогнозування трафіку з використанням методу сплайн-екстраполяції на базі кубічних В-сплайнів. За результатами дослідження встановлено, що кубічні В-сплайни характеризуються високою конструктивністю та простотою практичної реалізації. Їх використання дозволяє значно спростити обчислювальні процеси, використовуючи формалізовані математичні конструкції. На прикладі змодельованого самоподібного трафіку, отриманого в пакеті Simulink середовища Matlab, виконана сплайн-екстраполяція з використанням кубічних В-сплайнів. Це дозволило отримати «трасу» трафіку поза межами розглянутого сегменту, яка відповідає результатам моделювання з визначеною точністю прогнозу. Використання запропонованого методу сплайн-екстраполяції на базі кубічних В-сплайнів має ряд переваг в порівнянні з іншими відомими методами, а саме, простота практичної реалізації, висока точність прогнозу, можливості достатньо точно екстраполювати пікові «сплески» трафіку, що особливо важливо при вирішенні задач в реальному масштабі часу. Практична значимість отриманих результатів дослідження визначається тим, що отримані значення інтенсивності трафіку при відомій завантаженості мережевих вузлів, дозволять оператору на етапі проектування і подальшої експлуатації мережі мобільного зв'язку передбачити необхідний обсяг буферних пристроїв апаратно-програмних засобів мережі, тим самим уникнувши перевантажень в мережі і перевищень нормативних значень характеристик якості обслуговування трафіку. Запропоновано перспективу подальших досліджень за рахунок використання вейвлет-екстраполяції з метою підвищення оцінок точності прогнозування.
 • Документ
  Операційне числення для фахівців в галузі зв’язку : Навчальний посібник для студентів та аспірантів
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, В. М.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
  В навчальному посібнику розглядається операційне числення на основі інтегрального перетворення Лапласа та його різноманітні застосування, зокрема, в телекомунікаціях та радіотехніці.
 • Документ
  Математична статистика : Навчальний посібник для фахівців у галузі зв’язку
  (Одеса, 2019) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, В. М.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
 • Документ
  Вища математика для фахівців в галузі зв’язку. Ч. ІІ. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій кількох змінних
  (Одеса: ВМВ, 2010) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Buslaiev, Anatolii H.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна; Паскаленко, В. М.; Паскаленко, Виктория Николаевна; Paskalenko, Viktoriia M.
  При написанні підручника «Вища математика для фахівців в галузі зв’язку». Ч. ІІ. авторами було використано багаторічний досвід викладання вищої математики в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова. Були враховані рекомендації та вимоги щодо написання підручників для спеціалістів в галузі зв’язку. Підручник відповідає вимогам програми «Вища математика» для студентів вищих навчальних закладів (напрям «Телекомунікації»). Кожний розділ містить тести для самоперевірки здобутих знань, тренувальні вправи, задачі для самостійного розв’язання. Подано довідкові відомості з таких розділів математики, як границі послідовностей; основні елементарні функції; окремі важливі криві, задані в параметричній формі та полярній системі координат; тригонометричні та гіперболічні функції, їхні графіки та формули перетворення. Адресовано викладачам та студентам технічних спеціальностей, а також тим, хто цікавиться математикою і прагне вивчати її самостійно.