Коваль Наталія Олексіївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  Пандемія COVID-19: вплив на динаміку митного законодавства
  (Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2021) Коваль Наталія Олексіївна; Коваль, Н. О; Koval, Natalia O.
 • Документ
  Трансшипмент: як не втратити можливості?
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Н. О.; Koval, Natalia O.
 • Документ
  Адміністрування митних платежів : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2018) Батанова, Л. О.; Батанова, Людмила Олександрівна; Batanova, Liudmyla O.; Карпенко, Ганна Леонідівна; Карпенко, Г. Л.; Karpenko, Hanna L.; Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Н. О.; Koval, Natalia O.
  Навчально-методичний посібник містить навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Адміністрування митних платежів»: структуру навчальної дисципліни, тематичний план, робоча програма курсу, практичні завдання, теми рефератів, питання на іспит, рекомендована література та нормативно-правові акти, які дозволять студентам краще засвоїти, закріпити та систематизувати вивчений матеріал. Навчально-методичний посібник «Адміністрування митних платежів» надасть глибокі знання сутності та значення митному оподаткуванню та адмініструванням митних платежів, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України тощо. Надасть можливість вивчити поняття, форми та ознаки адміністрування митних платежів, суб’єкти, об'єкти та база митного оподаткування, порядок справляння митних платежів та контролю за їх справлянням, розглянути порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері митного оподаткування та судову практику вирішення спорів, пов'язаних із адмініструванням митних платежів тощо. Навчально-методичний посібник буде корисним студеніам юридичних та економічних вузів, вивчаючих дисципліни «Адміністрування митних платежів», «Митне право»; магістрам, аспірантам, викладачам, науковим співробітникам. Питання, що розглянуті у посібнику можуть бути корисними для посадових осіб органів доходів і зборів, уповноважених на здійснення адміністрування митних платежів, а також усіх, хто цікавиться питаннями митного оподаткування.
 • Документ
  Конвенція Монтре як фактор стримування в Азово-Чорноморському регіоні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Н. О.; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalia O.
 • Документ
  Митне право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Карпенко, Ганна Леонідівна; Карпенко, Г. Л.; Karpenko, Hanna L.; Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Н. О.; Koval, Natalia O.; Панфілова, Ольга Євгенівна; Panfilova, Olha Ye.; Панфілова, О. Є.
 • Документ
  Митне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Кормич, Борис Анатолійович; Kormych, Borys A.; Кормич, Б. А.; Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Н. О.; Koval, Natalia O.
 • Документ
  Non-tariff barriers: Ukrainian practice under conflict with Russia and COVID-19
  (Publishing house Helvetica, 2020) Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Н. О.; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalia O.; Лученко, Дмитро Валентинович; Лученко, Дмитрий Валентинович; Лученко, Д. В.; Luchenko, Dmytro V.
  This article deals with the study of Ukraine’s measures of non-tariff barriers during the armed conflict in eastern Ukraine and under the conditions of the COVID-19 pandemic. The first part of the article identifies the reasons for the establishment and genesis of non-tariff barriers to foreign trade. The modern international legal basis of non-tariff regulation and its application in Ukraine is also outlined. Moreover, the impact of the EU-Ukraine Association Agreement 2014 on the mechanisms for setting non-tariff barriers is described. The second part of the article focuses on the characteristics of modern approaches to the classification of measures of non-tariff barriers to trade. Their diversity and lack of a definitive, orderly list in international agreements and national legislation are emphasized. The third part of the article is devoted to the analysis of measures of non-tariff barriers to trade, which were applied by Ukraine in relations with the Russian Federation and under the conditions of the COVID-19 pandemic. Their adequacy to the current crises in Ukraine was stated, but their untimeliness contributed to a significant reduction in efficiency in minimizing the negative impact of crises caused by the aggression of the Russian Federation and the COVID pandemic.
 • Документ
  Участь митних органів у заходах офіційного контролю
  (Одеса : Гельветика, 2019) Коваль, Н. О.; Koval, Natalia
  У даній статті на підставі аналізу чинного законодавства, наукових розробок, узагальнення правозастосовної практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду виявлено стан і визначено закономірності та тенденції організаційно-правового забезпечення заходів офіційного контролю, правового статусу митних органів при проведені цього виду контролю. Виявлено проблемні аспекти та розроблено пропозиції щодо підвищення результативності та ефективності здійснення попереднього документального контролю. Зазначено, що розвиток системи митного оформлення та контролю в Україні здійснюється у напрямку прискорення проходження товарів і транспортних засобів через митний кордон. Підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску дає можливість гуманізації та спрощення режиму контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів комерційного призначення. Відзначено, що хоча зміни у митному законодавстві України є значними, але реалізація цих змін є проблематичною. Лобіювання інтересів осіб, які зацікавлені у неефективності митного законодавства, гальмує подальше удосконалення правового забезпечення цієї сфери. На теперішній час рoль oргaнiв, зa дoпoмoгoю яких здiйcнюєтьcя кoнтрoль нa дeржaвнoму кoрдoнi, пiдвищуєтьcя. Вiд їх рoбoти зaлeжить нeдoпущeння пoтрaпляння нa митну тeритoрiю дeржaви зaбoрoнeних тoвaрiв і трaнcпoртних зacoбiв, здaтних зaвдaти шкoди людям i дoвкiллю.
 • Документ
  Порядок переміщення живих тварин через митний кордон України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Nataliia A.
 • Документ
  Протидія корупції в митних органах ДФС
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017) Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalia O.
  Статтю присвячено дослідженню особливостей протидії корупції в митних органах Державної фіскальної служби України. Визначаються характерні риси та форми прояву корупції в митних органах. Розглядаються завдання та повноваження спеціально уповноважених державних органів, внутрішньо- та міжвідомчих підрозділів, діяльність яких спрямована на боротьбу з корупцією як у всіх суб’єктах державної влади країни, так і у державній митній службі. Автор також досліджує заходи, спрямовані на попередження корупції в митних органах, визначені у Антикорупційній програмі Державної фіскальної служби України на 2015-2017 роки.
 • Документ
  Діяльність Державної фіскальної служби України в забезпеченні митної безпеки
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalia O.
 • Документ
  Історичні та організаційні аспекти надання гуманітарної допомоги
  (2013) Коваль, Н. О.; Коваль, Н. А.; Koval, N. O.
 • Документ
  Підстави та порядок переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України
  (2014) Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalya O.; Додін Євген Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертацію присвячено науковому дослідженню порядку переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України. Визначено специфіку переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України в залежності від її отримання Україною (ввезення), або надання Україною (вивезення). Установлено суб'єктів, які забезпечують та беруть участь у переміщенні гуманітарної допомоги через митний кордон України, та визначено роль органів доходів і зборів у цих заходах. Виокремлено та охарактеризовано підстави виникнення правовідносин щодо надання Україні гуманітарної допомоги та започаткування процедури надання Україною іншій країні такої допомоги. Проаналізовано чинне законодавство та визначено прогалини і колізії щодо правового регулювання порядку переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України. Значну увагу приділено аналізові митних формальностей, які при цьому застосовуються, а саме митному контролю, митному оформленню та застосуванню заходів нетарифного регулювання при переміщенні гуманітарної допомоги через митний кордон України.