Актуальні проблеми політики. - 2015. - Випуск 55

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 37
 • Документ
  Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні
  (Одеса: Фенікс, 2015) Ясиновський, І. Г.; Ясиновский, И. Г.; Yasinovka, I. G.
  У статті досліджується медіація як один з альтернативних способів вирішення правових конфліктів. Проаналізовано проблеми впровадження та проведення медіації в Україні. Запропоновано шляхи вирішення виокремлених проблем.
 • Документ
  Головний убір в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера
  (Одеса: Фенікс, 2015) Шерман, О. М.; Sherman, О. M.
  Розглянуто специфіку сприйняття такого візуального компоненту іміджу політичного лідера, як головний убір, з урахуванням діахронічного аспекту питання. Доведено, що самостійне значення цього компонента іміджу спирається на низку чинників, провідними серед яких є культурні традиції та естетичні канони соціуму.
 • Документ
  Клерикалізація суспільно-політичної сфери в Україні
  (Одеса: Фенікс, 2015) Шевченко, С. А.; Shevchenko, S. A.
  Робота присвячена аналізу процесів клерикалізації суспільно-політичної сфери України в умовах трансформаційних процесів початку ХХІ ст. Зазначено, що проникнення релігійних інститутів в публічну, соціальну і громадську сфери є наслідком: розширення сфери світських інтересів релігійних організації, прагнення влади підвищити власну легітимність за рахунок підтримки з боку церкви, втрати довіри громадян до політичних інститутів. Україна поки що відноситься до держав з незначним ступенем клерикалізації, хоча інтенсивність процесу в останні роки значно виросла в області освітніх та інформаційних проектів в формі активної участі церковників у владі завдяки зміні світоглядних орієнтирів держави і пріоритетів національного розвитку.
 • Документ
  Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права
  (Одеса: Фенікс, 2015) Хряпченко, В. П.; Hryapchenko, V. P.
  Стаття присвячена генезису поглядів щодо критеріїв поділу системи права на галузі, аналізу сучасних розробок підстав галузеутворення та подальшого зростання кількості галузей в системі українського права з метою формування методологічного інструментарію для дослідження поняття, сутності та ознак комплексних галузей права.
 • Документ
  Становлення і еволюція соціальної політики ЄС
  (2015) Форманюк, В. В.; Formanyuk, V. V.
  Європейську інтеграцію називають феноменом політичного розвитку, чинником, що визначає сучасний стан міжнародних відносин. Практика розвитку Європейського союзу (ЄС) переконливо свідчить про те, що процеси міжнародної інтеграції багато в чому визначаються ступенем сумісності соціального простору інтегруються країн. Сьогодні соціальна політика ЄС повинна бути фактором поглиблення інтеграційних процесів, однак залишається відкритим питання про ефективність її реалізації на сучасному етапі інтеграції.
 • Документ
  Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом
  (Одеса: Фенікс, 2015) Трач, А. С.; Trach, А. S.
  Стаття присвячена проблемам концептуалізації пострадянських політичних трансформацій в Україні. Дано огляд співвідношення тенденцій до поліцентричності та моноцентричності політичного режиму. Проаналізовано еволюцію розстановки сил у владній еліті України.
 • Документ
  Основні політологічні теорії дослідження феномену "революція"
  (Одеса: Фенікс, 2015) Травлос, Т. С.; Travlos, T. S.
  В статті проаналізовано основні політологічні теорії феномену «революція». Розглянуто загальну класифікацію теорій революції. Вирізнено характерні риси, слабкі та сильні сторони досліджуваних теорій.
 • Документ
  Наукові підходи до державної політики у сфері охорони здоров'я в працях українських учених
  (Одеса: Фенікс, 2015) Співак, М. В.; Спивак, М. В.; Spivak, M. V.
  У статті проаналізовані наукові джерела і досліджений стан формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я у працях українських вчених. Наголошено на необхідності врахування і важливості кожного з окреслених напрямків у формуванні політики охорони здоров’я. Вказано на важливості перегляду і зміни не лише всієї системи охорони здоров’я у державі, а й філософії відношення людини до свого власного здоров’я. Зроблені висновки про існування невеликої кількості праць політологічного напрямку у сфері охорони здоров’я, що певним чином негативно впливає на запровадження нової політики охорони здоров’я населення.
 • Документ
  Зовнішнє середовище як одна зі складових формування іміджу органу місцевого самоврядування
  (Одеса: Фенікс, 2015) Солових, Є. М.; Солових, Е. М.; Solovieh, E. M.
  Розглянуто діяльність органу місцевого самоврядування в контексті формування його іміджу, зокрема, проаналізовано вплив зовнішнього середовища на формування іміджу органу місцевого самоврядування. Визначено зовнішнє середовище як синтез зони (середовища) прямого і зони (середовища) непрямого впливу, а також визначаються напрямки взаємодії їх чинників при формуванні іміджу органу місцевого самоврядування.
 • Документ
  Європейська інтеграція: теоретичні засади та еволюція поглядів
  (Одеса: Фенікс, 2015) Сокур, О. В.; Sokur, O. V.
  Порушено питання щодо сутності поняття «європейська інтеграція», виокремлено її ознаки. Досліджуються окремі концепції та теорії ХХ ст. з урахуванням основних здобутків процесу європейської інтеграції. Визначено, що в сучасній політичній науці існує певний консенсус із приводу пояснення феномену інтеграції до ЄС на базі методології федералізму, функціоналізму та неофункціоналізму.
 • Документ
  Функціонування державних інститутів в Україні у контексті європейських цінностей
  (Одеса: Фенікс, 2015) Скриль, С. А.; Скрыль, С. А.; Skryl, S. A.
  У статті розглядаються європейські цінності і стандарти прав людини у контексті функціонування державних інститутів в Україні. Аналізується вплив судової прецедентної практики Європейського суду з прав людини на трансформацію політичної системи України.
 • Документ
  Теоретическое измерение взглядов на международные отношения в АТР: основные направления и практика их применения
  (Одеса: Фенікс, 2015) Серая, О. В.; Сєра, О. В.; Sеra, O. V.
  Статья посвящена характеристике, в общем, основных направлений в теории международных отношений и анализу возможного соотношения данных теорий на практике в АТР. Автор предлагает альтернативный вариант анализа современных региональных отношений для формирования устойчивых и прогрессивных взаимосвязей между субъектами данной подсистемы в дальнейшем.
 • Документ
  Механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади
  (Одеса: Фенікс, 2015) Семченко, О. В.; Semchenko, O. V.
  Виявлено і розглянуто механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Підтверджується авторська гіпотеза про те, що завдяки певним інформаційним механізмам можливо підтримувати стабільність виконавчої влади. Обґрунтовується, що державні рішення, які можуть сприйматися суспільством неоднозначно, повинні супроводжуватися інформаційною підтримкою, що знижує соціально-психологічну напругу в суспільстві.
 • Документ
  Роль країн веймарського трикутника у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі: російський чинник
  (Одеса: Фенікс, 2015) Русова, О. С.; Rusova, O. S.
  В цій статті розглянуті два найбільші військові конфлікти з моменту розпаду СРСР і набуття незалежності колишніми союзними республіками – війна в Грузії 2008 та українська криза 2014. Досліджується роль ЄС в спробі вирішити кризу мирним шляхом у форматі Веймарського трикутника, використовуючи в якості основних методів впливу на країну-агресора економічні санкції та міжнародну ізоляцію. У статті проводиться порівняльний аналіз того, яке значення мають обидва конфлікти для системи європейської безпеки, і яким чином двосторонні відносини між Росією і окремо взятими державами-членами ЄС, впливають на його зовнішньополітичний курс.
 • Документ
  Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні
  (Одеса: Фенікс, 2015) Рибалка, С. В.; Рыбалка, С. В.; Rybalka, S. V.
  Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних засад дослідження структури влади в міських спільнотах. Описуються основні риси концепції «міських політичних режимів». Визначаються відмінності міських політичних режимів в українських містах, обумовлені специфікою політичних інститутів і традицій вітчизняного самоврядування та виборчого процесу.
 • Документ
  Международный конфликт в социальном и геополитическом измерениях
  (Одеса: Фенікс, 2015) Решина, Н. Г.; Рєшіна, Н. Г.; Reshina, N. G.
  Статья посвящена международному конфликту как непосредственному или косвенному столкновению интересов двух или нескольких сторон (государств, групп государств, народов, политических движений) на основе имеющихся между ними противоречий объективного или субъективного характера. По своему происхождению эти противоречия в отношениях между государствами могут быть территориальными, национальными, религиозными, экономическими, военно-стратегическими, научно-техническими и т.п. Автор же предлагает в качестве ведущего – социальное измерение таких конфликтов, развитие которого происходит через столкновение и разрешение геополитических интересов.
 • Документ
  Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку
  (Одеса: Фенікс, 2015) Палінчак, М. М.; Палинчак, М. М.; Palinchak, M. M.
  Обґрунтовано стан розвитку мережі релігійних організацій, який значною мірою відображає релігійну ситуацію в країні. Відзначається якісна трансформація у релігійному житті України на протязі двох останніх десятиліть. Окреслюються головні характеристики та особливості релігійної мережі в Україні. Зазначається, що мережа релігійних організацій в Українській державі є однією з найчисельніших на континенті. Домінуючі позиції в релігійному та культурному житті нашого народу продовжує посідати православ’я. Стверджується, що в Україні відбувається процес оптимізації інституційної мережі релігійних організацій, який приведе зрештою до того, що їх кількість у стане відповідати рівню релігійності її громадян і буде здатна задовольняти їхні духовні потреби.
 • Документ
  Процесс государствообразования: подходы к определению природы понятие и структура
  (Одеса: Фенікс, 2015) Осипова, С. А.; Osipova, S. A.
  В статье представлены некоторые теоретико-методологические основы исследования процесса государствообразования в современном мире и показано их проявление в реальном политическом пространстве, что позволяет определить место и роль процесса государствообразования как системного элемента социальной эволюции. Особое внимание автор уделяет анализу структуры исследуемого процесса и приводит характеристику его субектов, объекта и ресурсов. Кроме того, процесс государствообразования рассматривается автором сквозь призму глобализации и демократизации двух одновременно самостоятельных и взаимосвязанных главных тенденций общественного развития на современном этапе политической истории.
 • Документ
  Сучасний розвиток партійної системи Німеччини
  (2015) Мазанов, В. В.; Mazanov, V. V.
  В статті автором було розглянуто номенклатуру політичних партій, що на сучасному етапі характеризують розвиток партійної системи ФРН. Розглянуті партії мають різну ідеологічну базу, а також презентують основні напрямки складної німецької партійної системи. Приділена увага не лише партіям, що входять до парламенту й мають великий електорат, а також розглянуті дрібні опозиційні партії, які набирають популярності.
 • Документ
  Механізм взаємодії церкви та держави в Україні: характеристика основних елементів
  (Одеса: Фенікс, 2015) Краснопольська, Т. М.; Краснопольская, Т. М.; Krasnopolskaya, T. M.
  У статті розглядається українська модель взаємодії держави та Церкви, виділені основні елементи механізму такої взаємодії, а саме: політико-правова основа, інституційна, організаційна та економічна складові. Запропоновані заходи, спрямовані на покращення державно-церковних відносин.