* Навчально-методичні видання кафедри політичних теорій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 49
 • Документ
  Політичні концепції формування та реалізації міжнародних відносин [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : [б. в.], 2024) Дронов Владислав Юрійович; Мамонтова Елла Вікторівна
  Навчально-методичний посібник містить тематичний план дисципліни, короткий зміст лекцій, питання до практичних занять, рекомендовану літературу за темами та до курсу в цілому, завдання для самостійної роботи, питання для підготовки до екзамену. У виданні висвітлено питання, пов’язані з теорією міжнародних відносин, надано понятійно-категоріальний апарат курсу, простежено особливості міжнародних відносин у різні періоди, розглянуто основні геополітичні концепції світоустрою як у історичній ретроспективі, так і в умовах сучасного світового політичного процесу, досліджено основних учасників міжнародних відносин, їхні характеристики та роль, розглянуто мирне співіснування, міжнародну співпрацю, міжнародну безпеку, зокрема наявні загрози, міжнародні конфлікти, глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення. Окрему увагу приділено місцю України у світі, її зовнішній політиці. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Політичні технології : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спец. 052 «Політологія»
  (Одеса : Феникс, 2024) Прохоренко А. М.
  Посібник містить зміст навчальної дисципліни за темами лекцій, практичні завдання з курсу, перелік тем і завдань для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів і презентацій, зразок тестових завдань, а також список рекомендованих джерел. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 052 «Політологія» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Політичні технології».
 • Документ
  Публічна дипломатія : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Публічна дипломатія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій і практичних занять, перелік тем для самостійної роботи, індивідуальні завдання, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, а також список рекомендованих джерел. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Українська та зарубіжна культура : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2024) Сушко Анатолій Іванович; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська та зарубіжна культура». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань «Політологія»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Завгородня, Юлія Володимирівна; Козьміних Альона Віталіївна
  Навчально-методичний посібник містить теми лекційних і практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованих джерел. Посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалавським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Методологія політичних досліджень та прикладний політичний аналіз : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Козьміних, Альона Віталіївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Методологія політичних досліджень та прикладний політичний аналіз». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх про- грам вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
 • Документ
  Загальна теорія політики : навчально-методичний посібник 
  (Одеса : Фенікс, 2024) Козьміних, Альона Віталіївна; Сушко, Анатолій Іванович
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Загальна теорія політики». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей і презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Сучасні політичні процеси : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Kormych, Liudmyla I.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Myloserdna, Iryna M.; Прохоренко, Аліна Марленівна; Прохоренко, А. М.; Prokhorenko, Alina M.
  У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей і презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Сучасні політичні процеси», рекомендовано використовувати при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Публічна політика: навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Mamontova, Ella V.
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Публічна політика». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Політична конфліктологія: навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Zavhorodnia, Yuliia V.
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Політична ідеологія: навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентинівна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Прохоренко, Аліна Марленівна; Прохоренко, А. М.; Prokhorenko, Alina M.
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Політична ідеологія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Парламентаризм як політичний інститут: навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс; Національний університет "Одеська юридична академія", 2023) Прохоренко, Аліна Марленівна; Прохоренко, А. М.; Prokhorenko, Alina M.; Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Pekhnyk, Alevtyna V.
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей і презентацій, а також список рекомендованої літератури. Посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Парламентаризм».
 • Документ
  Геополітика : навчально-методичний посібник
  (Нац. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса, 2023) Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Myloserdna, Iryna M.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам, які вивчають дисципліну «Геополітика». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання зі спецкурсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, орієнтовний перелік питань для іспиту, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Етнополітологія : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Юридична література, 2023) Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Vitman, Kostiantyn M.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська, Т. М.; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Етнополітологія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Експертно-аналітичний супровід політико-управлінської діяльності : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2023) Мамонтова, Елла Вікторівна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Експертно-аналітичний супровід політико-управлінської діяльності». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальностями 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Інтеракція держави та громадянського суспільства : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2023) Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей і презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  GR-менеджмент : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «GR-менеджмент». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальностями 052 «Політологія» та 054 «Соціологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Гуманітарна політика держави : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
  (Одеса, 2022) Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Гуманітарна політика держави». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Історія політичних вчень : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Історія політичних вчень». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Методика викладання політології : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  (Одеса, 2022) Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Методика викладання політології». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальнвстю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.