** Публікації кафедри господарського права і процесу

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Нормативні управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права : матеріали I науково-практичної конференції (м. Одеса, 2 вересня 2014 р.)
  (Одеса : Юридична література, 2014)
  У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячених різноманітним аспектам розвитку економіки та права. Збірник спрямований на ознайомлення громадськості з дослідженнями юристів та економістів у різних галузях юридичної та економічної наук. Представлені матеріали конференції відповідають сучасним тенденціям розвитку економіко-правової системи нашої держави і можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.
 • Документ
  10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : збірник доповідей науково-практичної конференції (м. Київ, 14 листопада, 2014 р.)
  (Одеса : Юридична література, 2014)
  У збірник включено матеріали доповідей, присвячені аналізу основних здобутків Господарського кодексу України 2003 року у правовій системі України як основного акту господарського законодавства. Обговорюються теоретичні та практичні аспекти десятирічного застосування Господарського кодексу України господарськими судами та державними органами, реалізації його положень у відносинах суб’єктів господарювання, визначені основні проблемні аспекти застосування кодексу та перспективи поглиблення господарської кодифікації у контексті євроінтеграційних процесів та економічних реформ в Україні. Збірник може бути корисним як для науковців у сфері економіки та права, так і для суддів господарських судів, бізнес-адвокатів, юрисконсультів підприємств та інших осіб, що займаються юридичною практикою у сфері правового забезпечення економіки.
 • Документ
  Господарське процесуальне право: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard G.; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M.; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.
 • Документ
  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання)
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard H.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Роль зовнішньоекономічної діяльності в Україні важко переоцінити, адже саме зовнішньоекономічна діяльність завжди розглядалася і залишається пріоритетним напрямом державної економічної політики, що створює основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного клімату в країні. В умовах сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесів зовнішньоекономічне законодавство знаходиться в стані свого розвитку та вдосконалення. Також треба враховувати, що в економічних умовах сьогодення відбувається постійне розширення зовнішньоекономічних відносин як у сфері імпорту товарів і послуг іноземного походження на територію України, так і у сфері експорту вітчизняної продукції на іноземні ринки. Безумовно, зовнішньоекономічну діяльність можна розглядати як одне з головних джерел надходжень до державного бюджету, що зумовлює важливість розвитку зовнішньоекономічної діяльності для вирішення першочергових економічних і соціальних завдань. Істотна значущіть зовнішньоекономічної діяльності потребує детального та всебічного дослідження особливостей правового забезпечення зовнішньоекономічних відносин. Вивчення дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» формує у студентів систему знань про сучасні тенденції розвитку правового забезпечення зовнішньоекономічних відносин та вмінь визначати ключові проблеми правозастосування в цій сфері відносин, у розвитку навичок пошуку шляхів можливого вдосконалення господарського законодавства в сфері ЗЕД, у навчанні застосувати відповідні правові положення на практиці.
 • Документ
  Господарське право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання)
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M.
  Навчально-методичні рекомендації, програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Господарське право». Інтенсивний розвиток підприємницької діяльності та бізнесу зумовлює нагальну необхідність існування сучасних та ефективних форм правового регулювання господарських відносин, що мають гармонічно поєднувати публічні і приватні інтереси, забезпечувати конституційні принципи свободи підприємництва в рамках, визначених законом, враховувати загальний вектор на побудову потужної соціально орієнтованої економіки тощо. Сучасне господарське право України є галуззю права, яка відображує загальноєвропейський підхід до специфічного регулювання професійної господарської діяльності в порівнянні з майновими відносинами споживчого характеру. З огляду на необхідність дієвого правового забезпечення динамічної сфери господарювання господарське законодавство знаходиться в процесі свого вдосконалення, що повністю відповідає економічним трансформаційним та інтеграційним процесам. Господарське законодавство відіграє ключову роль у стимулюванні інвестицій, підтримці добросовісної конкуренції, і загалом, забезпеченні правового господарського порядку в Україні. Вивчення дисципліни «Господарське право» формує у студентів систему знань про сучасні тенденції розвитку правового забезпечення сфери господарювання та вмінь визначати ключові проблеми правозастосування в цій сфері відносин, у розвитку навичок пошуку шляхів можливого вдосконалення господарського законодавства, у навчанні застосувати відповідні правові положення на практиці.
 • Документ
  Процедури банкрутства та арбітражного управління : програма та плани семінарських (практичних) занять
  (Одеса : Юридична література, 2019) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
  Програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» для студентів усіх факультетів та форм навчання. Навчальна дисципліна «Процедури банкрутства та арбітражного управління» є однією з основних нормативних дисциплін в системі підготовки як фахівців з вищою юридичною освітою так і фахівців у сфері публічного управління. Дана дисципліна складає основу для поглибленого вивчення провадження у справах про банкрутство як однієї з основних форм господарського процесу та окремого інституту господарсько-процесуального права України. Законодавство про банкрутство (неспроможність) в країнах з ринковою економікою необхідне для розвитку економіки, заснованої на конкуренції і безперервних структурних змінах. Воно сприяє вихованню дисципліни і дотриманню правил ділового обороту в області фінансового управління, а також призначено для сприяння реструктуризації неефективних підприємств або їх цивілізованому виводу з ринку. Таким чином, інститут банкрутства є важливою складовою законодавчої бази ринкової економіки або економіки, що знаходиться в перехідному періоді, і забезпечує гарантії як місцевим, так і іноземним інвесторам, що зрештою сприяє економічному розвитку країни. Нормативно-правову базу що регламентує процедуру банкрутства та арбітражного управління на сьогодні складає діюча система вітчизняного законодавства про банкрутство, основне завдання якої – це забезпечення правового регулювання як матеріальних так і процесуальних відносин щодо відновлення платоспроможності боржників або визнання боржників (економічно не ефективних суб’єктів) банкрутами, з метою вилучення останніх з економічного обігу. На сьогодні нормативну основу навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають: Кодекс України з процедур банкрутства; Господарський процесуальний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України «Про судовий збір»; тощо. Предмет навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають правовідносини, що пов’язані, по-перше, з управлінням господарською діяльністю та організацією виробничого процесу підприємства, до якого застосовується комплекс заходів щодо відновлення платоспроможності (розпорядження майном, санація, мирова угода). По-друге, предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури ліквідації банкрута, яка має на меті припинення діяльності банкрута і продаж його майна для задоволення вимог кредиторів. По-третє предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури реструктуризації боргів фізичної особи – боржника, що не є суб’єктом підприємницької діяльності, або визнання її банкрутом та реалізації процедури погашення боргів боржника.
 • Документ
  Контрактне право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання)
  (Одеса, 2021) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень контрактного права, навичок застосування господарського законодавства щодо господарських договорів в повсякденній правозастосовній практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно і ініціативо використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері. Контрактне право як наука повинна формуватися на ефективних економічних і правових нормах, що регулюють господарську договірну діяльність сучасного ринкового господарства, і потребує правового регулювання підприємництва, фінансово-кредитної політики, оподаткування, біржової та зовнішньоекономічної діяльності, фінансового контролю, обмеження монополізму, виникнення договірних, господарських зобов’язань та відповідальності за їх невиконання. Саме це є головним завданням навчальної дисципліни, яка повинна розглядати, передусім, питання регулювання господарських договорів згідно з нормативно-правовими актами України. Розбудова в Україні правової держави, зорієнтованої на євро¬пейські та світові стандарти, притаманні державі із розвинутими системами демократії, зумовлює необхідність гармонізації (а в окремих випадках і уніфікації) українського законодавства перш за все із законодавством країн Європейського Союзу. Крім того, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між суб’єктами господа¬рювання різних рівнів значно активізує цю потребу гармонізації. Можна зазначити, що і для самого європейського співтовариства ці процеси гармонізації та уніфікації права країн-учасниць є досить характерними. Запровадження у вітчизняну правову систему між¬народно-правових стандартів передбачає не тільки вивчення зако-номірностей розвитку світової правової системи, окремих правових «сімей», національних правових систем з урахуванням українських національних правових традицій, менталітету, правової доктрини, а й осмислення певної правової ідеології, яка супроводжує ці загаль¬новизнані підходи. Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та державного будівництва. З метою підготовки саме таких спеціалістів, озброєних знаннями в галузі договірного права та законодавства, розроблений цей курс.
 • Документ
  Правові засоби стимулювання інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції
  (Одеса : Фенікс, 2015) Подцерковний, Олег Петрович; Василенко, Микола Дмитрович; Зятіна, Діна Володимирівна; Романадзе, Луїза Джумберівна; Ліпська, Олена Савівна; Тарнавський, Роман Віталійович; Алєксєєва, Ірина Миколаївна
  Монографію присвячено ключовим проблемам удосконалення пра­вових засобів державної інноваційної політики в умовах підписання Угоди про асоціацію з ЕС та проведення в Україні економіко­-правових реформ. Передбачається розглянути стан та правові проблеми в інно­ваційній сфері, що потребують першочергового вирішення. В осно­ву роботу покладено аналіз правового механізму функціонування інновацій в Україні, намічено напрями вдосконалення господарської компетенції державних органів влади, вищів та наукових установ в інноваційній сфері. Важливе місце в монографії займає встановлення правового режи­му діяльності інноваційних структур, розгляд правових особливостей розробки та реалізації інноваційних проектів, залучення венчурного капіталу в економіку України та стимулювання її промислових та транспортних підприємств до впровадження інновацій. Запропоно­вано шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення інноваційної політики держави. Книга адресована науковим співробітникам, законодавцям, аспі­рантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, юристам­-практикам, управлінцям, а також усім, хто цікавиться проблемами здійснення інноваційної діяльності та формування інноваційної моде­лі національної економіки з урахуванням досвіду ЄС.
 • Документ
  Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти)
  (2014) Кібік, Ольга Миколаївна; Подцерковний, Олег Петрович; Драпайло, Юліан Зіновійович; Зятіна, Діна Володимирівна; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Редіна, Євгенія Валентинівна; Романенко, Катерина Михайлівна; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Будурова, Ганна Миколаївна; Постоленко, Юлія Петрівна; Широков, М. А.; Сіюшов, Д. Ю.
  У монографії досліджуються організаційно-правові передумови сталого розвитку морегосподарського комплексу України. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України. Досліджені організаційно-правові інструменти забезпечення конкурентоспроможного функціонування підприємств морського транспорту та портів України. Монографія містить результати виконання науково-дослідної теми «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (держ. рег. № 0112U000692) і призначена для викладачів вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морегосподарського комплексу, вчених, студентів, економістів, юристів, фахівців підприємств морського транспорту і органів державного управління.
 • Документ
  10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації
  (Одеса : Юридична література, 2014)
  У збірник включено матеріали доповідей, присвячені аналізу основних здобутків Господарського кодексу України 2003 року у правовій системі України як основного акту господарського законодавства. Обговорюються теоретичні та практичні аспекти десятирічного застосування Господарського кодексу України господарськими судами та державними органами, реалізації його положень у відносинах суб'єктів господарювання, визначені основні проблемні аспекти застосування кодексу та перспективи поглиблення господарської кодифікації у контексті євроінтеграційних процесів та економічних реформ в Україні. Збірник може бути корисним як для науковців у сфері економіки та права, так і для суддів господарських судів, бізнес-адвокатів, юрисконсультів підприємств та інших осіб, що займаються юридичною практикою у сфері правового забезпечення економіки.