Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 12

Постійний URI для цього зібрання

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 12 / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОНмолодьспорт України, НУ "ОЮА". – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – 411 с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 38
 • Документ
  Захист прав творців реклами від неправомірного використання рекламних матеріалів
  (2012) Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ul'janova, Galina
  The article devoted to comprehensive analysis the legislation, which sets limits on the illegal use of advertising. The author elucidates the peculiarities of copyright protection in the legal relations arising from advertisement.
 • Документ
  Правова природа відносин, що складаються в сфері емісійної діяльності держави
  (2012) Царьова, Людмила Кузьмівна; Царева, Людмила Кузьминишна; Careva, Ljudmila
  Article is devoted to consideration of the relations developing in the sphere of issue activity of the state as financial activity making it. Definition of issue legal relationship is made and the conclusion is given reason that they are obligations financial legal relations.
 • Документ
  Пенсійна реформа та новації її здійснення в солідарній системі
  (2012) Сирота, Іван Михайлович; Сирота, Иван Михайлович; Sirota, Ivan
  The article analyzes the current state of pension system in Ukraine, studies the main innovations of the pension reform and the stages of its implementation. A detailed analysis of the legal regulation of the pensions of certain categories of persons is given. The article also exams actual questions of memory pension system implementation.
 • Документ
  Форми правового виховання офіцерського складу Збройних сил України
  (2012) Скуріхін, Сергій Миколайович; Скурихин, Сергей Николаевич; Skurihin, Sergej
  The article describes the basic forms of legal education of officers of the Armed Forces of Ukraine such as legal education, legal advocacy, legal practice, the immediate implementation of the rights and self-education. The immediate goal of legal education should be considered the accumulation of basic legal knowledge of officers, and the ultimate goal is raising their legal culture.
 • Документ
  Внутрішня організація роботи морської арбітражної комісії при торгово-промисловій палаті України
  (2012) Семаніва, Юлія Вікторівна; Семанива, Юлия Викторовна; Semaneva, Julija
  This article investigate a question concerning an internal organization of the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce in Ukraine. The basic principles of internal organization of the Maritime Arbitration Commission as an autonomous structure, which operates under the provisions of that part of the Law of Ukraine «On International Commercial Arbitration». The article analyzes the internal organizational structure and describe all of its components. The report analyzes the powers and legal status Chairman and his deputies, the Bureau, Secretariat and arbitrators. It is concluded that the internal organization of Maritime Arbitration Commission combining specific features of the internal organization of the NGOs and the internal organization of the government bodies.
 • Документ
  Про правову природу зобов'язань гаранта за банківською гарантією
  (2012) Погрібний, Сергій Олексійович; Погребной, Сергей Алексеевич; Pogrebnoj, Sergej
  The Resulted article is devoted research of question of determination of legal nature of obligations, arising up for a guarantor in civil relations from a bank guarantee. An author determines character of relations of participants of bank guarantee — guarantor, principala that fide-comissary, character of their mutual obligations, specific of legal relationships between them. Having regard to select problematiku an author turned the attention on questions of concept and legal nature of bank guarantee, character of duties of guarantor before a beneficiary, to independence of guarantee from a basic obligation, law consequences of violation of obligation, provided with a guarantee a debtor, order of producing of requirement of beneficiary to the guarantor about payment of money sum, line of producing of requirement of beneficiary to the guarantor, limits of realization of duty of guarantor.
 • Документ
  Про проблеми застосування способів захисту порушеного права (на прикладі вимог про визнання права власності у заставних відносинах)
  (2012) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковный, Олег Петрович; Podcerkovnyj, Oleg
  The paper investigates the legal issues arising from the choice of ways to protect the violated rights, for example in the requirements for recognition of ownership by the lender foreclose on the collateral of the debtor. It is concluded that the election of a generalized criterion ways of protection and improving quality of the law interpretation in this area to be needed.
 • Документ
  Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України
  (2012) Монаєнко, Антон Олексійович; Монаенко, Антон Алексеевич; Monaenko, Anton
  The article is devoted to the consideration of concept of budgetary offence, problems of differentiation of financially-legal approvals and approvals of financially-legal norm, analysis of legal nature of budgetary-legal approvals.
 • Документ
  Модель харизматичної комунікації у німецькому та україн ському публічному дискурсі
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Н. В; Petlyuchenko, N. V.
  Статтю присвячено вивченню специфіки мовної комунікації харизматичного лідера у німецькому та украінському публічних дискурсах. В статье рассматривается специфика языковой коммуникации харизматического лидера в немецком и украинском публичных дискурсах. The article deals with the specifics of language communication of a charismatic leader in German and Ukrainian public discourse.
 • Документ
  Відповідальність суб’єктів фінансових правовідносин
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Онищук, Н. Ю.; Онищук, Н. Ю.; Onyshchuk, N. Y
  Стаття присвячена розгляду проблеми відповідальності за порушення фінансового законодавства. Однією з основних причин дискусійності проблеми фінансово-правової відповідальності є певна новизна цього інституту. Характер фінансових санкцій має суттєві особливості, порівняно з санкціями за порушення кримінального та адміністративного законодавства. Однак фінансова відповідальність повинна охоплювати наслідки всіх порушень фінансового законодавства (яке, крім податкового, включає також і бюджетне, валютне і т.д.). У такому векторі фінансову відповідальність можна розглядати як певну теоретичну родову конструкцію, яка має свої діючі видові прояви —податкову і бюджетну. В статье рассматривается проблема ответственности за нарушение финансового законодательства. Одной из основных причин дискуссионности проблемы финансово-правовой ответственности является определенная новизна этого института. Характер финансовых санкций имеет существенные особенности по сравнению с санкциями за нарушение уголовного и административного законодательства. Однако финансовая ответственность должна охватывать последствия всех нарушений финансового законодательства (которое, кроме налогового, включает также и бюджетное, валютное и т.д.). В таком векторе финансовую ответственность можно рассматривать как теоретическую родовую конструкцию, которая имеет свои действующие видовые проявления — налоговую и бюджетную. The article is devoted to the problem of responsibility for violation of financial legislation. One of the main reasons of controversial character of the problem of financial responsibility is a certain novelty of this phenomenon. The nature of financial sanctions has significant features compared to sanctions for violation of criminal and administrative legislation. However, financial responsibility has to cover the consequences of violations of financial legislation (which, in addition to tax, includes budgetary, currency legislation, etc.). In this vector financial responsibility may be considered as a generic theoretical construction that has its specific valid displays — tax and budgetary responsibility
 • Документ
  Фінансовий контроль як складова фінансової діяльності держави та місцевих органів влади.
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Ніщимна, С. О; Нищимна, С. А.; Nishchsmna, S.
  Стаття присвячена розгляду фінансового контролю як складової фінансової діяль- ності держави та місцевих органів влади. Окреслюються система та основні повноваження органів, що здійснюють фінансовий контроль в Україні. В статье рассматривается финансовый контроль как составляющая финансовой деятельности государства и местных органов власти. Определяются система и основные полномочия органов, которые осуществляют финансовый контроль в Украине. Annotation. The article characterizes financial control as a component of financial activity of the state and local governments, defines system and the main powers of bodies which carry out financial control in Ukraine
 • Документ
  Особенности вербальной коммуникации в конфликтном дискурсе
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Мізецька, В. Я.; Мизецкая, В. Я.; Mizetska, V. Y.
  Статья посвящена проблемам вербальной коммуникации в ситуации возникновения конфликта. Подробно анализируются два базовых фрейма — фрейм «кооперация» и фрейм «конфронтация». Особое внимание уделяется средствам вербальной актуализации поведения участников конфликтной ситуации Стаття присвячена проблемам вербальної комунікації у конфліктному дискурсі. Ре- тельно проаналізовані базові фрейми — фрейм «кооперація» та фрейм «конфронтація». Особливу увагу надано вербальним засобам актуалізації поведінки учасників конфліктної ситуації This article is devoted to the problem of verbal aspect of communication. Two basic frames » cooperation» and «confrontation» are analyzed in detail. Special attention is paid to the means of verbal actualization of the above- mentioned frame situations
 • Документ
  Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Монаєнко, А. О.; Монаенко, А. А.; Monaenko, A.
  Статтю присвячено розгляду поняття бюджетного правопорушення, проблемам розмежування фінансово-правових санкцій та санкцій фінансово-правової норми, аналізу юридичної природи бюджетно-правових санкцій Статья посвящена рассмотрению понятия бюджетного правонарушения, проблемам разграничения финансово-правовых санкций и санкций финансово-правовой нормы, анализа юридической природы бюджетно-правовых санкций. The article is devoted to the consideration of concept of budgetary offence, problems of differentiation of financially-legal approvals and approvals of financially-legal norm, analysis of legal nature of budgetary-legal approvals
 • Документ
  Касаційне провадження: об’єкти та суб’єкти касаційного провадження
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Мінченко, Р. М.; Минченко, Р. М.; Minchenko, R. M.
  В статті висвітлюються питання стосовно «ревізійного» перегляду прийнятих і та- ких, що вступили в законну силу, судових рішень в рамках касаційного провадження. Зокрема, розкриваються питання щодо об’єктів касаційного оскарження і суб’єктів касаційного провадження. В статье освещаются вопросы, касающиеся "ревизионного" пересмотра принятых и вступивших в законную силу судебных решений в рамках кассационного производства.В частности раскрываются вопросы относительно объектов кассационного обжалования и субъектов кассационного производства. The article highlights the issue of «Revision» revision received and those that entered into force court decisions in the appeal proceedings. In particular, disclosed questions about objects and subjects cassation appeal proceedings.
 • Документ
  К проблеме комплексности в финансово-правовом регулировании
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Лукашев, А. А.; Лукашев, О. А; Lukashev, A.
  В статье рассматривается признак комплексности финансово-правового регулирования. Принципиальной особенностью финансовых отношений является их имущественная природа, которая выражает динамизм, как в движении специфической формы имущества — денежных средств, так и специфического собственника — государственного образования. Наличие единой однородной системы финансово-правовой отрасли не исключает комплексных образований в пределах финансового законодательства. Признак комплексности не может быть присущим отрасли права с точки зрения самой природы этого явления. Комплексность может быть присущей законодательству, поскольку речь идет о принципиальном отличии от права. Стаття присвячена розгляду ознаки комплексності фінансово-правового регулюван- ня. Принциповою особливістю фінансових відносин є їх майнова природа, яка виражає динамізм, як у русі специфічної форми майна — грошових коштів, так специфічного власника — державного утворення. Наявність єдиної однорідної системи фінансово правової галузі не виключає комплексних утворень в межах фінансового законодавства. Ознака комплексності не може бути властива галузі права з точки зору самої природи цього явища. Комплексність може бути притаманна законодавству, оскільки мова йде про принципову відмінність від права. The article is devoted to the problem of complex character of financial regulation. The principal feature of the financial relationship is its proprietary nature, which expresses the dynamism, both in the movement of a specific form of property — money and a specific owner — state entity. The presence of a single congeneric system of financial law branch doesn’t preclude complex formations within the financial legislation. A ranch of law can not have complex nature because of the nature of this phenomenon. Legislation may have complex character, because in this case it fundamentally differs from law.
 • Документ
  Розвиток науки фінансового права — запорука розвитку української держави
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А; Latkovskaya, T. A.
  Стаття присвячена розвитку науки фінансового права. Досліджується предмет науки фінансового права, який багатоплановим за своїм змістом складним за структурою та зазнає відповідних змін у зв’язку з розвитком фінансово-правової науки. Розглядаються основні методи дослідження, що застосовуються наукою фінансового права та основні елементи структури науки фінансового права. Доводиться, що розвиток науки фінансового права запорукою розвитку української держави. Статья посвящена развитию науки финансового права. Исследуется предмет науки финансового права, который является многоплановым по своему содержанию и сложным по структуре, претерпевающий изменений в соответствии с развитием финансово правовой науки. Рассматриваются основные методы исследования, применяемых наукой финансового права и основные элементы структуры науки финансового права. Делается вывод, о том, что развитие науки финансового права является залогом развития украинского государства. The article is dedicated to the development of financial law science. The subject of financial law science which is various in its content, difficult in its structure and tests changes with the development of financial legal science is investigated in the article. The main methods of investigation that are applied by financial law science and the main elements of structure of financial law science are examined. The development of financial law science is led to be the mortgage in the Ukrainian state development.
 • Документ
  Історичний розвиток та становлення будівельного законодавcтва у правовому досвіді України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Квасніцька, О. О.; Квасницкая, О. А.; Kvasnitska, O.
  Публікацію присвячено дослідженню періодизації будівельного законодавства, гене зису правових норм, що регламентують правовідносини в сфері будівництва. Проана лізовані основні етапи розвиту та сучасний стан містобудівельного законодавства, на підставі чого зроблені самостійні висновки та пропозицій щодо підвищення ефективності правового регулювання будівельної діяльності. Публикация посвящена исследованию периодизации строительного законодатель- ства, генезиса правовых норм, которые регламентируют правоотношения в сфере строительства. Проанализированы основные этапы развития и современное состояние градостроительного законодательства и, как результат, сделаны самостоятельные выводы и предложения относительно повышения эффективности правового регулирования строительной деятельности. The publication is devoted research of periodization of a build legislation, genesis of legal norms which regulate legal relationships in the field of building. An author analyzed the basic stages of development and modern state of town-planning legislation, and as a result, independent conclusions were done and suggestion in relation to the increase of efficiency of the legal adjusting of a build activity.
 • Документ
  Авторське право на фотографічні твори та право особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження.
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Кулініч, О. О.; Кулинич, О. А.; Кulinich, O.
  Стаття присвячена проблемам охорони авторських прав на фотографічні твори та права особи на власне зображення. Визначається стан дослідження відносин у даній сфері. Характеризується коло проблемних питань, не врегульованих чинним законодавством. Обираються напрямки наступних досліджень з даної тематики. Статья посвящена проблема охраны авторських прав на фотографические произведения и права личности на собственное изображение. Определяется состсояние исследования отношений в данной сфере. Характеризуется круг проблемних вопросов, которые не решены действующим законодательством. Выбираются направления для последующих исследований по данной тематике. The article is devoted to the problem of protecting avtorskih rights to photographic works and the individual right to own image. Determined sostsoyanie research relations in the field. Characterized range of problematic issues are not solved the current legislation. Selected areas for posl³duyuschih research on the subject
 • Документ
  К проблеме о межинституциональной природе регулирования бюджетных доходов.
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Кучерявенко, Н. П.; Кучерявенко, М. П.; Kucheryavenko, N. P.
  В статье рассматриваются проблемы регулирования публичных доходов. Налоги, сборы (обязательные платежи) являются одним из наиболее значимых каналов формирования бюджетных доходов. В этой ситуации довольно остро стоит проблема определения четкой границы между бюджетным и налоговым регулированием. Регулирование публичных доходов обусловливает согласование на межинституциональном (бюджетно-налоговом) уровне однотипных конструкций и понятий, а также формирование и использование единого подхода на уровне отдельных институтов бюджетного или налогового права. Стаття присвячена розгляду проблем регулювання публічних доходів. Податки, збо- ри (обов’язкові платежі) одним з найбільш значущих каналів формування бюджетних доходів. У цій ситуації досить гостро стоїть проблема визначення чіткої межі між бюджетним та податковим регулюванням. Регулювання публічних доходів обумовлює узгодження на міжінституційному (бюджетно-податковому) рівні однотипних конструкцій понять, а також формування та використання єдиного підходу на рівні окремих інститутів бюджетного або податкового права The article is devoted to problems of regulation of public revenues. Taxes (compulsory payments) are one of the most important channels of formation of budget revenues. In this situation it is quite an acute problem of defining a clear boundary between the budget and tax regulations. Regulation of public revenues leads to inter-institutional coordination of (fiscal) level of the same type of structures and concepts, as well as the formation and use of common approach at the level of individual institutions, fiscal or tax law
 • Документ
  Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2012) Кормич, Б. А.; Кормич, Б. А.; Kormych, B.
  В статті розглядаються основні етапи розвитку режиму найбільшого сприяння, зміни його функцій та завдань в контексті трансформації державної політики в сфері митного регулювання. Аналізується вплив даного режиму на порядок доступу на внутрішні ринки В статье рассматриваются основные этапы развития режима наибольшего благоприятствования, изменения его функций и задач в контексте трансформации государственной политики в сфере таможенного регулирования. Анализируется влияние данного режима на порядок доступа на внутренние рынки. The present article provides the review of the main stages of the most favored nation clause development, changes of MFN functions and aims in the context of ransformation of state policies in the field of customs regulation. The influence of MFN upon the market access is also analyzed.