** Публікації кафедри конституційного права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 12 з 12
 • Документ
  Стадійність нормотворчого процесу щодо статутів територіальних громад міст
  (ВД "Гельветика", 2019) Кісловський, Андрій В'ячеславович; Кісловський, Андрій Вячеславович; Кісловський, А. Д.; Кисловский, Андрей Вячеславович; Kislovskyi, Andrii V.
 • Документ
  Конституційна юстиція : навчально- методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Запорожець, Віталій Іванович; Запорожець, В. І.; Запорожец, Виталий Иванович; Zaporozhets, Vitalii I.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081«Право».
 • Документ
  Конституційне право: Особлива частина : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Віткова, Валентина Сергіївна; Батан, Юрій Дмитрович
  Посібник розроблено для студентів юридичного коледжу. Для кожної теми розроблено теоретичний мінімум та посилання на нормативно-правові акти, а також рекомендовану наукову та навчальну літературу. Автори намагались обрати найновіші джерела, які містяться у відкритому доступі в мережі Інтернет. Задля закріплення набутих знань після теоретичного мінімуму з кожної теми передбачено перелік питань для експрес-опитування, для допитливих і для самостійної роботи та обговорення.
 • Документ
  Конституційно-правові проблеми виконавчої влади: Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Єзеров, Альберт Анатолійович; Констанкевич, Юрій Зиновійович
  Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційно-правовому аналізу актуальних проблем організації та здійснення виконавчої влади в Україні та співвіднесених з нею процесів публічного управління та адміністрування Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Порівняння конституційної відповідальності депутатів місцевих рад з іншими видами відповідальності
  (Київ, 2017-11-22) Линдюк, С. С.; Линдюк, Святослав Степанович; Lyndyuk, Svyatoslav S.
 • Документ
  До питання структури статутів міських громад
  (Київ, 2017-11-22) Кісловський, Андрій Вячеславович; Кисловский, Андрей Вячеславович; Kislovskyi, Andrii V.
 • Документ
  Конституційне право України: прагматичний курс
  (Одеса : Юридична література, 2017) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юриевич; Baltsiy, Yuriy Yu.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D.; Бондаренко, І. О.; Бондаренко, И. О; Bondarenko, I. O.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Дарья Евгеньевна; Volkova, Dariya Е.; Грабова, Яніна Олександрівна; Грабова, Янина Александровна; Grabova, Yanina O.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenia K.; Міхальов, Володимир Олександрович; Михалев, Владимир Александрович; Mihaliov, V. O.; Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Nataliya V.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadij; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, Вита Николаевна; Panasyuk, V. M.; Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Борис Аркадьевич; Perezhnyak, Borys A.; Салей, Марина Іванівна; Салей, Марина Ивановна; Saley, Maryna I.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, София Сергеевна; Son, Sofiia S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.
  Видання навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" спрямоване, передусім, врахувати потребу студентів у лаконічному та водночас комплексному викладенні навчального матеріалу, який би відповідав тематиці програми вступних випробувань з конституційного права України та відображав новітні конституційно-правові перетворення. Цінність даного посібника для вступників полягає в тому, що його структура дозволяє якнайкраще підготуватися до тестування, оскільки включає саме ті теми та питання, які включені до програми вступних випробувань. Крім того, прагматичний курс цінний для студентів 2-го курсу як опорний конспект лекцій при підготовці до практичних занять, а аткож до іспиту з конституційного права України. Навчальний посібник стане корисним при підготовці до державного екзаменаційного іспиту з конституційного права України для студентів 4-го курсу.
 • Документ
  Проблеми сучасної конституціоналістики
  (Київ : Юрінком Інтер, 2010) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Барський, Вадим Рудольфович; Григор’єв, Володимир Анатолійович; Єзеров, Альберт Анатолійович; Мішина, Наталія Вікторівна; Орзіх, Марко Пилипович; Терлецький, Дмитро Сергійович
  Навчальний посібник містить тематичний матеріал, що не є традиційним для навчального курсу конституційного права. Логіка змісту та розміщення матеріалу апробовано протягом трьох навчальних років на факультетах НУ «ОЮА», в Інституті підготовки професійних суддів, магістратурі державної служби, а також в процесі підготовки абітурієнтів аспірантури за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право та аспірантів і здобувачів під час підготовки до кандидатських іспитів у Національному університеті «Одеська юридична академія». Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Конституція України у судових рішеннях
  (Київ : Юрінком Інтер, 2011) Орзіх, Марко Пилипович; Єзеров, Альберт Анатолійович; Терлецький, Дмитро Сергійович
  Науково-практичне видання містить систематизований постатейний матеріал із практики Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського Суду з прав людини щодо застосування норм Конституції України за 15 років її чинності (станом на 28 червня 2011 року). До конституційних положень наводяться витяги з судових рішень (у широкому розумінні як саме рішень судів, їх постанов, ухвал тощо), що дозволяє побачити норми Основного Закону в їх судовій інтерпретації, тобто саму Конституцію в її дії, стабільності та динамізмі. Правильному розумінню аналітико-нормативного матеріалу сприяють наведені у передмові авторські доктринальні позиції стосовно ролі суду в конституціоналізації державного і суспільного життя, місця судової практики у системі джерел права та інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України, а також алфавітно-предметний покажчик до чинної Конституції України. Видання є корисним для студентів та викладачів вищих юридичних закладів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, депутатів і всіх, хто цікавиться судовою практикою застосування Конституції України.
 • Документ
  Проблемы современной конституционалистики
  (Киев : Юринком Интер, 2012) Орзих, Марк Филиппович; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Барский, Вадим Рудольфович; Григорьев, Владимир Анатольевич; Езеров, Альберт Анатольевич; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич
  Учебное пособие содержит тематический материал, не являющийся традиционным для учебного курса конституционного права. Логика содержания и размещения материала дает научно-образовательный и практико-прикладной толчок для развития конституционного права и подготовки отечественных специалистов. В пособии делается попытка решения проблемы новых знаний, не получивших единого понимания в науке, образовании, практике, не имеющих еще научно обоснованного содержания, структуры, места в учебном курсе. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений.
 • Документ
  Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика
  (Киев : Юринком Интер, 2013) Орзих, Марк Филиппович; Орзіх, Марко Пилипович; Orzikh, Mark Ph.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальций, Юрий Юриевич; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsiy, Yuriy Yu.; Езеров, Альберт Анатольевич; Єзеров, Альберт Анатолійович; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжелика Романовна; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusyan, Anzhelika R.; Михалев, Владимир Александрович; Міхальов, Володимир Олександрович; Mikhalev, Vladymir A.; Мишина, Наталья Викторовна; Мішина, Наталя Вікторівна; Mishyna, Natalya V.; Олькина, Елена Владимировна; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Пережняк, Борис Аркадьевич; Пережняк, Борис Аркадійович; Perezhnyak, Borys A.; Словская, Ирина Евгеньевна; Словська, Ірина Євгенівна; Slovska, Iryna E.; Совгиря, Ольга Владимировна; Совгиря, Ольга Володимирівна; Sovgyrya, Olga V.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskiy, Dmytro S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Шаповал, Владимир Николаевич; Шаповал, Володимир Миколайович; Shapoval, Volodymyr M.; Шуклина, Наталия Георгиевна; Шукліна, Наталя Георгіївна; Shuklina, Natalya G.
  Монография посвящена конституционным преобразованиям в Украине. Представлено изложение процессов подготовки и принятия Конституции Украины 1996 г., конституционно-проектных работ и конституционных преобразований после принятия Конституции Украины, содержание основных направлений конституционной модернизации на современном этапе и ее институционально-правового обеспечения, а также сделана попытка решения проблем теоретико-методологического обоснования реформирования и модернизации, определения влияния иностранных правовых институтов на отечественную конституционную практику, европейского измерения конституционных преобразований в Украине. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, других специалистов в области конституционного права. Монографія присвячена конституційним перетворенням в Україні. Представлено виклад процесів підготовки і прийняття Конституції України 1996 р., конституційно-проектних робіт і конституційних перетворень після прийняття Конституції України, зміст основних напрямів конституційної модернізації на сучасному етапі та її інституційно-правового забезпечення, а також зроблена спроба вирішення проблем теоретико-методологічного обґрунтування реформування і модернізації, визначення впливу іноземних правових інститутів на вітчизняну конституційну практику, європейського виміру конституційних перетворень в Україні. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів, інших фахівців у галузі конституційного права.