Мамич Мирослава Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 23
 • Документ
  Нормативність уживання термінів освітньо-професійних програм
  (Одеса : Юридика, 2023) Мамич Мирослава Володимирівна; Шевченко-Бітенська Олена Валентинівна
 • Документ
  Сучасна українська мова : практикум для підготовки до аудиторних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна
  Практикум побудований згідно з вимогами програми курсу «Сучасна українська мова». Здобувачам освіти запропоновано тематику лекційних і практичних занять, перелік засадничих понять курсу, вправи до практичних занять, питання до обговорення, зразки тестових завдань і завдань для самостійної роботи. Посібник призначений для здобувачів освіти вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Практична стилістика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Shevchenko-Bitenska, Olena V.
  Пропонований посібник складається з програми курсу, лекційного матеріалу, завдань до практичних занять, методичних рекомендацій для викладачів, що проводять практичні заняття, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Посібник містить завдання, які мають допомогти здобувачам вищої освіти – майбутнім журналістам – опанувати можливості української мови в різних функціональних стилях (підстилях) на лексичному, фразеологічному, морфологічному й синтаксичному рівнях, удосконалити мовні знання, систематизувати їх і на цій основі сформувати розуміння сучасних мовленнєвих норм та особливостей мови майбутнього фаху. Посібник сприяє формуваню навичок роботи з «Українським правописом», лінгвістичними словниками, довідниками, необхідними для писемного та усного користування українською мовою у професійній сфері. Теоретичний матеріал посібника та практичні завдання дозволять виробити стійкі навички у володінні нормами української літературної мови на всіх її рівнях; сформувати вміння стилістичної правки текстів, яка ґрунтуватиметься на чіткому визначенні характеру мовленнєвих помилок та їх вправному усуненні.
 • Документ
  Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Mamych, Myroslava V.
  Пропонований посібник побудований згідно з вимогами нової програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Складається він із програми, лекційного матеріалу, планів практичних занять, методичних рекомендацій для викладачів, що проводять практичні заняття, тем і завдань для самостійної роботи, списку пропонованої літератури. Посібник допоможе студентам оволодіти професійною мовою – усною та писемною та піднести загальний рівень мовної культури. Орієнтує на правила правопису, граматики, орфоепії, вживання розділових знаків; подає рекомендації щодо складання тексту ділових паперів. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Ділова українська мова в публічному управлінні : навчальний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Mamych, Myroslava V.
  Пропонований посібник побудовано згідно з навчальною програмою курсу «Ділова українська мова в публічному управлінні». Складається він із лекційного матеріалу, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи, списку пропонованої літератури. Посібник допоможе студентам-магістрантам спеціальності «Публічне управління і адміністрування» отримати інформацію про особливості комунікації в публічному управлінні, засвоїти ділову мову – усну та писемну її форми, піднести загальний рівень мовної культури. Призначено для студентів-магістрантів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Культуромовний контент видання
  (ВД "Гельветика", 2019) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Mamich, Miroslava; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V.
 • Документ
  Соціокультурні чинники в дослідженнях із медіастилістики
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Shevchenko-Bitenska, Olena V.
 • Документ
  Семантична структура терміна «дитина» в законодавчих текстах і професійна компетентність студентів-правників: aсоціативно-семантичний аспект
  (Polska Akademia Nauk, 2021) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V.
  This article presents the principles of reconstruction of the semantic structure of the concepts of legal discourse and the methodology of evaluation of the results by involving a professionally oriented audience. The procedure was applied on the example of semantic structuring of the term “child” according to texts of international and Ukrainian legislation in the field of child protection. The article concretises and deepens the idea of the conceptual meaning of the term “child”, which combines common language (non-professional) and professionally oriented idea about reality. The associative-semantic experiment held for the purposes of the study set three areas of work: (1) checking the level of students’ knowledge of provisions on the rights of the child; (2) checking the knowledge of key legal terms in this domain and the ability to use them in legal proceedings; (3) teaching students to differentiate correctly between legal and general vocabulary in a given field. It was also established that the semantic structure of the term “child” in legislative texts is determined by associative subcomponents – semantic microfields “child and life”, “child and protection”, “child and health”, “child and family”, “child and freedom”, “child and dignity”, “child and development”, “child and work”, “child and well-being”, “child and crime”, “child and war”, the verbalisers of which are syntactic nominations of the child and the corresponding stereotypical statements that mean a right of the child.
 • Документ
  Ціннісно-аксіологічні та жанрово-стильові особливості нарису в публіцистичному контенті журналу «Жінка»
  (ВД "Гельветика", 2017) Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Володимирівна; Mamich, Myroslava
  У статті представлено зміст поняття «ціннісна картина світу» як системи вербалізованих моральних цінностей. Окреслено мовні особливості медіа-жанру «нарис» як різновиду художньо-публіцистичного підстилю, де провідне місце займають морально-етичні складники.
 • Документ
  Юридизація медіапрактики: лінгвостилістичний та лінгвокультурологічний аспекти (на матеріалі текстів „Українського тижня“)
  (Institute for Montenegrin Language and Literature, 2019) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V.
  У статті проаналізовано одне з виразних явищ сучасної мовної практики – юридизацію мовомислення. Його прояви представлено у чотирьох аспектах: як надання суспільним процесам, діям, що набувають інформаційної ваги, правового характеру; як медіатизацію текстів офіційно-ділового стилю; як насичення сучасного медійного простору поняттями і термінами із галузі права; як посилення уваги до конфліктного спілкування, що принижує честь і гідність комунікантів, до слововживання, що спричинює юридичну рефлексію у свідомості того, хто сприймає висловлення. Диференційовано процеси юридизації загальновживаної мови і мови медіа. Запропоновано аналіз явища юридизації медіапрактики на матеріалі публікацій у виданні „Український тиждень“. При цьому застосовано методи лексико-семантичного, лінгвокультурологічного і лінгвостилістичного аналізу. Окреслено перспективи вивчення мови ЗМІ в антропоцентричному аспекті з акцентом на одному із важливих напрямків професійної діяльності – юридичної, а також в аспекті міждисциплінарності.
 • Документ
  Жіночий журнал як об’єкт лінгвістичної антропології
  (Institute for Montenegrin Language and Literature, 2019) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V.
  У статті запропоновано теоретичні і практичні засади вивчення мови жіночого журналу в контексті кореляції „лінгвістична антропологія – лінгвокультурологія – лінгвостилістика“. Диференційовано сучасні аспекти такого дослідження на основі зіставлення завдань лінгвістичної антропології та лінгвокультурології. Запропоновано під час дослідження мови ЗМІ зважати на такі аспекти: моделювання лінгвокультурних типажів автора як людини приватної та автора як людини соціальної (журналіст; письменник), суб’єкта журналістського твору, а також персонажа художнього тексту, уривки з якого використано у виданні; встановлення лінгвокультурної типології жанрів ЗМІ, в якій виявляється комунікативна діяльність автора-журналіста; лінгвокультурна диференціація гібридизованого контенту друкованого видання з погляду представлення в ньому субконтентів, а також ціннісно-аксіологічного та концептуально-знакового наповнення текстів журнального видання. Наголошено, що ці аспекти тісно корелюють з психо-, соціо- та прагмалінгвістичними особливостями презентації людини в тексті. У зв’язку з цим виділено архетипові та соціально-діяльнісні гендерні стереотипи, на фактичному матеріалі показано, як вони втілені у відповідних текстах. Відзначено, що жіночий журнал є дослідницькою базою, на якій увиразнена взаємодія вербальних і невербальних кодів презентації образу жінки, її соціотипів. Розрізнено часові зміни в ціннісно-аскіологічних, насамперед вербальних, кодах культури презентації інформації про життя спільноти і жінки в ній. При цьому визначена дієвість методів лінгвістичної стилістики (функціонально-стилістичний і лексико-семантичний підходи до аналізу текстів) для встановлення вербальних маркерів антропоцентризму в друкованому виданні, які попри всі зміни в лінгвістичній дослідницькій парадигмі залишаються базовими.
 • Документ
  The vulgarization of the language of a children’s multiplication text as a psycholinguistic problem
  (Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, 2019) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Mamich, Miroslava
  Research aim is to identify the phenomena of verbal vulgarization of children’s cartoon discourse, to determine their functional-semantic loads and registers of reduced emotional evaluation, as well as the main socio-cultural types of corporate vulgar behavior. Research Methods. The study of the vulgarization of children’s media content was carried out with the help of: a) theoretical methods, b) psycholinguistic empirical methods – discourse-analysis of vulgarized dialogical situations; questionnaire related to the testing of registers of dialogical situations in cinema texts among the audience of student’s youth (80 humanitarian students (specialty «Journalism») of the National University «Odesa Law Academy» aged 17–20 years). Results. The didactic role of animated cinema texts in the formation of media culture is noted. It was proposed the practical analysis of the modern children’s cartoons language in the context of the systematization of markers of affective vulgarity, such as slangisms, jargonisms, elements of common language, obscenisms. On the basis of a survey and psycholinguistic experiment, a stylistic evaluation of the perception of the selected lexical-phraseological material as such that contains the connotation «vulgarity» was confirmed, the attitude of the young generation of viewers to vulgarized cinema text was revealed. Conclusions. Among the main conclusions we may note that as a result of language vulgarization of modern consciousness, in particular children, the so-called conceptual sphere of human activity is changing. The new generation of viewers is focused on low, coarse communication, on the weakening of the feeling of beautiful, on the positive perception of the appropriate aesthetics of everyday life. According to the results of the questionnaire, these cinema texts are perceived neutral by 55 students, positively – 21 students, negatively – 4 students. The language of cartoon characters, which represent certain social groups of real society, is seen as the norm for any situation, and grumpiness, disrespect, psycho-emotional imbalance are seen as their «organic» color. Therefore, the majority, or the vast majority of the respondents, correlated the lexical-phraseological units as jargon that is, acceptable in the youth environment. Modern foreign animation that is presented as translated cinema text, loses the important function of being a mediadidactive source, that is, the medium of producing patterns of individual and collective linguistic behavior.
 • Документ
  З історії вивчення професійної мови
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V.
 • Документ
  Персуазивний компонент анотацій до наукових юридичних видань
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна
 • Документ
  Семантична структура полісемічного терміна (на матеріалі юридичних словників)
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.
 • Документ
  Комунікативна інтенція офіційно-ділового контенту друкованих медіатекстів 40-80-х років минулого століття
  (2017) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.
 • Документ
  Семантична організація юридичного терміна
  (Одеса: Фенікс, 2012) Мамич, М. В.; Мамич, М. В.; Mamych, M. V.
 • Документ
  Абстракти з негативною оцінністю у публіцистичних творах ХХ століття
  (2013) Мамич, М. В.; Мамич, М. В.; Mamich, M. V.
 • Документ
  Ціннісно орієнтовані мовні маркери в журналі «Жінка»
  (Одеса : Фенікс, 2014) Мамич, М. В.; Mamich, M. V.
  Автор дослідження вважає, що у мові журналу «Жінка» на різних рівнях — текстовому, стилістичному — закріплений широкий спектр ціннісних орієнтирів, що відображають складники мовної та концептуальної картини світу українців.
 • Документ
  Герменевтичний аспект гуманітарних наук
  (Одеса : Фенікс, 2012) Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamich, Miroslava V.