Лобода Юлія Геннадіївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 11 з 11
 • Документ
  Аналіз потенційних витоків персональних даних у веббраузерах
  (2024) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Zadereiko, Oleksandr V.; Трофименко Олена Григорівна; Трофименко О. Г.; Trofymenko Olena H.; Лобода Юлія Геннадіївна; Лобода Ю. Г.; Loboda Yuliia H.; Логінова Наталія Іванівна; Логінова Н. І.; Lohinova Nataliia I.; Прокоп Юлія Віталіївна; Prokop Yuliia V.; Прокоп Ю. В.
  Розповсюдження переважної кількості веббраузерів активно стимулюється за рахунок їх безоплатного використання. Це є звичайною практикою розробників веббраузерів, тому що вона надає їм великі можливості стосовно їх розповсюдження. Зворотною стороною цього процесу є не контрольований користувачем збір персональних даних розробниками веббраузерів. Зібрані дані автоматично передаються провідним ІТ-компаніям таким як Google, Microsoft, Cloudflare, які здійснюють збір, накопичення, обробку та монетизацію персональних даних користувачів в автоматизованому режимі. Фактично це призводить до того, що будь-який користувач веббраузера профілюється у сервісах провідних ІТ-компаній, які отримують повну інформацію про дії користувача в мережі Інтернет. Такий стан речей суперечить положенням статті 32 Конституції України, яка гарантує право людини на невтручання в її особисте життя, а також базовим положенням Закону України «Про захист персональних даних». У рамках дослідження виконано довготривалу фіксацію і подальший аналіз мережевого трафіка популярних в Україні веббраузерів Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera. Особливість виконаного дослідження полягала у тому, щоб отримати мережевий трафік який ініціюють саме веббраузери в активному стані впродовж тривалого часу. З метою підвищення достовірності дані про мережеві з’єднання веббраузерів були отримані за допомогою двох незалежних програмних інструментів для моніторингу трафіка на мережевому інтерфейсі пристрою комунікації. Виконаний аналіз мережевих з’єднань веббраузерів дозволив встановити наявність тісного зв’язку компаній-розробників безкоштовно розповсюджуваних веббраузерів і провідних ІТ-компаній, які монопольно контролюють дії користувачів в інтернет-просторі. Такий стан справ суперечить правовим нормам щодо забезпечення приватності користувачів веббраузерів у контексті використання їх персональних даних без їх відома та згоди. Запобігти цьому може використання мережевих екранів, які працюють на 3, 4 та 7 рівні моделі OSI стека TCP/IP. The distribution of the vast majority of web browsers is actively encouraged by their free use. This is a common practice of web browser developers, as it provides them with great opportunities for their distribution. The flip side of this process is the collection of personal data by web browser developers that the user does not control. The collected data is automatically transferred to leading IT companies such as Google, Microsoft, and Cloudflare, which collect, accumulate, process, and monetize the users’ data in an automated manner. This leads to the fact that any web browser user is profiled in the services of leading IT companies, which receive complete information about the user’s actions on the Internet. This state of affairs contradicts Article 32 of the Constitution of Ukraine, which guarantees the right to privacy and the basic provisions of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection”. The study involved long-term recording and subsequent analysis of the network traffic of Ukraine’s most popular web browsers: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, and Opera. The peculiarity of the study was to obtain network traffic initiated by web browsers that have been active for a long time. To increase the reliability, the data on network connections of web browsers were obtained using two independent software tools for monitoring traffic on the network interface of a communication device. The analysis of network connections of web browsers made it possible to establish close ties between companies developing free web browsers and leading IT companies that monopolistically control the actions of users in the Internet space. This state of affairs contradicts the legal norms on ensuring the privacy of web browser users in the context of using their data without their knowledge and consent. This can be prevented using network screens operating at Layers 3, 4, and 7 of the TCP/IP stack OSI model.
 • Документ
  Розвиток застосування WebAssembly у веброзробці
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Дика Анастасія Іванівна; Лобода Юлія Геннадіївна
 • Документ
  Реалізація алгоритмів Machine learning у базах даних сімейства NoSQL
  (Одеса, 2023) Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.
  Здатність обробляти дані в режимі реального часу та прийняття рішень протягом кількох десятків мілісекунд має першорядне значення. Для швидкої обробки величезних обсягів різноманітних даних, що передаються на великій швидкості та автоматизації прийнятих рішень, сучасним програмам управління даними потрібне машинне навчання. Одним із прикладів реалізації алгоритмів машинного навчання в базах даних сімейства NoSQL є база даних Redis, що забезпечує швидке створення, навчання та розгортання моделей машинного навчання.
 • Документ
  Аналіз складних систем : навчальний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.
  Навчальний посібник присвячено вивченню проблем аналізу складних систем інформаційного спрямування. Посібник містить загальні основи поняттєвого апарату складних систем різних типів. Розглянуто методологію аналізу сучасних інформаційно-комп'ютерних систем; наведено базові технології щодо діагностики інформаційно-комп'ютерних систем з точки зору забезпечення їх захищеності від потенційних витоків даних. Призначений для спеціалістів у галузі системного анализу, а також викладачів вищих навчальних закладів, студентів і аспірантів, які спеціалізуються у сфері аналізу систем різної складності та призначення.
 • Документ
  Моделювання програмного забезпечення : навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Манаков, С. Ю.; Манаков, Сергій Юрійович; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.
  Навчально-методичний посібник призначений для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в рамках навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ моделювання програмного забезпечення майбутніми ІТ-спеціалістами. Розглянуто сучасні підходи до моделювання програмного забезпечення та засоби для реалізації цих підходів. Наведено завдання до 8 лабораторних і 8 самостійних робіт, які дозволяють дослідити набір діаграм сучасних CASE-засобів моделювання програмних продуктів і навчитися розробляти організаційні, функціональні, інформаційні та процесні моделі предметної області для програмного забезпечення. Для студентів вищих навчальних закладів, науковців і спеціалістів з моделювання програмного забезпечення.
 • Документ
  Охорона праці та безпека життєдіяльності : методичні вказівки до виконання практ. і самост. робіт для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Логінова, Н. І.; Логінова, Наталія Іванівна; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.; Серебро, Михайло Володимирович; Серебро, М. В.
  Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Вебтехнології та вебдизайн : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Лобода, Ю. Г.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчально-методичний посібник містить завдання до лабораторних і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних і самостійних занять з дисципліни «Вебтехнології та вебдизайн».
 • Документ
  Вебтехнології та вебдизайн : методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Лобода, Ю. Г.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Сурілова, Олена Юріївна; Сурілова, О. Ю.
  Методичні вказівки містять завдання до лабораторних і самостійних робіт. Призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних робот з дисципліни «Вебтехнології та вебдизайн».
 • Документ
  Особливості підготовки даних з метою подальшого аналізу
  (Одеса, 2022) Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Лобода, Юлия Геннадиевна; Loboda, Yuliia H.
 • Документ
  Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців при створенні комп’ютерних програм
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Лобода, Юлия Геннадиевна; Loboda, Yuliia H.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Lohinova, Nataliia I.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Лобода, Юлия Геннадиевна; Loboda, Yuliia H.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.; Толокнов, Анатолий Арнольдович; Toloknov, Anatolii A.
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, зокрема форматоване опрацювання текстової інформації, електронних таблиць та програмне опрацювання їх засобами VBA. Містить завдання до лабораторних занять та самостійної роботи, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних занять та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології».