Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 190
 • Документ
  The Transnational Dimension of Cybercrime
  (Одеса : Фенікс, 2012-11-02) Kuzmin, Eduard Eduardovych; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмин, Эдуард Эдуардович
  Cybercrime is considered as one of the grates challenges of humanity today that is why it is obviously needed to be researched. Nowadays the number of crimes which are connected with computers is increasing instantly due to the rapid development of information technologies. That is why, with the creation of international computer networks, it is extremely important to make steps towards the international cooperation and coordination in this area. The transnational nature of crimes with a use of computer networks gives a reason to consider that the development of a common policy on such major issues must be a part of strategy to fight against criminality.
 • Документ
  Пробема імплементації норм міжнародного права у національне законодавство України та шляхи її вирішення
  (Одеса : Фенікс, 2012) Янишин , М. Б.; Yanishin, M. B.
  Автор статті вважає, що міжнародно-правова практика, незважаючи на наявність значної кількості труднощів, що виникають під час імплементації державами норм міжнародного права у національне законодавство, підтверджує ефективність результатів цього процесу. Проте не слід забувати, що запровадження норм міжнародного права у національне законодавство є досить складною справою. У цьому випадку не потрібно поспішати і копіювати готові тексти. Необхідно ретельно з’ясовувати потреби у майбутньому законодавчому регулюванні, беручи до уваги існуючі реальні умови та ситуацію, яка склалась, відповідно зацікавленість у прийнятті відповідних законодавчих актів, а також потрібно враховувати особливості українського менталітету та історичного розвитку.
 • Документ
  Международное право развития в системе международного публичного права
  (Одеса : Фенікс, 2012) Якубовская , Н. А.; Якубовська, Н. А.; Yakubovskaya, N. A.
  Автор статьи считает, что в доктрине международного права в ближайшее время появится однозначность относительно содержания международного права развития (МПР). В любом случае, дискуссии о МПР и его месте в системе международного права играют и продолжат играть положительную роль, привлекая большое внимание со стороны государств, международных правительственных и неправительственных организаций, а также академических кругов к проблемам развития и необходимости поиска способов их преодоления средствами международного права.
 • Документ
  Прогресивний розвиток міжнародного права: роль Комісії міжнародного права ООН
  (Одеса : Фенікс, 2012) Шкраба , Ю. В.; Shkraba, Yu. V.
  Автор статті робить висновок, що Комісія міжнародного права ООН відіграє доволі важливу роль у здійснюється прогресивного розвитку міжнародного права. У цілому діяльність Комісії міжнародного права оцінюється досить позитивно, завдяки прове- деній нею висококваліфікованій роботі.
 • Документ
  Засоби протидії торгівлі людьми: міжнародно-правовий досвід
  (Одеса : Фенікс, 2012) Шинкарук , Т. Р.; Shynkaruk, T. R.
  На думку автора статті питання торгівлі людьми, є актуальною сьогодні тому, що в сучасну епоху глобалізації все більшої гостроти набуває питання транскордонної міграції. Перш за все тому, що це явище дало початок ще одному різновиду міжнародної злочинності, окрім наркоторгівлі та торгівлі зброєю, – торгівлі людьми.Найбільшу тривогу викликає ріст об’ємів незаконного вивозу жінок і дітей з рідних країн за кордон для використання в цілях сексуальної експлуатації та примусової праці.
 • Документ
  Закон "О люстрации" в современной России: актуальность и перспектива
  (Одеса : Фенікс, 2012) Шилов, В. В.; Shilov, V. V.
  Автор статьи считает, что на основе «жёстких» для современной России нормативно-правовых актов, несомненно, стоят на повестке дня в РФ, так как все заявления о «борьбе с коррупцией», реформирования системы «образования» и «полиции» так и будут оставаться простыми заявлениями, полумерами. Для этого нужна политическая воля, в том числе на уровне первых лиц государства.
 • Документ
  Особенности международной правосубъектности Святого престола
  (Одеса : Фенікс, 2012) Шепетенко , Л. А.; Sheptenko, L. A.
  Автор статті вважає, що неурядові організації діють у сфері, що представляє міжнародний інтерес, який не пов’язаний з інтересом окремої особи, групи осіб чи ситуації у конкретній державі. Засновниками цих інституцій виступають релігійні, професійні громадські організації, бізнес-групи, приватні особи. МНУО мають статус юридичної особи та дотримуються основних принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН. Неурядові організації можуть бути складовою неформалізованих міжнародних суспільних рухів – екологічного, правозахисного, молодіжного, жіночого, національно-визвольного, антивоєнного тощо.
 • Документ
  Права женщин в системе прав человека
  (Одеса : Фенікс, 2012) Шарафутдинова , А. А.; Шарафутдінова , А. А.; Sharafutdinova, A. A.
  Провозгласив себя демократическим, правовым и социальным государством, Украина тем самым взяла обязательство придержи- ваться требований международного содружества относительно равноправия граждан, в том числе по половому признаку. Сегодня никто не станет спорить, что мужчины и женщины должны обладать равными правами, а в некоторых странах даже действуют законы, объявляющие любую форму дискриминации (ущемления прав) женщин преступлением. Ныне женщины рабо- тают врачами, адвокатами и директорами компаний. Теперь ник- то не удивится, встретив женщину–пожарного или строителя, а в армиях некоторых западных стран женщины занимают ведущие посты. Но права женщин по–прежнему остаются одним из самых острых вопросов международного права прав человека.
 • Документ
  Міжнародно-правові санкції: поняття та значення у міжнародному праві
  (Одеса : Фенікс, 2012) Черепіна , С. О.; Черепина, С. О.; Cherepina, S. O.
  Автор статті робить висновок, що міжнародно-правові санкції (МПС) – це правомірні примусові заходи, які застосовують суб’єкти міжнародного права для припинення міжнародного правопорушення, відновлення прав потерпілих суб’єктів і виконання правопорушником зобов’язань внаслідок відповідальності, яка виникла у відповідь на правопорушення. МПС не є лише формою міжнародно-правової відповідальності, адже міжнародно-правова відповідаль- ність – це обов’язок відновлення порушених прав та відшкодування, а міжнародно-правові санкції – це засіб, з допомогою якого відновлюють порушені права та домагаються відшкодування.
 • Документ
  Запрет на диффамацию религии: обоснованная необходимость или нарушение прав человека ?
  (Одеса : Фенікс, 2012) Хускивадзе , Е. Г.; Хусківадзе , Є. Г.; Huskivadze, E. G.
  Автор статьи доказывает, что для того, чтобы утвердиться в международном праве, запрет на диффамацию религии должен пройти трансформацию, из социальной концепции в правовую норму. В процессе этого преобразования необходимым является разрешение всех разногласий и формирование данного запрета на основе межгосударственных и межконфессиональных отличий, в согласованности с международными стандартами прав и свобод человека.
 • Документ
  К вопросу о международной правосубъектности наций
  (Одеса : Фенікс, 2012) Тимец , М. В.; Тімець, М. В.; Timets, M. V.
  Необходимость выделения нации – субъекта международного права, по мнению автора статьи, продиктовано объективными требованиями динамики трансграничных процессов. Наделение нации правами соответствующего субъекта рассматривается как очень значимый внешнеполитический государственный жест, вскрывающий пласт конфликтных ситуаций. Международно-правовой статус нации позволяет развиваться в сторону укрепления государственности и присоединение к полному, законному межгосударственному общению.
 • Документ
  К вопросу о международно-правовых стандартах
  (Одеса : Фенікс, 2012) Таранина, О. В.; Taranina, O. V.; Тараніна, О. В.
  Международные нормы в области прав и свобод человека, по мнению автора, принято называть международными стандартами. Под этим термином ученые и практики подразумевают разнородные источники международного права (такие как правила международных договоров, резолюции международных организаций, политические договоренности типа Хельсинского заключительного акта, документов Венской и Копенгагенской встреч, международные обычаи и др.). Важная особенность таких норм состоит том, что их предметом регулирования являются не отдельные права или защита особой категории лиц, а права всех индивидов во всех сферах общественной жизни.
 • Документ
  Реализация международными органами уголовной юрисдикции права детей на защиту от дискриминации
  (Одеса : Фенікс, 2012) Сыроед , Т. Л.; Сироїд, Т. Л.; Syroed, T. L.
  Автор статьи считает, что закрепление принципа недискриминации в уставах международных органов уголовной юрисдикции является частным проявлением общей тенденции гуманизации международного права и призвано содействовать улучшению положения детей в рамках уголовного судопроизводства путем создания соответствующих условий для того, чтобы дети не чувствовали себя угнетенными, запуганными, а также с целю недопущения нанесения повторной травмы. Вместе с тем, следует констатировать, что на современном этапе реализация международными органами уголовной юрисдикции права детей на защиту от дискриминации носит довольно узкий характер и требует реализации в рамках общего процесса реформирования международной уголовной юстиции.
 • Документ
  Право на доступ до Інтернету: поняття та міжнародно-правове регулювання
  (Одеса : Фенікс, 2012) Супрун , О. В.; Suprun, O. V.
  Повноцінний захист права кожного на доступ до Інтернету з необхідністю, на думку автора статті, потребує його закріплення в багатосторонніх міжнародних договорах. При цьому важливо не лише зафіксувати це право, але і передбачити обов’язки держав щодо його дотримання, а також механізми захисту, зокрема, шляхом звернення до Європейського Суду з прав людини.
 • Документ
  Міжнародні основи призначення покарання у виді позбавлення волі
  (Одеса : Фенікс, 2012) Сторчак, Н. А.; Storchak, N. A.
  Підсумовуючи аналіз положень міжнародних актів щодо правил призначення покарання у виді позбавлення волі, автор зазначає наступне. Застосування покарання у виді позбавлення волі (ув’язнення, тюремне ув’язнення) у всьому світі є одним державних важелів впливу на явище злочинності та дієвим засобом захисту суспільства від конкретної особи, яка вчинила злочин. Така роль за позбавленням волі визнається не лише національним законодавством багатьох країн, а й міжнародними актами. У міжнародних актах знаходять визначення й правила, на основі яких призначається покарання, в тому числі позбавлення волі, хоча таких положень не так багато і вони не є вичерпними. Із тих положень, які теорія кримінального права визнає загальними засадами призначення покарання, міжнародні документи найчастіше закріплюють необхідність урахування ступеня тяжкості злочину та особи винного, окремі пом’якшуючі чи обтяжуючі обставини, а із спеціальних правил призначення покарання – урахування сукупності злочинів та вироків. Відповідні норми призначення покарання містяться й у КК України, а поряд з ними – інші загальні та спеціальні правила призначення покарання, які у цілому викладені більш системно та детально, а також постійно законодавцем удосконалюються.
 • Документ
  Международно-правовые проблемы гражданства
  (Одеса : Фенікс, 2012) Скоров , В. В.; Skorov, V. V.
  Введение института двойного гражданства, по мнению автора статьи, с одной стороны является гарантией интересов государства, с другой стороны, оно становится важной гарантией для соотечественников – приобретая гражданство родной страны, тем самым они сохраняют юридическую связь с исторической родиной, возможность находиться под его защитой, вернуться на родину и т. д. В частности, для России широкое применение института двойного гражданства может стать оптимальным решением особой ситуации, в которой после распада СССР оказались русские и другие выходцы из России в независимых республиках СНГ и Балтии, а лица других национальностей в России.
 • Документ
  Міжнародна правосуб'єктність індивіда: за чи проти ?
  (Одеса : Фенікс, 2012) Синкевич, Р. І.; Синкевич, С. И.; Sinkevich, S. I.
  На думку автора статті, бурхливий розвиток суміжних галузей в міжнародному праві, призведе до накопичення масштабного масиву корисної інформації, що дасть змогу більш конкретно та більш обгрунтованіше визначити правовий статус індивіда в міжнародному праві, усунувши цим самим різноманітні прогалини та колізії.
 • Документ
  Международно-правовые проблемы международной аренды государственной территории
  (Одеса : Фенікс, 2012) Сердюк , М. К.; Serdyuk, M. K.
  По мнению автора статьи, сегодня особенной актуальности приобретает положение о субъектах международной аренды и их регулировании. Так, если участником международной аренды должны быть только государства, то возникает вопрос о регулировании случаев, где государство потеряло один из своих обязательных признаков (атрибутов) (например, территорию, в связи с чем, оно и организует международную аренду).
 • Документ
  Судовий прецедент як джерело міжнародного права
  (Одеса : Фенікс, 2012) Семків , С. Р.; Семкив, С. Р.; Semkiv, S. R.
  На думку автора статті, судовий прецедент - таке рішення державного судового органу, що приймається за зразок при розгляді аналогічних справ у майбутньому. В усьому світі зміст і значення судового прецеденту полягає в тому, що рішення, яке винесено по будь-якій справі, стає нормою права, обов’язковою для подальшого використання в подібних справах. При цьому, як правило, беруться до уваги принципові правові положення, сформульовані на засадах однаково витлумаченого права та принципів, на яких засновані рішення суду.
 • Документ
  Взаимодействие международного и внутригосударственного права
  (Одеса : Фенікс, 2012) Славинская , И. А.; Славінська, І. А.; Slavinskaya, I. A.
  В практическом плане, по мнению автора статьи, наиболее остро стоит проблема гармонизации международного и внутреннего права. Гармонизация содействует совершенствованию внутреннего права и обеспечивает эффективность права международного. Поэтому достижение гармонизации – одно из главных направлений совершенствования национальной правовой системы. Правовую реформу в Украине невозможно осуществить без учета требований международного права. Таким образом, при современных условиях ни один законопроект не должен рассматриваться, если он не сопровождается компетентным (и независимым) экспертным заключением, в котором был бы детально рассмотрен вопрос о соответствии этого законопроекта международным обязательствам той или иной страны.