Єфремова Наталя Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 58
 • Документ
  Історія України та української культури : методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2024) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Корнієнко, Ірина Валеріївна
  Методичні рекомендації підготовлено з метою надання методичної допомоги в опанування дисципліною «Історія України та української культури» й самостійного вивчення найважливіших тем. Матеріали рекомендацій складено з урахуванням змін, внесених до навчального плану в 2023 р. Видання містить навчальні матеріали, плани практичних занять та список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до екзамену із зазначеної дисципліни. Видання стане у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права зарубіжних країн та України.
 • Документ
  Історія держави і права : навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» факультету адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2024) Єфремова, Наталя Володимирівна; Горяга, Оксана Вікторівна
  Навчально-методичні рекомендації підготовлено з метою надання методичної допомоги в опанування дисципліною «Історія держави та права» й самостійного вивчення найважливіших тем. Матеріали рекомендацій складено на основі попередніх видань та згідно зі змінами навчального плану 2023 р. Видання містить перероблені навчальні матеріали, плани практичних занять та список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до екзамену із зазначеної дисципліни. Видання стане у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права зарубіжних країн та України.
 • Документ
  Історія держави і права : навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни : для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
  (Одеса : Фенікс, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Горяга, Оксана Вікторівна
  Навчально-методичні рекомендації підготовлено з метою надання методичної допомоги в опанування дисципліною «Історія держави та права» й самостійного вивчення найважливіших тем. Матеріали рекомендацій складено на основі попередніх видань та згідно зі змінами навчального плану 2023 р. Видання містить перероблені навчальні матеріали, плани практичних занять та список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до екзамену із зазначеної дисципліни. Видання стане у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права зарубіжних країн та України.
 • Документ
  Історія держави і права України : Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» на факультеті цивільної та господарської юстиції НУ «ОЮА»
  (Одеса : Гельветика, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Горяга, Оксана Вікторівна
  Навчально-методичні рекомендації складено на основі попередніх видань та згідно зі змінами силабусу навчальної дисципліни 2023 р. Видання містить доопрацьовані навчальні матеріали, оновлені плани практичних занять та список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до екзамену із зазначеної дисципліни. Видання стане у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права України
 • Документ
  До питання про право на свободу наукової творчості в історико-правовій науці в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова У 40-50-х роках ХХ століття
  (Куновіце : Академія ГУСПОЛ, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Goryaga, Oksana V.
 • Документ
  До питання педагогічної діяльності Миколи Миколайовича Розенталя в Одеській юридичній школі
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Yefremova, Natalia V.; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Корнієнко, І. В.; Korniienko, Iryna V.
  У Національному університеті «Одеська юридична академія» вже досить тривалий час здійснюються наукові розвідки юридично-біографічного й науково-історичного спрямування, які висвітлюють еволюцію правової науки в Україні та наукові здобутки представників Одеської школи права. Досвід діяльності видатних вітчизняних науковців наразі може багато чому навчити і допомогти відшукати витоки й основні напрямки розвитку доктринальної думки, відправні пункти існування та функціонування наукових установ у контексті формування відповідної школи права. Такі знання, безумовно, сприятимуть створенню ефективної системи юридичної науки, яка повинна ґрунтуватися на оригінальному історико-правовому фундаменті. Серед майже невідомих сьогодні викладачів історії держави і права зарубіжних країн та історії Європи доби Середньовіччя ми пропануємо згадати професора Миколу Миколайовича Розенталя. Цілісних досліджень його біографії та наукових досягнень сьогодні дуже бракує в Україні.
 • Документ
  Особливості формування ідеї захисту прав людини у містах-державах Шумеру
  (2022) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.
  У статті досліджено питання щодо виникнення перших концеп цій стосовно захисту прав людини в державі. Шумерська культура є найдавнішою культурою люд ства, що дійшла до нас у пам’ятниках власної писемності. Значення шумерських джерел важко переоцінити. Аналізуючи давні записи ми можемо стверджувати, що шумери високо цінували істину, доброту, закон, порядок, справедливість, свободу, чесноту, співчуття і милосердя. Отже, в основу законів Давнього Шумеру закладали відповідні елементи для боротьби з брехню і злом, беззаконням та безладом, несправедливістю, пригніченням, пороками і жорстокістю. Однак, мислителі Шумера не створили чіткого філjсофського вчення і не мали досить ясної системи моральних принципів чи заповідей. У шумерів не було спеціального зведення етичних норм. Людина та її призначення у сві- тогляді шумерських мислителів не були значними об’єктами. Права людини тоді по суті виводились із розуміння її гідності та цінності в суспільстві, але обов’язок правителя захищати справедливість в державі було уперше літерально зафіксовано в Лагаше, у XXIV стоkітті до нашої ери. Така практика закріпилась надалі у законодавстві Давнього Шумеру. Згодом ідеї захисту прав людини (не лише привілейованої) у рабовласницькому суспільстві Давнього Шумеру позначились на законодавстві Давнього Вавилону. Найбільш відомими тут, безу- мовно, виступають Закони царя Хаммурапі. Значення шумерських та вавілонських джерел права важко переоцінити. Мабуть, най- суттєвішим їх внеском в історії права є писемна фіксація перших примітивних спроб забезпечення прав людини у державі. Ранні уяв- лення про загальні права людини не зароджувалися виключно в одній місцевості з якоюсь конкретною формою правління. Вони стосу- вались віковічних і універсальних питань щодо взаємовідносин між окремими людьми та суспільством. У цілому ж, накопичені у Шумерському царстві правові традиції та звичаї значно вплинули на роз- виток культури права в Давньому Єгипті та в інших країнах Світу, а в часи Давньої Греції Цицерон буде стверджувати, що в основі права лежить властива природі справедливість, яка вимагає не шкодити іншим і не порушувати чужу власність.
 • Документ
  Володимир Гаврилович Сокуренко та його наукова діяльність
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.
  Висвітлено життєвий та науковий шлях видатного вітчизняного вченого, доктора юридичних наук, професора Володимира Гавриловича Сокуренка. Приділено увагу генезису проблематики щодо порушень прав людини та організації їх захисту та охорони. Зазначено, що до проблематики захисту прав людини звертались і українські правознавці, серед яких можна назвати і професорів П. О. Недбайла та В. Г. Сокуренка. Між іншим, ці дослідники підтримували думку, що ідеалістичне трактування прав людини у світі і в законодавствах різних країн є відірваним від реалій життя і часто не відповідає реальному стану справ.
 • Документ
  ЗВІТ про проведення круглого столу з нагоди відзначення 160 років від дня народження організатора і першого президента Української Академії наук Володимира Вернадського та 150- річчя із дня народження Павла Скоропадського, державного, політичного і військового діяча, гетьмана Української Держави «Історична роль особистості у державотворчих процесах доби УНР»
  (Національний університет "Одеська юридична академія", наукова бібліотека НУ "ОЮА", 2023-05) Єфремова, Н. В.; Іванійчук, Т. Ю.; Yefremova, N.; Ivaniichuk, T.
  Звіт про проведення круглого столу з нагоди відзначення 160 років від дня народження організатора і першого президента Української Академії наук Володимира Вернадського та 150-річчя із дня народження Павла Скоропадського, державного, політичного і військового діяча, гетьмана Української Держави «Історична роль особистості у державотворчих процесах доби УНР» (м. Одеса, 22 травня 2023 р.) / МОН України, Національний університет "Одеська юридична академія", наукова бібліотека, кафедра історії держави і права ; керівник: Ківалов С. В., Аракелян М. Р. ; виконавці: Єфремова Н. В., Іванійчук Т. Ю. - Одеса, 2023. - 9 с.
 • Документ
  Особливості формування ідеї захисту прав людини у містах-державах Шумеру
  (Одеса : Гельветика, 2022) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.
  У статті досліджено питання щодо виникнення перших концепцій стосовно захисту прав людини в державі. Шумерська культура є найдавнішою культурою людства, що дійшла до нас у пам’ятниках власної писемності. Значення шумерських джерел важко переоцінити. Аналізуючи давні записи ми можемо стверджувати, що шумери високо цінували істину, доброту, закон, порядок, справедливість, свободу, чесноту, співчуття і милосердя. Отже, в основу законів Давнього Шумеру закладали відповідні елементи для боротьби з брехню і злом, беззаконням та безладом, несправеливістю, пригніченням, пороками і жорстокістю. Однак, мислителі Шумера не створили чіткого філософського вчення і не мали досить ясної системи моральних принципів чи заповідей. У шумерів не було спеціального зведення етичних норм. Людина та її призначення у світогляді шумерських мислителів не були значними об’єктами. Права людини тоді по суті виводились із розуміння її гідності та цінності в суспільстві, але обов’язок правителя захищати справедливість в державі було уперше літерально зафіксовано в Лагаше, у XXIV сто- літті до нашої ери. Така практика закріпилась надалі у законодавстві Давнього Шумеру. Згодом ідеї захисту прав людини (не лише привілейованої) у рабовласницькому суспільстві Давнього Шумеру позначились на законодавстві Давнього Вавилону. Найбільш відомими тут, безумовно, виступають Закони царя Хаммурапі. Значення шумерських та вавілонських джерел права важко переоцінити. Мабуть, най- суттєвішим їх внеском в історії права є писемна фіксація перших примітивних спроб забезпечення прав людини у державі. Ранні уявлення про загальні права людини не зароджувалися виключно в одній місцевості з якоюсь конкретною формою правління. Вони стосувались віковічних і універсальних питань щодо взаємовідносин між окремими людьми та суспільством. У цілому ж, накопичені у Шумерському царстві правові традиції та звичаї значно вплинули на розвиток культури права в Давньому Єгипті та в інших країнах Світу, а в часи Давньої Греції Цицерон буде стверджувати, що в основі права лежить властива природі справедливість, яка вимагає не шкодити іншим і не порушувати чужу власність.
 • Документ
  Історія держави і права України : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Юридична література, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Горяга, Оксана Вікторівна
  Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Історія держави і права України» складено для допомоги здобувачам вищої освіти ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія» при підготовці до вивчення дисципліни «Історія держави і права України». Видання містить навчальні матеріали, плани практичних занять зі списком літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до іспиту із зазначеної дисципліни. Навчально-методичні рекомендації стануть у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права України.
 • Документ
  Особливості організації правозахисного руху з питань захисту прав людини в УРСР на Міжнародній конференції в Тегерані 1968 року
  (Науковий дослідницький центр «InterConf», 2022) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Yefremova, Natalia V.
  У цій статті розглянуто особливості організації підтримки захисту прав людини в УРСР на передодні та під час проведення Міжнародної конференції у Тегерані 1968 року з боку активістів української діаспори та правознавців УРСР –членів офіційної делегації наМіжнародній конференції. Під егідою Світового Конгресу вільних українців, перша спроба українців зарубіжжя хоч не стала повністю успішною, але змогла привернути увагу світової громадськості до цієї проблеми в УРСР. Піднімаючи низку важливих проблем у цій сфері, офіційна делегація від УРСР також продемонструвала високу активність, що позитивно сприяло створенню наприкінці 60-х років ХХ ст. інституційної опори для подальшої інтеграції Східного блоку у міжнародну систему прав людини, а також заклала основу для переходу від абстрактної риторики до поступового оформлення нової моделі визначення стандартів прав людини у міжнародній юридичній практиці.
 • Документ
  Брест-Литовський мирний договір та його роль у правовому регулюванні положення військовополонених на території Української Народної Республіки
  (Науковий дослідницький центр «InterConf», 2022) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Yefremova, Natalia V.
  У цій статті подається особистий погляд авторки щодо визначення юридичної основи правового статусу іноземних військовополонених в Українській Народній Республіці та Українській Державі за П. Скоропадського на момент укладення та ратифікації Брестського мирного договору. Цей документ доповнив правову основу статусу військовополоненого: регламентував післявоєнний порядок поводження з військовополоненими, а також механізм їх повернення на батьківщину та інші аспекти.
 • Документ
  Реформування законодавства про вибори в Австро-Угорщині на початку ХХ століття
  (Львів : Л-Прес, 2022) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Yefremova, Natalia V.
 • Документ
  До питання про становлення та розвиток Всесоюзного юридичного заочного інституту
  (ВД "Гельветика", 2018) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.
 • Документ
  Створення Державного банку Української Народної Республіки доби УЦР: історико-правовий аналіз
  (ВД "Гельветика", 2019) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.
 • Документ
  Ідея «Сполучених Штатів Європи» в проекті реорганізації Австро-Угорської монархії Аурела Поповича
  (ПП "Фенікс", 2019) Єфремова, Н. В.; Єфремова, Наталя Володимирівна; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.
 • Документ
  До питання історії становлення органів судової влади в Українській Державі за Павла Скоропадського
  (Сумський національний аграрний університет, 2021) Єфремова, Н. В.; Єфремова, Наталя Володимирівна; Efremova, Natalia V.
 • Документ
  Брест-Литовський мирний договір та його роль у правовому регулюванні положення військовополонених на території Української Народної Республіки
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Єфремова, Наталя Володимирівна; Yefremova, Natalia V.; Єфремова, Н. В.