Пожарова Оксана Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 19 з 19
 • Документ
  Захист трудових прав : навч.‑метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня «магістр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2023) Чанишева, Галія Інсафівна; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Бориченко, Катерина Валеріївна; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Пожарова, Оксана Викторовна; Панченко, Анна Олександрівна; Наньєва, Марія Іванівна
  Навчально‑ методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Законодавче забезпечення праці домашніх працівників: сучасний стан
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Pozharova, Oksana V.
 • Документ
  International standards of rights in the field of social security
  (2023) Наньєва, Марія Іванівна; Наньєва, М. І.; Nanieva, M. I.
  International standards of rights in the field of social security are a set of norms established in various international legal acts. These standards define decent living conditions for people, ensure personal development and social security, and have a significant impact on national legislation in the field of social security. The implementation of standards established at the international level in national legislation is a tool for the development of national legislation towards implementing the rule of law, equality, and social justice. Therefore, this article examines international standards of rights in the field of social security and analyzes the direction of their influence on the sources of social security law. The purpose of this work is to study international social standards and their legal characteristics. The research methodology includes various methods such as the dialectical method, the systemic method, the genetic method, the logical method, the structural-functional method, the formal-legal method, and the comparative-legal and sociological-legal methods. The research results indicate that international standards in the field of social security play an important role, as they must be observed as the minimum criteria for the protection of rights in the sphere of social security. The guarantees provided by a number of ILO Conventions and other international legal acts have been thoroughly investigated, and norms in current legislation that contradict international social standards have been identified. It is emphasized that it is necessary to consider these standards and create specific legal mechanisms that will enable the implementation of international norms and principles.
 • Документ
  Регулювання праці окремих категорій працівників : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2022) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
  Навчально-методичний посібник підготовлено з метою надання, у першу чергу, допомоги здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Право», у вивченні навчальної дисципліни «Регулювання праці окремих категорій працівників». До навчально-методичного посібника включено 7 тем. Посібник містить тематичний план курсу та практичних занять, методичні рекомендації з кожної теми, тестові та практичні завдання для перевірки знань, список рекомедованої літератури, питання для підготовки для іспиту. Цей посібник допоможе здобувачам вищої освіти у вивченні та набутті практичних навиків щодо вирішення теоретичних та практичних проблем у сфері регулювання праці окремих категорій працівників. Сподіваємося, що цей навчально-методичний посібник буде корисним не тільки для здобувачів вищої освіти, а й для аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами регулювання праці окремих категорій працівників.
 • Документ
  Правові заходи охорони материнства за трудовим законодавством України
  (ВД "Гельветика", 2018) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.
 • Документ
  Проект Трудового кодексу України: загальна характеристика
  (ВД "Гельветика", 2019) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.
 • Документ
  Щодо визначення поняття дискримінації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Pozharova, Oksana V.
 • Документ
  Охорона праці : навчальний посібник
  (Одеса, 2022) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.
  Навчальний посібник підготовлено з метою надання, у першу чергу, допомоги здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», у вивченні навчальної дисципліни «Охорона праці». До навчального посібника включено 5 тем, питання для самоконтролю, тестові завдання, список нормативно-правових актів та література. Велика увага приділяється аналізу останніх змін у чинному законодавстві, пов’язаних із проведенням реформи у сфері охорони праці, та міжнародних стандартів у сфері охорони праці. Цей навчальний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, що отримують освіту з економічних, управлінських та правових спеціальностей, а також для аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами охорони праці.
 • Документ
  Охорона праці : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2021) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.
 • Документ
  Правове регулювання охорони праці: проблемні питання
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.
 • Документ
  Implementation of State Social Policy in the Sphere of State Financial Guarantees of Public Health Services
  (Universidade Federal da Paraíba, 2020) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Корнилова, Олеся Владимировна; Kornilova, Olesia V.; Наньєва, Марія Іванівна; Наньєва, М. І.; Наньева, Мария Ивановна; Nanieva, Mariia I.; Nanieva, Maria; Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.; Підлипна, Радміла Петрівна; Підлипна, Р. П.; Подлипная, Радмила Петровна; Pidlypna, Radmila P.; Ковач, Марія Йосипівна; Ковач, М. Й.; Ковач, Мария Иосифовна; Kovach, Mariia Y.; Kovach, Mariya
  The article is devoted to a detailed analysis of the implementation of the state social policy in the sphere of state financial guarantees of public medical services and the activity of the National Health Service of Ukraine, its main purposes and functions. Amendment proposals to improve national legislation in the sphere of healthcare are being formulated. Problems of standards and warranties in the sphere of healthcare are also investigated in the article, because health is a top priority for both the citizen and the nation as a whole. The problems of financial guarantees of public health services have been analyzed, eventually the healthcare sector remained unattended for a quite a long time, despite the constant integration processes, implementation of international legal acts into national legislation. The results that are currently being achieved thanks to the ongoing medical reform show a number of unresolved issues and inconsistencies in the area of financial guarantees for public health services, but for example, the system "money follow a client" is gradually becoming a generally accepted fact that has only a positive effect not only for economy, but also in medicine sphere.
 • Документ
  Встановлення вимог до працівників за проектом Трудового кодексу України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Наньєва, Марія Іванівна; Наньєва, М. І.; Наньева, Мария Ивановна; Nanieva, Mariia I.
 • Документ
  Трудове законодавство України: останні зміни
  (Одеса : Гельветика, 2020) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.
 • Документ
  Гендерна рівність у сфері праці
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.
 • Документ
  Нічна праця жінок та використання їх праці на підземних роботах: акти МОП і законодавство України
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, O. V.
 • Документ
  Юридичне забезпечення права працюючих жінок на охорону материнства
  (2013) Пожарова, О. В.; Пожарова, О. В.; Pozharova, O. V.
 • Документ
  Право працюючих жінок на охорону материнства за трудовим законодав­ством України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Пожарова, О. В.; Pozharova, O. V.
  У статті досліджується юридичне забезпечення права працюючих жінок на охорону материнства за трудовим законодавством України. Вносяться пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства і проекту Трудового кодексу України у сфері охорони материнства.
 • Документ
  Охорона материнства за трудовим законодавством України
  (2014) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.; Чанишева Галій Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням інституту охорони материнства за трудовим законодавством України. У дисертації визначено поняття «охорона материнства» за трудовим законодавством України; досліджено міжнародні та європейські стандарти охорони материнства і ступень їх імплементації у національне трудове законодавство; охарактеризовано становлення, сучасний стан і перспективи розвитку інституту охорони материнства за трудовим законодавством України. Визначено місце норм про охорону материнства у системі трудового права України. Здійснено класифікацію та охарактеризовано правові заходи охорони материнства, передбачені трудовим законодавством України. Сформульовано конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного трудового законодавства та проекту Трудового кодексу України у сфері охорони материнства.