Тріпульський Григорій Якович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 8 з 8
 • Документ
  Covid-19: pandemic of domestic violence
  (Hemisferios University, 2020) Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Stoianova, Tetiana A.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.; Тріпульський, Григорій Якович; Тріпульський, Г. Я.; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripulskyi, Hryhorii Ya.; Tripulskyir, Grygorii
  The article is devoted to the analysis of domestic violence in the context of Covid-19. The research is carried out for the first time in the focus of several sciences: psychology, sociology, and jurisprudence. To study the legal regulation of domestic violence, knowledge from different branches of law was used: international, criminal, administrative, and civil procedural law. Attention was paid to the historical retrospective—how the concept of domestic violence first appeared at the world level, and how it was differentiated and implemented in the national legislation of the participating countries. The problems of signing the Istanbul Agreement are highlighted. Special attention was paid to the current wave of domestic violence as a result of the Covid-19 pandemic. The prerequisites of a general psychological, social, and economic nature, their interdependence, and connection with the pandemic were investigated. The scale of the scourge of domestic violence in the context of a pandemic in different countries is indicated, and its short-term and long-term consequences for the well-being of the nation. The specific mechanisms for preventing family violence at three levels are considered: general criminogenic, a comprehensive mechanism for preventing violence at the level of interaction between the state and public organizations, and directly special means. The study concludes that Covid-19 pandemic has a direct impact on the exacerbation of domestic violence. The solutions are proposed, from legislative amendments to the redistribution of state and public forces to address the problem of domestic violence.
 • Документ
  Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів : методичні рекомендації та завдання
  (Одеса, 2021) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Tarasenko, Viktoriia S.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Ostrovska, Liudmyla A.; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Stoianova, Tetiana A.; Тріпульський, Григорій Якович; Tripulskyi, Hryhorii Ya.; Тріпульський, Г. Я.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі права під час підготовки до лекцій і практичних занять з навчальної дисципліни, а також для підготовки до іспиту.
 • Документ
  Особливості участі у судовому процесі прокурора за оновленим ЦПК: практика Верховного суду
  (2019) Тріпульський, Григорій Яковлевич; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripulskyi, Hryhorii Ya.
 • Документ
  До питання протидії затягуванню судового розгляду шляхом зупинення провадження у цивільній справі у разі неможливості її розгляду до вирішення іншої справи
  (Одеса : Фенікс, 2015) Тріпульський, Григорій Якович; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripulskyi, Hryhorii Ya.
 • Документ
  Можливість забезпечення доказів у справі нотаріусами
  (2015) Тріпульський, Г. Я.; Трипульский, Г. Я.; Tripulskyi, G. Ya.
 • Документ
  Судовий захист у розумінні нового Закону України «Про судовий збір»
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Тріпульський, Г. Я.; Трипульский, Г. Я.; Tripulskii, G. Y.
  Стаття присвячена дослідженню впливу Закону України «Про судовий збір» на доступ людей та громадян до правосуддя. В статті проводиться порівняльний аналіз Декрету КМУ «Про державне мито» та ЗУ «Про судовий збір» стосовно розміру ставок «плати за правосуддя», підстав сплати судового збору та осіб, яким надаються пільги щодо сплати останнього. Широкій критиці піддається віднесення спорів з приводу визнання протиправним та скасування рішення суб'єкта владних повноважень до спорів майнового характеру, як наслідок помилкового трактування Вищим адміністративним судом України рішення ЄСПЛ у справі «Щокін проти України».
 • Документ
  Деякі аспекти допустимості доказів, отриманих у мережі Інтернет, в цивільному процесі
  (2015) Тріпульськй, Григорій Яковлевич; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripul'skij, Grigorij
 • Документ
  Процесуальні особливості розгляду спорів, які зв'язані з виникненням, здійсненням та зміною особистих немайнових правовідносин між батьками та дітьми
  (2008) Тріпульський, Григорій Яковлевич; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripulskyy, Grigoriy Ya.; Червоний Юрій Семенович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячена дослідженню процесуальних особливостей розгляду судових справ, що виникають із особистих немайнових правовідносин батьків і дітей. На основі аналізу теоретичних розробок та положень законодавства визначено порядок, форми та способи захисту особистих немайнових прав батьків і дітей. Визначено передумови звернення до суду за захистом порушеного, не визнаного чи оспореного особистого немайнового сімейного права, розглянуто порядок відкриття провадження у справах щодо особистих немайнових прав та обов'язків батьків і дітей, здійснено розмежування компетенції судів цивільної та адміністративної юрисдикції щодо розгляду названих справ, визначено їхню підсудність. Розглянуто питання процесуального статусу осіб, що беруть участь у справах, які випливають із сімейних відносин. На основі аналізу матеріально-правової та процесуальної заінтересованості цих осіб визначаються особи, які вступають у справу у власних інтересах, та відповідно є позивачами чи відповідачами, та особи, що вступають в процес для захисту інтересів інших осіб. Досліджено предмет доказування у даній категорії справ, охарактеризовано основні джерела доказів, зокрема підкреслено важливість такого виду доказів як показання сторін та їхніх представників, допитаних як свідків. Висвітлено специфіку судових рішень у справах, пов'язаних з особистими правовідносинами батьків та дітей, розглянуто порядок виконання зазначених рішень. Виявлено та детально проаналізовано особливості розгляду окремих категорій справ щодо особистих немайнових прав та обов'язків батьків і дітей, зокрема справ про визнання та оспорювання батьківства, про порядок участі батьків у вихованні дитини, про визначення місця проживання малолітньої дитини, про відібрання дитини від осіб, що незаконно її утримують, а також про позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, та про поновлення цих прав (повернення дитини батькам, в яких її було відібрано). На підставі здійсненного дослідження розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства щодо захисту в судовому порядку особистих немайнових прав батьків та дітей.