Закаленко Олена Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ЗАГАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023) Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Zakalenko, Olena V.; Zakalenko, O. V.
  Правове положення суб’єктів адміністративної процедури регламентоване Розділом 2 Закону України «Про адміністративну процедуру». Норми цього розділу встановлюють склад суб’єктів адміністративної процедури та їхні процедурні права та обов’язки. Так, відповідно до положень глави 2 Закону України «Про адміністративну процедуру» можна дійти висновку, що законодавець провів поділ учасників адміністративної процедури використовуючи критерій юридичної заінтересованості у результатах розв’язання адміністративної справи. Виходячи з цього, суб’єктів адміністративних процедур можна поділити на такі групи: адміністративні органи, особи, які заінтересовані в результаті справи та особи, які не мають юридичної заінтересованості. Відповідно перша група визначена законодавцем, як «адміністративний орган», друга – «учасники адміністративного провадження», а третя – як «особи, які сприяють розгляду справи».
 • Документ
  Адміністративний процес (загальна частина) : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти денної форми навчання
  (Одеса : Фенікс, 2023) Осадчий, Анатолій Юрійович; Закаленко, Олена Василівна; Біленець, Дарія Анатоліївна
 • Документ
  Щодо структурних елементів адмністративної процедури
  (ВД "Гельветика", 2019) Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.
 • Документ
  Administrative procedures: essence and varieties
  (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii Yu.; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.
  The article is devoted to the disclosure of the essence and approaches to the classification of administrative procedures. This category is relativelynew to Ukrainian administrative law. Therefore, at the doctrinal level it still remains insufficiently studied. There is a lack of consensus on the understanding of the concept of administrative procedures and stable approaches to their systematization and classification, which is a necessary prerequisite for proper legal regulation and ensuring the effectivenessof administrative procedures in the mechanism of legal regulation. It is proposed to understand under the administrative procedures the definedby the law order of actions for implementing legal forms of public administration. Their characteristic features are identified, which allow to distinguish administrative procedures from other legal procedures. The main scientific approaches to the classification of administrative procedures are also studied. It is determined that the greatest theoretical and practical value has the division of administrative procedures by content – depending on which of the legal forms of the activity of public administration bodies they mediate.
 • Документ
  The modern concept of Ukrainian administrative justice
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, Iryna; Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii Yu.; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Д. А.; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Большакова, Ольга Віталіївна; Большакова, О. В.; Большакова, Ольга Витальевна; Bolshakova, Olha V.; Bolshakova, Olga
  The article is about the study of the content of the institute of Ukrainian administrative justice as a kind of justice, the subject of which is mostly the public-law disputes, which are implemented in the form of administrative legal proceedings (administrative process) on the basis of judicial specialization. The features of administrative justice, the task of administrative legal proceedings, methods of judicial protection of rights, freedoms and interests in administrative legal proceedings are revealed by authors. The object of the study was public relations in the field of administrative justice. The subject of the research in the article were national normative-legal acts. In the process of research, the authors used the method of comparison, methods of analysis and synthesis, methods of induction and deduction, formal-legal method, etc. The authors of the article made the following conclusions as a result of the study. The administrative justice is a manifestation of public authority – justice. The form of implementation of this type of activity, which reflects its essential characteristics, is administrative proceedings (administrative process).The task of administrative justice can be realized by applying to the administrative court the following subject: an individual or legal person; a subject of authority.
 • Документ
  Адміністративний процес (загальна частина) : навчальний посібник
  (Одеса, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Закаленко, Олена Василівна
  У навчальному посібнику викладається матеріал загальної частини адміністративного процесу, як встановленого нормами права порядку розгляду і вирішення адмістративними судами віднесених до їх юрисдикції публічно-правових спрів та інших справ у випадках передбачених законом. Мета вивчення навчальної дисципліни «Адміністративний процес» полягає у формуванні серед здобувачів вищої освіти комплексного знання щодо предмету курсу, яке відповідає сучасним тенденціям розвитку адміністративного процесуального права. Підготовлено на основі освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Адміністративний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii; Осадчий, Анатолий; Осадчий, Анатолій Юрійович; Osadchyi, Anatolii; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk , Diana
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Складання судових рішень
  (Одеса : Фенікс, 2019) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk , Diana
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Адміністративні процедури
  (Одеса : Фенікс, 2019) Закаленко, Олена Василівна; Козачук, Діана Анатоліївна; Осадчий, Анатолій Юрійович
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Тестові завдання із дисциплін «Адміністративне право» та «адміністративно-процесуальне право»: практикум
  (Одеса : Фенікс, 2018) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білокур, Євгенія Ігорівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Бондаренко, Катерина Вікторівна; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Закаленко, Олена Василівна; Калімбет, Андрій Леонідович; Корнута, Людмила Михайлівна; Лавренова, Ольга Ігорівна; Михайлов, Олександр Миколайович; Неугодніков, Андрій Олександрович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Хамходера, Олег Петрович
  Практикум призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», «Державна служба України».
 • Документ
  Щодо визначення структури адміністративного позову
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.
 • Документ
  Щодо можливості запровадження інституту зустрічного позову в адміністративному судочинстві
  (2014) Закаленко, Елена Васильевна; Закаленко, Олена Василівна; Zakalenko, Elena
 • Документ
  Способи захисту відповідача від позову: адміністративно-процесуальний аспект
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Закаленко, О. В.; Закаленко, Е. В.; Zakalenko, O. V.
  Статтю присвячено дослідженню поняття засобів захисту позивача від адміністратив- ного позову, особливостей подання заперечення відповідача, а також можливості запровадження інституту зустрічного позову щодо окремих категорій справ.
 • Документ
  Позов в адміністративному судочинстві: теорія, правове регулювання, практика
  (2014) Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.; Біла-Тіунова Любов Романівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо встановлення сутності адміністративного позову та реалізації права на адміністративний позов, а також виявлення недоліків йото правового регулювання та обгрунтування на цій основі пропозиції щодо внесення змін до адміністративного процесуального законодавства. Адміністративний позов як правову категорію, що належить до основних інститутів процесуально-правової науки, розглянуто як звернену через адміністративний суд матеріально-правову вимогу позивача до відповідача щодо захисту прав, свобод, інтересів чи реалізації повноважень у сфері публічних відносин шляхом вирішення публічно- правового спору на засадах рівності та змагальності сторін. Охарактеризовано ознаки та внутрішню структуру адміністративного позову, яку становлять предмет, підстава та зміст. Систематизовано підходи до класифікації адміністративних позовів залежно від змісту адміністративного позову, а саме від позовних вимог. Визначено, що право на адміністративний позов має у своїй структурі дві правомочності: право на пред'явлення адміністративного позову та право на задоволення адміністративного позову Встановлено, що право на пред'явлення адміністративного позову є правом на звернення до адміністративного суду по захист, правом на порушення діяльності адміністративного суду щодо здійснення правосуддя в адміністративній справі щодо захисту прав, свобод, інтересів та реалізації повноважень у сфері публічно-правових відносин. З'ясовано, що право на задоволення адміністративного позову розуміється як право позивача вимагати в адміністративного суду прийняття позитивного для себе судового рішення гіо суті позовних вимог за умови обгрунтованості підстав адміністративного позову при дотриманні норм матеріального права та строку звернення до суду або поважності причин його пропуску.