Актуальні проблеми держави і права. – 2017. – Випуск 79

Постійний URI для цього зібрання

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Вип. 79. – 196 с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Зміст абсолютного права на життя
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Щербина, Б. С.; Щербина, Б. С.; Shcherbyna, B. S.
  Стаття присвячена характеристиці права на життя як абсолютного права, яке має невід'ємний та природний характер, аналізу змісту цього права.
 • Документ
  Класифікація у кримінальному процесі як метод упорядкування його систем
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Циганюк, Ю. В.; Циганюк, Ю. В.; Tsyhaniuk, Yu. V.
  Стаття присвячена використанню класифікації у кримінальному процесі як методу упорядкування його системи. Визначено особливості використання класифікації у кримінальній процесуальній діяльності, проаналізовано класифікації у кримінальній процесуальній науці, звернено увагу на класифікації кримінальних процесуальних норм та кримінального процесуального законодавства, а також охарактеризовано використання класифікації у кримінальному процесі як навчальній дисципліні.
 • Документ
  До питання щодо незмінюваності правових позицій Конституційного Суду України
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Хмарук, Т. В.; Хмарук, Т. В.; Khmaruk, T. V.
  Стаття присвячена висвітленню проблематики незмінюваності правових позицій вітчизняного органу конституційної юрисдикції. Визначено підстави й умови для можливого перегляду правових позицій Конституційного Суду України.
 • Документ
  Поняття віртуальних слідів та їх значення у процесі розслідування злочинів
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Хижняк, Є. С.; Хижняк, Е. С.; Khyzhniak, Ye. S.
  У статті досліджено розмаїття наукових підходів до визначення криміналістично значущої інформації, яка виникає внаслідок учинення злочинів за допомогою комп’ютерних технологій, теоретичне визначення поняття віртуальних слідів; досліджено їх ознаки та сутнісні характеристики, класифікацію віртуальних слідів, а також їх значення у процесі розслідування кримінальних правопорушень.
 • Документ
  Поняття "банківська послуга" і "банківська операція" в законодавстві України
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Фукс, Н. А.; Фукс, Н. А.; Fuks, N. А.
  У статті проаналізовано сутність понять "банківська послуга" і "банківська операція" та встановлено співвідношення між ними на основі аналізу вітчизняного законодавства з урахуванням сучасних наукових підходів та європейського досвіду.
 • Документ
  Сучасна зарубіжна практика вирішення комерційних (торгових) спорів у судовому порядку
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Федорова, Т. С.; Федорова, Т. С.; Fedorova, T. S.
  Сучасне зарубіжне законодавство по-різному вирішує питання про те, які суди повинні розглядати економічні (господарські) спори. Як правило, існують два способи вирішення цього питання: або створюються суди спеціальної юрисдикції, уповноважені розглядати економічні справи, або такі справи підвідомчі судам загальної юрисдикції.
 • Документ
  О соотношении понятий "наркотические лекарственные средства", "психотропные лекарственные средства" и "фальсифицированные лекарственные средства"
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Станкевич, О. О.; Станкевич, Е. А.; Stankevych, O. O.
  В статті досліджується питання про співвідношення таких понять, як "наркотичний засіб" і "психотропна речовина" як предмет злочинних дій, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України (КК України), з поняттям "фальсифіковані лікарські засоби" як препаратів, обіг яких кримиіналізовано ст. 321-1 КК України. Автором аналізується специфіка нормативно-правової регламентації ліцензійного виробництва і реалізації препаратів, які містять наркотичні та/або психотропні речовини, в контексті взаємозв’язку цього виду господарської діяльності з виробництвом та торгівлею оригінальними лікарськими засобами і обігом фальсифікованих лікарських засобів. У результаті дослідження автор приходить до висновку, що всі наркотичні лікарські засоби та/чи психотропні лікарські засоби, обіг яких дозволено на території України, можуть бути предметом фальсифікації, що відповідно спричинює проблеми з правильною кримінально-правовою кваліфікацію злочинних дій, предметом яких є фальсифіковані лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні та/або психотропні речовини, оскільки в такому випадку відсутні розмежувальні ознаки між предметом злочину, передбаченого ст. 307 КК України, та предметом злочину, передбаченого ст. 321-1 КК України.
 • Документ
  Проблемні питання взаємодії слідчого, прокурора з оперативними підрозділами на підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Соколов, О. В.; Соколов, А. В.; Sokolov, O. V.
  У статті здійснено аналіз процесуальних та організаційних особливостей надання слідчим, прокурором доручень оперативними підрозділами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх виконання, а також обґрунтована доцільність теоретичної розробки зазначеного питання для подальшого використання у вітчизняній нормотворчій діяльності.
 • Документ
  Позитивний зарубіжний досвід виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк як концептуальна основа реформування кримінально-виконавчої системи України
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Пузирьов, М. С.; Пузырев, М. С.; Puzyrov, M. S.
  Стаття присвячена обґрунтуванню пріоритетних напрямів використання позитивного зарубіжного досвіду виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у процесі реформування кримінально-виконавчої системи України.
 • Документ
  Склад воєнного злочину за міжнародним кримінальним правом
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Пилипенко, В. П.; Пилипенко, В. Ф.; Pylypenko, V. P.
  У статті визначаються об'єктивні і суб'єктивні елементи та ознаки воєнних злочинів. Доводиться значення складу злочину, яке полягає у правильній юридичній оцінці скоєного для подальшого притягнення винної особи до відповідальності. Стверджується, що юридичного значення набувають ті ознаки об’єктивної сторони, які традиційно вважаються факультативними (час, місце, обстановка, знаряддя, засоби і спосіб вчинення злочину). Аналізується наявність спеціального суб'єкта злочину. Підкреслюється свідомість і навмисність заподіяння шкоди при скоєнні воєнного злочину.
 • Документ
  Поняття та правова природа електронних доказів в теорії цивільного процесуального права
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Павлова, Ю. С.; Павлова, Ю. С.; Pavlova, Yu. S.
  У статті досліджено різноманіття наукових підходів до визначення електронних доказів в теорії цивільно-процесуального права, досліджені правова природа та сутність електронних доказів, запропоновано власне тлумачення сутності електронного доказу як специфічного джерела доказової інформації. Досліджені ознаки та сутнісні характеристики електронних засобів доказування, а також їх місце серед традиційних засобів доказування в цивільному процесуальному законодавстві. У статті запропоновано виокремлення електронних доказів в якості самостійного засобу доказування наряду з письмовими та речовими доказами. Окрему увагу приділено сучасним законодавчим новаціям щодо визначення правового статусу електронних доказів на нормативному рівні.
 • Документ
  Розмежування фінансового та цивільного права
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Очкуренко, С. В.; Очкуренко, С. В.; Ochkurenko, S. V.
  У статті викладено деякі результати дослідження проблеми розмежування фінансового та цивільного права. Доведено не лише можливість, а й необхідність чіткого розмежування цих двох галузей права. Критично оцінено спроби довести неможливість такого розмежування внаслідок руйнування межі між фінансовим і цивільним правом у процесі розвитку суспільних відносин. Автор наводить приклади розмежування та визначення змісту норм фінансового й цивільного права в тих випадках, коли норми цивільного права формулюються в актах фінансового законодавства, а також коли одним і тим же нормативним положенням одночасно встановлюються і норма фінансового права, і норма цивільного права.
 • Документ
  Кількісно-якісні показники фальшивомонетництва в Україні
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Михалік, О. І.; Михалик, А. И.; Mykhalik, O. I.
  Виокремлено істотні ознаки фальшивомонетництва та визначено це поняття. Виходячи з розуміння фальшивомонетництва як негативного явища соціальної дійсності, надано його кримінологічну характеристику на підставі вивчення низки кількісно-якісних показників – рівня злочинів, передбачених ст. 199 КК України, рівня судимості, динаміки, структури, латентності, географії, "ціни".
 • Документ
  Правосвідомість як відносно незалежний елемент правової системи
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Міхайліна, Т. В.; Михайлина, Т. В.; Mikhailina, T. V.
  Статтю присвячено аналізу правової реальності з позиції теорії систем та виявленню місця та ролі в ній правосвідомості. Обґрунтовано, що поряд із загальновизнаними елементами правової системи необхідно враховувати правосвідомість, яку неможливо повністю включити у базові компоненти, як і повністю вивести за їх межі.
 • Документ
  Аналіз сутності дміністративно-правових відносин на прикладі рішень Європейського суду із прав людини
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Медвідчук, Г. В.; Медвидчук, Г. В.; Medvidchuk, H. V.
  У статті досліджено значення рішень Європейського суду із прав людини для розуміння адміністративно-правових відносин. Проведено аналіз рішень Європейського суду із прав людини, зроблено висновки та висвітлено основні проблеми розуміння адміністративно-правових відносин в Україні.
 • Документ
  Сутність альтернативних способів вирішення правових спорів
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Любченко, Я. П.; Любченко, Я. П.; Liubchenko, Ya. P.
  У статті визначено сутність альтернативних способів вирішення правових спорів та їх місце у системі вирішення спорів. Також досліджено застосування таких термінів: "альтернативний", "конфлікт", "спір", "способи", "методи".
 • Документ
  Криміналістична модель механізму злочинної діяльності у сфері господарської діяльності: поняття та умови формування
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Комісарчук, Р. В.; Комисарчук, Р. В.; Komisarchuk, R. V.
  Статтю присвячено висвітленню основ криміналістичного аналізу механізму злочинної діяльності у сфері господарської діяльності. Означено реальні шляхи вирішення проблеми формування "базової" моделі механізму злочинної діяльності на основі виконання п'яти принципових умов.
 • Документ
  Зарубіжний досвід державного регулювання сфери фізичної культури і спорту
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Журба, М. А.; Журба, М. А.; Zhurba, M. A.
  Охарактеризовано основні нормативно-правові акти, що визначають державне регулювання сфери фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах. Визначено основні моделі та принципи конструювання управлінських та організаційних структур. Наголошено на необхідності дослідження даного виду відповідальності.
 • Документ
  Сутність адміністративної діяльності щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади та її місце у виконавчій владі
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Денисова, А. В.; Денисова, А. В.; Denysova, A. V.
  Стаття присвячена обґрунтуванню ознак та визначенню поняття адміністративної діяльності щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади України. Спираючись на наявні теоретичні напрацюання, встановлено, що адміністративна діяльність щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади є врегульованою нормами адміністративного права специфічною, виконавчо-розпорядчою, пiдзаконною, державно-владною цілеспрямованою діяльністю уповноважених органів виконавчої влади (їх посадових осіб) щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян та захисту їхніх прав і свобод.
 • Документ
  Охорона здоров'я у конституційному вимірі: аналіз статті 49 Конституції України
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017) Демченко, І. С.; Демченко, И. С.; Demchenko, I. S.
  Досліджено положення статті 49 Конституції України, у якій закріплено права людини у сфері охорони здоров'я та визначено засади національної системи охорони здоров'я. Проведено аналіз найбільш дискусійних положень статті 49 Конституції України: щодо безоплатності медичної допомоги, її доступності та гарантованого обсягу, щодо неможливості скорочення наявної мережі державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Розглянуто положення останніх законодавчих ініціатив щодо сфери охорони здоров'я.