* Навчально-методичні видання кафедри психології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 32
 • Документ
  Психологія сім’ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навчально-наочний підручник
  (Київ : Видавництво Ліра-К, 2020) Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.
  У навчально-наочному підручнику «Психологія сім’ї та шлюбу: схеми, таблиці, коментарі» представлені основні теми одноіменної навчальної дисципліни. Подані теми розкривають життєвий цикл сім’ї через динамічні, змістовні та трансформаційні процеси. Його оформлення сприяє системному розумінню навчального матеріалу, кращому візуальному сприйманню та запам'ятовуванню. Він адресований здобувачам вищої освіти, психологам, викладачам та усім тим, хто цікавиться психологією сім’ї та шлюбу.
 • Документ
  Соціальна психологія : практикум для здобувачів вищої освіти початкового рівня спеціальності «Психологія»
  (Одеса : Фенікс, 2021) Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.
  В практикумі наведено матеріали для вивчення дисципліни «Соціальна психологія» здобувачами вищої освіти початкового (короткий цикл) рівня спеціальності – 053 «Психологія». Матеріали містять загальну характеристику курсу, плани лекційних і семінарських занять, психологічний практикум (вправи, ігри, тренінги), індивідуальні завдання для самостійної підготовки, тематичний список курсових робіт, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури та методику оцінювання знань. Практикум з курсу «Соціальна психологія» призначені для здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» та всім, хто цікавиться соціально- психологічними процесами, що відбуваються в системі «індивід-група- суспільство».
 • Документ
  Основи психологічної допомоги, психоконсультування та психокорекції : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2021) Короход, Ясміна Джанівна; Короход, Я. Д.; Короход, Ясмина Джановна; Korokhod, Yasmina D.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Основи психологічної допомоги, психоконсультування та психокорекції» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми, методичних рекомендацій із проведення лекційних та практичних занять, завдань для самостійної роботи, переліку питань до іспиту, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Основи психологічної допомоги, психоконсультування та психокорекції» допоможе здобувачам оволодіти системою знань про різноманітні види психологічної допомоги, особливості організації консультативного процесу, основні вимоги до консультанта, теоретичні основи психокорекційної роботи та основні методи корекції психіки особистості; сформує досвід практичного застосування знань. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Психологія».
 • Документ
  Медична психологія : методичні рекомендації (для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології)
  (Одеса : Фенікс, 2020) Лісовенко, Анна Федорівна; Лісовенко, А. Ф.; Лисовенко, Анна Федоровна; Lisovenko, Anna F.
  Методичні рекомендації з курсу «Медична психологія» розроблено в допомогу до самостійної роботи здобувачів вищої освіти та відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних матеріалів, плану практичних занять, завдань для підготовки і проведення практичних занять, питань для підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Медична психологія» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування.
 • Документ
  Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.
  У методичних рекомендаціях надані плани практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту», запропонована тематика індивідуальних завдань і самостійної підготовки, контрольні запитання, перелік рекомендованої літератури, психодіагностичні методики та вказана методика оцінювання знань. Методичні рекломендації будуть корисними здобувачам вищої освіти та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 053 «Психологія».
 • Документ
  Психологія здоров’я : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2021) Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія здоров’я» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни допоможе студентам орієнтуватися в теоретичних питаннях фізичного та психічного здоров’я, виділяти моделі здорової особистості, психологічних особливостях здорового способу життя, методах збереження фізичного та психічного здоров’я, досліджувати чинники, які впливають на здоров’я особистості. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
 • Документ
  Патопсихологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Патопсихологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Патопсихологія» спрямована на забезпечення майбутніх психологів теоретичними знаннями та практичними уміннями з основ патопсихології та здатність застосовувати на практиці патопсихологічний діагностичний інструментарій. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».
 • Документ
  Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Диференціальна психологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Диференціальна психологія» ознайомить студентів з основними підходами та теоретичними концепціями щодо походження індивідуальних відмінностей, допоможе отримати практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, що сприяє формуванню професійної компетентності щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».
 • Документ
  Психологія Public Relations : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2021) Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія Public Relations» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни допоможе студентам орієнтуватися в психологічних особливостях зв’язків з громадськістю, засобах просування іміджу організацій, громадських та політичних діячів, методах просування в мережі Інтернет, основах організації та проведення PR-заходів та PR-кампаній. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю«психологія».
 • Документ
  Політична психологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА"; Фенікс, 2019) Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.
  Навчально-методичний посібник з курсу "Політична психологія" розроблено відповідно до навчального плану, складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, тем рефератів, переліку рекомендованої актуальної наукової літератури для навчальної та самостійної роботи. Вивчення дисципліни "Політична психологія" спрямоване на засвоєння студентами основоположних категорій і проблемних питань політичної психології, необхідних для розуміння й аналізу психологічних аспектів формування політичної діяльності та політичної поведінки, визначення відповідних методів впливу на неї. Призначений для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету "Одеська юридична академія", для спеціальностей "Політологія" та "Психологія".
 • Документ
  Соціально-політичні процеси : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА"; Фенікс, 2019) Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M.
  Навчально-методичний посібник з курсу "Соціально-політичні процеси" розроблено відповідно до навчального плану. Складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, тем рефератів, переліку рекомендованої актуальної наукової літератури для навчальної та самостійної роботи. Вивчення дисципліни "Соціально-політичні процеси" орієнтоване на формування студентами здібностей до дослідження соціальних аспектів політичних процесів, розуміння детермінант формування, трансформації та тривання соціально-політичних процесів, а також розкриття студентами власного особистого потенціалу та власної поведінки у триваючих соціально-політичних трансформаціях.
 • Документ
  Соціологія управління : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2019) Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M.
  У навчально-методичному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Соціологія управління» студентами першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Соціологія». Матеріали містять загальну характеристику курсу, плани лекційних і семінарських занять, тематику індивідуальних завдань і самостійної підготовки, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури та методику оцінювання знань. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Соціологія».
 • Документ
  Соціологія емоцій: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2018) Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M.; Короход, Ясміна Джанівна; Короход, Я. Д.; Короход, Ясмина Джановна; Korokhod, Yasmina D.
  У навчально методичних рекомендаціях наведено матеріали для вивчення дисципліни «Соціологія емоцій» студентами другого (магістерського) рівня спеціальності «Соціологія». Матеріали містять загальну характеристику курсу, плани лекційних і семінарських занять, тематику індивідуальних завдань і самостійної підготовки, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури та методику оцінювання знань. Рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів по спеціальності «Соціологія».
 • Документ
  Диференціальна психологія: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»)
  (Одеса : НУ «ОЮА»; Фенікс, 2021) Короход, Ясміна Джанівна; Короход, Я. Д.; Короход, Ясмина Джановна; Korokhod, Yasmina D.; Долінська, Людмила Василівна; Долінська, Л. В.; Долинская, Людмила Васильевна; Dolinska, Liudmyla V.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Диференціальна психологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення лекційних та практичних занять, питань до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Диференціальна психологія» допоможе студентам оволодіти системою знань про індивідуальні, типологічні та групові відмінності між окремими індивідами та групами, а також про природу, джерела та наслідки цих відмінностей, закономірності психічного варіювання; сформує у студентів досвід практичного застосування знань у повсякденному житті та в майбутній професійній діяльності. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Психологія».
 • Документ
  Психофізіологія: практикум (для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Лісовенко, Анна Федорівна; Лісовенко, А. Ф.; Лисовенко, Анна Федоровна; Lisovenko, Anna F.; Бедан, Вікторія Борисівна; Бедан, В. Б.; Бедан, Виктория Борисовна; Bedan, Viktoriia B.
  Практикум з курсу «Психофізіологія» розроблено в допомогу до самостійної роботи здобувачів вищої освіти та відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних матеріалів, практичних завдань, тестових завдань для підготовки і проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Психофізіологія» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування.
 • Документ
  Основи біології та генетики людини: практикум (для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Лісовенко, Анна Федорівна; Лісовенко, А. Ф.; Лисовенко, Анна Федоровна; Lisovenko, Anna F.; Бедан, Вікторія Борисівна; Бедан, В. Б.; Бедан, Виктория Борисовна; Bedan, Viktoriia B.
  Практикум з курсу «Основи біології та генетики людини» розроблено в допомогу до самостійної роботи здобувачів вищої освіти та відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, тестових завдань для підготовки і проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Основи біології та генетики людини» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування.
 • Документ
  Психодіагностика: навчальнометодичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O.; Бедан, Вікторія Борисівна; Бедан, В. Б.; Бедан, Виктория Борисовна; Bedan, Viktoriia B.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психодіагностика» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни допоможе студентам орієнтуватися в методах психологічної діагностики, особливостях їх застосування в практичних ситуаціях, у тому числі для проведення психологічних досліджень. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
 • Документ
  Математичні методи в психології: навчальнометодичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Математичні методи в психології» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни допоможе студентам орієнтуватися в методах математичної статистики, особливостях їх застосування в практичних ситуаціях, проводити кількісну обробку емпіричних даних психологічних досліджень, інтерпретувати отримані результати. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
 • Документ
  Основи психокорекції: навчально-методичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Основи психокорекції» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни допоможе студентам орієнтуватися в методах психологічної корекції, особливостях їх застосування в практичних ситуаціях, надавати кваліфіковану психологічну допомогу, проводити психологічні дослідженя. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».