Завгородня Юлія Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань «Політологія»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Завгородня, Юлія Володимирівна; Козьміних Альона Віталіївна
  Навчально-методичний посібник містить теми лекційних і практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованих джерел. Посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалавським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Кіберагресія в сучасних політичних процесах
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Zavhorodnia, Yuliia V.
  Трансформація політичних процесів в докорінно нову цифровізовану форму змінює форми впливу сторін один на одного в умовах протиріччя. Конфлікти не можливо викорінити із суспільно-політичної взаємодії, проте можливо правильно оцінювати їх значимість та формувати сучасний захист, визначати пріоритетні напрямки для персональної інформації, яка може містити зацікавленість для політичного опонента.
 • Документ
  Захист прав суб’єктів політики в умовах кіберпротиборства
  (Одеса, 2022) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Zavhorodnia, Yuliia V.
 • Документ
  Вплив глобальних проблем сучасності на транзитне суспільство
  (Одеса, 2018) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.
 • Документ
  Мовне питання як об’єкт політичного конфлікту в Україні
  (ВД «Гельветика», 2019) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.
 • Документ
  Баланс сил політичних суб’єктів в кіберконфліктах
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Zavhorodnia, Yuliia V.
 • Документ
  Україна в міжнародних організаціях : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2022) Завгородня, Ю. В.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Милосердна, І. М.; Милосердна, Ірина Михайлівна
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам, які вивчають дисципліну «Україна в міжнародних організаціях». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо- професійної програми вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (за спеціальністю 052 «Політологія»), а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах
  (ВД "Гельветика", 2022) Завгородня, Ю. В.; Zavgorodnya, Yu. V.
  Наукове дослідження присвячене змінам, які відбуваються у конфліктних суперечках в політичній площині. Адже, в силу зміни більшої частини спілкування в конфлікті, по своїй суті, розпочинається створення новітніх механізмів впливу. Кіберпростір є сьогодні важливою територію для здійснення політичного протиборства. Сучасні форми спілкування отримують новий формат взаємодії, який зберігає час, створює нові правила поведінки, принципи, які набувають форми інформаційного звичаю, або кібернетичного сленгу, який сьогодні стає частиною лексикону політичного та громадянського спілкування. Враховуючи особливості сприйняття політичної дійсності, наявних знань та теоретичних розробок щодо сутнісного уявлення про політичний конфлікт, виникає потреба у розробці новітніх уявлень, які уже трансформували більшість процесів в інформаційний простір, про кібернетичні аспекти конфліктної активності, політичної могутності та оцінки балансу силу кіберконфлікті. У політичних процесах України прослідковується затяжний процес зміни політичного режиму, відчуття транзитного стану держави з відсутністю чіткої системи тактичних та стратегічних дій. Однак, процес переформатування політичного спілкування з виборцями, проведення публічних політичних зібрань у прямій трансляції, обговорення та опитування онлайн досить вдало та швидко пристосували суб’єктів політики з метою збільшення підтримки у суспільстві. Актуальність трансформації конфліктних форм взаємодії суб’єктів політики набуває актуалізації та потребує формування ряду систематизованих уявлень про кіберконфлікти, як різновиду, або частини існуючого політичного конфлікту. Сучасні форми життєвої трансформації демонструють нові процеси, які потребують згрупування та тлумачення, а тому конфлікти не є винятком, навпаки виникає гостра потреба дослідження нових процесів протиборства для збалансованої та виваженої діяльності для його завершення.
 • Документ
  Сучасні технології політичного кіберсуперництва
  (Одеса, 2022) Завгородня, Юлія
 • Документ
  Кіберконфлікти як елемент політичних технологій в інформаційному просторі
  (Одеса, 2021) Завгородня, Ю. В.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Zavhorodnia, Yuliia V.
  Протиборство сучасних політичних акторів набуває нових форм та проявів. Впливові політичні лідери виходять за територіальні межі окремих країн, політичних організацій та міжнародних громадських об’єднань та стають не лідерами окремих регіонів чи країн, а світовими флагманами політичного та державного управління. Сучасна світова спільнота здійснює суттєвий вплив на бачення громадян під час вибору нового політичного лідера країни або окремого регіону, області чи міста, що формує новітні форми поглядів, думок та завоювання популярності політичними лідерами. А тому в сучасних формах взаємодії між суб’єктами політики пріоритетні відкриті переговори, які доступні для публічного суб’єктивного сприйняття. Демократичне суспільство здійснює аналіз політичних форм взаємодії, оцінює та робить власні висновки щодо подальших індивідуальних та стратегічних глобальних дій у суспільстві. Оскільки тренди та пріоритети в суспільстві змінюються, змінюється політична форма активності з метою зацікавлення більшої кількості громадян. Сучасний напрям публічної взаємодії та також і протиборства суб’єктів політики – інтернет-простір, за допомогою якого політичні діячі все частіше говорять про власні досягнення та поразки або не дороблені справи опонентів. Істотно впливає на спроможність власного самовираження як суб’єкта політико-правових ефективна структура кіберпростору як дієвого механізму для політичної активності та впливу на свідомість громадян, через пропаганду суб’єктивних ідеологічних поглядів, які обстоюють інтереси зацікавлених груп, регіонів або індивідів, які матеріально спроможні залучати інформацію в маси та формувати план ефективного політичного розвитку. Така діяльність є новим чинником дії політичних технологій, які набувають новітніх форм прояву у зв’язку зі зміною публічних локацій для політичних акторів.
 • Документ
  Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі.
  (ВД "Гельветика", 2021) Пехник, А. В.; Завгородня, Ю. В.; Pekhnik, A. V.; Zavgorodnya, Yu. V.
  У колективному дослідженні здійснюється аналіз вітчизняних наукових поглядів щодо ролі політичних технологій у розвитку органів управління. Сучасні політичні процеси потрібно перелашто вувати під нові форми та різновиди політичного впливу на громадянське суспільство. Враховуючи особливості розвитку онлайн процесів спілкування, взаємодії, коментарів щодо різних дописів, під тримки або непідтримки у формі лайків окремих політичних діячів є ознакою інформатизації полі тичних процесів та долучення до політики в інформаційному просторі. У зв’язку з цим у статті приділено увагу розвитку кібертехнологій як новітньої сфери взаємодії з суспільством. Однак цей напрям не містить нагромадженого наукового досвіду, а тому формує ряд загроз у використанні під час фактичного впливу на свідомість суспільства, що може містити різного роду ризики для самих суб’єктів політики. Така непередбачена реакція, публічна критика, спами, боти – це нові перешкоди, з якими потрібно зіткнутись на інформаційній платформі для політичних діячів. Нинішня практика діяльності політичних груп у сучасних методах та заходах впливу на свідомість громадян зіштовхується з різними видами агресії та конфліктним сприйняттям, критикою політичної діяльності, оскільки політичні лідери можуть демонструвати вплив та досягнення на суспільно важливі рішення, які не входять до сфери їхніх прямих повноважень. Використання кібертехнологій є сучасною формою впливу на свідомість суспільства. У кіберпросторі використовується позитивна та негативна форма технологічних прийомів. Вітчизняна кіберплатформа не забезпечує належного захисту прав та інтересів як суб’єктів політики, так і громадян, що демонструє потребу в удосконаленні чинного законодавства. Політичні процеси виходять на глобальний рівень з використанням кібертехнологій та інформаційного простору загалом.
 • Документ
  Сучасні способи протиборства в політичних процесах
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.
 • Документ
  Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.
  У статті розглянуто сучасні перетворення в галузі освітньої діяльності в українському суспільстві. Проведено аналіз різних форм освітнього процесу в умовах пандемії, їх проблемні аспекти та позитивні особливості, які виникли під час використання різних сучасних платформ у мережі Інтернет. У сучасному студентському товаристві виникають серйозні дискусії щодо форми проведення навчального процесу в умовах вагомого приросту інфікованих осіб та збільшення рівня смертності від захворювання на COVID-19. За таких умов виконання компетентністного критерію освітньої програми зменшується, адже в онлайн-режимі перевірити рівень навичок у повному обсязі досить складно. Усі ці виклики у сучасному освітньому середовищі зумовлюють актуалізацію цієї проблематики в наукових дослідженнях. Основоположним принципом освітньої політики та загалом навчального процесу є рівність усіх суб’єктів у можливості здобути бажаний освітній багаж навичок у рамках окремого навчального підрозділу. Однозначно освітня політика щодо рівності усіх бажаючих є дзеркалом конституційних основ, які відтворюють демократичні ідеї та принципи. У зв’язку з цим діяльність політичних агентів має відповідати ключовим законно закріпленим принципам, спрямованим на створення умов для різних соціальних рівнів отримати можливість для здобуття освіти. Окрім того, важливим елементом в освітній політиці є можливість отримання рівного доступу до освітнього процесу, що в умовах пандемії реалізувати практично досить важко. Під час реалізації основних ідей рівності освітньої політики суспільство зможе набути позитивних якостей та підвищити рівень політичної свідомості. Усі позитивні зміни в рамках системи освіти показують можливість для консенсусу та компромісу в межах загальної політичної системи під час вирішення стратегічних питань для суспільства, а саме життя та здоров’я громадян. Суб’єкти політики в умовах високого суспільного інтересу не зможуть використовувати політичні технології з метою маніпуляції свідомістю населення, а політичні конфлікти стануть джерелом досягнення ефективних політичних рішень. Така система відносин зможе допомогти транзитному українському суспільству стати демократичним, правовим, громадянським не лише в межах норм права, але й в реальній площині відносин.
 • Документ
  Форми впливу на політичний конфлікт: теоретичний аналіз
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.
  У статті розглянуто трактування та використання наукової термінології впливу на політичний конфлікт на різних етапах його розвитку. Проведено порівняльний аналіз суміжних понять, визначено подібні та відмінні особливості в розрізі сучасної конфліктної активності в політичних процесах. У розвитку наукових досліджень формуються загальновизначені уявлення про можливі механізми впливу на розвиток та завершення політичного конфлікту, досить часто виникає підміна понять щодо подій конфлікту, який перебуває в активній фазі, а тому виникає необхідність у деталізації форм впливу на політичний конфлікт, їх теоретична та практична значимість у сучасному прояві. Здавалось, усі ці види впливу мають ключову мету, а саме обмеження ескалації конфліктної протидії та зменшення агресії сторін політичного конфлікту один до одного, однак під час формування стратегії політичного впливу їх бачення кінцевої точки конфлікту під час впливу досить часто різноспрямовані, а тому реалізувати їх та приборкати в такому разі ще важче. Подолання конфліктної активності сторін можна прирівняти до мистецтва дипломатії, коли невдачі в розв’язанні протиборства пояснюються складністю та латентністю політичних атак сторін, неможливістю вплинути та ситуацію, але досить рідко сторони визнають свої дії нетактовними. Подолання конфліктних атак є найвагомішим показником бажання сторін до примирення, однак інколи це лише затягування конфлікту на більш тривалий час. Тому усі механізми впливу досить важливі залежно від ситуації та типу політичного конфлікту. А ефективне використання механізмів впливу на політичний конфлікт мінімізує негативні наслідки та допомагає розвивати політичну систему з урахуванням сучасних суспільних потреб. Доцільність та актуальність можливого впливу на суб’єктів протиборства чи конфлікт загалом є запорукою партнерства в майбутньому. Сучасний світ розширює масштаби впливу конфліктних політичних рішень та потребує детального аналізу.
 • Документ
  Особливості розв’язання конфліктів та управління конфліктами у пострадянських країнах (на прикладі Молдови, Грузії, України)
  (Одеса : Фенікс, 2019) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Zavhorodnia, Yuliia; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Kroytor, Artem; Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Pekhnik, Alevtina
  Політичний конфлікт містить загальні ознаки, які виділяють його від інших суспільних конфліктів, а можливі шляхи розвитку і подолання конфліктної ситуації уже встановленні на теоретичному та практичному рівнях. Однак, сучасна історія пострадянських країн свідчить про небезпеку політичних конфліктів, оскільки сторони протиборства не завжди використовують загальноприйняті правила дипломатичного врегулювання конфліктів, а тому відбувається консервування конфліктних протиріч на невизначений період. Особливості ескалації протиборства на теренах Молдови, Грузії та України демонструють небезпечні наслідки військових конфліктів, які виникли на підставі розвитку політичних процесів, а тому потребують уваги та детального аналізу. Сторони вдаються до непередбачуваних дій, а усі відомі шляхи врегулювання конфліктів не приводять до вирішення конфліктів. Звичайно, пострадянські країни на конфліктологічній мапі демонструють специфічні шляхи розвитку політичного конфлікту, його ескалації та особливості призупинення. Вирішення конфліктної ситуації у пострадянських країнах часто спонукає сторони до подальшого і сильнішого загострення. Суб’єкти політичного конфлікту доходять до критичної точки протиборства, а саме збройного протистояння. У період Радянського союзу конфлікти взагалі не вирішувалися, вони публічно не розголошувалися і наукового дослідження, щодо даного питання, практично не існувало. З становленням незалежних пострадянських держав політичний конфлікт став проявлятися в різних сферах суспільного життя публічно, що сприяло науковій активності в конфліктному напрямку дослідження. Тому, особливості щодо врегулювання політичного конфлікту розпочинають висвітлювати в період становлення незалежних пострадянських держав. Уже встановлений науковий факт, що посткомуністичні країни складно переходять до демократії та по різному сприймають цей процес, оскільки, одні законсервувались на невизначений термін, інші швидко перелаштувались на новий лад, треті ніяк не можуть визначитись з вектором розвитку. Цей процес науковцями трактується, як непослідовний, суперечливий та необачний.
 • Документ
  Сучасні тенденції етнополітичних процесів : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2021) Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Vitman, Kostiantyn M.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Zavhorodnia, Yuliia V.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам, які вивчають дисципліну «Сучасні тенденції етнополітичних процесів». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (за спеціальністю 052 «Політологія»), а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  The Institutional and Legal Justification of the Restriction of Freedom of Movement in Conditions of Counteraction the Spread of the Covid-19 Pandemic
  (San Gregorio de Portoviejo University, 2020) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Задоя, Іванна Іванівна; Задоя, І. І.; Задоя, Иванна Ивановна; Zadoia, Ivanna I.; Маслова, Яна Іванівна; Маслова, Я. І.; Маслова, Яна Ивановна; Maslova, Yana I.; Maslova, Iana I.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.
  The study touches upon the issue of determining the current state of ensuring and restricting freedom of movement in Ukraine in the context of counteracting the spread of the COVID - 19 pandemic. Particular attention is paid to the substantive component and the expediency of certain restrictions on freedom of movement, namely: self-isolation and observation. The normative-legal bases of restriction of the constitutional right to freedom of movement are investigated and gaps of their substantiation are revealed. It is proposed to amend the Constitution of Ukraine regarding the possibility of restricting freedom of movement; the need to develop flexible mechanisms for the implementation of self-isolation and observation regimes in counteracting the spread of the COVID-19 pandemic; creation of specially authorized subjects, which will be responsible for ensuring the proper condition and maintenance of mental health of persons who are in self-isolation and observation. In carrying out this study, general philosophical and special methods of scientific knowledge were used, namely: the method of system analysis, the dialectical method, the formal-logical method and the structural-functional, as well as a number of empirical methods. The practical significance of the study is to outline a single approach to restricting freedom of movement against the background of the actualization of trends in the response to the COVID - 19 pandemic in Ukraine. All results obtained independently are original (no analogues and incorrect borrowings). The subject of research is considered in Ukraine for the first time and has prospects for further development
 • Документ
  Anti-Corruption Declaration as a Measure of Control for the Activities of Subjects of Public Authorities
  (Dorma Trading, 2020) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.; Goloyadova, Tetiana; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Zavhorodnia, Yuliia; Рева, Юрій Олексійович; Рева, Ю. О.; Рева, Юрий Алексеевич; Reva, Yurii O.; Reva, Yurii
  The article is devoted to the study of anti-corruption declaration in Ukraine, which is at the stage of institutionalization and practical improvement. The aim of the article is to establish possible ways to increase the effectiveness of the anti-corruption declaration mechanism, taking into account socio-economic conditions based on the use of international experience in this process; to define a single concept of the humanization of the financial control and identify specific recommendations for reforming the existing system of anti-corruption mechanism in Ukraine. In carrying out this study, general and special methods of scientific knowledge were used: the system analysis method, the dialectic method, the formal logical method and the structural-functional method, as well as a number of empirical methods. The authors came to the conclusion that the mechanism of anti-corruption declaration in Ukraine was formed taking into account the socio-economic prerequisites for counteracting corruption and international trends in the implementation of financial control. To increase the positive effect of the introduction of anti-corruption declaration, it is important to know the approach chosen for exercising financial control over the subjects of public administration. The article may be useful for the relevant subjects of public administration for the further improvement of socially sensitive anti-corruption tools. It may also be useful for researchers of social and legal processes related to the development of civil society. An analysis of the processes of management transformation in the country and in the world facilitated to identify problems that require special attention and find solutions for the implementation of project activities to create a modern management structure for electronic filing of declarations. The novelty and originality of the study lies in the fact that the article reveals the fundamental determinants of anti-corruption declaration taking into account the development trends of public administration.
 • Документ
  Деструкція політичної влади, як наслідок конфлікту в транзитному суспільств
  (Одеса: Фенікс, 2018) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.
  Політична влада є вершиною системи управління суспільством. Нестабільність у політичній владі призводить до хаосу у державі та породжує руйнування політичної системи. Однією із причин руйнування влади є конфлікти, які перешкоджають демократичному та політичному режиму. Цінність упорядкованості зв’язків між соціальними інститутами потребує практичного втілення. Держава у перехідному стані потребує аналізу мети та напрямків дії влади і громадян. Окрім того, влада вдається до маніпуляцій з метою отримання власної вигоди, тим самим зменшує довіру населення та підриває авторитет до управлінської сфери суспільства.
 • Документ
  Особливості політичного конфлікту в трансформаційних умовах: на прикладі України
  (Одеса: Фенікс, 2018) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.
  Сучасна українська держава позиціонує себе, як незалежна, соціальна, правова та демократична країна. Нормативно правові акти визначають демократичний політичний режим у суспільстві, однак об’єктивні чинники та факти показують певну невідповідність цього постулату тим політико-правовим процесам, які відбуваються у суспільстві. А тому, все частіше науковці характеризують Україну, як країну, яка перебуває у перехідній площині в напрямку зміни політичного режиму. Усі зміни, які відбуваються в країні супроводжуються політичними конфліктами. Все частіше вони набувають деструктивного прояву, та потребують відшукання дієвого механізму їх вирішення. Аналіз причин виникнення політичних конфліктів допоможе швидко реагувати на них та врегульовувати.