Актуальні проблеми політики. - 2015. - Випуск 56

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 39
 • Документ
  Теоретичні аспекти пенсійно-страхових правовідносин як стадії пенсійного процесу
  (Одеса : Фенікс, 2015) Шумило, М. М.; Shumilo, M. M.
  В статті розглядаються окремі теоретичні аспекти пенсійно­страхових правовідносин. Дано характеристику правовій природі цього різновиду правовідносин у пенсійному забезпеченні. Проаналізовано структуру пенсійно­- страхових правовідносин, а саме суб’єктний склад, об’єкт та зміст. Наведено момент виникнення та момент припинення цих правовідносин. Окреме місце у статті займає детальний аналіз методу правового регулювання пенсійно­страхових правовідносин.
 • Документ
  Концепція економічного підходу до права
  (Одеса : Фенікс, 2015) Штуца, В. М.; Stutza, V. M.
  У статті розглянуті теореми Познера та Беккера щодо економічного аналізу права. Досліджені економічний позитивний і нормативний аналізи. Зазначено, що методи позитивної економічної теорії направлені на вивчення правових наслідків застосування права. Доведено, що нормативна економічна теорія, займається питаннями ефективності правового регулювання. Взаємопов’язаність економічної та правової систем обґрунтовується через неоінституціоналізм.
 • Документ
  Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн
  (Одеса : Фенікс, 2015) Челак, О. П.; Chelak, O. P.
  Стаття присвячена з’ясуванню політологічного змісту регіональної політики сучасних країн Європи та України зокрема шляхом виявлення актуальності регіону як рівня управління просторовим розвитком сучасних держав, складових регіональної політики та її актуальності з огляду перене­сення акцентів сталого розвитку сучасних країн з державного на регіональний (локальний) рівень управління суспільством.
 • Документ
  Демократия западного образца - "реалистические стандарты" и "туманный идел"
  (Одеса : Фенікс, 2015) Хлевнюк, Т. П.; Khlevnyuk, T. P.
  Рассматривается тенденция радикального расширения демократического влияния как важнейшей политической альтернативы авторитаризму ХХ в. Доводится, что использование понятия «демократия» несет на себе печать идеализированного и весьма туманного образа в его теоретическом конструировании. Показано, что своеобразная идеализация демократии остается устойчивым стереотипом не только обыденного, массового соз­нания, но и многих политологических конструкций.
 • Документ
  Розвиток соціального страхування в Україні наприкінці XVIII - на початку ХХ століття
  (Одеса : Фенікс, 2015) Форманюк, В. І.; Форманюк, В. И.; Formanuk, V. I.
  У статті в історико­економічному аспекті розглядається загальний розвиток форм соціального захисту населення. Особлива увага приділяється становленню системи соціального страхування, відмічаються її позитивні і негативні риси. Підкреслюється прогресивний характер організації страхової справи в Україні.
 • Документ
  Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства
  (Одеса : Фенікс, 2015) Сушко, А. І.; Сушко, А. И.; Sushko, A. I.
  В статті розглянуто політичну культуру як фактор становлення сучасного громадянського суспільства. Дано огляд ідей і цінностей політичної культури розвинутих країн, які найбільш суттєво впливають на форму­вання демократичної політичної культури нашого суспільства.
 • Документ
  Концептуальні основи дослідження політичної стабільності як стану демократичної політичної системи
  (Одеса : Фенікс, 2015) Стоцький, В. В.; Стоцкий, В. В.; Stotski, V. V.
  Розглядаються основні підходи до аналізу політичної стабільності в контексті демократичної політичної системи. Наводяться відомі моделі сучасного суспільства, розроблені зарубіжними фахівцями. Розкривається саморганізаціонний потенціал, властивий будь­якій складній динамічній системі, який спрацьовує в екстреній ситуації і забезпечує стабільність політичної системи. Показано, що взаємодія соціального середовища з інституційною системою становить динаміку політичного процесу.
 • Документ
  Деякі аспекти правового регулювання проекту "Електронний суд" при його реалізації в судочинстві України
  (Одеса : Фенікс, 2015) Стефанов, С. О.; Stefanov, S. A.
  У статті розглядається процес правового регулювання впровадження в українському судочинстві передових досягнень у сфері сучасних інформаційних технологій. У хронологічному порядку здійснюється аналіз деяких нормативно­-правових актів, які регламентують процес використання в судочинстві України «Електронного суду». Дається визначення «Електронного суду» с точки зору його змісту. Враховуючи новизну проблематики, на підставі дослідження проблем правового регулювання пілотного проекту «Електронний суд», автор робить висновок про необхідність внесення змін та доповнень в процесуальне законодавство України.
 • Документ
  Методологічні засади дослідження політики збереження здоров'я
  (Одеса : Фенікс, 2015) Співак, М. В.; Спивак, М. В.; Spivak, M. V.
  У статті наголошується, що складна структура об’єкта дослідження зумовлює використання у політологічному дослідженні охорони здоров’я як загальнонаукових так і специфічних методологічних підходів. Вказується на те, що предметне поле політики охорони здоров’я збагачується під впливом різноманітних факторів, чим розширює дослідницький горизонт, змушуючи активно використовувати методологію пізнання соціальної сфери суспільства, дослідження складних соціальних систем і процесів. Зроблені висновки про те, що дослідження збереження здоров’я у політології міждисциплінарні і відображаються у їх інтеграції з іншими дисциплінами насамперед із соціологією, психологією, правом, економікою, державним управлінням тощо.
 • Документ
  Специфіка доказування у митних провадженнях
  (Одеса : Фенікс, 2015) Солопова, І. В.; Солопова, И. В.; Solopov, I. V.
  В статті акцентовано питання щодо необхідності визначення систем­ного міжгалузевого науково обґрунтованого комплексу доказового інструментарію в митних провадженнях. Виявлені фактори правового, організаційно­го, методичного аспектів, які суттєво впливають на специфіку характеру доказування у сфері діяльності органів доходів і зборів, а також звернено увагу на необхідність модернізації наукових підходів щодо предмету дослідження з урахуванням сучасної позиції правової думки та методологічного вектору: від суто матеріалістичної діалектики до енерго­інформаційної парадигми. Обгрунтовано виправданим є комплексний підхід в частині формування предметних доказів та їх джерел, відповідного спектру спеціального дока­зового інструментарію в процесі доказування по справах про митні право­порушення, визначений нормами адміністративно-­процесуального права та митного права, що значно оптимізує процес доказування.
 • Документ
  Теоретичні підходи до розгляду поняття "народний суверенітет"
  (Одеса : Фенікс, 2015) Скрипнюк, О. О.; Skripnyuk, O. О.
  У статті здійснено узагальнення теоретичних підходів до розгляду поняття «народний суверенітет». Встановлено, що поняття «народний суверенітет» потрапляє в коло наукових досліджень в контексті станов­лення і розвитку конституціоналізму, а також інститутів прав і свобод людини і громадянина. Разом з тим, поняття «народний суверенітет» стає предметом наукового пошуку в контексті ідей «правової держави» та «демократії». З точки зору автора народний суверенітет виступає центральним елементом системи базових принципів, які покладено в основу такого специфічного способу організації суспільних відносин як народовладдя.
 • Документ
  Цивілізаційні умови формування політичних систем у державах ЄС
  (Одеса : Фенікс, 2015) Скриль, С. А.; Скрыль, С. А.; Skryl, S. A.
  У статті розглянуті цивілізаційні умови формування політичних си­стем у державах Європейського Союзу. Досліджуються базові цінності, які впливають на світогляд представників європейської локальної цивілізації, а також на особливості організації політичних інститутів.
 • Документ
  Анексія Криму та міжнародне право
  (Одеса : Фенікс, 2015) Севостьянова, Н. І.; Севостьянова, Н. И.; Sevostyanova, N. I.
  У даній статті досліджується право на самовизначення, його характеристика, а також форми реалізації. Розкрито трансформацію розуміння цього права та методів його реалізації у зв’язку з історичним розвитком суспільства та міжнародного права. Звертається увага на те, що історії відомі випадки спекулювання правом на самовизначення з метою дестабілізації ситуації у окремих регіонах та реалізації геополітичних амбіцій держав. Досліджено практику організації та проведення референдумів на основі де­мократичних принципів. Наводиться аналіз невідповідності референдуму, який було проведено навесні 2014 року у Криму загальноприйнятій практиці проведення референдумів.
 • Документ
  Функціональні особливості виборчих технологій та їх вплив на масову свідомість
  (Одеса : Фенікс, 2015) Свекла, К. А.; Svekla, K. A.
  У статті нами проаналізована сутність маніпулятивних технологій та їх функціональні особливості у ході виборчих кампаній. Виявлено основні механізми впливу на суспільну свідомість. Утверджена є думка про те, що демократизація виборчої системи залежить не лише від законодавчої ланки, але й від позиції громадян в цілому.
 • Документ
  Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну імплементацію конвенції про захист прав людини і основопожних свобод
  (Одеса : Фенікс, 2015) Пташинська, В. П.; Пташинская, В. П.; Ptashinskaya, V. P.
  Стаття присвячена питанням застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у внутрішній діяльності дер­жави. Основну увагу приділено рішенням Європейського суду з прав людини, їх впливу на національну імплементацію Конвенції. Розглянуто напрямки імплементації Конвенції у правову систему України.
 • Документ
  Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі
  (Одеса : Фенікс, 2015) Польовий, М. А.; Полевой, М. А.; Polevoy, M. A.
  Стаття присвячена аналізу гіпотези щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку між розвитком сучасних форм міжнародного теро­ризму та розвитком різноманітних форм глобального громадянського суспільства.
 • Документ
  Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Угорській республіці
  (Одеса : Фенікс, 2015) Палинчак, М. М.; Палінчак, М. М.; Palinchak, M. M.
  Проаналізоване правове регулювання державно­церковних відносин в Угорщині. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. Здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом. Виявлено, що на тлі широких суспільно­ політичних змін в Угорщині закладено нову демократичну партнерську фазу взаємовідносин між державою і церквою. Визначені пріоритетні напрями політики у сфері державно­церковних відносин, серед яких – сприяння релігійним організаціям у реалізації їхніх завдань.
 • Документ
  Сучасні "західні" та "східні" революції: класична складова і особливості здійснення
  (Одеса : Фенікс, 2015) Наумкіна, С. М.; Наумкина, С. М.; Naumkin, S. M.; Кравець, Г. В.; Кравец, Г. В.; Kravets, G. V.
  Розглядається здійснення сучасних революцій, в межах яких виявляється те спільне, що поєднує сучасні та класичні революції, а також виявляє те нове, що привнесли «кольорові» революції в світовий політичний процес останніх десятиліть.
 • Документ
  Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст)
  (Одеса : Фенікс, 2015) Нагорняк, Т. Л.; Nagornyak, T. L.
  У статті розглянуто процес формування, корекції та просування позитивного образу міст як політичних територій. Доведено, що брендинг міст є напрямом сучасної політики, яка реалізується на трьох рівнях (глобальному, загальнонаціональному та регіональному), має нормативно­-правові підстави, впливає на формування стратегії розвитку держави, обумовлює її конкурентоздатність у світовій політиці та виступає публічним індика­тором політичної ідентичності та національної самосвідомості громадян. Акцентовано на необхідності залучення територіальних громад в політиці брендингу територій.
 • Документ
  Основні теоретичні підходи до аналізу взаємовідносин між державною владою та органами місцевого самоврядування у сучасну добу
  (Одеса : Фенікс, 2015) Маслов, Ю. К.; Maslov, J. K.
  Розглядаються основні підходи щодо аналізу співвідношення та взаємовідносин між органами державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням особливостей сучасної доби, а саме – поширення глобалізаційних процесів в політичному просторі, ствердження в політичному середовищі мережевих організаційних форм та неолібералізму як ідеології глобалізації капіталу.