Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 19

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 58
 • Документ
  Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса : Гельветика, 2017)
  У збірнику наукових праць Національного університету "Одеська юридична академія" опубліковано статті провідних учених НУ ОЮА, докторів та кандидатів наук, а також відомих правників з інших вузів України. Збірник статтей розрахований на фахівців, що працюють у сфері юриспруденції, студентів-юристів, а також юристів-практиків, які цікавляться тенденціями розвитку правового життя сучасного суспільства.
 • Документ
  Жінки в адвокатурі країн Євросоюзу на початку XXI століття
  (Одеса : Гельветика, 2017) Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anishchuk, Nina V.
  Статтю присвячено дослідженню проблеми адвокатури в країнах Євросоюзу на початку ХХІ століття під кутом зору діяльності жінок-адвокатів. Тендерний аналіз, застосований у процесі дослідження, надає можливість по-новому в рамках проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків розкрити сутність інституту адвокатури у контексті фемінізації юридичної професії.
 • Документ
  Сутність методики розслідування організованої злочинної діяльності
  (Одеса : Гельветика, 2017) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.
  Статтю присвячено висвітленню сутності поняття, структури та значення методики розслідування організованої злочинної діяльності з виокремленням її елементів.
 • Документ
  Історичний шлях становлення технологічного підходу у криміналістиці
  (Одеса : Гельветика, 2017) Барцицька, Анастасія Анатоліївна; Барцицька, А. А.; Барцицкая, Анастасия Анатольевна; Bartsytska, Anastasiia A.
  Досліджено історичний аспект запровадження технологічного підходу у криміналісти­ці. Виокремлено основні періоди його становлення, визначено передумови появи поняття «технологія», а також простежено шлях його подальшого розвитку в системі понятійно-ка­тегоріального апарату. Обгрунтовано історичну зумовленість технологічного підходу в кри­міналістиці, виникнення якого відповідає загальним законам та пріоритетним напрямам розвитку науки.
 • Документ
  Деякі аспекти криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди
  (Одеса : Гельветика, 2017) Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Белик, Лариса Степановна; Bielik, Larysa S.; Тіщенко, Є. І.; Тищенко, Е. И.; Tishchenko, Ye. I.
  Статтю присвячено деяким аспектам криміналістичної характеристики злочинів, пов'я­заних з одержанням неправомірної вигоди. Вивчаються Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» та ін. Висвітлено коло статей Кримінального кодексу України, що пов'язані з отриманням неправомірної вигоди. Досліджуються способи скоєння злочинів, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди. Проаналізовано складники предмета не­правомірної вигоди і суб'єкти, що вчиняють злочини вказаної категорії.
 • Документ
  Вивчення особи неповнолітнього підозрюваного та напрями використання отриманої інформації під час проведення допиту
  (Одеса : Гельветика, 2017) Благута, Роман Ігорович; Благута, Р. І.; Благута, Роман Игоревич; Blahuta, Roman I.; Процюк, Олеся Миколаївна; Процюк, О. М.; Процюк, Олеся Николаевна; Protsiuk, Olesia M.
  У ході дослідження з'ясовано, що таке вивчення особи неповнолітнього, визначено основні методи дослідження особи допитуваного та окреслено напрями використання отри­маної інформації під час допиту неповнолітнього підозрюваного.
 • Документ
  Особливості проведення спеціального слідчого експерименту у документуванні кримінального автобізнесу
  (Одеса : Гельветика, 2017) Болгар, О. В.; Bolhar, O. V.
  У статті виокремлено особливості, що відрізняють контроль за вчиненням злочинів у формі спеціального слідчого експерименту від провокації. Запропоновано авторське визна­чення спеціального слідчого експерименту. Розроблено рекомендації щодо порядку прове­дення контролю за вчиненням злочинів у формі спеціального слідчого експерименту як так­тичної операції із документування злочинної діяльності у сфері кримінального автобізнесу.
 • Документ
  Щодо деяких особливостей створення екстремістських формувань
  (Одеса : Гельветика, 2017) Бояров, Віктор Іванович; Бояров, В. І.; Бояров, Виктор Иванович; Boiarov, Viktor I.
  У статті автор розглядає деякі концептуальні основи методики розслідування екстре­містської діяльності: причини появи та поширення екстремістської ідеології, а також окремі особливості створення екстремістських формувань (її структура, рекрутизація молоді у її склад, відмінності процесу формування екстремістських організацій від процесу створення організованих злочинних угруповань, особливості фінансування та ін.) як обставини, що підлягають доказуванню. Розглядаються деякі особливості такого елементу криміналістич­ної характеристики, яким є інформація про особу злочинця, який вчиняє злочини у складі групи.
 • Документ
  До питання про предмет тактичного рішення під час розслідування злочинів
  (Одеса : Гельветика, 2017) Булулуков, Олег Юрійович; Булулуков, О. Ю.; Булулуков, Олег Юрьевич; Bululukov, Oleh Yu.
  Розглянуто основні визначення тактичного рішення, що мають місце у криміналістич­ній та кримінальній процесуальній літературі, проаналізовано їхні недоліки. Надано автор­ське визначення тактичного рішення. Підкреслено, що предметом тактичного рішення є засоби і способи досягнення його мети.
 • Документ
  Криза ліберально-демократичних конституційних режимів: аналіз причин і способів урегулювання
  (Одеса : Гельветика, 2017) Васильченко, Оксана Петрівна; Васильченко, О. П.; Васильченко, Оксана Петровна; Vasylchenko, Oksana P.
  Статтю присвячено висвітленню особливостей конституційного принципу рівності прав людини як основи демократичних режимів, викликів та загроз, які постали перед демокра­тичними суспільствами сьогодні, а також способів протидії їм.
 • Документ
  Використання невербальної інформації у розробці методики розслідування окремих категорій злочинів
  (Одеса : Гельветика, 2017) Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, О. П.; Ващук, Олеся Петровна; Vashchuk, Olesia P.
  Крізь призму усталеної методики розслідування окремих категорій злочинів досліджено можливості використання у ній невербальної інформації. Розглянуто принципи формування методики розслідування окремих категорій злочинів. Наведено класичний зміст методи­ки розслідування окремих категорій злочинів. Розроблено унікальний авторський зміст методики розслідування окремих категорій злочинів та методики розслідування окремих категорій злочинів із використанням невербальної інформації.
 • Документ
  Методи, що використовуються у досудовому розслідуванні злочинів
  (Одеса : Гельветика, 2017) Волобуєв, Анатолій Федотович; Волобуєв, А. Ф.; Волобуев, Анатолий Федотович; Volobuiev, Anatolii F.
  Статтю присвячено малодослідженій проблемі методів, що використовуються у досу­довому розслідуванні злочинів уповноваженими суб'єктами. З урахуванням новел КПК України 2012 р. висвітлюється зміст методів криміналістики та оперативно-розшукової діяльності.
 • Документ
  Криміналістична методика судового розгляду кримінальних проваджень
  (Одеса : Гельветика, 2017) Гєрцик, Ростіслав Валерійович; Гєрцик, Р. В.; Герцик, Ростислав Валерьевич; Hіertsyk, Rostislav V.
  У науковій статті піддані розгляду проблемні питання щодо визначення поняття кримі­налістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень, встановлення значення цієї методики для судового розгляду кримінальних проваджень та особливостей її викори­стання на стадії судового розгляду; розробки теоретичних основ та прикладних рекоменда­цій у рамках криміналістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення.
 • Документ
  Розгляд судами справ про визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва
  (Одеса : Гельветика, 2017) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu.
  Статтю присвячено дослідженню особливостей розгляду судами справ, пов'язаних з об'єктами самочинного будівництва. Проаналізовано специфіку відповідних справ, виявле­но найбільш суттєві проблеми.
 • Документ
  Рівні технології реалізації діяльності з розслідування злочинів
  (Одеса : Гельветика, 2017) Гресь, Юлія Олегівна; Гресь, Ю. О.; Гресь, Юлия Олеговна; Hres, Yuliia O.
  Статтю присвячено висвітленню наукових підходів до визначення рівнів здійснення слід­чої діяльності. У межах дослідження технологічного підходу в криміналістиці автором розгля­нуто можливість визначення рівнів технології реалізації діяльності з розслідування злочинів.
 • Документ
  Часові характеристики здійснення суб’єктивного матеріального права
  (Одеса : Гельветика, 2017) Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Гуйван, Петр Дмитриевич; Huivan, Petro D.
  У праці проведено дослідження теоретичних питань, пов'язаних із можливістю реалізації свого суб'єктивного матеріального права носієм упродовж строку його існування. Проведено аналіз змісту суб'єктивного права, зокрема і його темпоральних вимірів, у контексті міри можливої та належної поведінки управленої особи. Обгрунтовано наукове положення, що саме протягом строків існування суб'єктивного цивільного права можлива його реалізація. У такому розумінні строки здійснення суб'єктивного права ототожнюються із часом його існування.
 • Документ
  Bitcoin у системі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
  (Одеса : Гельветика, 2017) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Мітрофанов, Анатолій Анатолійович; Мітрофанов, А. А.; Митрофанов, Анатолий Анатольевич; Mitrofanov, Anatolii A.
  Статтю присвячено дослідженню криптовалюти Bitcoin, її значення у реалізації кримі­нальних правопорушень. Визначено механізм використання Bitcoin як елемента системи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 • Документ
  Криміналістичні методики судового розгляду окремих категорій кримінальних справ: проблеми формування та реалізації
  (Одеса : Гельветика, 2017) Журавель, Володимир Андрійович; Журавель, В. А.; Журавель, Владимир Андреевич; Zhuravel, Volodymyr A.
  У статті розглянуто доцільність і можливість формування криміналістичних методик су­дового розгляду окремих категорій кримінальних справ. Наголошено, що потреба у форму­ванні саме цього різновиду криміналістичних методик зумовлена розширенням сфери кри­міналістичних досліджень і їх розповсюдженням на судову стадію кримінального процесу. Зазначено, що методики судового розгляду окремих категорій кримінальних справ мають відрізнятися від методик розслідування і не можуть будуватися за їх зразками, оскільки у суду немає потреби повністю повторювати весь складний шлях пізнання, який був пройде­ний під час досудового розслідування. Задля реалізації ідеї побудови криміналістичних ме­тодик судового розгляду запропоновано переглянути підходи до структури криміналістичної методики як розділу криміналістики, виокремивши в ньому методики розслідування злочинів та методики судового розгляду окремих категорій кримінальних справ, розробити принципи формування та основні підходи до побудови цього різновиду криміналістичних методик.
 • Документ
  Особливості формування методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів
  (Одеса : Гельветика, 2017) Гуріна, Дарія Петрівна; Гуріна, Д. П.; Гурина, Дарья Петровна; Hurina, Dariia P.; Калініна, Ірина Валеріївна; Калініна, І. В.; Калинина, Ирина Валерьевна; Kalinina, Iryna V.
  У статті досліджено особливості, принципи та завдання формування методики розслі­дування господарських злочинів, пов'язаних із підробленням документів, окреслено роль профілактичної діяльності слідчого та експерта як складової частини цієї методики.
 • Документ
  Габітологія як відображення криміналістичної інформації щодо особи злочинця
  (Одеса : Гельветика, 2017) Калюга, Каріна Вікторівна; Калюга, К. В.; Калюга, Карина Викторовна; Kaliuha, Karina V.
  Статтю присвячено аналізу вчення про ознаки зовнішності особи як шляху отримання інформації про особу невідомого злочинця. Застосування його прийомів та методів сприяти­ме швидкому й ефективному розслідуванню кримінальних проваджень. Також досліджено криміналістичні особливості габітології та сформульовано певні висновки у вигляді пропо­зицій щодо вдосконалення її застосування.