Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики правозастосування : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 64
 • Документ
  Відповідальність працівників правоохоронних та правозахисних органів за примус, застосовуваний з метою надання чи ухилення від надання процесуально значущої інформації
  (Одеса, 2016) Навроцька, В. В.
  У статті представлено позиції науковців відносно тлумачення поняття "примушування" у контексті ст. 373 Кримінального кодексу України, а також викладена думка автора відносно застосування даного поняття при кваліфікації злочинів.
 • Документ
  Окремі питання реалізації правил призначення покарання крізь призму цілепокладання
  (Одеса, 2016) Хильченко, А. С.
  У статті висвітлюються й аналізуються передбачені Кримінальним кодексом України загальні засади призначення покарання. Зроблено висновок, що певні подібні помилки у сфері призначення покарання, зокрема, ті, що стосуються неврахування принципів та проявляються у порушенні приписів Загальної частини КК, призначенні не адекватного ступеню тяжкості та особі винного обраного покарання, не врахуванні або недостатньо врахуванні даних у провадженні.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність у сфері оподаткування
  (Одеса, 2016) Попова, Л. М.
  У статті розглядаються особливості видів юридичної відповідальності за податкові правопорушення відповідно до чинного законодавства України.
 • Документ
  "Слідова картина" злочинів, пов'язаних із крадіжкою нафтопродуктів шляхом врізки в трубопровод
  (Одеса, 2016) Огерук, І. С.
  У статті аналізуються теоретико-правові та прикладні проблеми кваліфікації заволодіння нафтою шляхом несанкціонованих врізок у магістральні або виробничі нафтопродуктопроводи та розглядаються особливості кримінально-правової оцінки необережного їх пошкодження.
 • Документ
  Особливості кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи
  (Одеса, 2016) Кісілюк, Е. М.
  Стаття присвячена дослідженню злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканності, а саме: визначенню поняття злочинів проти статевої свободи, аналізу деяких складів злочинів розділу IV Особливої частини Кримінального кодексу України, практики кваліфікації цієї категорії злочинів, законодавчим змінам у регулюванні вищезазначеного виду злочинів.
 • Документ
  Ціна службової недбалості в Україні
  (Одеса, 2016) Дунаєва, Т. Є.
  У статті автор наголошує, що службова недбалість - це діяння, яке є невід'ємною ланкою в єдиному ланцюгу службових злочинів, протидія яким загалом забезпечує внутрішній суверенітет публічної влади, захист людини та інших цінностей від недобросовісної діяльності її представників.
 • Документ
  Спеціальна конфіскація: питання кореляції норм матеріального та процесуального права
  (Одеса, 2016) Гловюк, І. В.
  Стаття присвячена проблемам спеціальної конфіскації як заходу кримінально-правового впливу. Встановлено певну невідповідність положень нового інституту кримінального права нормам, що були раніше закріплені у КК України. Запропоновано зміни до чинного кримінального закону.
 • Документ
  Притягнення до кримінальної відповідальності особи, що вчинила злочин у стані сп'яніння
  (Одеса, 2016) Ярмолюк, Н. А.
  В статті розглянуто стан сп'яніння як внутрішній детермінант вчинення злочину, з'ясовано правове значення стану сп'яніння, дано кримінально-правову характеристику окремих злочинів, вчинених у стані сп'яніння, проаналізовано стан сп'яніння як обставину, яка не виключає кримінальної відповідальності особи.
 • Документ
  Правові гарантії адвокатської діяльності
  (Одеса, 2016) Ярема, О. О.
  У статті досліджується правова природа гарантій адвокатської діяльності. Робиться висновок, що українське законодавство в даній сфері в цілому відповідає традиціям європейських країн та практиці Європейського суду з прав людини, але наявність суттєвих неточностей та прогалин, а також відсутність у КПК УКраїни положень не сприяють належному застосуванню законодавства щодо дотримання вказаних гарантій.
 • Документ
  Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння
  (Одеса, 2016) Яланський, О. С.
  Стаття присвячена характеристиці виправданого ризику як однієї з обставин, що виключають злочинність діяння. Визначені види виправданого ризику. Обгрунтовано положення, що заподіювана ризикованим діянням шкода повинна відповідати певним межам. Проведена відмінність виправданого ризику від крайньої необхідності.
 • Документ
  Кримінальний проступок у КК Франції: поняття та особливості
  (Одеса, 2016) Хомяк, Т. В.
  Стаття присвячена аналізу положень кримінального проступка у КК Франції, розкрито поняття та особливості. Зроблено висновок, що досліджуючи зарубіжний досвід ми знайомимся з досвідом розробленої кримінальної правової доктрини, яка в даному питанні ефективно застосовується та має сталу практику.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика обтяжуючих обставин у злочинах проти безпеки виробництва
  (Одеса, 2016) Перов, Р. В.
  В статті розглянуто особливості визначення кримінально-правової характеристики обтяжуючих обставин у злочинах проти безпеки виробництва. Проаналізовано поняття охорона праці, його зміст і значення для кримінально-правової кваліфікації.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державних кордонів України
  (Одеса, 2016) Пасемко, О. Л.
  У статті розкрито суспільну небезпечність незаконного переправлення осіб через державний кордон України та акцентовано на актуальності цієї проблеми в сучасних умовах. Визначено та охарактеризовано елементи даного складу злочину та висвітлено правила перетинання державного кордону.
 • Документ
  Соотношение сильного душевного волнения и физиологического аффекта
  (Одеса, 2016) Мотлич, Ю. О.
  В статті визначено, що підставою для пом'якшення відповідальності та покарання за злочини, учинені в стані сильного душевного хвилювання, є спрямованість діянь винуватої особи. яка їй загалом не властива і сформувалася під впливом сильних емоцій, що виникли у провокаційній ситуації. Запропоновані зміни до кримінального законодавства України, пов'язані з необхідністю уточнення норм, у яких використано аналізоване поняття.
 • Документ
  Деякі проблемні питання кваліфікації злочину вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
  (Одеса, 2016) Меша, О. О.
  В статті проаналізовано спірні питання кваліфікації умисних вбивств матір'ю своєї новонародженої дитини. Зазначено, що досліджувана норма КК України потребує додаткового вивчення та внесення змін.
 • Документ
  Доцільність застосування конфіскації майна, як виду кримінального покарання
  (Одеса, 2016) Столяр, А. С.
  В статті аналізуються поняття, сутність та види конфіскації майна, підстава, порядок та особливості застосування цього додаткового виду покарання, виявляються ознаки, які відрізняють це покарання від спеціальної конфіскації
 • Документ
  Проблемні аспекти системи покарань неповнолітніх
  (Одеса, 2016) Станчак, О. І.
  Стаття присвячена дослідженню системи покарань неповнолітніх. На основі аналізу законодавства, наукової літератури та статистичних даних обгрунтовано доцільність внесення змін до Кримінального кодексу України в частині видів покарань неповнолітніх, а саме передбачення в системі покарань неповнолітніх ще одного основного покарання - обмеження волі, а також можливості застосування громадських і виправних робіт із 14 років.
 • Документ
  До питання про заподіяння смерті з необережності
  (Одеса, 2016) Соларьова, Д. В.
  У статті розглядаються питання правової характеристики поняття "вбивство" як заподіяння смерті іншій людині, а також розмежування вбивство через необережність (ст. 119 КК України) від умисного вбивства ( ст. 115 КК України), що відбувається за елементним складом вище згаданих злочинів, побудувавши кримінально-правову характеристику за такими критеріями як: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона, спосіб вчинення форми вини, покарання, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.
 • Документ
  Поняття проституції в кримінальному законодавстві України
  (Одеса, 2016) Сідоров, Д. Д.
  В статті з'ясовано економічні і соціальні чинники, що зумовили існування кримінальної відповідальності за заняття проституцією та сутенерство й втягнення особи в заняття проституцією, надання теоретичного, правового та емпіричного обгрунтування можливості легалізації проституції та сутенерства та модернізації українського законодавства.
 • Документ
  Історичний розвиток та сучасний стан захисту кіберпростору
  (Одеса, 2016) Сверба, Ю. І.
  У статті визначено політичні, науково-технічні, організаційні та просвітницькі питання, вирішення яких є необхідним у рамках комплексної протидії кіберзагрозам задля випереджального реагування на динамчеі змінення, що відбуваються у кіберпросторі.