Стрелковська Ірина Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 17 з 17
 • Документ
  Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса, 2024) Стрелковська Ірина Вікторівна; Григор’єва Тетяна Ігорівна; Горбачов Віктор Едуардович
  Методичні рекомендації з курсу «Чисельні методи» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Порівняльний аналіз протоколів передачі даних автоматизованих систем управління в низькошвидкісних мережах зв’язку
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Золотухін, Р. В.; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Григор’єва, Т. І.
  При створенні автоматизованих систем управління в низькошвидкісних мережах зв’язку критично важливою задачею є організація взаємодії та передачі інформації між вузлами системи. У мережах IoT для обміну даними в низькошвидкісних мережах широко застосовуються алгоритми та протоколи технології «publish-subscribe». Для роботи в мережах на базі УКХ радіостанцій було створено протокол JDSS стандарту STANAG 4677. В роботі проведено порівняльний аналіз протоколів JDSS, MQTT та DDS щодо їх використання для побудови автоматизованих систем управління з активним переміщенням користувачів низової ланки управління в низькошвидкісних мережах зв’язку на базі УКХ радіостанцій. Проведено аналіз можливості забезпечення автентифікації, шифрування, захисту даних, стискання даних та реалізації контролю доступу протоколів JDSS, MQTT та DDS.
 • Документ
  Узагальнена модель оцінки показників функціонування низькошвидкісних мереж зв`язку автоматизованих систем управління
  (2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Золотухін, Р. В.; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Григор’єва, Т. І.
  При проектуванні системи зв’язку для автоматизованих систем управління державного рівня в низькошвидкісних мережах зв’язку на базі ультракороткохвильових радіостанцій основною проблемою є обґрунтований вибір необхідного телекомунікаційного обладнання для побудови мереж зв’язку з необхідними функціональними характеристиками для забезпечення доступності сервісів. В роботі проводиться аналіз концепції використання протоколів JDSS та NFFI, трьохрівневої ієрархічної моделі компанії Cisco та узагальненої організаційної структури системи зв’язку підрозділу низової ланки управління. На основі проведеного аналізу запропоновано узагальнену архітектуру АСУ низової ланки управління в низькошвидкісних мережах зв’язку на базі УКХ радіостанцій, що складається з трьох основних рівнів: рівня доступу, рівня взаємодії та рівня керування. Показники трафіку в низькошвидкісних мережах зв’язку на базі УКХ радіостанцій та підвищенні вимоги до передачі інформації в АСУ тактичної ланки управління призводить до неможливості використання існуючих моделей щодо оцінки показників функціонування в низькошвидкісних мережах зв’язку АСУ. В роботі запропоновано узагальнену модель показників функціонування мережі зв’язку АСУ, обчислено ймовірності обслуговування та ймовірність відмови в обслуговуванні кожного рівня узагальненої архітектури АСУ.
 • Документ
  Операційне числення для фахівців в галузі зв’язку : Навчальний посібник для студентів та аспірантів
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, В. М.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
  В навчальному посібнику розглядається операційне числення на основі інтегрального перетворення Лапласа та його різноманітні застосування, зокрема, в телекомунікаціях та радіотехніці.
 • Документ
  Дослідження статистичних характеристики випадкових величин : Методичні вказівки та варіанти комплексного завдання для студентів другого курсу всіх спеціальностей
  (Одеса, 2008) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Яковчук, О. П.; Соколов, Л. І.; Григор’єва, Т. І.
  Наведені методичні вказівки містять зразки розв’язків завдань та варіанти комплексного завдання з елементів математичної статистики, які були запропоновані проф. Г.В. Піддубним. Методичні вказівки призначені для студентів усіх спеціальностей, що вивчають курс вищої математики.
 • Документ
  Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2007) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Григор’єва, Т. І.; Вишневська, В. М.; Харсун, О. М.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу з таких залікових модулів: Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди. Номери задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у списку рекомендованої літератури. Запропоновані методичні вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики.
 • Документ
  Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Модуль № 2. Диференціальне числення : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2007) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Вишневська, В. М.; Григор’єва, Т. І.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу з таких залікових модулів: модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія; модуль № 2. Диференціальне числення. Номера задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у списку рекомендованої літератури. Запропоновані вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики і при виконанні лабораторних робіт.
 • Документ
  Розрахункові завдання з дискретної математики. Модуль №7. Дискретна математика: теорія множин, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2008) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Харсун, О. М.; Пашкова, Т. Л.; Баранов, М. І.; Григор’єва, Т. І.; Вишневська, В. М.; Тарасенко, І. В.; Кольцова, Л. Л.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу із залікового модуля № 7: Теорія множин. Математична логіка. Графи. Теорія чисел. Алгебраїчні структури. Номера задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у «Практичних заняттях» з Модуля 3 7 а також в списку рекомендованої літератури. Запропоновані вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики і при виконанні лабораторних робіт.
 • Документ
  Дискретна математика : Навчальний посібник
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, А. Г.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Харсун, О. М.; Пашкова, Т. Л.; Баранов, М. І.; Григор’єва, Т. І.; Вишневська, В. М.; Кольцова, Л. Л.
  Навчальний посібник охоплює теоретичний та практичний матеріал з розділів дискретної математики: теорія множин, математична логіка, теорія графів, алгебраїчні структури. Розділи 1 … 4, що складають теоретичну частину матеріалу навчального посібника, написано проф. Стрелковською І.В., доц. Буслаєвим А.Г., ст. виклад. Харсуном А.М. Приклади розв’язання типових задач, перевірочні тести та зав- дання для самостійної роботи студентів розроблені доцентами Пашковою Т.Л., Барановим М.І., Григор'євою Т.І., Вишневською В.М., виклад. Кольцовою Л.Л. Матеріал навчального посібника широко ілюстровано рисунками. Для засвоєння викладеного матеріалу цілковито вистачить базових знань з математики за середню школу. У посібнику є список використаних джерел, певну частину яких становлять видання, які описують сучасні комп’ютерні технології. Навчальний посібник призначено для студентів молодших курсів вищих навчальних закладів, але може бути корисним також для тих, хто вивчає курс дискретної математики і застосовує її методи у прикладних питаннях, і для тих, хто бажає самостійно оволодіти навичками застосування методів дискретної математики.
 • Документ
  Лінійна алгебра : навчальний посібник
  (Одеса, 2006) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.
 • Документ
  Вища математика для фахівців в галузі зв’язку. Ч. ІІ. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій кількох змінних
  (Одеса: ВМВ, 2010) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Buslaiev, Anatolii H.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна; Паскаленко, В. М.; Паскаленко, Виктория Николаевна; Paskalenko, Viktoriia M.
  При написанні підручника «Вища математика для фахівців в галузі зв’язку». Ч. ІІ. авторами було використано багаторічний досвід викладання вищої математики в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова. Були враховані рекомендації та вимоги щодо написання підручників для спеціалістів в галузі зв’язку. Підручник відповідає вимогам програми «Вища математика» для студентів вищих навчальних закладів (напрям «Телекомунікації»). Кожний розділ містить тести для самоперевірки здобутих знань, тренувальні вправи, задачі для самостійного розв’язання. Подано довідкові відомості з таких розділів математики, як границі послідовностей; основні елементарні функції; окремі важливі криві, задані в параметричній формі та полярній системі координат; тригонометричні та гіперболічні функції, їхні графіки та формули перетворення. Адресовано викладачам та студентам технічних спеціальностей, а також тим, хто цікавиться математикою і прагне вивчати її самостійно.
 • Документ
  Прогнозування мультимедійного трафіку пристроїв Інтернет речей ІоТ/5G
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська І. В., /; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Соловська, І. М.; Solovska, Iryna M.
 • Документ
  Список наукових та навчально-методичних праць Стрелковської Ірини Вікторівни
  (2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська І. В.; Strelkovska, Iryna V.
 • Документ
  Використання сплайн-апроксимації та сплайн-екстраполяції в задачах інфокомунікацій
  (Одеса, 2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Соловська, І. М.; Соловская, Ирина Николаевна; Solovska, Iryna M.
 • Документ
  Використання комплексних квадратичних сплайнів в задачах LBS-позиціонування
  (Одеса, 2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Соловська, І. М.; Соловская, Ирина Николаевна; Solovska, Iryna M.
 • Документ
  Comparative Analysis of File Transfer Protocols in Low-Bandwidth Radionetworks
  (Anhalt University of Applied Sciences, 2021) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Золотухін, Роман; Zolotukhin, Roman; Стрелковська, Юлія Олександрівна; Стрелковська, Ю. О.; Стрелковская, Юлия Александровна; Strelkovska, Yuliia O.; Strelkovskaya, Julia
  The use of modern digital ultra and very high frequency (UHF/VHF) radio stations in the construction of digital governmental automated control systems (ACS) of the low echelon management level has led to the creation of protocols and standards that allow data transmission in low-bandwidth communication networks. However, none of these standards provide recommendations for file transfer in communication networks facing low speed, long delay and high probability of data loss. This work investigates QoS parameters and performs comparative analysis of FTP, TFTP, SCP, SFTP, ETFTP protocols for file transfer in low-bandwidth communication networks based on UHF/VHF radio stations. A model of two Harris RF-7850M-HH radio stations connected by an attenuator and coaxial cables was used to measure the QoS parameters. The characteristics including the bandwidth, jitter and average time of data transmission depending on the operating modes of radio stations and the level of attenuation in the radio communication channel have been obtained. The time of file transfer and the actual size of the transmitted data when using these protocols was measured. The recommendations for use of file transfer protocols in radio communication channels depending on the operating mode of the radio station are given. The obtained results allow to rationally choosing the mechanism and algorithm of file transfer when building governmental ACS of the low echelon management level based on low-bandwidth communication networks to increase the efficiency of bandwidth use in radio networks.
 • Документ
  Fingerprinting/indoor positioning using complex planar splines
  (Sciendo, 2021) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Strelkovskaya, Irina; Соловська, Ірина Миколаївна; Соловська, І. М.; Соловская, Ирина Николаевна; Solovska, Iryna M.; Solovskaya, Irina; Стрелковська, Юлія Олександрівна; Стрелковська, Ю. О.; Стрелковская, Юлия Александровна; Strelkovska, Yuliia O.; Strelkovska, Juliya
  The rapid development of various LBS-based applications and services that operate on the basis of the user’s current location, both global GPS and local LBS, today require the development of new and improved methods. This concerns, first of all, methods for determining the local location of LPS users in premises, if there is a high concentration of users and the presence of difficulties in the propagation of radio signals. The use of local methods of location determination based on the fingerprinting method is considered. It is shown that to improve the user positioning accuracy, it is expedient to use a combination of several methods. To determine the local location of the user, a method based on the finite element method and linear complex planar splines is proposed. The construction of linear complex planar splines is considered, their coefficients are found. Finding the error in determining the coordinates of the user’s UE location is shown. The use of the proposed method will improve the accuracy of determining the coordinates of the user’s location and will ensure the provision of LBS services and applications to users in the premises under various conditions of their provision.