Полюк Юлія Іванівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права (в частині цивільно-процесуального права) : навчально-методичний посібіник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра всіх факультетів НУ «ОЮА» за освітньо-професійною програмою «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Голубєва, Неллі Юріївна; Бут, Ілля Олександрович; Полуніна, Ольга Олександрівна; Полюк, Юлія Іванівна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права» (в частині цивільно-процесуального права), послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Посібник розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Зміна територіальної юрисдикції (підсудності) під час дії воєнного стану в Україні: огляд судової практики
  (Одеса : Фенікс, 2022) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
 • Документ
  Вплив позовної давності на реалізацію права на звернення до суду за захистом
  (ВД "Гельветика", 2018) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
 • Документ
  Щодо питання про стандарти доказування у цивільних справах
  (Одеса : Фенікс, 2020) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
 • Документ
  General characteristics of the claim in the countries of the anglo-saxon and continental law
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Волкова, Наталія Василівна; Волкова, Н. В.; Волкова, Наталия Васильевна; Volkova, Nataliia V.; Притуляк, Валерій Миколайович; Притуляк, В. М.; Притуляк, Валерий Николаевич; Prytuliak, Valerii M.; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Цал-Цалко, Ю. Ю.; Цал-Цалко, Юлия Юлиевна; Tsal-Tsalko, Yuliia Yu.; Яніцька, Інна Анатоліївна; Яніцька, І. А.; Яницкая, Инна Анатольевна; Yanitska, Inna A.; Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
  The relevance of the article is to investigate the concept of lawsuits and class actions in the leading countries of the world. The object of the study is the public relations that arise when civil actions are brought in court. The subject of the study is the law of foreign countries, which define the civil lawsuit, its legal nature. In accordance with the goals and objectives set, the basis of the methodology of the study were general scientific and special methods of knowledge of legal phenomena. The authors analyzed the legal acts of the USA, Germany, the United Kingdom, the Netherlands, Sweden, France, and the Netherlands. Based on the research, the authors made conclusions about the legal nature of the lawsuit, defining the concept of the lawsuit in the acts of normative-legal acts of foreign countries. The conclusion about the status of the class-action lawsuit in foreign countries and the further improvement of the domestic class-action lawsuit was also made.
 • Документ
  Вплив територіальної юрисдикції (підсудності) при реалізації права на звернення до суду за захистом у цивільному судочинстві України
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Poliuk, Yuliia I.
  Статтю присвячено дослідженню основних доктринальних підходів до визначення сутності поняття підсудність, визначено динамічний аспект підсудності, що розкривається при реалізації права на звернення до суду за захистом. Дотримання правил підсудності розглянуто в якості умови реалізації права на звернення до суду за захистом, надано її оцінку відповідно до існуючих європейських стандартів судочинства. Встановлено, що у разі порушення правил підсудності при реалізації права на звернення до суду за захистом для особи, яка їх порушила, жодних наслідків процесуально-правового характеру не настає. Вимога щодо дотримання правил підсудності розуміється законодавцем як невід’ємна ознака добросовісної поведінки суб’єкта звернення. Обґрунтована доцільність визначення в якості умови реалізації права на звернення до суду за захистом дотримання правил підсудності з урахуванням обов’язку суб’єкта звернення не порушувати встановлені законом правила підсудності та пильнувати за тим, чи правильно встановить підсудність суд у разі допущення помилки, а також процесуально-правових наслідків, які можуть настати після розгляду справи судом першої інстанції у разі ігнорування та нехтування цим обов’язком.Доведено, що вимогу про дотримання правил підсудності слід включити до складу умов реалізації права на звернення до суду за захистом.
 • Документ
  Судова форма захисту цивільних прав як підґрунття для виникнення права на звернення до суду
  (2017) Полюк, Юлія Іванівна
  Статтю присвячено дослідженню та аналізу способів і форм захисту цивільних прав, визначення судової фор-ми захисту як найбільш якісного та ефективного серед інших способів захисту цивільних прав. Визначається суть та внутрішнє наповнення судової форми захисту в порівнянні із зазначеними способами захисту. Досліджується особливість прояву та дія права на звернення до суду в межах судової форми захисту. Визначається момент звернення до суду за захистом та встановлюються процесуальні аспекти реалізації права на судовий захист при здійсненні правосуддя.
 • Документ
  The right to a fair trial: conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Б. А.; Пережняк, Борис Аркадиевич; Perezhniak, Borys A.; Perezhniak, Boris; Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Д. О.; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.; Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.; Тавлуй, Олена Вікторівна; Тавлуй, О. В.; Тавлуй, Елена Викторовна; Tavlui, Olena V.; Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
  One of the most important places among the universally recognized rights is the right to a fair trial. The essence of this right is that any violated right can be restored through a particular procedure. In the absence of an effective method for the protection of rights and interests, the rights and freedoms recognized and enshrined in law are only declarative provisions. Given the significant role of the right to a fair trial and changes in its provision under quarantine restrictions, it is necessary to analyze the content of this right, highlight principal requirements and problematic aspects of implementation given the current conditions of social relations. The purpose of the work is to analyze the content of the right to a fair trial. The subject of the study is the social relations that arise, change, and terminate during the exercise of the right to a fair trial. The research methodology includes such methods as a statistical-mathematical method, method of social-legal experiment, cybernetic method, comparative-legal method, formal-legal method, logical-legal method, and method of alternatives. The study will analyze the content of the right to a fair trial as international law and national law, its impact and interaction with the national legal system of Ukraine, which includes theoretical, applied, and common law aspects and conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions.
 • Документ
  Вплив практики Європейського суду з прав людини на цивільне судочинство України
  (Одеса : Фенікс, 2020) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
 • Документ
  Право на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав за цивільним процесуальним законодавством України
  (2019-06-08) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Юлия Ивановна; Poluk, Yuliya
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2019. Дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного процесуального права спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних питань реалізації права на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав в умовах оновленого цивільного процесуального законодавства України та євроінтеграційних процесів. У дисертації надано оцінку стану дослідження та наявних у науці цивільного процесуального права тенденцій щодо формування вчення про право на звернення до суду за захистом в цивільному процесі. Вдосконалено понятійно-категоріальний апарат щодо права на звернення до суду за захистом. Встановлено коло суб’єктів права на звернення до суду за захистом та класифіковано їх залежно від способу участі в процесі реалізації цього права. Вдосконалено підходи до визначення передумов права на звернення до суду за захистом і умов його реалізації та здійснено їх адаптацію до існуючих європейських стандартів судочинства. Розглянуто процес реалізації права на звернення до суду за захистом в якості правового механізму та визначено процесуально-правові наслідки здійснення механізму реалізації права на звернення до суду за захистом. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення цивільного процесуального законодавства України щодо реалізації права на звернення до суду за захистом з метою забезпечення права на судовий захист.
 • Документ
  Дотримання обов’язкового досудового порядку врегулювання спору - обов’язкова умова при реалізації права на звернення до суду
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
 • Документ
  Юридична заінтересованість як передумова виникнення права на звернення до суду
  (2017) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
 • Документ
  Право на звернення до суду: зловживання та протидія
  (Одеса : Фенікс, 2018) Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.