Волошина Владлена Костянтинівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право» та галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Смирнов Максим Іванович; Волошина Владлена Костянтинівна; Підгородинська Анастасія Вікторівна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві» та «Міжнародна-правова допомога у правоохоронній діяльності». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, а також список рекомендованих джерел. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та 262 «Правоохоронна діяльність» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Забезпечення права на переклад у контексті реалізації права на справедливий суд
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Pozhar, Vadym H.
 • Документ
  Застосування засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час досудового розслідування
  (Одеса, 2022) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.
 • Документ
  Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Завтур, В. А.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V.
  Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, працівників правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Деякі питання участі захисника у кримінальному провадженні
  (Одеса: Юридична література, 2015) Волошина, Владлена Костянтинівна
  У статті розглядаються актуальні проблеми участі захисника у кримінальному провадженні у контексті удосконалення положень кримінального процесуального кодекса.
 • Документ
  Щодо визначення принципу обов'язковості процесуальних рішень у системі принципів кримінального процесу
  (Одеса: Фенікс, 2012) Волошина, В. К.
  В статті розглядаються питання щодо визначення принципу обов'язковості процесуальних рішень у системі принципів кримінального процесу. Висвітлено систему принципів кримінального процесу України, складений перелік правових положень, які відносяться до даної системи.
 • Документ
  Щодо способів збирання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні
  (Одеса : Фенікс, 2016) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.
 • Документ
  Деякі питання співвідношення верховенства права та законності у кримінальному провадженні
  (ВД "Гельветика", 2019) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.
 • Документ
  Методично-рекомендаційна допомога Верховного Суду щодо врегулювання окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану
  (Одеса : Фенікс, 2022) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.; Скрипник, Дар’я Олександрівна; Скрипник, Д. О.; Skrypnyk, Daria O.
 • Документ
  Визначення елементів засади диспозитивності у кримінальному провадженні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.
 • Документ
  Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аленін, Юрій Павлович; Alenin, Yurii P.; Аленін, Ю. П.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Pozhar, Vadym H.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Shylin, Denys V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.; Завтур, Віктор Андрійович; Zavtur, Viktor A.; Завтур, В. А.
  Посібник призначений для студентів курсу Кримінальний процес, у ньому викладені ключові положення курсу кримінальний процес України. Він направлений на допомогу студентам при підготовці до семінарських занять, іспитів з кримінального процесу, написанні рефератів та інших письмових робіт.
 • Документ
  Окремі питання реалізації засади невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні
  (Одеса, 2021) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.
 • Документ
  Show business contracts: civil legal analysis of ukraine legislation with international application experience
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.; Черемнова, Антоніна Іванівна; Черемнова, А. І.; Черемнова, Антонина Ивановна; Cheremnova, Antonina I.; Притуляк, Валерій Миколайович; Притуляк, В. М.; Притуляк, Валерий Николаевич; Prytuliak, Valerii M.; Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Степанец, Юрий Леонидович; Stepanets, Yurii L.
  The scientific novelty of the article is the need to regulate the issue of contracting in the sphere of show business in Ukraine. The object of the study of this article is the civil legal relationship arising from the conclusion of a contract in the field of show business. The following research methods were used in the study: analysis, synthesis, induction, deduction, etc. The article analyzes the legislation of Ukraine and the foreign experience in the field of conclusion a contract in the sphere of show business. The authors concluded contracts that mediate contractual interconnectios in the sphere of show business are characteristic of mixed (atypical) contracts, because often enough for the regulation of certain relations, the parties do not have separately regulated civil legal structures, stipulated by the current civil law of Ukraine. Moreover, the activities of the parties in the performance of their obligations under the contract are characterized by a high level of risk because it is very difficult to predict the success of a particular project in show business.
 • Документ
  Physiological and psychological condition of victim of criminal offense in Ukraine
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, І. В.; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.
  The article is elaborated at the turn of medical psychology and jurisprudence and is devoted to the problems of implementing the right of the victim to procedural communication during criminal proceedings in connection with the physiological and psychological condition of the victim of a criminal offense.The authors conclude that the victim must be recognized as the proper subject of the right to free legal assistance (at the expense of the state), taking into account the psycho-emotional condition of the victim, and in some cases also the physiological condition (amenia, akineticmutism, apalicsyndrome, sopor, coma, lethargy), indicating the inability to protect the rights and legitimate interests of the victim.As a result of the study, there is a need to ensure the rights and freedoms of victims in criminal proceedings and existence, which will not be lifethreatening for health.The implementation of measures to restore the mental health of victims of a criminal offense is underlined, given that fear and negative emotional experiences can cause not only mental and moral suffering, but also physical (somatic) disease.
 • Документ
  Актуальні питання сучасного кримінального провадження : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Аленін, Ю. П.; Торбас, О. О.; Волошина, В. К.; Гуртієва, Л. М.; Мурзановська, А. В.; Завтур, В. А.; Стоянов, М. М.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Актуальні питання сучасного кримінального провадження». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Доказування в сучасному кримінальному провадженні : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аленін, Юрій Павлович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Торбас, Олександр Олександрович; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Доказування у сучасному кримінальному провадженні» (для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право»). Посібник містить: вступ, тематичний план навчальної дисципліни, програму курсу з текстом лекцій, плани практичних занять та самостійної роботи, рекомендовані джерела.
 • Документ
  Судовий контроль як специфічна засада досудового провадження
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Волошина, Владлена Костянтинівна; Voloshyna, Vladlena K.
 • Документ
  Criminal Liability for the Infringement of IP Rights: Ukraine and the European Court of Human Rights Case Law
  (Kiev : VD “Dakor”, 2020) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Войтович, Павел Петрович; Voitovych, Pavlo P.; Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.
  Summary: 1. Introduction. – 2. Legal Regulation and Its Gaps. – 3. ECtHR Case Law and Its Impact on the Ukrainian Practice. – 4. Concluding Remarks. Ukraine’s national legislation and the European Court of Human Rights’s case-law outline Сopyright protection. Many cases exist where the public significance and damage from copyright infringement entails holding the guilty person criminally responsible for the transgression. Given copyright infringement cases do not reflect a predominant concern over other crimes, a structured criminal prosecution mechanism does not exist. Thus, the European Court of Human Rights’ legal positions and instructions intend to eliminate gaps legally regulating criminal liability for copyright infringement. Hence, the legal regulation, its gaps and ECHR case law impacts on Ukrainian practice were analysed. This structure enabled proposing steps for improving legally regulating criminal liability for copyright infringement in Ukraine.
 • Документ
  Problems of Starting a Pre-Trial Investigation Before and During the Covid-19 Pandemic. Comparison of the International Context
  (Los Hemisferios University, 2020) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Olexandr O.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, В. А.; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Бабчинська, Тетяна Володимирівна; Бабчинська, Т. В.; Бабчинская, Татьяна Владимировна; Babchynska, Tetiana V.
  The challenges posed by the spread of coronavirus infection are global and affect almost all spheres of public life, including criminal justice. To minimize direct social communication, the possibilities of using remote legal procedures in criminal proceedings have been expanded. The legal procedure of pre-trial proceedings established in the Criminal Procedure Code in the part of the beginning of the pre-trial investigation turned out to be misfit to the conditions of continuous quarantine. The purpose of the article is to identify, describe and propose solutions to the problems of starting a pre-trial investigation during the Covid-19 pandemic. Thus, to solve this problem, the article examines the existing problems of pre-trial investigation before and during the Covid-19 pandemic, taking into account domestic scientific experience, as well as current foreign practices to resolve this issue to study the possibility of adopting their best practices and implementing them in the legislation. In the process of research, such methods as the dialectical, structural-functional analysis, comparative-legal and historical method. It is necessary to emphasize the simplification of the procedure for reporting the detected signs of criminal offenses, which necessitates raising the professional level of law enforcement officers, as well as conducting large-scale information work among internet users.
 • Документ
  Забезпечення права на захист на початковому етапі досудового розслідування
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.