Актуальні проблеми політики. - 2013. - Випуск 49

Постійний URI для цього зібрання

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. Вип. 49 / голов. ред. С. В. Ківалов ; НУ ОЮА ; Південноукр. центр гендер. проблем. - Одеса : Фенікс, 2013. – 390 c.- Редкол.:Л. І. Кормич, М. А. Польовий, Ю. П. Аленін, Б. П. Андресюк, В. С. Богданов, К. М. Вітман, Е. А. Гансова, М. А. Дамірлі, Є. В. Додін, І. М. Коваль, Б. А. Кормич, М. П. Лукашевич, С. М. Наумкіна, В. М. Оніщук, А. О. Сіленко, Є. О. Харитонов, Д. С. Шелест

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 45
 • Документ
  Criminal policy of Ukraine at the peak of doctrinal reconsideration
  (2013) Pimonov, Grigoriy Petrovych; Balobanova, Daria Oleksandrivna; Dmitruk, Mikhail Mykhailovych; Tuliakov, Viacheslav O.; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Polianskyi, Yevhen Yu.; Полянський, Євген Юрійович
  Contemporary criminal policy of Ukraine is significantly influence d by global trends towards humanization of criminal liability and protection of rights in the sphere of criminal law application. One of initial questions is the concept of criminal offence, and interrelation of offences with other violations of law. Criminal infraction in its essence is a result of foremost view at contemporary realia of Ukrainian legislation.
 • Документ
  Поняття та сутність політичних криз: історико-бібліографічний аналіз
  (2013) Забеліна, Ірина Олегівна; Забелина, Ирина Олеговна; Zabelina, Irina O.
  Розвиток теорії політичних криз неможливий без осмислення її генезису та еволюції. Сучасні тенденції в розвитку суспільних наук обумовлюють необхідність наукового аналізу історії досліджень теорії криз, осмислення проблем вивчення політичної кризи з позицій різних підходів та концепцій.
 • Документ
  Організація протидії торгівлі жінками на півдні російської імперії в ХіХ ст.
  (2013) Юрій, Ігор Анатолійович
  В статті розглядаються основні аспекти організації боротьби з торгівлею жінками та примусовою проституцією на півдні Російської імперії в ХІХ ст.
 • Документ
  Трансформація модуляцій кримінального покарання: від законності до убезпечення (філософсько-правовий аналіз)
  (2013) Ягунов, Дмитро Вікторович
  Стаття присвячена дослідженню проблематики трансформації різних модуляцій кримінального покарання в історії європейських каральних практик. Аналізуються особливості та часові рамки модуляцій кримінального покарання та визначаються контури сучасної модуляції, обумовленої впли- вами глобалізаційних процесів.
 • Документ
  Правові основи процесу формування молодіжної політики
  (2013) Сурвілайтє, Діана Вітаутівна
  Статтю присвячено дослідженню правових основ процесу формування молодіжної політики. Проаналізовано міжнародне та українське законодавство щодо регулювання діяльності молодіжних організацій, захисту прав молодого покоління. Визначено напрямки подальшого вдосконалення нормативно-правової бази формування та реалізації молодіжної політики.
 • Документ
  Правові основи політики Російської імперії у відношенні німецьких колоністів у Північному Причорномор’ї
  (2013) Шевчук-Бєла, Яна Валеріївна
  Стаття присвячена питанням переселення німецьких колоністів до Російської імперії, визначенню їх юридичного положення, розглядається повна економічна активність переселенців, виділені основні етапи переселенської політики, говориться про створення правового акту кодифікування - Збірки законів про іноземні колонії.
 • Документ
  Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватно-правових спорів
  (2013) Розман, Юлія Валеріївна
  Стаття присвячена аналізу існуючих альтернативних способів вирішення приватно-правових спорів. Досліджено ефективність проведення процедури медіації, значення та сутність даного процесу, роль медіатора у прийняті взаємовигідного для конфліктуючих сторін рішення. Проаналізовано світовий досвід високорозвинутих країн в даній сфері та висвітлено реалії та передумови запровадження медіації в Україні.
 • Документ
  Православне духовенство як соціальний стан українського суспільства другої половини XVII – XVIII cт.
  (2013) Резнік, Олена Ігорівна
  У статті розглянутий правовий і соціальний статус православного духовенства в суспільстві Гетьманщини і Правобережжя. Особливості правового становища духовенства показані у світлі становища православної церкви в соціумі.
 • Документ
  Дослідження ненасильницьких дій у сучасній вітчизняній політичній думці
  (2013) Полухіна, Аліна Валеріївна
  У статті аналізуються різні підходи до визначення ненасильницьких дій в українській політичній думці та визначені проблеми застосування ненасильницьких дій в українській політичній практиці.
 • Документ
  Розслідування фактів зростання імпорту в системі адміністративних проваджень
  (2013) Панфілова, Ольга Євгенівна
  Стаття присвячена дослідженню спеціального розслідування, як особливого виду адміністративного провадження, та визначенню його місця у правовій системі України. Автором проводиться аналіз окремих стадії спеціального розслідування згідно Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
 • Документ
  Проблеми становлення багатопартійності в Україні
  (2013) Пальшков, Костянтин Євгенович
  У статті розглядається суперечливий за своїм змістом процес становлення української багатопартійності протягом 20 років незалежності. Робиться спроба визначити найбільш стримуючі та руйнівні фактори на шляху затвердження дієвої партійної системи.
 • Документ
  Вплив стереотипів на виникнення рухів протесту в Україні
  (2013) Оверчук, Ольга Володимирівна
  Досліджуються стереотипи як стандартизовані, схематичні образи соціально-політичного об'єкта, які впливають на політичні настрої громадян, зумовлюють стихійні масові процеси, вказують населенню як сприймати та розуміти політичну реальність. Розглядається, які стереотипи мають найбільший вплив на політичне життя українського суспільства, з’ясовується яким чином вони сприяють чи заважають виникненню протестних рухів в Україні.
 • Документ
  Моделі демократичних перетворень та особливості демократизації політичного процесу в Україні
  (2013) Олійник, Маргарита Олександровна
  У статті аналізуються такі моделі переходу до демократії, як модель прямого переходу, модель двофазового переходу та модель «зворотнього розвитку». Особлива увага приділяється ролі політичного класу та політичних еліт як суб’єктів прийняття та реалізації політичних рішень, а також політичній участі громадян.
 • Документ
  Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень
  (2013) Милосердна, Ірина Михайлівна
  Стаття присвячена проблемі інституціональних змін політичної влади, які відбуваються в Україні з часів проголошення незалежності. Досліджуються питання конституційного закріплення системи стримування та противаги гілок влади (проводиться аналіз законодавчої та виконавчої гілок влад).
 • Документ
  Абсолютистські аспекти гетьманату П. П. Скоропадського
  (2013) Мокін, Ігор Сергійович
  Стаття присвячена аналізу сутності та ролі абсолютизму в цілому, характеристиці основних форм абсолютизму. Автор робить висновок, що діяльність Гетьмана П. П. Скоропадського доводить принципову можливість розв’язання основних питань державотворення та реалізацію мети держави шляхетною та професійною владою саме завдяки абсолютизму.
 • Документ
  Процес формування політичної ідентичності в умовах глобалізації: особливості та складові
  (2013) Малінін, Володимир Володимирович
  У статті досліджується актуальне питання політичної теорії та практики – процес формування політичної ідентичності в умовах глобалізації. Визначено його особливості у посткомуністичній Україні та проаналізовано такі складові, як національна, соціокультурна, регіональна, цивілізаційна, громадянська ідентичності.
 • Документ
  Концептуальні підходи до розуміння політичних ресурсів
  (2013) Лазарев, Сергій Сергійович
  В статті здійснено аналіз теоретичних підходів до розуміння політичних ресурсів, вивчається сутність ресурсів, їх природа та зміст. Аналізується зміст таких понять як ресурси влади, можливості влади, різноманітні типології ресурсів та специфіка саме політичних ресурсів.
 • Документ
  Институты власти и гражданское общество: механизмы, технологии и перспективы взаимодействия
  (2013) Кузьмин, Петро Васильович
  В статье анализируется влияние взаимодействия государства и гражданского общества на развитие демократии.
 • Документ
  Умови та характер процесу інституціоналізації політичних партій в Україні на початку XX століття
  (2013) Кройтор, Артем Вікторович
  Статтю присвячено дослідженню процесу внутрішньопартійної взаємодії у політичних партіях в Україні на початку ХХ століття. Визначено особливості та характеристики діяльності політичних партій, проаналізовано їх роль у політичному процесі. Узагальнено історичний досвід партійного будівництва в Україні та на його основі сформульовано політологічні пропозиції щодо удосконалення партійної взаємодії на сучасному етапі.
 • Документ
  Спеціальні кримінально-правові заходи
  (2013) Козаченко, Олександр Васильович
  Досліджуються основні юридичні характеристики кримінально-правових заходів, передбачених санкціями окремих статей Особливої частини Кримінального кодексу України. Визначаються суттєві та змістовні особливості спеціальних кримінально-правових заходів та вносяться пропозиції відносно оптимізації їх нормативного визначення та практики застосування.