Мішина Наталя Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 61
 • Документ
  Реформа децентралізації і розвиток громад : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Mishyna, Natalia V.; Степаненко, Сергій Васильович; Степаненко, С. В.; Stepanenko, Serhii V.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, С. С.; Son, Sofiia S.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.; Panasiuk, Vita M.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Д. Є.; Volkova, Dariia Ye.
 • Документ
  Axiology of the implementation of European court of human rights’ judgements in Ukraine (subsidiarity)
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Mishyna, Natalia V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.
  Nowadays the principle of subsidiarity is quite popular in Ukrainian scientific literature. In addition, it is also a popular topic for the authors of the quasi-scientific articles, which reveal the problems of the organization of public power. This provides the basis for the potential of this principle to be used to the maximum in Ukraine. Therefore, an important scientific direction is to study the content of this multifaceted principle.
 • Документ
  Конституційне право : навчальний посібник
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023) Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право», та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту навчального посібника включено складники, які засвідчують на- укові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Конституційне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту посібника включено складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Виконання рішень Європейського суду з прав людини місцевими органами публічної влади: постановка питання
  (Одеса : Фенікс, 2023) Мішина, Наталя Вікторівна; Mishyna, Natalia V.; Мішина, Н. В.
 • Документ
  Конституційне право зарубіжних країн : метод. рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2022) Мішина, Наталя Вікторівна; Волкова, Дарія Євгенівна
  Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» є вивчення теорії конституційного права з використанням прикладів зарубіжних країн, а саме: джерел конституційного права зарубіжних країн, сучасних особливостей конституцій, моделей конституційного правосуддя, елементів конституційно-правового статусу особистості, інститутів безпосередньої демократії, сучасних форм держави, конституційних моделей законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування, партійних систем. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра зі спеціальності 293 «Міжнародне право», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з міжнародних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Субсидіарність як принцип сучасного українського конституціоналізму
  (ВД «Гельветика», 2019) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.
 • Документ
  Інститути безпосередньої демократії на місцевому рівні (на матеріалах громадських слухань)
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Mishyna, Natalia V.
 • Документ
  Місцеві державні адміністрації: деякі проблеми контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
  (Чернівці, 2021) Мішина, Н. В.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.
 • Документ
  Адміністративно-правові проблеми державного контролю
  (ВД "Гельветика", 2021) Мішина, Н. В.; Mishyna, N. V.
  Однією з основних форм здійснення державної влади завжди був і залишається державний контроль. Завдяки такому виду контролю забезпечується ефективне функціонування підконтрольних суб’єктів, дотримання Конституції України 1996 року, законів і підзаконних актів тощо. Публічне адміністрування, безперечно, не може існувати без державного контролю. Метою статті є визначення адміністративно-правових проблем державного контролю (на матеріалах державного контролю за органами місцевого самоврядування в Україні й у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії). Зазначено, що одним із факторів, які визначають ступінь самостійності органів місцево- го самоврядування та їх посадових осіб, є вироблена державою політика щодо здійснення контролю за їх діяльністю. Але в Україні їй бракує чіткості й послідовності. Підкреслено, що в цілому в українському законодавстві інститут державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування врегульовано недостатньо повно. Крім того, норми інституту не систематизовані, часто суперечать одна одній, через не- чіткі формулювання ускладнюється розуміння змісту норм суб’єктами муніципального права й виникають питання про відповідність їх Конституції України. У такому випадку до вирішення конфлікту норм часто залучаються судові органи в цілому й Конституцій- ний Суд України зокрема. Наголошується, що класифікація державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування залежно від приналежності органів, які здійснюють контроль, до певної гілки державної влади, дискусійна. Резюмовано, що судовий контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні натепер є менш ефективним видом державного контролю. У Сполученому Королівстві судовий контроль, як і парламентський, набагато ефективніший за контроль адміністративний: визнані джерелами муніципального права судові прецеденти й традиційно сильна судова влада зумовлюють його жорсткість. Підвищення ефективності судового контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні можливо одночасно з підвищенням правової культури громадян і створенням механізмів ефективної реалізації судових рішень.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.; Глиняний, Іван Володимирович; Глиняний, І. В.; Глиняный, Иван Владимирович; Hlynianyi, Ivan V.
  Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для перевірки знання Конституції України підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Hermeneutics in the constitutional law of Ukraine
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.
  Hermeneutics, having emerged due to innovations in philosophy, is currently used by other humanities, including jurisprudence. Hermeneutics (from the Greek 8pur|V8UC0 (hermeneutikos) - interpreter) - the art of understanding, comprehension, the doctrine of the interpretation of signs and understanding of meanings in the form of theory of the art of understanding, certain rules (methods, techniques) of interpretation, the art of their application, as well as the process of interpretation; organization, process and result of such correct reasoning, which actualizes various interpretive methodologies, adequate for understanding a text. Hermeneutic principles and approaches are harmoniously combined with centuries-old legal traditions - because the history of interpretation of legal texts dates back at least to the Renaissance, reflected in many schools (glossators, commentators (postglossators), etc.). The aim of the article is to demonstrate how the hermeneutics is used in the field of constitutional law based on the self-organized bodies of population's (SOBPs) materials and practice. The use of the term "self-government" is not entirely successful in the name "territorial public self-government bodies". After all, according to modern doctrinal concepts, one of the conditions for the formation of the rule of law in the country is the division of public power into public state and public municipal (self-governing) power. In this case, public state power is exercised by the relevant bodies, which, as a rule, belong to one of the branches of state power in accordance with the requirements of the concept of its division into legislative, executive and judicial. Municipal power is exercised by local governments. Based on this, both public authorities (local governments) and public municipal authorities (local governments) will function at the level of administrative-territorial units. According to the legislation of Ukraine, SOBPs are part of the system of local self-government, but are not bodies of local self-government. Thus, the use of the word "self-government" in the name of the SOBPs will indicate the system to which the house, street, etc. committees belong, but will be confusing because it will facilitate their identification with local governments. In addition, the use of the name "territorial public self-government" will characterize the nature of the dream bodies as mixed (public - public), which, in the author's opinion, is also not true.
 • Документ
  До питання інститутів місцевої безпосередньої демократії в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.
 • Документ
  Моральний вимір сучасного українського конституціоналізму
  (Київ : ФОП Кішка І. В., 2021) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.
 • Документ
  Constitutional and Administrative Aspects of the Ukraine's Medical Code
  (Warsaw : Wydawnictwo «ALUNA», 2020) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O.
  Objective: The aim of this study is to show which aspects of Ukraine's constitutional and administrative law should appear in Ukraine's future medical code. Patients and methods: Materials and methods: The authors analyse five pieces of law or proposed law, including the 1996 Constitution's provisions on health care, Law the Fundamentals of Health Protection and the main codes. The authors apply classical legal analysis to these laws - analyzing the first three chapters of the proposed medical code from a constitutional and administrative perspective. The other methods used by the authors are systemic, comparative and synergetic. Conclusion: Conclusion: Ukraine needs a medical code incorporating international and European health care standards. Such a code will also further develop the country's medical legislation. Yet the proposed project has many constitutional and administrative weaknesses.
 • Документ
  Органи самоорганізації населення в Україні: типологія та класифікація територіальних мікроколективів
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.
  Органи самоорганізації населення за рахунок активізації інтересу населення до місцевих справ, місцевих проблем та до пошуку оптимальних шляхів їх вирішення сприяють підвищенню рівня громадської свідомості і подальшому розвитку громадянського суспільства в Україні. Саме тому видається доцільним звернути увагу на доктринальне забезпечення функціонування інституту самоорганізації населення у частині територіальних мікроколективів. Метою статті є сприяння введенню в доктринальний та нормативний обіг терміна «територіальний мікроколектив» для визначення кола осіб, інтереси яких представляє орган самоорганізації населення, та розвинення доктрини територіальних мікроколективів шляхом їхньої типологізації та класифікації. Територіальний мікроколектив - це з'єднані відносно стійкими соціальними зв'язками жителі населеного пункту або його частини, границі якої не співпадають з границями діяльності будь-якого органу місцевого самоврядування. У процесі дослідження територіальних мікроколективів видається доцільним класифікувати їх за такими підставами: - за кількістю членів територіального мікроколективу, які мають право голосу на місцевих виборах (на невеликі територіальні мікроколективи (територіальний мікроколектив налічує до 150 членів, які мають право голосу на місцевих виборах) та великі територіальні мікроколективи (територіальний мікроколектив налічує більш як 150 членів, які мають право голосу на місцевих виборах)); - за видом населеного пункту, в межах якого існує територіальний мікроколектив (на територіальні мікроколективи сільської місцевості та міські територіальні мікроколективи); - за наявністю або відсутністю у територіального колективу власних легалізованих органів - органів самоорганізації населення (на територіальні мікроколективи, які мають свої легалізовані органи та територіальні мікроколективи, які не мають своїх легалізованих органів); - за наявністю або відсутністю у територіального мікроколективу власних постійно діючих органів (на територіальні мікроколективи, які мають свої постійно діючі органи та територіальні мікроколективи, які не мають своїх постійно діючих органів).
 • Документ
  О возможности использования опыта Суда Европейского Союза для дальнейшего совершенствования статуса национальных органов конституционного контроля
  (Одеса : Гельветика, 2017) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.
  Стаття присвячена висвітленню перспектив застосування досвіду Суду Європейського Союзу під час реформування національних органів конституційного контролю (на прикладі ротації суддів Конституційного Суду Азербайджанської Республіки).
 • Документ
  Інкорпорація законодавства про права людини: європейський досвід
  (Одеса: Фенікс, 2017) Мішина, Наталія Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Nataliia Vi.
  У статті надається ґрунтовний опис такої модельної схеми інкорпорації європейських стандартів прав людини, як «кодекс зебри». Особлива увага приділяється характеристиці наукового та практичного значення «кодексів зебри», утворених для різних прав людини.
 • Документ
  Органи самоорганізації населення в Україні: типологія та класифікація
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Territorial micro-collective is a population of a settlement or a part thereof connected by relatively stable social links, the boundaries of which do not coincide with the boundaries of the activity of any local self-government body. The parallel study of territorial micro-collectives and self-organization bodies suggests to classify territorial micro-collectives according to the type of local residence of members of a territorial micro-collective into territorial micro-collectives of buildings, territorial micro-collectives of streets and neighborhoods and territories such territorial micro-collectives do not coincide with the territory of the municipal council. Typology in this article is seen as the most important classification. Bodies of self-organization of the population may be typologized depending on the local territory within which the body operates (body of self-organization of the population of a village, settlement or district in a city, the territory of its activity should not coincide with the territory of activity of the municipal council). It seems appropriate to use some grounds used for the classification of territorial micro-collectives, for the classification of bodies that are created to protect the interests of these collectives – bodies of self-organization of the population. In addition, the article provides other grounds for classifications of self-organization bodies not related to the types of territorial micro-collectives. In general, self-organization bodies are proposed to classify: depending on the type of settlement within which the self-organization bodies of the population function: on self-organization bodies of rural population and self-organization bodies of urban population (self-organization bodies of settlements and self-organization bodies of cities); depending on the presence or absence from the body of self-organization of the population of the signs of a legal entity: on self-organization of the population, which are legalized by registration (are legal entities), and on self-organization of the population, which are legalized by notification (not legal entities); depending on the presence or absence from the body of self-organization of the population of powers delegated by the respective local council, “On bodies of self-organization of the population”.
  Територіальний мікроколектив - це з'єднані відносно стійкими соціальними зв'язками жителі населеного пункту або його частини, межі якої не збігаються з межами діяльності будь-якого органу місцевого самоврядування. Паралельне дослідження територіальних мікроколективів та органів самоорганізації населення дає змогу запропонувати класифікувати територіальні мікроколективи залежно від типу території проживання членів територіального мікроколективу на: територіальні мікроколективи будинків, територіальні мікроколективи вулиць та кварталів і територіальні мікроколективи мікрорайонів, а також територіальні колективи села, селища, району у місті - якщо територія локалізації таких територіальних мікроколективів не збігається з територією діяльності відповідної ради. Автор статті вважає, що типологізація являє собою класифікацію за найбільш важливою підставою. Запропоновано здійснювати типологізацію органів місцевого самоврядування залежно від території, у межах якої діє орган самоорганізації населення: на будинкові органи самоорганізації населення, вуличні (квартальні) органи самоорганізації населення й органи самоорганізації населення мікрорайону, села, селища, району у місті (у разі, якщо йдеться про орган самоорганізації населення села, селища або району у місті, територія його діяльності не повинна збігатися з територією діяльності відповідної ради). Деякі підстави, які використовуються для класифікації територіальних мікроколективів, уявляється доцільним використати і для класифікації органів, що створюються для захисту інтересів цих колективів, - органів самоорганізації населення. Крім того, у статті наводяться й інші, не пов'язані з видами територіальних мікроколективів, підстави для класифікацій органів самоорганізації населення. Загалом, органи самоорганізації населення пропонується класифікувати: - залежно від виду населеного пункту, в межах якого функціонують органи самоорганізації населення: на органи самоорганізації сільського населення й органи самоорганізації міського населення (органи самоорганізації населення селищ та органи самоорганізації населення міст); - залежно від наявності або відсутності в органу самоорганізації населення ознак юридичної особи: на органи самоорганізації населення, які легалізовані шляхом реєстрації (є юридичними особами), та на органи самоорганізації населення, які легалізовані шляхом повідомлення (не є юридичними особами); - залежно від наявності або відсутності в органу самоорганізації населення повноважень, делегованих відповідною місцевою радою: на органи самоорганізації населення, яким відповідна місцева рада делегувала деякі зі своїх власних повноважень, і органи самоорганізації населення, які здійснюють виключно повноваження, надані їм Законом України «Про органи самоорганізації населення».
 • Документ
  Громадські слухання як прояв місцевої безпосередньої демократії
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Мишина, Н. В.; Mishyna, Natalia V.