* Навчально-методичні видання кафедри кібербезпеки

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  ІТ-маркетинг : навчальний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2024) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Horbachenko, Stanislav A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Dykyi, Oleh V.; Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Kibik, Olha M.; Клєвцєвич, Наталія Анатоліївна; Клєвцєвич, Н. А.; Klievtsievych, Nataliia A.; Разінкін, Нікіта Сергійович; Разінкін, Н. С.; Razinkin, Nikita S.
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, питання для обговорення, тестові завдання, теми для есе та доповідей. Призначений для здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Адміністрування та захист баз та сховищ даних : методичні вказівки (для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету кібербезпеки та інформаційних технологій)
  (Одеса : [б. в.], 2024) Василенко Микола Дмитрович; Манаков Сергій Юрійович; Слатвінська Валерія Миколаївна
  Методичні вказівки з курсу «Адміністрування та захист баз та сховищ даних» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, переліку рекомендованих джерел. Вивчення дисципліни «Адміністрування та захист баз та сховищ даних» надасть знання і навички здобувачам щодо ефективного управління базами даних, забезпечення їх безпеки, вчасного резервного копіювання та відновлення даних. Матеріали призначені для здобувачів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».
 • Документ
  Адміністрування та захист баз та сховищ даних : методичні вказівки (для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» факультету кібербезпеки та інформаційних технологій)
  (Одеса : [б. в.], 2024) Василенко Микола Дмитрович; Слатвінська Валерія Миколаївна
  Методичні вказівки з курсу «Адміністрування та захист баз та сховищ даних» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, переліку рекомендованих джерел. Вивчення дисципліни «Адміністрування та захист баз та сховищ даних» надасть знання і навички здобувачам щодо ефективного управління базами даних, забезпечення їх безпеки, вчасного резервного копіювання та відновлення даних. Матеріали призначені для здобувачів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • Документ
  Розрахункові завдання з дискретної математики. Модуль №7. Дискретна математика: теорія множин, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2008) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Харсун, О. М.; Пашкова, Т. Л.; Баранов, М. І.; Григор’єва, Т. І.; Вишневська, В. М.; Тарасенко, І. В.; Кольцова, Л. Л.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу із залікового модуля № 7: Теорія множин. Математична логіка. Графи. Теорія чисел. Алгебраїчні структури. Номера задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у «Практичних заняттях» з Модуля 3 7 а також в списку рекомендованої літератури. Запропоновані вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики і при виконанні лабораторних робіт.
 • Документ
  Дискретна математика : Навчальний посібник
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, А. Г.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Харсун, О. М.; Пашкова, Т. Л.; Баранов, М. І.; Григор’єва, Т. І.; Вишневська, В. М.; Кольцова, Л. Л.
  Навчальний посібник охоплює теоретичний та практичний матеріал з розділів дискретної математики: теорія множин, математична логіка, теорія графів, алгебраїчні структури. Розділи 1 … 4, що складають теоретичну частину матеріалу навчального посібника, написано проф. Стрелковською І.В., доц. Буслаєвим А.Г., ст. виклад. Харсуном А.М. Приклади розв’язання типових задач, перевірочні тести та зав- дання для самостійної роботи студентів розроблені доцентами Пашковою Т.Л., Барановим М.І., Григор'євою Т.І., Вишневською В.М., виклад. Кольцовою Л.Л. Матеріал навчального посібника широко ілюстровано рисунками. Для засвоєння викладеного матеріалу цілковито вистачить базових знань з математики за середню школу. У посібнику є список використаних джерел, певну частину яких становлять видання, які описують сучасні комп’ютерні технології. Навчальний посібник призначено для студентів молодших курсів вищих навчальних закладів, але може бути корисним також для тих, хто вивчає курс дискретної математики і застосовує її методи у прикладних питаннях, і для тих, хто бажає самостійно оволодіти навичками застосування методів дискретної математики.
 • Документ
  Математична статистика : Навчальний посібник для фахівців у галузі зв’язку
  (Одеса, 2019) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, В. М.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
 • Документ
  Лінійна алгебра : навчальний посібник
  (Одеса, 2006) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.
 • Документ
  Вища математика для фахівців в галузі зв’язку. Ч. ІІ. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій кількох змінних
  (Одеса: ВМВ, 2010) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Buslaiev, Anatolii H.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна; Паскаленко, В. М.; Паскаленко, Виктория Николаевна; Paskalenko, Viktoriia M.
  При написанні підручника «Вища математика для фахівців в галузі зв’язку». Ч. ІІ. авторами було використано багаторічний досвід викладання вищої математики в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова. Були враховані рекомендації та вимоги щодо написання підручників для спеціалістів в галузі зв’язку. Підручник відповідає вимогам програми «Вища математика» для студентів вищих навчальних закладів (напрям «Телекомунікації»). Кожний розділ містить тести для самоперевірки здобутих знань, тренувальні вправи, задачі для самостійного розв’язання. Подано довідкові відомості з таких розділів математики, як границі послідовностей; основні елементарні функції; окремі важливі криві, задані в параметричній формі та полярній системі координат; тригонометричні та гіперболічні функції, їхні графіки та формули перетворення. Адресовано викладачам та студентам технічних спеціальностей, а також тим, хто цікавиться математикою і прагне вивчати її самостійно.
 • Документ
  Аналіз та управління ризиками : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Бойко, Віктор Дмитрович; Boiko, Viktor D.; Бойко, В. Д.; Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Vasylenko, Mykola D.; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Slatvinska, Valeriia M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Аналіз та управління ризиками» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Аналіз та управління ризиками» допоможе студентам розвинути навички в проведенні об'єктивного аналізу рівня ризиків, зокрема інформаційних, а також обирати рішення при невизначеності та засвоїти сучасні концепції управління інформаційними, іншими ризиками, навчитися в певному наближенні керувати ними. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю 124 «Системний аналіз».
 • Документ
  Управління ІТ проєктами : навчально-методичні вказівки / рекомендації
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Horbachenko, Stanislav A.; Горбаченко, С. А.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Управління ІТ проєктами» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Управління ІТ проєктами»» допоможе студентам розвинути навички планувати і виконувати експериментальні (теоретичні) дослідження з управління проєктами в комп’ютерній галузі знань та дотичних міждисциплінарних напрямах з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті сучасних ІТ проєктів. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю 124 «Системний аналіз»
 • Документ
  Фізика : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Фізика» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Фізика» допоможе студентам розвинути навички застосування методів та засобів оцінки ризиків в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій з розумінням електромагнетизму, хвилевих процесів в різних середовищах, принципів роботи напівпровідникових приладів в комп’ютерних системах Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Теорія ризиків : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2020) Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, Валерия Николаевна; Slatvinska, Valeriia M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія ризиків» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Теорія ризиків» допоможе студентам розвинути навички застосування методів та засобів оцінки ризиків в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій; способів оцінювання ризикових ситуацій, методів отримання кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в умовах невизначеності, випадковості та конфлікту. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні вказівки до практичних занятьдля підготовки бакалаврів з галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.
  Мета та завдання даних методичних вказівок – надання студенту загальних рекомендацій для самостійної роботи над курсом та для виконання контрольних робіт під час вивчення дисципліни. Знати - основні визначення і теореми теорії випадкових подій, теорії випадкових величин, їх основні характеристики, закон великих чисел, центральну граничну теорему, елементи теорії випадкових процесів, елементи математичної статистики, основні поняття про перевірку статистичних гіпотез і критерії згод. Вміти використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності.
 • Документ
  Теорія інформації та кодування : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Бойко, Віктор Дмитрович; Бойко, В. Д.; Бойко, Виктор Дмитриевич; Boiko, Viktor D.; Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, Валерия Николаевна; Slatvinska, Valeriia M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія інформації та кодування» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Теорія інформації та кодування» допоможе студентам розвинути навички освоєння методики вирішення різних завдань, пов'язаних з процесами отримання, передачі, зберігання і використання інформації. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Системи штучного інтелекту : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, Валерия Николаевна; Slatvinska, Valeriia M.; Рачук, В. О.; Рачук, Валерій Олександрович
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Системи штучного інтелекту» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Системи штучного інтелекту» допоможе студентам розвинути навички використання систем штучного інтелекту для розв’язання прикладних задач і оволодіння засобами проектування та розробки цих систем. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Проектний менеджмент : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.
  В посібнику розглядаються питання теорії та практики проектного менеджменту крізь призму управління підприємницьким або діловим проектом, який має маркетингову спрямованість. Призначений для студентів економічних спеціальностей, для яких підприємницька діяльність стане основною сферою прикладання отриманих знань. Докладно вивчається бізнес-планування, проектний аналіз, маркетинг, управління персоналом, економічний ризик тощо. Навчальний курс "Управління діловими проектами" для магістрів та спеціалістів передбачає ґрунтовне, багатовекторне вивчення теоретичної та методологічної бази даного напряму діяльності. Його основною метою є підготовка студентів до самостійної роботи у напрямках розробки, управління та впровадження проектів. Кожна тема завершується переліком контрольних питань, тестів та задач, які можна використовувати на практичних заняттях та проведенні різних форм контролю знань студентів.
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Флюнт, Мар’яна Орестівна; Флюнт, М. О.; Флюнт, Марьяна Орестовна; Fliunt, Mariana O.
 • Документ
  Машини Тюрінга : конспект лекцій для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Баландіна, Наталя Миколаївна; Баландіна, Н. М.; Баландина, Наталья Николаевна; Balandina, Natalia M.; Федоровський, Сергій Васильович; Федоровський, С. В.; Федоровский, Сергей Васильевич; Fedorovskyi, Serhii V.
  Конспект лекцій розроблен з метою полегшення знайомства студентів з машинами Тюрінга, отримання більш повного уявлення про МТ, розуміння, що теорія МТ є чіткою теорією, що уточнює інтуїтивне поняття алгоритму і дозволяє краще розібратися з роботою сучасних ЕОМ.
 • Документ
  Матричне числення : методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету кібербезпеки та інформаційних технологій
  (Одеса : Фенікс, 2020) Баландіна, Наталя Миколаївна; Баландіна, Н. М.; Баландина, Наталья Николаевна; Balandina, Natalia M.; Федоровський, Сергій Васильович; Федоровський, С. В.; Федоровский, Сергей Васильевич; Fedorovskyi, Serhii V.
  Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», містять докладний теоретичний матеріал тем «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь» та «Матриці і визначники» з курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», приклади розв’язання задач, вправи для самостійної роботи, список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Математичний аналіз: похідні, диференціали та їх застосування
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.
  Методичні вказівки містять теоретичні відомості про похідну, її фізичний та геометричний змісти, застосування похідної у дослідженні функцій та побудові графіків, диференціали та їх застосування у наближених обчисленнях. Кожна тема містить достатню кількість прикладів, рисунків, які супроводжують розглянуті поняття, позначення ,означення, правила, алгоритми досліджень. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Математичний аналіз».