Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 15

Постійний URI для цього зібрання

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 15 / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 350 с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 37
 • Документ
  Правосуддя, що відповідає уявленням про справедливість, у кримінальному провадженні
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Зеленський, С. М.; Зеленский, С. Н.; Zelenskiy, S. M.
  Стаття присвячена визначенню напрямів оцінювання кримінального судочинства з позиції його відповідності уявленням про справедливість.
 • Документ
  Порушення Російською Федерацією у 2014-2015 роках принципу невтручання у внутрішні справи держав стосовно України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Задорожній, О. В.; Задорожний, А. В.; Zadorozhnii, A. V.
  У статті проаналізовано процес становлення й розвитку принципу невтручання у внутрішні справи держави, а також нормативний зміст цього принципу. Крім того, досліджено питання відповідності дій Російської Федерації принципу невтручання у внутрішні справи держави, надано міжнародно-правову оцінку таким діям як грубому порушенню принципу невтручання у внутрішні справи держав.
 • Документ
  Європейський суд із прав людини як засіб захисту прав людини в Україні
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Тімашов, В. О.; Тимашов, В. А.; Timachov, V. À.
  У статті розглянуто питання щодо застосування в Україні Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод як складової національного законодавства. Визначено елементи конституційного права людини й громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини, а також проведено аналіз практики звернення громадян України за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини.
 • Документ
  Міжнародний досвід США та Франції у сфері оборони
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.
  У статті проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання у сфері оборони США та Франції; розроблено ґрунтовні висновки і пропозиції щодо розглядуваної теми.
 • Документ
  Суддівський імунітет - гарантія незалежної діяльності чи безкарності?
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Словська, І. Є.; Словская, И. Е.; Slovska, I. E.
  Стаття присвячена аналізу суддівського імунітету як гарантії виконання професійних обов'язків. Наголошується, що така преференція фактично перетворилася на запоруку безкарності. Запропоновано зміни до Конституції України щодо скасування недоторканності суддів, схвалене Конституційним Судом України, проте остаточно не підтримане парламентаріями у формі закону.
 • Документ
  Доступність судового захисту як основа модернізації судової системи України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Щербанюк, О. В.; Shcherbanyuk, O. V.
  Стаття присвячена дослідженню сутності й змісту доступності правосуддя як принципу судової влади. Зміст доступності правосуддя розкривається через сукупність її елементів. Аналізуються міжнародно-правові акти, на підставі чого визначаються критерії доступності правосуддя.
 • Документ
  Лжесвідчення та лжеприсяга: проблема правової регламентації й виявлення неправди в показаннях
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Шепітько, М. В.; Шепитько, М. В.; Shepitko, M. V.
  Стаття присвячена проблемі правової регламентації лжесвідчення та лжеприсяги в Кримінальному кодексі України і Кримінальному процесуальному кодексі України. Особливу увагу приділено проблемі виявлення неправди в показаннях. Указано на можливий вплив допущення неправди в показаннях для встановлення істини й відновлення справедливості. Проаналізовано наслідки появи в кримінальному процесуальному законодавстві інституту присяги. Наявна спроба співвідношення лжесвідчення та лжеприсяги. Виявлено, що кримі¬нальна відповідальність установлена не тільки за лжесвідчення, а й за лжеприсягу. Надано пропозиції щодо змінення механізмів попередження про кримінальну відповідальність, приведення до присяги, фіксації судового процесу.
 • Документ
  Історико-правові аспекти розвитку благодійної діяльності
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Сербін, Р. А.; Сербын, Р. А.; Serbyn, R. A.
  У статті проведено аналіз вітчизняного досвіду організації та здійснення благодійної діяльності в історичній ретроспективі та в аспекті нормативно-правового регулювання. Виявлено тенденції розвитку благодійності та досліджено особливості нормативно-правового регулювання благодійної діяльності в різні історичні періоди. Проаналізовано розгалужену систему благодійних закладів і товариств. Звернено увагу на те, що використання грошових коштів, які спрямовуються на благодійну діяльність, контролювалося державою. Досліджено вироблену багаторічними зусиллями суспільства й держави систему допомоги потребуючим категоріям населення. Зроблено висновок про те, що держава розробляє особливі нормативні документи для благодійних організацій, і про історичний характер матеріального й морального заохочення приватних благодійників.
 • Документ
  Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Рядінська, В. О.; Рядинська, В. А.; Riadinska, V. O.
  У статті, аналізуючи проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)», яким пропонується введення разового декларування фізичними особами коштів і майна, автор доходить висновку про спробу запровадження в Україні амністії капіталів. Розглядається світовий досвід запровадження амністії капіталів, як негативний (в Аргентині, Бельгії, Індії, країнах пострадянського простору), так і позитивний (Італія, Туреччина), визначаються причини й наслідки таких амністій, на підставі чого розробляються пропозиції щодо запровадження амністії капіталів в Україні.
 • Документ
  Роль господарських інтересів у правовій регламентації господарських відносин і вирішенні господарських конфліктів
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Ніколенко, Л. М.; Николенко, Л. Н.; Nikolenko, L. N.; Іванюта, Н. В.; Иванюта, Н. В.; Ivanyuta, N. V.
  У статті проведено теоретичне дослідження поняття господарського інтересу в аспекті правового забезпечення якісного функціонування господарської системи, його впливу на позначення пріоритетних напрямів, визначення характеру співвідносності з галузями права.
 • Документ
  Поняття і склад механізму функціонування фінансової системи України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Нестеренко, А. С.; Nesterenko, A. S.
  У статі проводиться дослідження щодо визначення складових (суб'єкт, об'єкт і методи) механізму функціонування фінансової системи України та їхніх взаємозв'язків.
 • Документ
  Актуальні проблеми викладання муніципального права України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Мішіна, Н. В.; Мишина, Н. В.; Mishyna, N. V.
  Стаття присвячена аналізу актуальних проблем викладання муніципального права України та пріоритетів, які можуть стояти перед авторами відповідних навчально-методичних матеріалів. Сформульовано висновки й перспективи подальших досліджень в означеному напрямі. їх проілюстровано навчально-методичними матеріалами до авторського спецкурсу «Порівняльне муніципальне право».
 • Документ
  Норма про незаконне збагачення як елемент завершального рубежу протидії корупції в Україні
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Михайленко, Д. Г.; Mykhailenko, D. G.
  У статті досліджуються теоретичні й нормативні положення національної системи права, які блокують в Україні повноцінну реалізацію норми про незаконне збагачення (у розумінні ст. 20 Конвенції ООН проти корупції), та визначається їх дійсне співвідношен¬ня зі складом цього злочину. Установлюється, що основною перепоною введення до правової системи України досліджуваного антикорупційного інструменту є принцип презумпції невинуватості. Робиться висновок, що є необхідність вивчення можливості й доцільності часткового обмеження дії цього принципу нормою про незаконне збагачення з метою протидії корупції в Україні. Обґрунтовується, що інші аргументи, які наводяться проти впровадження норми про незаконне збагачення, не можуть перешкоджати її дії в Україні.
 • Документ
  Проблеми фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Манжула, А. А.; Manzhula, А. А.
  У статті з метою окреслення кола проблем фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ визначено перелік нормативно-правових актів, що врегульовували діяльність досліджуваних установ як за часів СРСР, так і за часів незалежної України. З урахуванням положень чинних правових джерел надано авторське визначення поняття «науково-дослідна установа». Зроблено висновок про взаємопов'язаність проблем фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ. Запропоновано досліджувану проблематику розглядати у двох площинах: правовій та організаційній.
 • Документ
  Актуальні питання вдосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення органами внутрішніх справ
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Лошицький, М. В.; Лошицкий, М. В.; Loshitskiy, M. V.; Мінка, Т. П.; Минка, Т. П.; Minka, T. P.
  Стаття присвячена дослідженню проблемних питань процесуальної складової в діяльності органів внутрішніх справ України. Досліджуються недоліки при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, проблеми правильного опису протиправних дій особи. Аналізується правозастосовна судова практика в цій сфері. Запропоновано конкретні шляхи вирішення зазначених проблем.
 • Документ
  Дефекти правового регулювання банкрутства суб'єктів аграрного підприємництва
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Коваленко, Т. О.; Коваленко, Т. А.; Kovalenko, T. O.
  У статті досліджено особливості законодавчого регулювання підстав, умов і порядку банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств після викладення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у новій редакції 2011 р.; виявлено юридичні дефекти правового регулювання й запропоновано шляхи їхньої мінімізації.
 • Документ
  Європейські правові стандарти подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів під час кримінального провадження
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Ковальчук, С. О.; Ковальчук, С. А.; Kovalchuk, S. O.
  Стаття присвячена визначенню напрацьованих ЄСПЛ правових стандартів щодо подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів у кримінальному провадженні. З урахуванням динамічного підходу ЄСПЛ до визначення «несправедливо отриманих» доказів аналізуються його правові позиції щодо дотримання гарантій справедливого судового розгляду, закріплених ст. 6 Конвенції.
 • Документ
  Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Король, В. В.; Korol, V. V.; Юрчишин, В. Д.; Yurchyshyn, V. D.
  У статті зазначається, що серед учасників кримінального провадження суд посідає виключне становище, оскільки тільки він є єдиним державним органом, що здійснює судову владу у визначених законом процесуальних формах. При цьому вказується, що суд потрібно вважати встановленим законом лише за умови, що він утворений безпосередньо на підставі закону, діє в межах своєї предметної, функціональної й територіальної юрисдикції та в законному складі суду.
 • Документ
  Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів в Україні та зарубіжних країнах
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Копотун, І. М.; Копотун, И. Н.; Kopotun, I. N.
  Стаття присвячена дослідженню й аналізу шляхів запобігання незаконному обігу наркотичних засобів в Україні та зарубіжних країнах.
 • Документ
  Понятийно-правовая характеристика сторон как участников административного судопроизводства
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильович; Kivalov, S. V.
  У статті проаналізовано поняття, сутність і види учасників адміністративного судочинства та місце сторін у їх системі. Особливу увагу приділено співвідношенню понять «учасник адміністративного судочинства» та «суб'єкт адміністративного судочинства». Акцентовано увагу на понятті, сутності та змістовному навантаженні адміністративної процесуальної правосуб'єктності.