Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Випуск 68

Постійний URI для цього зібрання

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ;МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 90
 • Документ
  Взаємодія органів прокуратури із засобами масової інформації
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Билиця, І. О.; Билица, И. О.; Bylytsya, I. О.
  Стаття присвячена проблемі організації співпраці між органами прокуратури та засобами масової інформації з урахуванням етичних норм. Автор обґрунтовує необхідність удосконалення в даній сфері, адже це допоможе правильно інформувати суспільство про діяльність цього органу, цим самим підвищуватиме авторитет прокуратури серед пересічних громадян.
 • Документ
  Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Пілявська, Л. М.; Пилявская, Л. М.; Piliavska, L. M.
  У статті розглянуто поняття причетності до злочину та виділено чотири види причетності до злочину. Проаналізовано заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину, розглянуто особливості даного виду причетності, визначено об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону діяння, що утворює даний вид причетності до злочину.
 • Документ
  Поняття злочину в кримінальному праві України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Галушко, Б. С.; Галушко, Б. С.; Galushko, B. S.
  У статті розглядаються проблеми визначення поняття злочину в кримінальному праві України. Проблеми розмежування злочину від кримінального проступку.
 • Документ
  Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Годяк, А. І.; Годяк, А. И.; Godiak, A. I.
  Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України. Виявлено методичні, політичні та економічні особливості становлення сучасної моделі підготовки спеціалістів у сфері правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Система слідчих дій на першому етапі розслідування побутового шахрайства
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Кириленко, Н. Ю.; Кириленко, Н. Ю.; Kirilenko, N. Y.
  Статтю присвячено розгляду найбільш важливих питань, що виникають під час провадження слідчих дій у справах про скоєння шахрайства у сфері побуту. Розглянуто особливості провадження таких слідчих дій, як допит підозрюваного, потерпілого, свідка, огляд, обшук, проведення експертизи. Приділено увагу деяким тактичним прийомам, рекомендованим для використання під час розслідування шахрайства у сфері побуту.
 • Документ
  Форми інформаційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та податкової міліції під час протидії економічним злочинам
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Мукоїда, Р. В.; Мукоида, Р. В.; Mucoida, R. V.
  У статті проаналізовано особливості організації оперативного обслуговування окремих об’єктів економіки. З урахуванням різної відомчої належності оперативних підрозділів, які відповідно до своїх функціональних повноважень здійснюють протидії злочинам у сфері господарської діяльності, визначено й обґрунтовано окремі форми та напрями інформаційної взаємодії.
 • Документ
  Методологічні ідеї теорії кримінально-процесуальних функцій
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Гловюк, І. В.; Гловюк, И. В.; Glovyuk, I. V.
  Статтю присвячено розгляду методологічних ідей теорії кримінально-процесуальних функцій. Критично проаналізовано деякі сформульовані в доктрині методологічні правила цієї теорії. Викладено авторське бачення системи методологічних ідей теорії кримінально-процесуальних функцій.
 • Документ
  Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Тіщенко, В. В.; Тищенко, В. В.; Tyschenko, V. V.; Барцицька, А. А.; Барцицкая, А. А.; Bartsitskaya, A. A.
  Дослідження спрямоване на визначення сутності технологічного підходу, а також його теоретичного та практичного значення. Обґрунтовано історичну обумовле- ність технологічного підходу в криміналістиці, виникнення якого відповідає загальним законам та пріоритетним напрямкам розвитку науки. З позицій технологічного підходу визначено напрямок дослідження об’єкта криміналістики як якісно нової форми наукового пізнання та функціонування складних систем – злочинної діяльності та діяльності з розслідування злочинів.
 • Документ
  Офіційна і фактична злочинність: кримінологічний аналіз
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Дрьомін, В. М.; Дрёмин, В. Н.; Dryomin, V. N.
  У статті аналізується зареєстрована («офіційна») і фактична злочинність. Стверджується, що в перехідний (транзитивний) період формування державності в Україні зросла кількість злочинів, приховуваних від офіційної реєстрації. Латентна (прихована) злочинність не тільки криміналізує суспільство, а й дезорієнтує практику боротьби зі злочинністю.
 • Документ
  Еволюція аналізу теорій причин злочинності у другій половині XХ століття
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Нежурбіда, С. І.; Нежурбида, С. И.; Nezhurbida, S. I.
  У статті автором проводиться дослідження еволюції аналізу теорій причин злочинності у другій половині XХ століття. Одним із висновків автора є висновок про вплив соціології на кримінологічну думку, а також про наявність видової різноманітності аналізу теорій причин злочинності: історичного, елементарного, філософського, феноменологічного, структурного, критичного, порівняльного та інших.
 • Документ
  Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання відносин щодо виконання будівельної діяльності та її стандартизації
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Євтушенко, В. В.; Евтушенко, В. В.; Yevtushenko, V. V.
  У статті показано на прикладі Німеччини, найбільш розвиненої країни Європейсь- кого Cоюзу, адміністративно-правові умови діяльності у будівництві. Проаналізовано досвід регулювання правових відносин щодо виконання будівельної діяльності та її стандартизації. Розглянуто систему органів нормування та їх взаємодію під час вироблення стандартів для будівельної продукції та робіт. Висвітлено дворівневу структуру адміністративного регулювання на федеральному рівні та рівні федеральних земель.
 • Документ
  Тенденції судового захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Полетило, К. С.; Полетыло, Е. С.; Poletylo, Kate
  У статті визначено тенденції судового захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина, показано їх значення для формування законодавства.
 • Документ
  Поняття представництва прокуратурою інтересів людини та держави в суді
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Капустін, М. В.; Капустин, М. В.; Kapustin, M. V.
  Проаналізовано поняття представництва прокурором інтересів людини і держави в суді, основні складові елементи представництва та характерні особливості.
 • Документ
  Адміністративне корупційне правопорушення: поняття, склад, ознаки
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Ільєнок, Т. В.; Ильенок, Т. В.; Ilyenok, T. V.
  Спираючись на аналіз чинного антикорупційного законодавства і доктринальні точки зору на генезис та сутність корупції, у ході дослідження праць науковців України визначено поняття адміністративного корупційного правопорушення. З’ясовано склад адміністративного корупційного правопорушення. Виокремлено ознаки адміністратив- ного корупційного правопорушення.
 • Документ
  Поняття та особливості механізму адміністративно-правового забезпечення видворення іноземців та осіб без громадянства з України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Гула, І. Л.; Гула, И. Л.; Hula, I. L.
  Розглядається механізм адміністративно-правового забезпечення видворення іноземців та осіб без громадянства з України, його основні функції, форми та особливості.
 • Документ
  Способи захисту відповідача від позову: адміністративно-процесуальний аспект
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Закаленко, О. В.; Закаленко, Е. В.; Zakalenko, O. V.
  Статтю присвячено дослідженню поняття засобів захисту позивача від адміністратив- ного позову, особливостей подання заперечення відповідача, а також можливості запровадження інституту зустрічного позову щодо окремих категорій справ.
 • Документ
  Про правову природу та гарантійне значення строків застосування адміністративно-господарських санкцій
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Войнарівський, М. М.; Войнаровский, Н. Н.; Voynarivskiy, M. M.
  У статті досліджуються строки застосування адміністративно-господарських санкцій. Обґрунтовується, що строки застосування адміністративно-господарських санкцій необхідно розглядати як господарсько-правову гарантію. Розглядається співвідношен- ня строків застосування адмініністративно-господарських санкцій із процесуальними строками та строками звернення до адміністративного суду.
 • Документ
  Структура суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Олійник, О. В.; Олейник, О. В.; Oliynik, O. V.
  У статті проаналізовано структуру субєктів забезпечення інформаційної безпеки України.
 • Документ
  Перспективи впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в судах
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Арсірій, Р. О.; Арсирий, Р. А.; Arsiriy, R. A.
  Стаття присвячена актуальній проблемі впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій. Пропонується вирішення проблеми зменшення надмірного навантаження на суддів шляхом використання сучасних технологій обробки інформації. Пропонується системний підхід до вирішення впроваджувальних завдань. Описано елементи інформаційно-комп’ютерних технологій суддів.
 • Документ
  Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Іванцов, В. О.; Иванцов, В. А.; Ivantsov, V. O.
  У статті автор визначає місце повного фіксування судового процесу технічними засобами та використання технічних засобів особами, присутніми у залі судового засідання, серед категоріального апарату адміністративного судочинства. Окрему увагу приділено встановленню особливостей реалізації нормативно-правових положень, що регламентують фіксування судового процесу технічними засобами.