Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 14

Постійний URI для цього зібрання

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 14 / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 430 с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 42
 • Документ
  Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalniuk, V. V.
  Тема правового менталітету - це тема національної самосвідомості й самовизначення людини, а сенс цієї категорії полягає в тому, що вона насамперед не фіксує позитивно-правове явище, а становить форму самосвідомості народу (як і усвідомлення історичної долі цього народу з точки зору інших культур). Національний характер тотожний зі своєрідним способом життя, комплексом культурних цінностей, правилами поведінки та системою інституцій, притаманних певному народу.
 • Документ
  Міжнародно-правовий принцип непорушності кордонів у Європі та агресія Російської Федерації проти України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Задорожній, О. В.; Задорожний, А. В.; Zadorozhny, A. V.
  Стаття присвячена аналізу юридичного змісту основного принципу міжнародного права непорушності кордонів у Європі та кваліфікації дій Російської Федерації стосовно України починаючи з лютого 2014 року як порушення цього основоположного принципу міжнародного права. У результаті аналізу анексії Автономної Республіки Крим та агресивних дій Російської Федерації на Сході України доведено, що Росія у своїй діяльності стосовно України є порушником цього та інших основних принципів міжнародного права.
 • Документ
  Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Юдін, З. М.; Юдин, З. М.; Yudin, Z. M.
  У статті розглядаються методологічні аспекти використання юридичної антропології й аксіології під час формування основоположних ідей правового контрактивізму. З точки зору антропології показано, що договір формує особливу сферу неофіційного права. Аксіологічний підхід використовується для обґрунтування системи властивостей договору в сучасному праві.
 • Документ
  Права споживача в разі укладання договору на відстані
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Яновицька, Г. Б.; Яновицка, Г. Б.; Yanovytska, H. B.
  У статті зосереджена увага на проблемі укладення споживачем договору на відстані. Укладення такого договору відбувається шляхом загальнодоступної публікації публічного договору (оферти) з боку продавця товару (послуг) і згоди на такі умови з боку покупця через вибір товару (послуг) та оплати. Автор виявляє ризики дистанційних договорів і представляє необхідні рекомендації щодо їх усунення.
 • Документ
  Наднаціональне право як феномен
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vyshniakov, O. K.
  У правовій доктрині термін наднаціональність має різні характеристики Він застосовується, зокрема, щодо органів деяких міждержавних утворень та пов'язується з певними ознаками. Статтю присвячено узагальненню визначених у доктрині ознак, і на цій основі зроблено спробу визначити сутнісну характеристику феномену наднаціональності в кон¬тексті наднаціонального права та наднаціональних органів.
 • Документ
  Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, V. V.
  У статі аналізуються сучасні підходи до формування криміналістичних методик розслідування злочинів. Розглядаються спірні питання створення загального методу розслідування й базової криміналістичної методики. Висловлюється думка про можливість і доцільність утворення загальної базової моделі криміналістичної методики на основі запропонованих принципів побудови останньої. Розглянуто деякі дискусійні питання класифікації, умов розробки й функцій криміналістичної методики розслідування.
 • Документ
  Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз)
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Ситар, І. М.; Ситар, И. М.; Sitar, I. М.
  Розглянуто проблему розуміння методології порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів. Зазначено, що для аналізу й ефективного досягнення мети акультураційного процесу варто застосовувати весь методологічний інструментарій порівняльного правознавства, а також здійснити юридизацію загальнофілософської методології в сучасному підході до дослідження акультурації в праві.
 • Документ
  Законодавчі основи публічного адміністрування сфери оборони в Україні
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.
  У статті здійснено загальну характеристику законодавчих актів, якими врегульовано відносини у сфері оборони України. На основі здійсненого аналізу запропоновано зміни й доповнення до чинного законодавства.
 • Документ
  Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Словська, І. Є.; Словская, И. Е.; Slovska, I. E.
  Автор характеризує поняття й сутнісні ознаки українського конституціоналізму, презентуючи власну дефініцію досліджуваного терміна. Підсумовано, що повне уявлення про конституціоналізм об'єктивно можливе за умов його визначення за суттю, змістом і формою (формами). Систему українського конституціоналізму складають чинна Конституція України як нормативно-правовий акт, теорія, історія, ідеологія Конституції України й існуючий конституційний лад, тобто нормативно-правові, наукові, історичні, ідеологічні й організаційні основи конституціоналізму.
 • Документ
  Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша)
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Рядінська, В. О.; Рядинская, В. А.; Ryadinskaya, V. A.
  Аналізуючи проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи), яким запроваджується порядок разового декларування фізичними особами коштів і майна, автор доходить висновку про спробу запровадження в Україні амністії капіталів. Автор розглядає світовий досвід запровадження амністії капіталів, як негативний (в Аргентині, Бельгії, Індії, країнах пострадянського простору), так і позитивний (в Італії, Туреччині), визначає причини й наслідки таких амністій, на підставі чого розробляє пропозиції запровадження амністії капіталів в Україні.
 • Документ
  Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Прокоф'єва-Янчиленко, Д. М.; Прокофьева-Янчиленко, Д. М.; Prokof’yeva-Yanchylenko, D. M.
  Статтю присвячено питанням кримінологічної безпеки, її змісту та місцю в системі національної безпеки України. Кримінологічна безпека розглядається як інтегративна складова національної безпеки, зумовлена специфікою деструктивних факторів - кримінальних загроз.
 • Документ
  Конституція як структурний елемент правової системи в матеріальному та формальному значеннях
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Подорожна, Т. С.; Подорожная, Т. С.; Podorozhna, T. S.
  Статтю присвячено науковому аналізу конституції як складового елемента правової системи. Наголошено, що конституцію як структурний елемент правової системи потрібно розглядати в двох аспектах: у матеріальному та у формальному значенні.
 • Документ
  Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій дыяльності та кримінальному провадженні
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Подобний, О. О.; Подобный, А. А.; Podobnyy, A. A.
  У статті на основі дослідження ретроспективи наукового розуміння негласних форм розслідування в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні, аналізу чинного оперативно-розшукового й кримінального процесуального законодавства обґрунтовано концепцію єдності оперативної розробки та негласного розслідування, а також надано визначення останнього.
 • Документ
  Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку ( на прикладі обігу банківських металів )
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, O. P.
  У статті досліджується правова природа договору банківського рахунку з позиції застосування засобів відповідальності до фінансової установи під час зберігання банківських металів. Зроблено висновок, що грошові зобов'язання з оплати коштів у разі неможливості повернути банківські метали не можуть тлумачитися такими, що постають із договору банківського вкладу, договору банківського рахунку чи зобов'язання з виконання платіжного доручення в розумінні положень Цивільного кодексу України.
 • Документ
  Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Перепелиця, М. М.; Перепелица, Н. Н.; Perepelytsia, M. M.
  У статті проаналізовано особливості оперативно-розшукової протидії серійним убивствам, які вчиняються сексуальними маніяками. Наведено визначення серійного вбивства та класифікацію осіб, які їх вчиняють. Охарактеризовано типову поведінку сексуальних маніяків, надано їх психологічний портрет. Запропоновано комплекс заходів, які потрібно вживати оперативним підрозділам для протидії серійним убивствам. Проаналізовано відповідні попереджувальні механізми оперативно-розшукового характеру. Обґрунтовано потребу в додаткових функціях аналітичних підрозділів щодо протидії серійним сексуальним убивствам.
 • Документ
  Проблеми та перспективи запровадження медичного страхування учасників бойових дій як елемента Військово-медичної доктрини
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Пацурія, Н. Б.; Пацурия, Н. Б.; Patsuriia, N. B.
  Статтю присвячено аналізу проблем і перспектив запровадження медичного страхування учасників бойових дій як елемента Військово-медичної доктрини.
 • Документ
  Гармонизация культур и диалектический характер диалога
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Овчинникова, А. П.; Овчиннікова, А. П.; Ovchinnikova, A. P.
  Статья посвящена исследованию методологического смысла понятия «диалог». Утверждается, что внимание участников сосредотачивается не столько на предмете диалога, сколько на людях, ведущих беседу или спор, на их интенциях и ценностях.
 • Документ
  Судовий прецедент як джерело кримінального права України
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Орловська, Н. А.; Орловская, Н. А.; Orlovska, N. A.
  Статтю присвячено питанню щодо судового прецеденту як джерела кримінального права. Акцентовано увагу на рішеннях Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України.
 • Документ
  Сучасні процеси децентралізації виконавчої влади та реформування місцевого самоврядування в Україні
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Мішина, Н. В.; Мишина, Н. В.; Mishyna, N. V.
  Статтю присвячено аналізу сучасних процесів децентралізації виконавчої влади та реформуванню місцевого самоврядування в Україні. Виявлено, що нині спостерігається значно більше просування в напрямі реформування органів місцевого самоврядування, ніж органів виконавчої влади, особливо місцевих органів виконавчої влади. Сформульовано висновки й перспективи подальших досліджень в означеному напрямі.
 • Документ
  Наступність права як загальнотеоретична категорія в дослідженні транзитивності права
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Матвеєва, Л. Г.; Матвеева, Л. Г.; Matveeva, L. G.
  У статті розглядається проблематика наступності права як загальнотеоретичної кате¬горії, аналізуються різні позиції щодо сутності наступності права. Виявляються й аналізуються фактори, які зумовлюють наступність права. До соціальних факторів наступності в праві слід відносити фактори розвитку суспільства, державну волю. Виділяється такий соціальний і водночас правовий фактор, як традиції правового регулювання, до яких різні автори відносять об'єднання різних цівілізаційних моделей і правової системи. Наступність у праві може виражатися в правових нормах, правових інститутах, правосвідомості, правовій поведінці. Найбільш яскраво наступність права проявляється в кодифікованих нормативно-правових актах і правових звичаях. Наступність права є важливим механізмом, завдяки якому відбувається оновлення нормативно-правової бази регулювання суспільних відносин, зберігається цінний накопичений і пережитий досвід. Поряд із вивченням наступності права в законодавстві та юридичній практиці також розглядається наступність у юридичній науці. Зроблено висновок, що наступний зв'язок у праві дозволяє виявити співвідношення вибудованої вітчизняної державно-правової системи та конкретних історичних умов її існування.