Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнародної наукової конференції (14 листопада 2015 р., м. Одеса)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 142
 • Документ
  Міжнародні стандарти адвокатської діяльності
  (Одеса: Юридична література, 2015) Доценко, Я. П.
  В статті досліджено особливості міжнародно-правового регулювання адвокатської діяльності . Проаналізовано окремі міжнародні акти та здійснено їхню класифікацію за об'єктом регулювання.
 • Документ
  Адвокат іноземної держави в Україні: правовий статус
  (Одеса: Юридична література, 2015) Гриценко, І. О.
  В статті визначена спроба з'ясувати сучасний стан у сфері гарантій професійної діяльності іноземного адвоката в Україні та запропоновано шляхи їх розвитку.
 • Документ
  Правові аспекти адвоката (соліситора і баристера) у кримінальному процесі Великобританії
  (Одеса: Юридична література, 2015) Гніденко, О. М.
  В статті розглядаються правові аспекти участі захисника в кримінальному процесі Великобританії на стадії досудового розслідування, що дозволяє намітити пропозиції, направлені на удосконалення правового положення захисника в кримінальному процесі України з урахуванням досвіду Великобританії.
 • Документ
  Шлях в адвокатуру США: міф чи реальність ?
  (Одеса: Юридична література, 2015) Ганусовська, В. В.
  У статті охарактеризовано особливості становлення ринку юридичних послуг США, його структури та механізмів функціонування. Узагальнено тенденції розвитку американського юридичного ринку. Визначено основні фактори, які впливають на тенденції розвитку юридичних послуг США.
 • Документ
  Застосування європейського досвіду із надання безоплатної правової допомоги в Україні
  (Одеса: Юридична література, 2015) Вівчарик, Н. І.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей надання безоплатної правової допомоги в Україні та країнах Європейського союзу. Зроблено висновок, що Україна всіляко забезпечує можливість надання безоплатної правової допомоги: імплентує в національне законодавство міжнародні норми, створює не тільки нормативну базу, але й реальні центри надання безоплатної правової допомоги на місцях.
 • Документ
  Стратегія удосконалення законодавства України про адвокатуру на шляху до євроінтеграції
  (Одеса: Юридична література, 2015) Бондар, В. Л.
  Стаття присвячена аналізу міжнародно-правових актів, що регулюють професійну діяльність адвокатів. Проаналізовано здобутки наукової думки та практичний досвід з проблем гармонізації законодавства України з міжнародними (європейськими) нормами і стандартами у сфері регулювання адвокатської діяльності.
 • Документ
  Діяльність адвоката в Європейському суді з прав людини
  (Одеса: Юридична література, 2015) Бабій, С. В.
  В статті досліджуються проблемні питання забезпечення адвокатом права на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини. На основі аналізу права на захист людини сформульованих в рішеннях ЄСПЛ, та практики застосування КПК в Україні висвітлено проблеми забезпечення права на захист потенційно причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, забезпечення їх професійною правничою допомогою, зокрема за рахунок держави, та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Відповідальність адвоката за недобросовісне надання вторинної безоплатної правової допомоги
  (Одеса: Юридична література, 2015) Табенська, В. О.
  В статті йдеться про відповідальність адвокатів у разі порушення зобов'язань з надання вторинної безоплатної правової допомоги. Стаття розкриває сучасні проблеми і причини недобросовісності надання вторинної правової допомоги, а також охарактеризовує особливості відповідальності адвоката за вчинення вище заначених дій.
 • Документ
  Іноземний адвокат в Україні
  (Одеса: Юридична література, 2015) Стратієнко, В. О.
  В статті визначена спроба з'ясувати сучасний стан у сфері гарантій професійної діяльності іноземного адвоката в Україні та запропоновано шляхи їх розвитку.
 • Документ
  Етика адвоката
  (Одеса: Юридична література, 2015) Любонько, А. О.
  В статті визначено роль етичних засад для професії адвоката, на якому лежить подвійна відповідальність, йому доводиться у своїй повсякденній роботі вирішувати проблему суперечностей між державними інтересами та інтересами індивіда.
 • Документ
  Зарубіжний досвід страхування професійної відповідальності адвоката
  (Одеса: Юридична література, 2015) Чекмарьова, Л. Ю.
  У статті досліджуються деякі аспекти страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні. Посилаючись на зарубіжний досвід та євроінтеграційні прагнення нашої держави, автор підтримуює ідею поступового запровадження обов'язку страхувати свою професійну діяльність для адвокатів, які практикують в Україні.
 • Документ
  Тактичні прийоми адвоката при обранні, призначенні та продовженні строку запобіжних заходів
  (Одеса: Юридична література, 2015) Шідловська, І. С.
  В статті окреслено та розкрито тактичні прийоми адвоката при обранні, призначенні та продовженні строку запобіжних заходів. Проаналізовано основні напрямки та підходи щодо вивчення вказаної проблематики.
 • Документ
  Забезпечення права на захист як засада кримінального провадження
  (Одеса: Юридична література, 2015) Чепель, О. І.
  Стаття присвячена гарантіям дотримання одного із принципів кримінального судочиства - забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.
 • Документ
  Право обвинуваченого мати достатній час та можливості для підготовки свого захисту у практиці діяльності Європеського суду з прав людини
  (Одеса: Юридична література, 2015) Цап, Т. Ю.
  Статтю присвячено дослідженню права обвинуваченого мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту, в розрізі європейських стандартів з прицілом на особливості реалізації даного права в кримінальному провадженні України. Запропоновано законодавчо закріпити положення, яке б напряму вказувало, що розумні строки повинні бути збалансованими щодо часу, необхідного обвинуваченому для підготовки свого захисту.
 • Документ
  Адвокатська таємниця в кримінальному процесі
  (Одеса: Юридична література, 2015) Ткаченко, В. В.
  В статті розглядаються питання, пов'язані з особливостями правового регулювання адвокатської таємниці в кримінальному процесі. Визначений суб'єкт адвокатської таємниці, часові межі її збереження.
 • Документ
  Адвокатська таємниця: проблеми дотримання конфідеційності
  (Одеса: Юридична література, 2015) Ліцевич, М. Г.
  У цій статті розкрито актуальні питання теорії і практики застосування правового інституту адвокатської таємниці, визначення його меж. Розглянуто вітчизняний підхід до регламентації змісту адвокатської таємниці. Звернено увагу на недосконалість законодавства у частині регулювання даного правового інституту та запропоновано шляхи його вдосконалення.
 • Документ
  Дисциплінарна відповідальність адвоката
  (Одеса: Юридична література, 2015) Лебідь, С. Ю.
  Стаття присвячена висвітленню стандартів дисциплінарної відповідальності адвоката. Приділено увагу більш повній деталізації дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до адвоката, розширити коло санкцій які можуть бути застосовані до адвоката, цим самим дати можливість більш справедливо призначати покарання і більш сумісно с тяжкістю протиправного діяння.
 • Документ
  Щодо питання правового регулювання професійної етики адвоката
  (Одеса: Юридична література, 2015) Кучер, О. А.
  У статті зазначено, що адвокатура є правовим інститутом, наголошено на необхідності прищеплювати майбутнім правникам високі моральні ідеали. Відзначено, що питання стосовно етичних засад адвокатської діяльності були предметом наукових дискусій у різні часи. З'ясовано і визначено роль етичних засад для професії адвоката.
 • Документ
  Особливості дисциплінарної відповідальності адвокатів
  (Одеса: Юридична література, 2015) Домбровський, Я. С.
  У статті досліджено особливості дисциплінарної відповідальності адвоката за порушення правил адвокатської етики, що є необхідною умовою отримання суспільного визнання й авторитету корпорації.
 • Документ
  Адвокатська етика
  (Одеса: Юридична література, 2015) Деркач, А. О.
  У статті здійснено теоретико-правовий аналіз моральних засад адвокатської діяльності, їх сутності та значення у професійній діяльності адвоката. Сформульовано поняття "моральні основи діяльності інституту адвокатури", під якими пропонується розуміти певні принципи належної поведінки в професійній діяльності адвоката, зокрема систему принципів і норм, їх значення у практичних випадках, коли правові норми не встановлюють конкретних правил поведінки.