Завальнюк Володимир Васильович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Правова спадщина : методичні рекомендації
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Рязанов Михайло Юрійович; Завальнюк Володимир Васильович
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Правова спадщина». Містять завдання до практичних занять.
 • Документ
  Юридична антропологія в міжнародно-правовому вимірі
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, В. В.; Zavalniuk, Volodymyr V.
 • Документ
  Традиції та звичаї українського народу як підґрунтя антропологізації права
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2022) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, В. В.; Zavalniuk, Volodymyr V.
 • Документ
  Антропологічний вимір державної влади
  (ВД "Гельветика", 2019) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, В. В.; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalniuk, Volodymyr V.
 • Документ
  Eastern Partnership Association Agreements in the Mirror of Global Ungovernance: Where Does the DCFTA Lead?
  (National University “Odessa Law Academy”, 2020) Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.; Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, В. В.; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalniuk, Volodymyr V.
  The paper focuses on powers’ dissolving effects brought by Eastern Partnership Association agreements, signed with Ukraine, Moldova, and Georgia, to associated states’ governance systems and practices and the development of associations’ institutions and procedures. To that end, the research utilizes the concepts of “ungovernance” and “global ungovernance” that, in the authors’ view, possess significant explanation potential in the field. The paper reviews the emergence of said concepts, which may be traced back to the mid of 1990th. It emphasizes the main features of those concepts concerning both national states and transnational institution-building projects. The dispersion of powers due to the implementation of association agreements is caused by the extension of obligations far beyond those needed to implement the DCFTA and binding the market access with progress in other fields. Such agreement’s design brings the notions of “uncertainty” and “inconsistencies” into assessing the institutional and procedural issues of its implementation. The paper also analyses the side-effects of the lack of accession perspective, which, combined with extensive obligations towards approximation to the EU legislation, creates an “impossibility of closure” effect (i.e., impossibility to reach objectives set). Such an effect happens due to unclear goals and discouragement of actors involved in the implementation because of the absence of future membership guarantees. The paper also suggests that the implementation process’s failures may result in significant institutional and procedural rearrangements within the association agreements’ frameworks to adjust the governance mode to cope with such failures.
 • Документ
  Міжнародно-правовий вимір юридичної антропології
  (Одеса : Гельветика, 2019) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, В. В.; Zavalniuk, Volodymyr V.
  У статті досліджується впровадження в національну юридичну практику міжнародних стандартів прав людини, які закріплені в Конституції та законах України, що потребує не тільки створення відповідного юридичного механізму, а й усвідомлення того, що права людини, її життєдіяльність є найвищою соціальною цінністю. Юридична антропологія є продуктом діяльності людини, оскільки дає можливість вивчити певні суспільні процеси і впливати на них, а також використовувати її потенціал у формуванні правової реальності.
 • Документ
  Методологічні основи та основні принципи юридичної антропології: загальна характеристика
  (Одеса : Фенікс, 2017) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, В. В.; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalniuk, Volodymyr V.
  Статтю присвячено визначенню та характритики основних методів юридичної антропології. Відзначено основні принципи методології юридичної антропології. Окремої уваги приділено усному праву (вираженого у соціальних нормах, цінностях) як джерела сучасних правових систем, звернення до методології порівняльного правознавства, герменевтичних студій, історизму тощо.
 • Документ
  A person's age as an anthropological factor
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Zavalniuk, Volodymyr V.; Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич
 • Документ
  Міжнародно-правовий вимір антропології права (на прикладі практики Європейського суду з прав людини)
  (Одеса : Фенікс, 2012) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalniuk, Volodymyr V.
  Проаналізовано вплив норм міжнародного права на національне в антропологічному вимірі, а саме захисту прав та свобод людини.
 • Документ
  Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини за віковими критеріями
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalnyuk, Volodymyr V.
  Кожне нове покоління розкриває перед людством нові можливості. Можна сказати, що повага до прав людини починається зі ставлення суспільства до своїх дітей, як і до громадян похилого віку. Сучасне розуміння прав дитини виходить з визнання цінності дитинства як особливого, значущого і абсолютно необхідного періоду в житті кожної людини. Автор аналізує підходи до визначення системи принципів реалізації, охорони та захисту прав дитини. Також в межах статті досліджуються проблеми людей похилого віку. Відзначається, що сьогодні питання старості є одним з актуальних напрямів наукових досліджень, а в організаційному напрямку створення мережі територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян, є значно людянішим та більш відповідним вимогам антропологічної експертизи законодавства, за діяльність стаціонарних установ, де проживають особи похилого віку.
 • Документ
  Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір
  (2016) Завальнюк, Владимир Васильевич; Завальнюк, Володимир Васильович; Zaval'njuk, Vladimir
  У період реформування української держави людина та рівень захисту її прав займають первинне місце у правовій системі. Це є причиною виникнення ряду важливих питань, що стосуються засад юридичної антропології та її розвитку у процесі появи нових міжнародних стандартів. Автор зазначає, що головним елементом міжнародних стандартів у антропологічному вимірі є людина, захист її прав та свобод. Ґрунтовного дослідження у статті дістало право на свободу совісті та віросповідання, яке є одним із фундаментальних прав людини, яке закріплено в спіх міжнародних документах, що присвячені правам людини.
 • Документ
  Феміністична та гендерна юриспруденція як складові юридичної антропології
  (Одеса : Фенікс, 2012) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalnyuk, Volodymyr V.
 • Документ
  Юридична антропологія та неофіційне право
  (2013) Завальнюк, В. В.; Завальнюк, В. В.; Zavalniuk, V. V.
 • Документ
  Антропологічні витоки ефективності норм права
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalnyuk, Volodymyr V.
 • Документ
  Принципи антропологічної парадигми права
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Завальнюк, В. В.; Zavalnyuk, V. V.
  У статті досліджено принципи антропологічної природи права. Значна увага приділена визначенню сутності принципів антропоцентризму, натуралізму, антропометризму, антропоморфізму
 • Документ
  Антропологія в системі цінностей права
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Завальнюк, В. В.; Zavalniuk, V. V.
  Юридична антропологія у формуванні правової культури українського народу і у розвитку правової системи України становить інтерес, оскільки з позицій антропологічного підходу культура в цілому розуміється як сукупність благ, створених людиною, на відміну від природних. Достойністю антропологічного підходу є глибина аналізу культури як прояву різноманітних сфер людського життя.
 • Документ
  Еволюція антропологічних знань у процесі історичного розвитку суспільства
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Завальнюк, В. В.; Завальнюк, В. В.; Zavalniuk, V. V.
  Розглянуто проблему еволюції антропології права в поглядах фундаторів юридичної антропології як одну з найважливіших. Від її вирішення залежить визначення функцій і змісту права, його місця в соціумі. Суспільство щодо права виступає його метасистемою як в онтологічному, так і в гносеологічному сенсі, визначаючи основні характеристики права. Аналіз історії важливий для того, щоб з’ясувати, які історичні форми нормативного регулювання може застосовувати сучасна держава.
 • Документ
  Правовая культура и правовая система Украины: антропологические аспекты
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalniuk, V. V.
  В статье исследуется место антропологии права в формировании правовой культуры и правовой системы Украины. Автор аргументирует, что на этапе формирования правового государства особенное значение приобретает правовая культура личности, которая требует знания права и своего правового статуса, осознания социальной необходимости права в обществе и умения пользоваться установленным государством правовым инструментарием. Последовательно доказывается, что устроение правового государства и гражданского общества требует того, чтобы правовая система Украины базировалась на принципах верховенства права, демократизма, социальной справедливости, конституционности, законности и на антропологическом принципе права.
 • Документ
  Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки)
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalniuk, V. V.
  Розглянуто можливості застосування юристом-антропологом методів пізнання, що використовуються сьогодні в соціальних і поведінкових науках, у тому числі соціології (метод включеного спостереження, біографічний метод, монографічний метод опису одиничного випадку, метод спостереження тощо), з метою виявлення визначальних цінностей, смислів і значень.
 • Документ
  Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки)
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zaval'njuk, Vladimir
  The potential of a lawyer anthropologist learning methods used today in the social and behavioral sciences, including sociology (the method of participant observation, biographical method, monographic method of describing a single event, the method of observation and others), to identify the defining values, meanings and values.