Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Випуск 73

Постійний URI для цього зібрання

Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 82
 • Документ
  Кваліфікуючі ознаки дезертирства
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Касько, Т. Ю.; Kas’ko, T. Y.
  Статтю присвячено дослідженню кваліфікуючих ознак дезертирства, які закріплені в ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України, – вчиненню діяння зі зброєю або групою осіб за попередньою змовою.
 • Документ
  Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Бурячок, А. О.; Бурячок, А. А.; Buryachok, A. А.
  Статтю присвячено систематизації суб’єктів наркотичних злочинів. Виділення окремих груп таких суб’єктів повинно сприяти вдосконаленню кримінально-правових та кримінологічних заходів щодо протидії наркотичним злочинам.
 • Документ
  Специфіка здійснення судового розгляду за участю присяжних
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Турман, Н. О.; Turman, N. O.
  Статтю присвячено інституту присяжних в Україні, який перебуває на етапі становлення й із кожним днем набуває все більшого значення для повного, всебічного здійснення судового розгляду та постановлення законного й справедливого судового рішення в тих категоріях проваджень, у яких участь присяжних передбачена відповідно до норм чинного законодавства.
 • Документ
  Слідчі (розшукові) дії в кримінальному процесі України: деякі аспекти походження та розвитку
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Ряшко, О. В.; Ryashko, O. V.; Брич, І. В.; Брыч, И. В.; Brych, I. V.
  У статті розглянуто й досліджено питання зародження та історичного розвитку слідчих дій, які мали на меті врегулювання різних видів суспільних відносин. Зі створенням інститутів вирішення конфліктів між різними особами зароджується прообраз сучасного інституту слідчих дій, призначенням якого стало збирання особою, яка вимагала вирішення спору по суті, доказів у своїй правоті.
 • Документ
  Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Пасько, О. М.; Пасько, О. Н.; Pasko, O. M.
  Статтю присвячено дослідженню фізіологічної та фізичної готовності працівників органів досудового розслідування та характеристиці її різновидів відповідно до структурно-логічної моделі слідчого.
 • Документ
  Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Кісілюк, Е. М.; Кисилюк, Е. Н.; Kisilyuk, E. M.; Мошенець, Д. М.; Мошенец, Д. Н.; Moshenets, D. M.
  У роботі здійснено аналіз умов правомірності необхідної оборони під час застосування кримінальноправових норм в Україні. Визначено особливості встановлення таких умов щодо посягання та перспективи розвитку кримінального права в цій сфері.
 • Документ
  Джерела криміналістично значущої інформації про особу неповнолітнього правопорушника та її використання на стадії досудового розслідування
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Пасека, М. О.; Пасека, М. А.; Paseka, M. O.
  У статті розглянуто класифікацію джерел криміналістично значущої інформації особи неповнолітнього правопорушника. Показано вплив використання криміналістично значущої інформації на ефективність розслідування та розкриття злочинів, розшуку осіб, які його вчинили, та обрання найефективніших тактичних прийомів проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування.
 • Документ
  Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Моргунов, О. А.; Моргунов, А. А.; Morgounov, O. A.
  З метою уточнення сутності та змісту правовиховної роботи в органах внутрішніх справ у статті з’ясовується соціальний зміст виховання. Правове виховання характеризується як процес формування правової свідомості особистості, встановлюється результат правового виховання працівників органів внутрішніх справ. Правове виховання працівників органів внутрішніх справ розглядається в ши- рокому й вузькому розумінні. Визначаються мета, цілі, завдання та зміст виховної роботи працівників органів внутрішніх справ, встановлюються її основні закономірності.
 • Документ
  Тактика осмотра места происшествия при расследовании транспортных катастроф
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Комисарчук, Р. В.; Комісарчук, Р. В.; Komisarchuk, R. V.
  Статья посвящена тактике осмотра места происшествия в рамках расследования транспортных катастроф. Определены тактические особенности расследования транспортных катастроф, тактические условия и приемы выявления, фиксации и изъятия останков человека на месте происшествия, что даст возможность уже на этой основе проводить организацию идентификационных исследований.
 • Документ
  Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Жаровська, Г. П.; Жаровская, Г. П.; Zharovska, H. P.
  У статті розглянуто питання, які нині торкаються проблем національної безпеки України. Мова йде про необхідність удосконалення організаційних засад протидії транснаціональній організованій злочинності, яка являє собою загрозу інтересам людини й громадянина, суспільства та держави. Автор статті визначає конкретні напрями, які мають сприяти вирішенню проблеми підвищення ефективності бо- ротьби з транснаціональною злочинністю, обґрунтовує необхідність їх якнайскорішого впровадження.
 • Документ
  Особливості кримінально-виконавчих засад протидії організованій злочинності в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Конопельський, В. Я.; Конопельский, В. Я.; Konopelskyy, V. Y.
  У статті на підставі аналізу сучасних нормативно-правових актів та наукових підходів, пов’язаних зі змістом кримінально-виконавчої політики України, визначено роль і місце принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань під час її формування, а також запропоновано науково обґрунтовані шляхи вирішення існуючих проблем з означеної тематики дослідження.
 • Документ
  Депутатський імунітет та кримінальна відповідальність: європейський досвід
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Шаранич, С. С.; Sharanych, S. S.
  У статті проводиться порівняльно-правовий аналіз правових норм європейських країн, що регулюють сферу встановлення меж гарантій здійснення повноважень депутатів парламентів. Зокрема, вивчаються особливості дії депутатського імунітету та його межі у випадках притягнення до кримінальної відповідальності.
 • Документ
  Преступление и преступность сквозь призму институционализма
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Дремин, В. Н.; Дрьомін, В. М.; Dryomin, V. N.
  Автор в статье рассматривает концепцию преступления и преступности с позиций институциональной методологии. Одним из существенных факторов социальной конфликтности, кризиса институциональных основ государственного и политического устройства, распада устойчивой институциональной системы общества является преступность. Обосновывается вывод, что преступность отражает уровень легитимности институциональной структуры общества.
 • Документ
  Джерела забруднення земель небезпечними речовинами та їх види
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Попова, А. О.; Попова, А. А.; Popova, A. О.
  Статтю присвячено дослідженню джерел забруднення земель небезпечними речовинами та їх класифікації. Надається характеристика джерелам забруднення земель і наводиться перелік забруднювачів земельних ресурсів, а також визначається їх негативний вплив на землі.
 • Документ
  Деякі аспекти державної реєстрації земельних ділянок та оформлення прав на них
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Ковач, Д. Л.; Kovach, D. L.
  Статтю присвячено дослідженню правових проблем державної реєстрації земельних ділянок. Проводиться аналіз двох реєстраційних процедур, які стосуються земельних ділянок: реєстрації земельних ділянок та реєстрації прав на земельні ділянки. Особлива увага приділяється порядку формування земельних ділянок за законодавством України. Вивчаються окремі недоліки земельного законодавства у сфері реєстрації земельних ділянок та пропонуються шляхи вирішення певних практичних проблем.
 • Документ
  Особливості надання працівнику допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Гаврилова, О. О.; Гаврилова, О. А.; Gavrilova, A. O.
  У статті досліджуються особливості надання працівнику (потерпілому) допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві, визначено обставини, за умови настання яких потерпілий позбавляється права на отримання такої допомоги, з’ясовано відмінності між допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та відповідною допомогою в разі невиробничої травми.
 • Документ
  Система класифікації посад на державній службі
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Ушверідзе, Д. П.; Ушверидзе, Д. П.; Ushveridze, D. P.
  У статті визначено та проаналізовано систему посад на державній службі України. Здійснено порівняльний аналіз та розмежування понять «посада» та «посадова особа». Наведено визначення таких понять, надані рекомендації щодо реформування системи посад на державній службі України.
 • Документ
  Оплата праці: поняття, особливості
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Вегера, В. М.; Veherа, V. M.
  Статтю присвячено висвітленню питань, пов’язаних з інститутом оплати праці. Зроблено висновок, що право на оплату праці виникає в кожної людини під час застосування праці будь-якої форми. Однак особливої й детальної правової регламентації зазнає отримання оплати за працю лише в трудових відносинах, оскільки в цивільно-правових відносинах сторони є рівними й автономними, а в трудових працівник підпорядкований роботодавцеві, який бажає використовувати свою владу для мінімізації витрат на заробітну плату, що й викликає потребу постійного його стримування, у тому числі за допомогою правових засобів.
 • Документ
  Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Павлійчук, В. А.; Павлийчук, В. А.; Pavliychuk, V. A.
  У статті на основі аналізу нормативно-правових актів та доктринальних джерел пропонуються напрями оптимізації координаційної діяльності органів прокуратури у сфері захисту трудових прав неповнолітніх. Зокрема, автор визначає суб’єктний склад обов’язкових учасників координаційної діяльності у вказаній сфері, тематику координаційних заходів, а також роль прокурора в таких заходах.
 • Документ
  Правовий механізм регулювання звільнення з ініціативи працівника
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Тихонович, Ю. С.; Tihonovich, Y. S.
  У статті проаналізовано сутність правового механізму регулювання звільнення з ініціативи працівника, надано його загальнотеоретичну характеристику.