Грігор`янц Галина Ігорівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Гармонізація інтересів авторів (правоволодільців) із користувачами та державою в інтернеті
  (Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2017) Грігор’янц, Галина Ігорівна; Грігор’янц, Г. І.; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I.
  Стаття присвячена пошуку варіантів вирішення проблеми досягнення компромісу інтересів суспільства з вільного доступу до культурних цінностей та інтересів авторів (правоволодільців) із отримання за це матеріальної та моральної вигоди.
 • Документ
  Розмежування піратства та контрафакції
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I.
 • Документ
  Технічні способи охорони авторських і суміжних прав від піратства в мережі Інтернет
  (2017) Грігор`янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I.
 • Документ
  Information security and IT law in conditions of integration processes
  (Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen Olehovych; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulyanova, Halyna Oleksiyivna; Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya Pylypivna; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna; Гейко, Мирослава Олегівна; Гейко, Мирослава Олеговна; Heyko, Myroslava Olehivna; Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoryants, Halyna Ihorivna; Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna Vitaliyivna; Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyrylyuk, Alla Volodymyrivna; Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhaylyuk, Halyna Olehivna; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr Serhiyovych; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova Dina Dmytrivna; Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Sukha, Yuliya Serhiyivna; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn Andriyovych; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna; Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan Volodymyrovych; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsyadlo, Roksolana Petrivna; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliya Olehivna
  The categories “IT Law", “Information Security” are examined in the monograph, relations and interaction between these categories are researched. The theoretical basis of determination of the relationship between information security and IT law and the specifics of relations between “IT Rights” and “information security" are being analyzed. The questions are researched in the context of modern integration processes in Europe. Aimed at scientists, scientific-pedagogical staff of the institutions of higher education, post-graduate students, law students, practicing lawyers. May be of interest to everyone who is interested in the problems of “IT law”.
 • Документ
  Правове регулювання авторського права в мережі Інтернет: цивільно-правовий аспект
  (2015) Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I.
  Стаття присвячена аналізу сучасного стану цивільно-правового регулювання авторського права в мережі Інтернет. Було розглянуто національне законодавство України з даного приводу, приведені певні проблеми, які необхідно вирішити задля подальшого вдосконалення норм та забезпечення захисту авторських прав в мережі Інтернет.
 • Документ
  Причини виникнення сучасного типу піратства в авторському праві і суміжних правах та його наслідки
  (2015) Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I.
  Стаття присвячена дослідженню причин появи сучасного типу піратства в авторському праві і суміжних правахта наслідків які виникають в результаті піратської діяльності. В статі також були приведені певні приклади із сучасного життя, де науково­технічний прогрес став причиною появи нового типу піратства.
 • Документ
  Мережа Інтернет та її вплив на суспільство
  (Одеса : Фенікс, 2016) Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, H. I.
 • Документ
  Погляди на піратство в авторському праві
  (Одеса : Фенікс, 2013) Грігор'янц, Г. І.; Григорьянц, Г. И.; Grigoryants, G.
 • Документ
  Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС
  (2017) Харитонов, Є. О.; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, E. O.; Некіт, К. Г.; Некит, Е. Г.; Nekit, E. G.; Харитонова, О. І.; Харитонова, Е. І.; Kharytonova, O. I.; Голубева, Н. Ю.; Голубєва, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu.; Гринько, С. Д.; Гринько, С. Д.; Grinko, S. D.; Ульянова, Г. О.; Ульянова, Г. А.; Ul'janova, G. O.; Резніченко, С. В.; Резниченко, С. В.; Reznichenko, S. V.; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Ю. Ю.; Akimenko, Yu. Yu.; Булеца, С. Б.; Булеца, С. Б.; Buletsa, S. B.; Давидова, I. В.; Давыдова, И. В.; Davydova, I. V.; Дрішлюк, А. І.; Дришлюк, А. И.; Drishlyuk, A. I.; Орзіх, Ю. Г.; Орзих, Ю. Г.; Orzich, Yu. G.; Сафончик, О. І.; Сафончик, О. И.; Safonchik, O. I.; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Н. В.; Fomichova, N. V.; Халабуденко, О. А.; Халабуденко, О. А.; Khalabudenko, O. A.; Ха­ритонова, Т. Є.; Харитонова, Т. Е.; Kharytonova, T. Ye.; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, О. Ю.; Tsybulska, O. Yu.; Суха, Ю. С.; Суха, Ю. С.; Sukha, Yu. S.; Григорьянц, Г. I.; Григорянц, Г. И.; Grigoryants, G. I.; Фасій, Б. В.; Фасий, Б. В.; Fasiy, B. V.; Спасова, К. I.; Спасова, Е. И.; Spasova, K. I.
 • Документ
  Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Харитонова, О. І.; Ульянова, Г. О.; Кирилюк, А. В.; Симонян, Ю. Ю.; Бааджи, Н. И.; Позова, Д. Д.; Григор'янц, Г. І.; Бурова, Л. І.; Мартинюк, І. В.; Харитонова, Е. И.; Ульянова, Г. А.; Григорьянц, Г. И.; Бурова, Л. И.; Мартынюк, И. В.; Kharitonova, E.; Ulyanova, G.; Kyrylyuk, A.; Baadzhy, N.; Simonyan, Yu.; Pozova, D.; Grigoryants, G.; Burova, L.; Martynyuk, I.
  Сьогодні під впливом науково-технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як «правовідносини в мережі Інтернет». Постає питання правового регулювання таких відносин, суб'єктного складу, змісту та з приводу чого вони виникають. Саме ці питання розкриті в даній статті.
 • Документ
  Піратство як порушення авторських і суміжних прав в мережі Інтернет
  (2016-12-26) Грігор'янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Grigoriants, Galina I.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація присвячена дослідженню піратства як порушення авторських і суміжних прав у мережі Інтернет. Визначено поняття, ознаки та сутність піратства, проаналізовано причини появи сучасного типу піратства (ІТ- піратства). Висвітлено основні види піратства, проаналізовано співвідношення піратства і контрафакції та визначено риси, якими вони відрізняються. Досліджено вплив інформаційного суспільства на появу та поширення піратства в мережі Інтернет в Україні. Вперше на рівні дисертаційного дослідження визначено специфічні риси та поняття піратства в мережі Інтернет. Проаналізовано діяльність піратських партій та рухів, висвітлені основні завдання та функції їх діяльності. Розкрито ставлення до піратства в мережі Інтернет з боку суспільства. Визначено основні способи захисту та охорони авторських і суміжних прав від піратства в мережі Інтернет в Україні та проблемні питання у зазначеній сфері. Проаналізовано досвід зарубіжних країн у сфері захисту об’єктів авторського права і суміжних прав від піратства в мережі Інтернет. Розглянуто способи гармонізації інтересів творців та (або) правоволодільців з інтересами суспільства та держави. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства про захист та охорону об’єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет.
 • Документ
  Узгодження законодавства України з нормами права ЄС в сфері захисту від піратства
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Грігор'янц, Г. І.; Григорьянц, Г. И.; Grigoryants, G. I.
 • Документ
  Захист авторських і суміжних прав від піратства в мережі Інтернет за законодавством України та Російської Федерації
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2014) Грігор’янц, Г. І.; Григорьянц, Г. И.; Grigoryants, G. I.
  У статті було розглянуто нормативно-правові акти Російської Федерації та України у сфері захисту авторських і суміжних прав від піратства, зроблено порівняльний аналіз цих актів та вироблено певні пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства.