Кормич Людмила Іванівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 31
 • Документ
  Основні параметри, моделі і технології національної безпеки України в контексті сучасних викликів і загроз
  (Одеса, 2023) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Kormych, Liudmyla I.
 • Документ
  Безпековий аспект державної інформаційної політики: виклики і загрози для України
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Kormych, Liudmyla I.
  Розгляд питання, обраного в якості об’єкта аналізу, базується на розумінні змісту двох важливих дефініцій: «інформація» та «безпека» і специфіки моделі їх взаємодії, тобто, «інформаційної безпеки». Будучі водночас і правовими, і соціальними категоріями, вони характеризуються багатовимірністю проявів та багатофакторністю впливів, потребуючи дослідження різних рівнів та параметрів при оцінюванні ролі та значення їх в сучасних умовах.
 • Документ
  Гендерна реконструкція сучасної державної політики України: фактори впливу
  (Одеса, 2018) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Аналолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
 • Документ
  Ядерна зброя як стратегічний чинник світової політики
  (ВД "Гельветика", 2019) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.
 • Документ
  Стратегія розвитку України та регіональна специфіка : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Іванівна; Краснопольська, Т. М.; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентинівна; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Стратегія розвитку України та регіональна специфіка». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Інновації у системі освіти: підготовка кадрів для відбудови держави
  (Одеса, 2022) Кормич, Людмила; Кормич, Анатолій
 • Документ
  Вдосконалення публічного управління в Україні в контексті діджиталізації: теоретичний аспект
  (ВД "Гельветика", 2022) Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Іванівна; Kormych, L. I.; Кормич, А. І.; Kormych, A. I.
  У статті проаналізовані концептуальні засади процесу вдосконалення публічного управління в епоху цифровізації. У центрі уваги питання змісту та співвідношення електронного урядування та електронної демократії. Проблема розкривається на основі вивчення теоретичних розробок провідних зарубіжних науковців в сфері управління. Показано, що електронна демократія – це вдосконалена модель електронного урядування, яка забезпечує двостороннє політичне спілкування та участь недержавних суб’єктів у процесі прийняття рішень. Найкраще розрізняти електронне урядування та електронну демократію можна шляхом визначення основної зацікавленої сторони трансформацій. Якщо цифровізація впливає лише на процесуальний аспект державного управління, це залишається питанням електронного урядування. Коли трансформації включають громадянський контроль управління, це стає сферою електронної демократії. Існують певні обмеження ефективності повномасштабного застосування основних інструментів електронного урядування та електронної демократії без досягнення належного рівня «електронної готовності» для держави та суспільства. В цифровізації мають бути зацікавлені як уряд так і соціум, а її переваги повинні стати відчутними щодо якості управлінських послуг та можливостей впливу на прийняття управлінських рішень. Аналіз поглядів зарубіжних фахівців-теоретиків та практиків з питань функціонування публічного управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства дає можливість адаптувати їх висновки до національної практики. Узагальнення та використання кращого зарубіжного досвіду впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність дозволить уникнути ряду існуючих недоліків в процесі реформування системи публічного управління та адміністрування в Україні. Всі ці питання набудуть особливої актуальності для повоєнного відродження та розвитку України і її ефективної інтеграції в європейські економічні та безпекові структури. Україна має продовжити творення ефективної «держави в смартфоні» як складової процесу глобальної цифровізації.
 • Документ
  Кримськотатарський національний рух: історична ретроспектива XX–XXI ст.
  (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2019) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.
  У статті проаналізовано розвиток кримськотатарського національного руху в історичній ретроспективі. На підставі історичних подій та документів XX–XXI ст. встановлено, що активізація діяльності національного руху збігалася з революційними настроями народів Російської імперії (1917), Радянського Союзу (1990) та України (2014). Обґрунтовується висновок, що історія національного руху корінного народу Криму постійно супроводжувалася боротьбою за право створювати свої національні органи самоврядування.
 • Документ
  Гарантії національної безпеки України в європейському контексті
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.
 • Документ
  Концептуальні засади реформи публічної влади й управління та впровадження моделі «сервісної держави» в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
  У статті розглянуті головні принципи сучасної концепції «нового публічного управління», які покладені в основу формування теорії «нової публічної служби» та реалізації моделі «сервісної держави». Розкрита специфіка впровадження цієї моделі в Україні на нинішньому етапі державного розвитку. Інноваційні трансформації управлінської системи виступають базовим чинником реалізації євроінтеграційних стратегій України, адаптації до кращих європейських стандартів управління. Відбувається зміна змісту і формату управлінської діяльності, пріоритетом якої стає не традиційне керівництво, а задоволення потреб та інтересів громадян, надання їм відповідних якісних послуг. Чутливість влади до потреб соціуму ґрунтується на дотриманні принципів: служити громадянам, а не клієнтам; шукати публічний інтерес, віддавати перевагу громадянському підходу перед підприємницьким, мислити стратегічно, діяти демократично; визнати, що підзвітність не є простою; служити, а не керувати; цінувати людей, а не лише продуктивність. Реалізація цих принципів у публічному управлінні є елементом розбудови «сервісної держави». Наукові дослідження переконливо доводять, що однією з сильних сторін подібного сервісного підходу до організації публічної влади є можливість вирішити низку проблем, на які раніше не зверталося достатньо уваги або ж вирішення яких було неможливим. Серед таких проблем виділяють три найголовніших: орієнтованість послуг на громадян, співвідношення ціни та якості для платників податків та гнучкість у наданні послуг. При цьому в центрі уваги не просто споживач, а саме громадянин – носій суб’єктивних прав та законних інтересів. Найкращі ж практики спираються на два універсальні методи, такі як координація та інтеграція управлінських послуг і використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Подібні підходи дозволяють гарантувати отримання послуг, відповідних обсягу прав і свобод громадян, а також забезпечують ефективність і якість таких послуг. Всі ці реформи спираються на національне законодавство, що постійно вдосконалюється.
 • Документ
  Тектоніка сучасної демократії : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Тектоніка сучасної демократії». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Національна безпека в глобалізаційних умовах». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (за спеціальністю 052 «Політологія» та 054 «Соціологія»), а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Політичні стратегії сучасної України : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2015) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Політичні стратегії сучасної України». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання зі спецкурсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів, методичні рекомендації до роботи з першоджерелами, список рекомендованої літератури та короткий словник термінів. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним напрямком 6.030104 «Політологія». Посібник рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців на таких рівнях вищої освіти – бакалаврський рівень, магістерський рівень.
 • Документ
  Паритетна демократія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2015) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Паритетна демократія». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання зі спецкурсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів, список рекомендованої літератури та короткий словник термінів. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним напрямком 6.030104 «Політологія» та рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за такими рівнями вищої освіти – бакалаврський рівень, магістерський рівень.
 • Документ
  Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
  У статті показано, що на сучасному етапі розвитку України значну роль в успіху реформ, необхідних для реалізації стратегій євроінтеграції, відіграє система вищої освіти. Функціонування цієї системи забезпечує створення теоретичних засад і формування кадрового ресурсу всієї реформаторської діяльності. Але зростання ролі вищої освіти потребує змін у самій системі. Цей процес визначається низкою тенденцій: розширенням університетської автономії, підвищенням відповідальності за якість освіти, вдосконаленням управлінських моделей, зростанням рівня відповідності потребам ринку тощо. Прояв цих тенденцій диктується як загальним контекстом реформ в Україні, так і впливами глобалізаційних процесів, передусім інтеграцією нашої держави в європейський освітній простір. Методологічним підґрунтям спроможності закладів вищої освіти бути невід’ємною складовою частиною суспільних реформ є сучасні концепції організаційного розвитку, успішно апробовані європейськими університетами. Вони акцентують увагу на перспективних стратегіях, ефективному управлінні, компетентності персоналу, якості результату, використанні сучасного інструментарію. Це забезпечує баланс гуманного стилю роботи, продуктивності, економії, інновацій та ефективності, впровадженні моделей, що поєднують можливості індивідуальної і колективної активності. Важливе значення для вдосконалення вищої освіти має запозичення досвіду європейських країн шляхом імплементації європейських стандартів та найкращих практик у національне освітнє законодавство, участі в різних форматах науково-дослідної та навчально-освітньої взаємодії. І разом із тим цей досвід розкриває нові варіативні можливості практики реформування, враховуючи різні моделі автономії університетів, співвідношення свободи і стандартизації, критерії оцінювання якості та інші важливі параметри, що визначають ролі та міссії закладів вищої освіти.
 • Документ
  Соціальні пріоритети молодіжної політики України в світлі євроінтеграційних процесів
  (Одеса : Фенікс, 2019) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  В статті розглянуто європейську, азіатську та американську традиції формування та реалізації молодіжної політики, визначено їх особливості. Встановлено, що європейська та азіатська практика впровадження молодіжної політики спрямовані на нівелювання нерівності та носить інтегративний характер (проте за допомогою різних інструментів), в той час як американська стимулює конкуренцію. З’ясовано, що для європейських країн загальною цільовою установкою є допомога і створення сприятливих умов взаємної інтеграції молодого покоління і суспільства, тому вони визнають роботу з молоддю важливою і необхідною. Для азіатської моделі притаманний національно орієнтований характер внаслідок культурної, релігійної специфіки. Встановлено два підходи до реалізації молодіжної політики, напрацьовані європейськими країнами: з провідною роллю держави та з широким залученням інститутів громадянського суспільства. Визначені принципів ефективної молодіжної політики, а саме: безпосередня участь молоді у формуванні та реалізації заходів, які стосуються її інтересів і прав; перехід від централізованих, єдиних програм для всієї молоді до локальних, більш гнучких проектів; відмова від довгострокових програм на користь більш динамічних короткострокових, з акцентуванням уваги на зусиллях місцевих органів влади та інших структур, більш наближених до конкретних потреб і проблем молоді даної території; диференційований підхід до різних груп молоді при наявності єдиної системи соціальних гарантій для молоді на всіх рівнях суспільства; підтримка недержавних ініціативних молодіжних формувань. Встановлено, що до соціальних пріоритетів молодіжної політики в країнах ЄС належать: здоров’я молодого покоління, освіта, працевлаштування, участь молоді в політичному житті держави, вільний час, культура, спорт, туризм. Проаналізовано вітчизняні стратегічні напрямки впровадження молодіжної політики (формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання, здоровий спосіб життя молоді, розвиток неформальної освіти, зайнятість, житло для молоді, партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб) визначено шляхи її вдосконалення шляхом запозичення досвіду європейських країн.
 • Документ
  Специфіка політичного розвитку України в світлі євроінтеграційних процесів : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2021) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Kormych, Liudmyla I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Krasnopolska, Tetiana M.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання методичної підтримки здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Специфіка політичного розвитку України в світлі євроінтеграційних процесів». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» та рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Новий формат загроз міжнародного тероризму: час мереж та технологій
  (Одеса: Фенікс, 2019) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I.
  Стаття присвячена аналізу змісту та особливостей прояву сучасних форм міжнародного тероризму як загрози системі міжнародної безпеки. Дана характеристика рівня наукових розробок стосовно причин та наслідків прояву тероризму на сучасному етапі. Визначаються основні способи попередження та подолання терористичних викликів в умовах глобалізації. Обґрунтовуються шляхи міжнародної співпраці в боротьбі з цим загрозливим явищем світової політики. Розглядається складність протидії транснаціональним мережевим терористичним організаціям. Оцінюється адекватність реагування світової спільноти на терористичні дії із запровадженням інноваційних технологій.
 • Документ
  Основні напрями стратегії впровадження моделі паритетної демократії в сучасній Україні
  (Одеса: Фенікс, 2018) Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Tetiana M.
  У статті розглянуто сучасні підходи до розуміння сутності паритетної демократії. Визначено основні параметри такої моделі демократії. Проаналізовано складові механізму впровадження паритетної демократії в Україні, а саме: політико-правову, інституційну та організаційну. Визначено стратегічні вектори вдосконалення українських поліконфесійних відносин, етнонаціональної взаємодії, подальшого впровадження гендерної рівності та розвитку громадянського суспільства.